ד,נ,ם

מפגשיםביןמדעלאמנות,והחלפתרעיונותביןמדעניםואמנים

:אוצריבשםעזגד

האמנותהעכשווית,המושגית,ממשכמוהמדע,יוצאתלדרכהמגרעיןפנימי,מרעיוןשנובטבדעתםשלהיוצרים,האמניםאוהמדענים。▪▪▪▪。הדיוקוהעקביותהםערכיםמרכזייםבשניעולמותאלה,שנראהשלארקשאינםרחוקיםכל——כךזהמזה,אלאלמעשהישביניהםשילוברעיונילאמבוטל。

מכוןויצמןלמדע,כארגוןעולמימובילבמדע,רואהבאמנותפעילותמשלימה,המאפשרתלמדעניםולאמניםכאחדלהתבונןבעולםבעתובעונהאחתמגובהרביותר——ובאופןבוחןומדויקיותר。במיליםאחרות,הסינרגיההמתחוללתלעיתיםביןשניהתחומים——וביןשתינקודותמבטאלה——עשויהלאפשרלמדעניםולאמניםכאחדלהגיעלהישגיםמשמעותייםיותרבמסעהמתמשךלהבנתהעולםומקומנובתוכו。

עלבסיסהתפיסההזאת,מוצגותבשניםהאחרונות,בחלליעבודהשוניםבמכוןויצמןלמדע,תערוכותאמנות——ובעיקראמנותישראליתעכשווית。

ציורינוףבקמפוסמכוןויצמןלמדע,באמצעותסמרטפוןאינטואיציההיאהכליהראשוןשלמיכאלזלטקין。הסמארטפון,אוכפישהואמכנהאותו,“הסטודיושלי”,רקמספקאתהטכנולוגיהואתהמקוםשבומתחוללמעשההיצירה。אתהממדיםהקטניםשלמסךהסמארטפון,הוארואהכיתרון。אתמגווןהכליםהדיגיטלייםהוארותםבסגנוןשמבוסס……
שלוםפלשמתמקדבציורינוף,ונוףעירוני,זרםשהתפתחבמאהה-17בהולנד,ובמאותה-18ו-19בהארצותנוספותבאירופה。קיימיםשניסוגיםשלציורינוף:פנורמיים,המציגיםמראהכוללורחבשלאיזורמסוים,ואנקדוטיים,ייחודיים,המשקפיםנקודהמסוימתבמרחבכמורחובצראוביתישן。…
נטליהזורבובהמביאהאלקדמתהבמה,לכאורה,את”מהשיש”。ציורפיגורטיבימשוכללומיומן,המבוססעלהתבוננותבאנשים,במצבים。זוהמציאותכפישהיאנראיתבמבטראשון,ממוקדוחודר。לכאורה,זורבובהעוצרתאתהמבט——ואתהמכחול——בגבולותהחיצונייםשלהגוף,שלהמבנים,העצים。……
מבניםגיאומטרייםהמצוייםבמעיןשיווימשקלעדין——אולארחוקממנו——מאכלסיםאתיצירותיושלזוהדיקאדריבשניםהאחרונות。הקוויםהישרים,משטחיהצבעהמדויקיםיוצריםתחושהשל”סדרטוב”,שליכולתלחזותאתהבאות,שלמערכתכלליםידועהובטוחה,שאםרקנלמדאותהוניישםאותהכראוי,נבטיחלעצמנו”חייםטובים”……
מגדלהמאיץעל——שםקופלרתוכנןעל——ידיהאדריכלמשההראלבשנת1975年והפךעםהשניםלסימןהיכראדריכלישלמכוןויצמןלמדע。。האחד,דמויבורג,מתנשאלגובה57מטרים。בראשהשני,שגובהו53מטרים,נבנהמבנהדמויביצהשאורכו22מטריםורוחבו14מטרים。....
התערוכהמוצגתבמתחםהמערךלקידוםנשיםבמדעולשוויוןמגדרי
מסעאישי,פיסיומטפיסי,עומדבמוקדיצירותיהשלמיכלסרודיואילןהמוצגותבתערוכהזו。הדרך,והתובנותשעולותלאורכה,היאהמוטיבהמרכזיבעבודותיה。מיכלמצלמתרגעיםשתופסיםאתתשומתליבהבקומפוזיציותשכמומייצרותהתהוותבלתיאפשריתאובלתירגילהשלהמרחב,במרחבהצילומיהזההיאבוחנתאתהמציאותוהאמינות……
。כךכתבה,כריזגדעוןעפרתבשנותה-90שלהמאהשעברה。לפיעפרת,גריפית——בציוריו——נסעבאותןשניםבמרחב,באמצעותמכוניות,רכבותחשמליות,אניות,כרכרות,אופנועים,אווירונים,סוסים,סירותמפרש,אומנוע,גונדולות,ובכלמהשיכולהיהלקחתאותוהרחקמכאן,במסעשלהתנתקות,שלהתרחקות,של”…
יגללםצילם。גבולאחדשנהוגלחשובשפשוטאיאפשרלעבוראותו。הגבולהזההואמישורהמצלמה,המפרידביןמישניצביםלפניהעדשה,ומישניצבים,מוגנים,מאחוריה。האפשרותלפעולבעתובעונהאחתמשניעבריהגבולהזה,מזכירהאתהפרדוקסשלנעילתמגירה,והשארתהמפתחבתוכה。…
מאות,ולעתיםאפילואלפיאנשיםנכנסיםמדייוםבשערימכוןויצמןלמדע。כולםמודעיםהיטבלמקוםהחשובשלהאסתטיקהוהיופיבחייהמכון。הגינוןהמוקפד,העציםהצעירים,לצדהוותיקים,המגוון,הטיפוחהמוקפד,כלאלהמרחיביםאתהלבוקוראיםלכולנוליצוריצירותשיעמדובסטנדרטיםהגבוהיםשלהסביבהשבהאנוחיים……
。כךכתבה,כריזגדעוןעפרתבשנותה-90שלהמאהשעברה。לפיעפרת,גריפית——בציוריו——נסעבאותןשניםבמרחב,באמצעותמכוניות,רכבותחשמליות,אניות,כרכרות,אופנועים,אווירונים,סוסים,סירותמפרש,אומנוע,גונדולות,ובכלמהשיכולהיהלקחתאותוהרחקמכאן,במסעשלהתנתקות,שלהתרחקות,של”…
40מדעניםואמנים,משמונהארצות,מציגיםמעבודותיהםבתערוכהבין——לאומיתרחבתהיקף:מפהמפהשעלהקיר——מיפויבאמנותובמדע。באחתמהסצינותהיותרזכורותבה”מלךואני”(1956年,במאיוולטרלאנג),בשיעורהראשוןשבואנהלאונאוונס(דבורהקר)מלמדתאתילדיוהרביםשלמונגקוט,מלךסיאם(יולברנר),היאמראהלהםאת……
אוררביב,מתכנתמקצועיובוגרהמדרשהלאמנותבבית——ברל,2013年,חוקרבעבודותיוהדיגיטליותאתשאלתקוהסיום。??עבודותיומתכתבות,מעברלפערהשנים,עםציוריושלטרנר。כמוטרנר,גםרביבמתחילאתהעבודהבהנחתשכבותשונות,זועלזו,וממשיךאותהבתהליךשל……