רך
קםלגדל,ללד,לצק

קצתעלינו

מעוןויצוע”שסייםוהמרכזלגילהרךע”שאניקסטרוהצהרוןמספקיםמסגרתחינוכיתטיפוליתלילדיאוכלוסייתמכוןויצמן。הילדיםזוכיםבגניםשלנולסביבהעשירהומגוונתהמספקתלעשותלצרכיםהתפתחותייםקוגניטיביים,חברתיים,פיזייםורגשיים。

מידעלהורה

הצוותהחינוכימונהכ-45גננות,מטפלותובנותשירותלאומי,כולןנשותמקצועמסורותומיומנותביותר。יחסהמטפלותלילדים(תקינה)הינוגבוהמיחסהתקינההנדרשע”פהנחיותמשרדהעבודהוהחינוך。בזכותואנומספקיםסביבהחינוכיתהשואפתלתתמענהלצרכיהילדיםברמהאיכותית,לספקאקליםוסביבהחמה,משפחתיתומעודדהתפתחותולמידה。

במעונותישמטבחומבשלתאשרדואגתלספקארוחותטריות,מזינותומגוונותע”פאישורוהנחיותתזונאיתמוסמכת。