חיפושמשרות

חיפושמשרות

משרותחמות

משרותחמות

תהליךהגיוס

אנשיםבמכון

חיפושמשרות

תוצאותחיפוש(87תוצאות)

שםהמשרה פתיחתמשרה פקלט/גף
天体物理图像处理开发 15/03/2021 הפקולטהלפיסיקה לפרטים
מספרמשרה:
5678
פקלט/גף:
הפקולטהלפיסיקה
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一位具有天文学和信号处理或图像分析背景的经验丰富的人,加入魏茨曼研究所的ULTRASAT图像约简开发团队。ULTRASAT是一项科学太空任务,将于2024年发射,携带一架具有前所未有的大视野的望远镜。它将对瞬变紫外天空进行第一次广域观测,并将彻底改变我们的研究
对热瞬态宇宙的理解。
看到的://www.boutiqueblu.com/ultrasat

:

资格:

 • 有天文图像数据缩减或图像处理经验
 • 3年以上软件开发经验
 • 具有面向对象编程,MATLAB和Python的经验
 • 数学基础,较强的问题解决和分析能力
 • “亲力亲为”的态度,热情地推动个人和团队的成功
 • 自学能力强
 • 全部/部分工作

简历发送至邮箱:ronit.baram@weizmann.ac.il

博士后职位 02/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • 布罗德研究所和魏茨曼研究所在信号处理、机器学习和医疗保健交叉领域的联合博士后职位。
 • 这项工作将由Weizmann生物医学工程中心的Yonina Eldar教授和Anthony Philippakis博士以及Broad的Eric和Wendy Schmidt中心共同完成。
 • 应聘者需要在协作和支持的环境中与两个团队一起工作,在两个中心之间的位置灵活。
 • 有意者请将简历、推荐信及求职信发送至
 • yonina.eldar@weizmann.ac.il
 • aphilipp@broadinstitute.org
博士后职位 02/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:
 • 普林斯顿大学和魏茨曼研究所在通信、信号处理和机器学习交叉领域的联合博士后职位。
 • 这项工作将由Andrea Goldsmith教授和Yonina Eldar教授共同完成。
 • 应聘者需要在协作和支持的环境中与两个团队一起工作,在两个中心之间的位置灵活。
 • 有意者请将简历、推荐信及求职信发送至
 • yonina.eldar@weizmann.ac.il
 • goldsmith@princeton.edu
עובד/תמעבדה 29/11/2021 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מספרמשרה:
62423
פקלט/גף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקהלגנטיקהמולקולריתדרוש/העובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

 • ביצועניסוייםלהבנתהעברתהמידעבמערכתהסיגנליםהחוץתאיים,ותפקידםבשליטהעלהתנהגותהתאיםבתהליכיהחלטהבתאייונקים
 • עבודהעםכליםמולקולרייםהכוללתעבודהעםפלסמידים,הפקות

RNA、DNA

 • ים
 • הזמנתחומריםוציודשוטףובקרהעלמלאיהמעבדה
:
 • תוארשניבביולוגיה——חובה
 • ניסי
 • ניסיוןבטכניקותעבודהמולקולריותוביוכימיות,וטכנולוגיותשונותכגון:

Western blot, Quantitative PCR,克隆,CRISPR -יר

 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתויכולתביטויגבוההבכתבובעלפה
 • ליטOffice
עובד/תמעבדה 01/12/2021 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מספרמשרה:
62434
פקלט/גף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקהלגנטיקהמולקולריתדרוש/העובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:
עבודתמעבדהבפרויקטהעוסקבספציפיותשלמערכתהCRISPRועיכובאונקוגניםהכוללת,ביןהיתר:
*
*עבודהעםשמרים

:

*
*ניסי
*ליט

“人工智能研究殖民地”职位的技术大师 09/12/2021 לפרטים
מספרמשרה:
62436
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

魏茨曼研究所正在寻找一位技术领导者来开发和运行一个独特的项目,旨在为各种科学挑战带来创新的人工智能。我们正在寻找的个人将是一个天然的技术领导者,将帮助建立和指导一个由杰出的魏茨曼人工智能研究员组成的新团队。这些研究员将被聘为具有混合非学术背景的独立技术专家,与魏茨曼以卓越为基础的科学界互动,以确定和开发高风险的跨学科和颠覆性项目。这位大师将培养和指导这群独特的研究员,并指导他们与魏茨曼科学家合作的项目。目标是在物理、化学、材料、环境科学和生物学等不同领域带来意想不到的科学和技术创新。因此,由导师领导的研究员计划将有助于并受益于工业、计算机科学和脑科学之间的思想流动。

:

我们在期待什么

 • 具有AI/ML应用经验的技术领导者
 • 科学背景:不强制要求
 • 有领导技术团队的经验
 • 好奇心,心胸开阔——这是必不可少的
 • 优秀的人际交往能力:招聘、指导
 • 领导能力和做好事的愿望

我们能提供什么

 • 建立一个“殖民地”,由大约12个轮换的神奇的个人天赋
 • 不断与杰出的科学家互动
 • 丰富的创新机会和重大发现的重大影响
 • 最小的行政和筹款承诺
עובד/תמעבדהבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 30/12/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62470
פקלט/גף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהביחידהלהפרדתתאים,הכוללת,ביןהיתר:

 • about
 • ביצועושמירהעלבקרתאיכותלמכשיריםותמיכהבפעילותהשוטפתבמעבדה
 • תמיכהוסיועלתחזוקתהמעבדהוניהולקשרעםהצוותהטכני
 • סיועוהדרכהלמשתמשיםבהפעלתהמכשורבמעבדה,בהרצתהדוגמאותובניתוחהתוצאות
 • מתןייעוץמדעיהכוללעזרהבתכנון,ביצועוניתוחשלפרויקטיםמחקריים
:
 • תוארראשוןבביולוגיהאובתחוםמדעי——חובה
 • (י—י)
 • ניסי
 • ניסיenter enter流式细胞仪-יenter enter enter
 • ניסיוןבהפעלתמערכותטכנולוגיותמתקדמות,מיומנויותטכניות
 • שליטהביישומי办公室והכרהבסיסיתשלמערכתהפעלה窗口
 • שליטהמלאהבכתבובע”פבעבריתובאנגלית
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • י
 • אחריות,יוזמה,יכולתלמידהוהתעדכנותעצמית
עוזר/תמחקרבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 05/01/2022 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62477
פקלט/גף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

:

 • עבודהעםמכשיריםבתחומיביולוגיהמולקולריתוביוכימיהלביצועאנליזות核型分析
 • ביצועושמירהעלבקרתאיכותלמכשיריםותמיכהבפעילותהשוטפתבמעבדה
 • תמיכהוסיועלתחזוקתהמעבדהוניהולקשרעםהצוותהטכני
 • לי
 • סיועוהדרכהלמשתמשיםבהפעלתהמכשורבמעבדה,בהרצתהדוגמאותובניתוחהתוצאות
:
 • תוארשניבמדעיהחיים——חובה(博士במדעיהחיים——יתרוןמשמעותי)
 • ניסי
 • ניסיוןבעבודהעםתרביותרקמהועבודהסטרילית——חובה
 • ניסי
 • „„„„„„„„„„„„„„„
 • תודעתשירותותקשורתביןאישיתברמהגבוהה
 • כושרארגוןוהתמודדותעםמספרמשימותבוזמנית
 • י
 • יכולתלמידהעצמאיתוהתעדכנותבטכנולוגיותחדשות
עוזר/תמחקר 25/01/2022 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מספרמשרה:
62684
פקלט/גף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתאדרוש/העוזר/תמחקר。
השתתפותבמחקרמעבדהלחקרהסרטן,הכולל,ביןהיתר:

 • חקרמנגנוניעמידותלטיפולבסרטןתוךהתמקדותבמיקרוביוםהגידולי
 • ㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢㈢
 • ניתוחנתוניםועיבודממצאיםבתחומיםמדעייםבבקטריולוגיה,

אימונולוגיהוביוכימיה

 • שימושבטכנולוגיותחדשניות
 • שילובהטכנולוגיהמתחומיהאקדמיהלתעשייתהביוטכנולוגיה
:
 • 博士בביולוגיהתאיתאומולקולרית/ביוכימיה/חקרהסרטן/

▪▪קטרי

 • ידענרחבבביולוגיהמולקולריתוטכניקותבקטריולוגיה——חובה
 • ניסי
 • ניסי
 • ניסי
 • ניסי
 • ניסי
 • יסי
 • ליטלפ
סטדנט/ינסים 09/02/2022 נף לפרטים
מספרמשרה:
62516
פקלט/גף:
נף
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:
 • הפעלתמצגותוציודהגברה,סיועטכניבפעילויותתרבות,הרצאותובכנסיםמדעיים。
 • ליוויהאירועיםמתחילתםועדסופם,לעיתיםבצוותולעיתיםבאופןעצמאי。
 • סיועבהתארגנותובפירוקבאירועים(כוללסחיבתציודכגוןשולחנותמתקפלים,כיסאות,מייחמיםוכד”)。
:
 • סטודנט/ית——חובה。
 • יכולתעבודהבצוות,ייצוגיות,תקשורתביןאישיתטובהושליטהבאנגלית。
 • נכונותלעבודהבמשמרתשל3 - 4שעות,כאשרמשמרתאחתחייבתלהיותבבוקר。
מהנדס/תאלקטרוניקה 22/02/2022 לפרטים
מספרמשרה:
62526
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותמחקרכימיבמכוןויצמןלמדעמחפשתמהנדס/תאלקטרוניקהלתפקידהכולל:

 • תכנוןאנטנות射频ומעגליתיאום,בדיקהוהפעלהשלמשדרי射频בהספקיםגבוהיםומגברי射频ברעשנמוך(放大器)
 • תכנון,אנליזה,ותחזוקהשלמערכותשידורוקליטהבתדרי射频(עבורמערכות核磁共振(MRI)
 • עבודהעםציודמתקדםלרכישתאותותדיגיטליים快速(ADC)והתקשרויותעםחומרהאנלוגית
 • ך

:
 • תוארראשוןבהנדסתחשמלו/אותחוםרלוונטי——חובה
 • ניסי
 • ניסי
 • ניסיוןבתכנוןויישוםבתחוםהאלקטרוניקהמיקרוגל——יתרון
 • הבנתצרכיפעולה,בניהודרישותשלציודבטווח10מגההרץעד2גיגההרץ——חובה
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • י
 • י
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהעבודההמקובלות,בעתהצורך
עובד/תמעבדה 21/03/2022 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מספרמשרה:
62449
פקלט/גף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

ל
:
עבודתמעבדהבתאיגזעאנושייםעבורפרויקטהחוקרתהליכיםמולקולרייםהמוביליםלהתפתחותמחלותמחניווניות。

:
 • תוארראשון——חובה
 • ניסיוןבעבודהעםתרביתרקמות/תאיםפלוריפוטנייםאנושייםעדיפות
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝
מצילה 29/03/2022 מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ לפרטים
פקלט/גף:
מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשמצי/להלמרכזהנופשבמכון。

ליmerkaz@weizmann.ac.il

לפרטיםנספיםנילפנר- 050-9498854

:

ציל—קף
רינ
רינקף
,,
מוטיבציהגבוההלעבודה

עובד/תמעבדה- 70%משרה 30/03/2022 המחלקהלמדעיהמוח לפרטים
מספרמשרה:
62576
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמוח
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • עבודהבמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולארית,גנטיקה,מיקרוסקופיהוהיסטולוגיה
 • ני
 • הדרכתסטודנטים
:
 • תוארראשוןבמדעיהחיים——חובה
 • ליטOffice
 • שליטהמלאהבכתבובע”פבעבריתובאנגלית
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • יכולתלמידהויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • ,ר,。
מנהל/תחשבונות 04/04/2022 צוותספקיםבתחוםהנהלתחשבונותבענףחשבותבאגףכספים לפרטים
מספרמשרה:
62581
פקלט/גף:
צוותספקיםבתחוםהנהלתחשבונותבענףחשבותבאגףכספים
תחוםמשרה:
חשבונאותוכספים
תיאורהמשרה:
 • עבודתהנהלתחשבונות,הכוללת:
 • מעקבוטיפולשוטףבספקיםהמשלמיםבהוראותקבע
 • רי”ל
 • טיפולמקיףבהחזריהוצאותלעובדיםומדעניםאורחים
 • נים
 • הכנתועדכוןדו”חותבקרה
:
 • הנהלתחשבונותסוג2ומעלה,אובמהלךלימודיהנה“ח——חובה
 • ניסי
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • דייקנות,חריצות,יסודיותויכולתעמידהבמספרמשימותבוזמנית
 • י
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלותבמידתהצורך
科学家 07/04/2022 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
פקלט/גף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמשרה:
מדעןסגל
תיאורהמשרה:

霍恩斯坦实验室研究神经退行性变,使用系统生物学方法

我们专注于ALS,并从事人类全基因组关联研究、神经遗传学、运动神经元细胞生物学和转化研究

关于我们积极研究的一些细节在这里://www.boutiqueblu.com/molgen/hornstein

如欲申请,请将简历发送至:Eran.Hornstein@weizmann.ac.il

:

:希望加入霍恩斯坦实验室的科学家候选人优先具备以下条件

(1)过往雇主/顾问在研究方面的成就及大力支持

(2)干细胞生物学/分子细胞生物学/人类遗传学/系统生物学/计算/数据科学专业

(3)具有研究、项目和团队的领导能力

科学家 07/04/2022 המחלקהלפיסיקהכימיתוביולוגית לפרטים
פקלט/גף:
המחלקהלפיסיקהכימיתוביולוגית
תחוםמשרה:
מדעןסגל
תיאורהמשרה:

化学与生物物理系正在招聘一名科学家

如欲申请,请将简历发送至:amit.finkler@weizmann.ac.il

:
 • 物理学家。AMO物理或化学物理博士学位
 • 有量子光学经验,特别是单光子发射器经验者优先
 • 熟悉一般的量子技术,并详细了解量子传感和计量学
 • 有低温、微波工程和真空方面的工作经验者优先
科学家 24/04/2022 המחלקהלמדעיהמוח לפרטים
מתכנת/תAI 02/05/2022 טרינריים לפרטים
מספרמשרה:
62603
פקלט/גף:
טרינריים
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:


עבודהעםנתוניםמורכבים,לרבותוידאו,נתוניהערכתתנוחה姿势估计וסוגיםאחריםשלנתוניםבקנהמידהגדולה(大数据)נאספיםבאמצעותסוגיםשוניםשלחיישנים,במסגרתמחקריםהחוקריםאתמערכתהעצביםושליטתהבהתנהגויותמורכבותואתהמנגנוניםהבסיסייםהקשוריםלפתולוגיותשונותבבניאדם。
:

 • יקדיםנים
 • עיבודאותות,פיתוחמודליםתיאורייםוחזויים(描述和预测模型)באמצעותלמידתמכונהמפוקחתובלתימפוקחתוכן深入学习
 • נינים
:
 • תוארראשוןבמתמטיקהוסטטיסטיקה/מדעיהמחש/בהנדסתתוכנההנדסתתעשייהוניהול——חובה
 • תוארשניבמדעיהנתוניםאותחוםרלוונטי——יתרוןמשמעותי
 • ניסיוןבעבודהעלפרויקטיםמדעייםבקנהמידהגדול——יתרוןמשמעותי
“人工智能研究殖民地”的技术大师 04/05/2022 לפרטים
מספרמשרה:
62436
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:
“人工智能研究殖民地”职位的技术大师
魏茨曼研究所正在寻找一位技术领导者来开发和运行一个独特的项目,旨在为各种科学挑战带来创新的人工智能。我们正在寻找的个人将是一个天然的技术领导者,将帮助建立和指导一个由杰出的魏茨曼人工智能研究员组成的新团队
这些研究员将被聘为具有混合非学术背景的独立技术专家,与魏茨曼以卓越为基础的科学界互动,以确定和开发高风险的跨学科和颠覆性项目
 • 这位大师将培养和指导这群独特的研究员,并指导他们与魏茨曼科学家合作的项目。目标是在物理、化学、材料、环境科学和生物学等不同领域带来意想不到的科学和技术创新
因此,由导师领导的研究员计划将有助于并受益于工业、计算机科学和脑科学之间的思想流动
:

我们期待什么:

 • 具有AI/ML应用经验的技术领导者
 • 科学背景:不强制要求
 • 有领导技术团队的经验
 • 好奇心,心胸开阔——这是必不可少的
 • 优秀的人际交往能力:招聘、指导
 • 领导能力和做好事的愿望

我们提供什么:

 • 建立一个“殖民地”,由大约12个轮换的神奇的个人天赋
 • 不断与杰出的科学家互动
 • 丰富的创新机会和重大发现的重大影响
 • 最小的行政和筹款承诺
עובד/תמעבדה 23/05/2022 המחלקהלמדעיהמוח לפרטים
מספרמשרה:
62631
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמוח
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • עבודתמעבדהבחקרהתנהגותחברתית,הכוללת,ביןהיתר:שימושבכליםמולקולרייםמתקדמים,מבחניהתנהגותו/אוביולוגיהחישובית
:
 • תוארראשוןבביולוגיהאובתחוםמקביל——חובה
 • (י)
 • ידעוניסיוןבשיטותעבודהמולקולריות/היסטולוגיות——חובה
 • ניסי
 • ליטOffice
 • „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,כושרארגון,יצירתיותויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
Weizmann研究所SAMPL实验室硬件和射频工程师职位 29/05/2022 הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב לפרטים
מספרמשרה:
62636
פקלט/גף:
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

Weizmann研究所SAMPL实验室硬件和射频工程师职位

魏茨曼科学研究所(WIS)信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一名经验丰富的硬件工程师,致力于信号处理、雷达和通信领域的领先技术研yabo怎么下载究项目

我们正在寻找一名经验丰富的工程师,熟悉射频系统仿真工具和建模,具有定义和实现射频校准的Matlab经验

有使用相控阵天线系统的经验,特别是在实现空间分集或波束形成方面的经验优先。应聘者应在模拟和数字领域有丰富的经验

:

最低要求:

 • 电气工程或相关专业本科学历,7年以上工作经验
 • 较强的信号处理基础
 • 有使用实验室设备(光谱,瞄准镜,电子负载)的经验
 • 有实验室工作经验,有分析技术问题的能力
 • 至少两年的电路板设计经验(包括模拟,数字和射频),电气测试和电气调试优先考虑
 • 具有模拟和/或电力电子设计经验(DC/DC拓扑设计,模拟电路设计,噪声和信号完整性问题)
 • 开发RX/TX链,滤波器设计,混频器,合成器,数字调制
 • 能够阅读机械和电气图纸,原理图和选择部件
 • 能够与射频布局设计师一起工作
 • 能够带射频卡
 • 具有团队合作精神,独立工作,良好的人际交往和沟通能力。积极主动的个性
 • 良好的英语听说读写能力
魏茨曼科学研究所的学生职位yabo怎么下载 29/05/2022 הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב לפרטים
פקלט/גף:
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
תיאורהמשרה:

魏茨曼科学研究所的学生职位yabo怎么下载

魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science) Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找愿意参与医学成像人工智能(AI)前沿研究的优yabo怎么下载秀本科生/硕士亚博英雄联盟

如应征者应在…方面有实际经验

 • Python -必选
 • 深度学习工具-首选
 • 数学背景
 • 复杂的软件系统——优势

这项工作每周至少在现场工作两天

项目费用按魏茨曼“学生时薪”支付,但不超过120小时/月

应聘时请附简历至tamar.kashti@weizmann.ac.il

עובד。תמעבדה 30/05/2022 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מספרמשרה:
62642
פקלט/גף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתאמחפשתעובד。תמעבדהלפרויקט העוסק באבחון מחלות מעי דלקתיות, הכוללת עבודה בשיטות של ביולוגיה מולקולרית וריצוף RNA

:
 • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולריתוריצוףRNA -חובה
 • ניסי
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝
 • ,ק
 • י
 • תקשורתבינאישיתברמהגבוהה
מתאמ。תביקוריאח”מים 23/06/2022 ל לפרטים
מספרמשרה:
62669
פקלט/גף:
ל
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

דרוש。המתאם。תביקוריאח”מיםלמרכזהמבקרים
התפקידכוללבנייתתכניותביקור,ליוויוהדרכתהאורחים,הדרכהועמידהמולקהל

:
 • עבריתואנגליתברמתשפתאם——חובה
 • תודעתשירות,ייצוגיות——חובה
 • ריי
ר 01/07/2022 נףר לפרטים
מספרמשרה:
62295
פקלט/גף:
נףר
תחוםמשרה:
לגיסטיק,ר
תיאורהמשרה:

דרוש/הראשתחוםרכשמדעיבענףמקומילתפקידהכולל:אחריותלניהולהתחוםעליואמוןמקצהלקצהומתןמענהלצרכילקוחותהרכשתוךעמידהביעדיעלות,איכותולזו”。

 • מימושמדיניותהרכשותכניתהעבודההענפית,שותפותבגיבושתכניתעבודהבתחומו/ה。
 • ניתובהדרישותואיזוןעומסיםביןקטגוריותוקנייניםבתחומו/ה。
 • ני表哥表哥ם。
 • ני
 • ניהולו/אוהשתתפותמו”מבהזמנותרכשמורכבותובהיקףכספיגבוהמתוךהסתכלותעלותכוללת(TCO)
 • בקרהעלתהליךהוצאתהזמנותבתחום,לרבותטיפולבחריגיםומעקבאחרזמניאספקה
 • ניהולספקיםמהותיים,טיובמאגרהספקיםבתחומו/ה,וקיצורזמניאספקה。
 • ני。
 • בחינתושיפורתהליכיםמתוךמטרהלייצרשיפורמתמיד。
 • אחריותלפיתוחההוןהאנושיבתחוםבכפוףלמדיניותהנהלתהאגף。
 • פיתוחתודעתשירותבקרבהעובדיםבתחוםאלמוללקוחותושותפים。
 • הכנתדוחותניהולייםומקצועייםבהתאםלהנחיותראשהענף。
 • „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

:

 • השכלהאקדמית——חובה(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיהוניהול/ביולוגיה/כימיהיתרון)
 • /ובוגריתקורסיקניינותורכשבעל/ויתתעודותהסמכהיתרון。
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבניהולקנייניםבתחומיםרכשאסטרטגי(מדעי/ביו——רפואי——יתרון)
 • ניסי。
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתחומיהרכשהרלוונטייםבהיקפיםשלעשרותמיליוניש”חבשנה——חובה。
 • ניסי
 • ניסיוןבניהולמו”ממורכבים,לרבותניתוחיםכלכלייםוקביעתיעדים
 • ניסיוןבכתיבתRFP,ניתוחושקלולהצעותמחירוגיבושדו”חותניהולייםהקשוריםבתהליכיהרכשהשונים。
ריר 01/07/2022 גףיננדס לפרטים
מספרמשרה:
62336
פקלט/גף:
גףיננדס
תחוםמשרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

אגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםמיזוגאוירלתפקידהכוללניהולוהובלהמקצועיתשלתחוםמיזוגאויר,הכולל,ביןהיתר:

 • ייזוםוניהולפרוייקטימיזוגאוירוליווימקצועישלפרויקטיםהנדסיים
 • גיר
 • אחריות,פיקוחובקרהעלהאחזקההשוטפתוהמונעתשלמערכותמיזוגאוירוהקירור
 • ני回绝回绝ל回绝回绝קר回绝回绝קצי回绝回绝י回绝回绝回绝ם
 • ני
 • ני
 • ני回绝回绝ל回绝回绝פיק回绝回绝回绝ל回绝回绝回绝ד回绝回绝ק回绝回绝לנים
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
:
 • מהנדס/תמכונות——חובה(התמחותבמערכותאנרגיהובקרהאקלימית——יתרון)
 • ניסיוןבניהולותכנוןפרוייקטימיזוגאויר——חובה
 • ניסי—
 • ניסי
 • ליטoffice
 • שליטהמלאהבשפותעבריתובאנגלית
 • כושרארגון,ראייהמערכתיתועמידהבלוחותזמנים
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • יכולתהתמודדותעםמספרמשימותבוזמניתועבודהמעברלשעותהמקובלות,בעתהצורך
/אחראיתדיווחהקדשתזמן——משרתסטודנט/ית 05/07/2022 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מספרמשרה:
62680
פקלט/גף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתבמכוןויצמןלמדעמחפשתאחרא/יתדיווחהקדשתזמןלמשרתסטודנט/ית。

:
 • ליטלקסל
 • עבודהבמערכתתפניתו- BI
 • סבלנות
 • דייקנות
 • ילפרטים
 • י关系式:关系式:סי关系式:נ关系式:关系式:ר关系式:ט关系式:ים
 • קים
魏茨曼科学研究所的学生职位yabo怎么下载 14/07/2022 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

魏茨曼科学研究所(Weizmann Institute of Science)的Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找愿意参与将理论科学转化为原型的本科生。yabo怎么下载亚博英雄联盟该职位要求具备在动态环境中积极主动工作的能力。
具备C/ c++, Matlab,信号处理等基础知识。
项目费用按魏茨曼“学生时薪”支付,但不超过120小时/月。
应聘时请附简历至nimrod.glazer@Weizmann.ac.il

:

电子工程和软件工程本科学生:亚博英雄联盟

 • EE/数学/计算机科学软件C/ c++, Matlab和信号处理-用于波束形成项目(USTB)
 • 电子工程师/数学/计算机科学软件学生职位-超声波和演示(Moshe)
 • 电子工程师/数学/计算机科学软件学生-无线美国(Shlomi)
 • 电子工程/数学/计算机科学软件专业-信号处理,Matlab和ML - (Satish)
学生按小时进行研究 19/07/2022 הפקולטהלכימיה לפרטים
פקלט/גף:
הפקולטהלכימיה
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

有物理或电气工程背景的研究学生-包括已经完成电子技术员学位的学生亚博英雄联盟

亚博英雄联盟招聘学生进行自动化、低温学和/或射频和微波元件设计和建造相关主题的培训和帮助。该学生将参与完成一个磁共振项目,涉及将一个小的化学样品从低温环境(3K, -270˚C)进出,在低温环境中,它将受到微波(94GHz)照射,进入室温环境,在磁共振(类核磁共振)实验过程中,它将受到射频(500 MHz)照射

简历可发送至邮箱:lucio.frydman@weizmann.ac.il

生物/兽医课程的学生按小时计算 19/07/2022 לפרטים
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

生物/兽医课程的学生按小时计算

亚博英雄联盟对小鼠工作有兴趣或经验的学生将被招募来协助执行功能性核磁共振实验。学生的职责将包括将动物放置在MRI摇篮中,对动物进行镇静,对动物进行各种嗅觉刺激,获取数据,并将动物取出用于后续研究

简历可发送至邮箱:lucio.frydman@weizmann.ac.il

כתב/תמדעית 26/07/2022 המחלקהלתקשורתודוברות לפרטים
מספרמשרה:
62616
פקלט/גף:
המחלקהלתקשורתודוברות
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלתקשורתודוברותמחפשתכתב/תמדעית,התפקידכוללביןהיתר:

 • הנגשתהפעילותהמחקריתשלמדענימכוןויצמןלמדעלקהליםשוניםבארץובעולם
 • כתיבה,עריכהותרגוםשלכתבותמדעפופולריבשפההאנגלית
 • ניהולהתוכןבאתרהאינטרנטבאנגליתוסיועבכתיבתתוכןעבורערוציהרשתותהחברתיותשלהמכון
:
 • 迎新迎新迎新迎新迎新迎新迎新
 • י
 • תוארראשוןבלימודיתקשורתועיתונאות,ספרותאנגליתאותחומיםרלוונטייםאחריםחובה(תוארראשוןנוסףבתחוםמדעיו/אותוארשנייתרון)
 • ניסיוןשלחמששניםלפחותבכתיבהעיתונאיתו/אובכתיבהמדעיתו/אובכתיבהשיווקיתבשפההאנגלית
 • מיומנותבניהולפלטפורמותדיגיטליותשונות,כוללניהולוכתיבתתוכןלאתריאינטרנטולרשתותחברתיות
 • יכולתהנגשתנושאיםסבוכיםומורכביםלקהליםמגוונים
 • היכרותעםתחומיהפעילותשלמכוןויצמןלמדעיתרון
 • נ迎面礼ל迎面礼迎面礼ציר迎面礼ףק迎面礼”迎面礼גםד迎面礼迎面礼迎面礼迎面礼י迎面礼。
עובד。תכלליתבמזכירות החברה 31/07/2022 מזכירותהחברה לפרטים
מספרמשרה:
62703
פקלט/גף:
מזכירותהחברה
תיאורהמשרה:

למזכירותהחברהדרוש/העובד/תכלל/יתלתקופהזמניתשל

חודשייםוחצי

סיועבעבודתבקאופיסלאורחיהמכון——סיועבתהליךהרישום,מעקבאחרבקשותפרטניות,הזמנתבתימלון,הסעותוכדומה

בסיוםהאירועיםטיפולבעזיבות,הסעות,ליוויהאורחים

:

ליט

ארגוןויכולתעבודהעצמאית

נרצ

י

מנהל。תיחידתהבטיחות 31/07/2022 יחידתהבטיחות לפרטים
מספרמשרה:
62706
פקלט/גף:
יחידתהבטיחות
תחוםמשרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

ליהמנהל。תיחידהלתפקידהכוללאחריותעלמכלולפעילויותפיתוחהתפיסההמקצועית,המניעה,הזיהויוהטיפולהקשוריםבהיבטיהבטיחותבמכון,הכוללים,ביןהיתר:

 • התווייתהתפיסהוהמדיניותבנושאהבטיחותוהטמעתהבמכון
 • גיבושתכניתבטיחותשנתית,כתיבתנהליםוהנחיותכלליותויישומםבפעילותעובדיהיחידהובעליתפקידיםבמכון
 • ניהולצוותעובדיהיחידה,הכוללהדרכה,הכוונהבפעילותהשוטפת,
 • סיועבפתרוןסוגיותובעיותייחודיותומורכבותוכןאחריותלפיתוחוהעשרהמקצועית
 • ני回绝回绝ל回绝回绝קר回绝回绝קצי回绝回绝י回绝回绝י回绝回绝יד回绝
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
:
 • תוארשניבתחומימדעיהכימיה/החיים/הפיסיקהו/אוההנדסה(博士בתחומיםאלו——יתרון)
 • ניסי
 • רק
 • השכלהו/אוהכשרהבתחוםהניהול——יתרון
 • שפות:עבריתואנגליתבכתבובע”פברמהמצוינת
 • ”פ
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • יכולתעבודהבאופןעצמאי,יכולתראייהמערכתיתוגיבושמדיניות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
אנליסט。יתביואינפורמטיקאי。תבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 02/08/2022 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62711
פקלט/גף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תיאורהמשרה:

למחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםדרוש/האנליסט/יתביואינפורמטיקא/יתלעבודהבתחוםגנומיקהחישוביתובעיקרההדרכתמשתמשיםלעבודהעםכליםותוכנותלמשימותכגון:

回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝

מציאת拼接变体וחיפושבמאגרימידעביואינפורמטים

תכנוןCRISPR,אנליזהפילוגנטית,תכנוןsmFISH探针,אנליזתsiRNA / micrornaואנוטציהשלרצפים

:

博士במדעיהחיים,וכןידעבביולוגיהמולקולריתו/אוגנטיקה——חובה

ניסיוןבשימושבכליםומאגריםשלביואינפורמטיקה,ובעיקרבגנומיקה——חובה

מיומנותב- UNIXומחשביםאישיים,בעבודהעםכליםחישובייםחדשנייםוידעבסיסיבתכנות——חובה

ניסי

ניסיוןבעבודתמעבדהביולוגית,בטכניקותשלביולוגיהמולקולריתוהיכרותעםתהליכיהעבודה——חובה

ניסי

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

י

תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

יכולתלמידהעצמיתשלטכנולוגיותחדשותברמהגבוהה

יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמספרמשימותבוזמנית

אנליסט。יתביואינפורמטיקאי。ת——המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 03/08/2022 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62710
פקלט/גף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תיאורהמשרה:

למחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםדרוש/האנליסט/יתביואינפורמטיקא/יתלתפקידהכוללמתןתמיכהלקבוצותמחקרבנושאיםשלבינהמלאכותיתולימודמכונהביחידהלביואינפורמטיקה

:

תוארראשוןבמדעיהמחשב/ביואינפורמטיקה/מתמטיקה/פיזיקה/סטטיסטיקה——חובה

תוארשני/שלישי——יתרון

ידעבביולוגיה

ידלים

ניסיוןבעבודהבתכנותR, PYTHON,והיכרותעםLINUX

ניסי(机器学习)

ניסיוןבבינהמלאכותית,למידהמעמיקה(学习)רשתותנוירוניםמלאכותייםוחבילותתוכנהרלוונטיות

ניסיוןבלמידהמעמיקהבתחוםהראייההממוחשבת视觉计算机ספריותרלוונטיותבPyTorch, TensorFlow Keras: PYTHON

תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

י

יכולתלמידהעצמיתוהתעדכנותבטכנולוגיותחדשות

יכולתהתמודדותעםמספרמשימותבוזמניתועמידהבלוחותזמנים

ניסי

ניסיוןבהעברתפרזנטציותבכנסיםבנושאבינהמלאכותית——יתרון

יד

עובד/תכללילמחלקהלמשאביםוטרינירים 04/08/2022 טרינריים לפרטים
מספרמשרה:
62716
פקלט/גף:
טרינריים
תיאורהמשרה:

דרטרינירים。
התפקידכוללתחזוקה,ניקיוןוחיטוישלציודמעבדה,פירוקוהעמסתציוד,הרמתציודומשאותכבדיםכגוןשקימזוןונסורת,מילוישבבינסורת,עבודהעםציודבטמפ”חוםגבוהותועמידהממושכתועוד。

:

נ
יכולתעבודהבצוותותקשורתביןאישיתגבוהה
לעיתיםנדרשתנכונותלעבודהבשעותלאשגרתיות(תורניות),כוללצורךבעבודהבשישי/שבתמעתלעת

עובד。תמעבדהסטונדט。ית 18/08/2022 המחלקהלמדעיהמוח לפרטים
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמוח
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

。。יתלהיקףמשרהשל20שעותשבועיות(שעותגמישות)。

התפקידכוללהיסטולוגיהועזרהבעבודהשוטפתבמעבדהבפרויקטיםהקשוריםלמנגנונילמידהוזיכרון。

נילל”:yaniv.ziv@weizmann.ac.il

:
 • מתאיםלסטודנטיםלתוארראשוןבמדעיהחיים(אחרישנהא׳)。
 • יתרוןלבעליניסיוןקודםבעבודתמעבדהבדגשעלביולוגיהמולקולריתו/אוהיסטולוגיה。
 • עבריתואנגליתברמהגבוהה——חובה。
科学家 05/09/2022 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמשרה:
מדעןסגל
תיאורהמשרה:

信号采集建模处理和学习(SAMPL)实验室,由魏茨曼科学研究所的Yonina Eldar教授领导,正在寻找信号处理、数据采集、通信和雷达领域的工作人员,以便与实验室一起管理和开展开创性研究,并提供技术和科学支持yabo怎么下载

SAMPL实验室专注于开发新技术,更有效地提取和处理各种任务中的信号和信息,包括医学成像、雷达、通信、科学和光学成像以及生物推断。该实验室还开发了基于模型的人工智能方法,以帮助使用最少的资源获得更多的信息

:

应聘者必须拥有电气工程、计算机科学或相关领域的博士学位,并具有管理和技术经验。此外,候选人应具有经过验证的科学记录,享受科学挑战,并具有成为一个充满活力的团队的领导者和成员的动力。

职责包括管理和开展开拓性研究,指导学生,协助撰写资助和手稿,并提供技术和科学支持。亚博英雄联盟

有关SAMPL实验室及其活动的更多详细信息,请参阅//www.boutiqueblu.com/math/yonina/

更多关于魏茨曼科学家职位的详细信息,请访问//www.boutiqueblu.com/Staff_Scientists/

有意者请将简历及3封推荐信发送至yonina.eldar@weizmann.ac.il

מתאמ/תמחקר——משרהזמניתלשנה 05/09/2022 לפרטים
מספרמשרה:
62742
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

למחלקהלאימונולוגיהמערכתיתדרוש/המתאמ/תמחקר——משרהזמניתלשנה。
התפקידכולל:

 • תיאוםהמחקריםהקלינייםאשרבהםמעורביםנבדקיםאנושיים——כולללקיחתדגימות,אחסוןדגימות,הנחיותלנבדקים,הסבריםומענהעלשאלות,גיוסנבדקיםוכו”
 • מתןייעוץתזונתילנבדקים
:
 • י
 • ניסי
 • GCP—יר
 • אנגליתברמהגבוהה
 • שליטהבמחשב
עובד/תכלל/יתבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים——משרתסטודנט/ית 06/09/2022 לפרטים
מספרמשרה:
62746
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

למחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםדרוש/העובד/תכללית-משרתסטודנט/ית。התפקידכוללפעילותשוטפתבתפעולמכשיריםותחזוקהכלליתביחידהלהפרדתתאים。

*„„יקף„„„„„„„„„„„„„

:
 • אוריינטציהטכניתבסיסית
 • אנגליתבסיסית
 • היכרותבסיסיתעםתפעולמחשב
ראשתחוםמכרזיםוהתקשרויות——טובין,נדל”ןושירותים 08/09/2022 ענףמכרזיםוהתקשרויותבאגףהרכש לפרטים
מספרמשרה:
62747
פקלט/גף:
ענףמכרזיםוהתקשרויותבאגףהרכש
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

אגףהרכששלמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםמכרזיםוהתקשרויות——טובין,נדל”ןושירותיםלניהולהתחום,בדגשעלעבודהמקצועיתשלכתיבתועריכתמכרזים,הכוללת,ביןהיתר:

 • אחריותלכללהמכרזים,הפטוריםממכרזוההתקשרויותשלהתחום
 • עריכתוהובלתמכרזיםמורכביםבמגווןנושאים,לרבותתכנוןהלו”ז,אפיוןהצרכיםמולהגורמיםהמקצועיים(לקוחותהתחום),בנייתמתווההמכרזועריכתהמסמכיםהנדרשים,סיועבהכנתהמסמכיםהמקצועיים,ניהולתהליךהמכרז,הליךבדיקתההצעותוההשלמותהנדרשות,וביצועכלהנדרשעדבחירתהספקהזוכהוהחתמתועלחוזההתקשרות
 • טיפולבאספקטיםהכלכלייםשלהמכרזוההתקשרות——בנייתהצעותמחיר,שקלולמחי——אריכות,אומדנים。
 • גיבושבקשותוחומריםלוועדותהמכרזים,עריכתפרוטוקוליםשלועדותהמכרזיםוהוצאהלפועלשלהחלטותהועדה
 • ניהולבקרהשלאבניהדרךבהתקשרויותשבאחריותהתחום,כוללטיפולבמימושיאופציה,שינוימהותיבחוזהוכדומה
 • עבודהשוטפתעםממשקיםמגוונים:מציעים/ספקים,הלשכההמשפטית,גורמיםמקצועיים(לקוחותהתחום)ועוד
 • נף
:
 • השכלהאקדמית——תוארראשוןממוסדאקדמימוכרבתחומימשפטים/הנדסה/כלכלהו/אותחוםרלוונטיאחר——חובה(תוארשני——יתרון)
 • ניסיוןשלחמששניםלפחותבכתיבה,עריכהוניהולמכרזיםופטוריםממכרזעבורגופיםהכפופיםלחוקחובתהמכרזים(ניסיוןניהולי——יתרון)
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • כושרביטויבכתבובע”פברמהגבוהה
 • י
 • י
 • יחסיאנוש,תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
终身教职员工科学家 14/09/2022 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמשרה:
מדעןסגל
תיאורהמשרה:

魏茨曼研究所Tanay实验室招聘终身研究员

机会-寻找生物学家加入我们的团队,作为我们的新员工科学家和实验室领导!候选人通常是在博士后学位之后,或者在特殊情况下完成博士学位的候选人(从博士后开始,根据魏茨曼规定转换为工作人员科学家)

这是一个独特的职位,有机会发起、管理和领导世界一流的研究,与跨学科团队和我们在魏茨曼和世界各地的许多合作者密切互动

发送你的简历和联系方式amos.tanay@weizmann.ac.il有关详细信息,

我们是谁?

我们的团队正在开拓新的、定量的和创新的方法来了解细胞是如何决定和维持它们的状态的

实验室的主要焦点是早期胚胎决策过程中细胞命运获取的模型,致力于深入表征胚胎的合成模型和对其表观遗传学、基因调控和信号的扰动

该小组还对造血及其衰老过程中的恶化和癌细胞动力学深感兴趣

我们在单细胞方法、表观遗传学和基因调控和动力学计算模型方面处于国际领先地位。我们也非常相信实验和计算方法的真正整合,以理解经典的生物学问题。我们正在寻找的是一个领导者和长期的合作伙伴,共同追逐这些挑战和理想——现在正是加入的好时机!

עובד/תמעבדה 21/09/2022 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מספרמשרה:
62761
פקלט/גף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למעבדהשלד”ראורלילאופמןבמכוןויצמןלמדעדרוש/העובד/תמעבדהמנוסהלמחקרמרתקבתחוםיחסיהגומליןוירוס——מאכסן。

המשרהכוללת:

 • תכנוןוביצועניסוייםתוךשימושבשיטותמתקדמותשלוירולוגיה,מיקרוסקופיה,ביוכימיה,ביולוגיהמולקולריתותאית
 • נייים
 • הדרכתסטודנטיםבטכניקותהמחקר
 • הטמעתשיטותמחקרוריאגנטיםחדשים
 • תחזוקהשוטפתשלהמעבדה

אצלנותמצאוסביבהמדעיתמעשירהשתתרוםלהתפתחותהמקצועיתשלכםואווירהנעימהותומכת。

מידענוסףאודותהמעבדה://www.boutiqueblu.com/molgen/Laufman

:
 • תוארשניומעלהבביולוגיה/מדעיהחיים——חובה。
 • ניסיוןשללפחותשנתייםרצופותשלעבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית——חובה(קורסיםבמהלךהתוארלאנחשביםלנסיוןמעבדה)
 • ניסיוןשלשנתייםלפחותבעבודהעםתרביותתאים——חובה
 • ניסי
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • י
魏茨曼科学研究所SAMPL实验室计算机视觉深度学习专家yabo怎么下载 22/09/2022 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
魏茨曼科学研究所SAMPL实验室计算机视觉深度学习专家yabo怎么下载
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

魏茨曼科学研究所SAMPL实验室计算机视觉深度学习专家yabo怎么下载

魏茨曼科学研究所(WIS)信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一位经验丰富的计算机视觉深度学习专家,从事医学成像、计算机视觉、医yabo怎么下载疗数据和雷达领域的领先技术研究项目

具有医学成像算法开发经验,使用图像处理工具,计算机视觉,机器学习,最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch, OpenCV等)。候选人将在以色列和世界各地的领先医疗机构工作

:
 • 理科硕士/博士学位。电气工程/计算机科学/物理或相关专业。
 • 5年以上计算机视觉算法行业和/或研究院的研究和开发经验。
 • 3年以上Python开发经验。
 • 3年以上深度学习框架的实践经验,以及在计算机视觉领域开发算法的实际经验。
 • 有基于深度学习构建端到端原型和应用的经验。
 • 有医疗数据工作经验者优先。
 • 有Matlab, GIT, Linux经验者优先。
 • 英语流利
 • 具有团队合作精神,独立工作,良好的人际交往和沟通能力
מפתח/תתוכנה 22/09/2022 המרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתעל——שםננסיוסטיבןגרנד לפרטים
מספרמשרה:
62766
פקלט/גף:
המרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתעל——שםננסיוסטיבןגרנד
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

דרוש/המפתח/תתוכנהלמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישית

התפקידכולל:

פיתוחוניהולתשתיתהתוכנהעבורכלליחידותהמרכז

תכנוןופיתוחתהליכיםאוטומטייםלניתוחביואינפורמטישלתוצאותניסויים

אוטומציהשלתהליכיםשוניםבעבודתהמעבדות,הןבאמצעותכליםשמפותחיםבתוךהמרכזוהןבאמצעותהטמעהוהתאמהשלתוכנותחיצוניות

תכנותבשפותשונותPython, Java, R)ועוד),בהתאםלמשימותולכליםשבהםנעשהשימוש

פיתוחאתריאינטרנטבעזרתו角反应

ינטגרציל

עבודהעםצוותמחקרופיתוחרבתחומיהכוללאנשימקצועהמתמחיםבביולוגיהמולקולרית,כימיה,סטטיסטיקה,פיתוחתוכנהועוד

:

ניסי

ניסי

השכלהאקדמיתבמדעיהמחשב——יתרון

ניסיוןפיתוחבמגווןשפות(Python, R,反应、角、Java, C)——יתרון

עבודהבסביבתלינוקסוידעב脚本——יתרון

שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית

י

י

תקשורתבינאישיתברמהגבוהה

עובד。תמעבדה 29/09/2022 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62471
פקלט/גף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • „„„„„„„„„„„„„„
 • ביצועושמירהעלבקרתאיכותלמכשיריםותמיכהבפעילותהשוטפתבמעבדה。
 • ני。
 • תמיכהוסיועלתחזוקתהמעבדהוניהולקשרעםהצוותהטכני。
 • סי。ותבהפעלתהמכשורבמעבדה,בהרצתהדוגמאותובניתוחהתוצאות。
 • מתןייעוץמדעיהכוללעזרהבתכנון,ביצועוניתוחשלפרויקטיםמחקריים。
:
 • ()。
 • ניסי
 • ניסי质细胞仪-י
 • ניסיוןבהפעלתמערכותטכנולוגיותמתקדמות,מיומנויותטכניות。
 • שליטהביישומי办公室והכרהבסיסיתשלמערכתהפעלה窗口。
 • שליטהמלאהבכתבובע”פבעבריתובאנגלית。
 • י
 • אחריות,יוזמה,יכולתלמידהוהתעדכנותעצמית。
רנ 29/09/2022 מדרשתפיינברג לפרטים
מספרמשרה:
62770
פקלט/גף:
מדרשתפיינברג
תחוםמשרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

דרוש。הראשמנהללמדרשתפיינברג,הקמפוסהאקדמי,במכוןויצמןלמדעלתפקידהכוללאחריותעלהמשאבים,התקציביםוהתשתיותהדרושיםלפעילותהמדרשה,ביןהיתר:

 • ניהולתקציבים——תכנון,ניהול,מעקבובקרהעלתקציביהמדרשההשוטפים。
 • טיפולבנושאיכחאדם——ריכוזהטיפולבמשאבהאנושימולאגףמשאביאנוש,קליטה,שיבוץותקצובצרכיאיושושכר。
 • ניהולתהליכירכש——אחריותעלהפקהומעקבאחרהזמנותהרכש。
 • בקרהותקצובאירועיםוכנסיםלסטודנטיםולבתרדוקטורנטיםותמיכהבפעילותאגודתהסטודנטים。
 • פלפילי
 • ניהולועדכוןאתרהאינטרנטשלהמדרשה,קמפייניםוקידוםברשתותהחברתיות
 • ני回绝回绝ל回绝回绝回绝ני回绝回绝קיץלסט回绝回绝דנטים。
 • ני回绝回绝לק回绝回绝回绝ל回绝回绝ק回绝回绝ר回绝回绝ים,回绝回绝לג回绝回绝回绝פרסים。
 • ני年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华。
:
 • השכלהאקדמית——חובה,יתרוןלבעליתוארשנית(אריםבתחומיכלכלה/ראייתחשבון/מנהלעסקים)
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבניהולוניתוחתקציבים,יכולתחשיבהאנליטית,
 • הבנתמספריםודוחותכמותיים——חובה
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבניהולצוותעובדים——חובה
 • ניסי
 • ניסיוןבשיווק,ניהולקמפיין,רשתותחברתיות——יתרון
 • ניסיים—י
 • מיומנותגבוההבתוכנותמחשבכוללביישומי办公室ובExcelבפרט(יתרוןלניסיוןבניהולתוכןאתריאינטרנט)
 • ,יסדילפרטים
 • רדים
 • יכולתעבודהבממשקים,בתנאילחץוטיפולבמספרנושאיםבוזמנית
 • יחסיאנושמצוינים,תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
Weizmann研究所SAMPL实验室经理职位 02/10/2022 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מספרמשרה:
62753
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמשרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

魏茨曼科学研究所SAMPL实验室计算机视觉深度学习专家yabo怎么下载
魏茨曼科学研究所(WIS)信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一位经验丰富的计算机视觉深度学习专家,从事医学成像、计算机视觉、医yabo怎么下载疗数据和雷达领域的领先技术研究项目。
具有医学成像算法开发经验,使用图像处理工具,计算机视觉,机器学习,最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch, OpenCV等)。候选人将在以色列和世界各地的领先医疗机构工作。

:

要求:
•理科硕士/博士学位。电气工程/计算机科学/物理或相关专业。
•5年以上计算机视觉算法行业和/或研究院的研究和开发经验。
3年以上Python开发经验。
3年以上深度学习框架的实践经验,以及在计算机视觉领域开发算法的实际经验。
•基于深度学习构建端到端原型和应用的经验。
•有医疗数据工作经验-优先考虑。
有Matlab, GIT, Linux操作经验者优先。
•英语流利
具有团队合作精神,能够独立工作,无需监督,佳

(qa) 18/10/2022 ים לפרטים
מספרמשרה:
62776
פקלט/גף:
ים
תיאורהמשרה:

צוותפיתוחוטכנולוגיהביחידתשרותימחקרבחינוךEduCoreבמחלקהלהוראתהמדעים,בכפיפותלראשהצוות,מחפשאיש/אשתבקרתאיכות(QA)。התפקידכולל;

 • ביצועבקרותאיכותידניותהמתאימותלמוצריםהשוניםהמפותחיםביחידה:פיצ”ריםטכנולוגיים,סביבותלמידה,אתריםשיווקיים,יישומוניםוסימולציות,סרטונים,דפיתוכןועוד
 • תכנוןוכתיבתתכניתבדיקותעלבסיסאפיוןפונקציונליוטכנולוגיוהוצאתהלפועל
 • הגדרתתרחישיםאוטומטייםשלבקרתאיכותבפורמט单元测试,Behat测试
 • תיעודוניהולבקרתהאיכותבאמצעותמערכתREDMINEממשקיעבודהמולר”צהפיתוחוהמתכנתים,מנהלתהפרויקט,צוותיהאפיוןוהעיצוב
:
 • ניסיוןשל1 - 2שניםלפחותבבדיקותתוכנהידניות——חובה
 • היכרותעםהגדרתתרחישיםאוטומטייםשלבקרתאיכות——יתרון
 • היכרותוניסיוןעבודהבמערכותMoodle, Wordpress——יתרון
 • ירצריםדיגיטליים
 • היכרותוניסיוןעםקודיjava脚本、SQL、CSS -יתרון
 • חשיבהמערכתיתושיטתית
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה
 • ,,
 • י
עובד。תמעבדה 18/10/2022 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מספרמשרה:
62777
פקלט/גף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • סי
 • השתתפותבעבודתהמחקרובפרויקטיםמדעייםשלהסטודנטים。。
 • ביצועניסוייםבשיטותשלביולוגיהמולקולארית,עבודהאימונולוגית。

:
 • תוארשניבביולוגיה
 • ניסי
 • ליטoffice
 • י
 • ק
 • ק
עוזר。תמחקר 18/10/2022 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מספרמשרה:
62781
פקלט/גף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • סי
 • השתתפותבעבודתהמחקרובפרויקטיםמדעייםשלהסטודנטים。ותבמעבדה,לרבותניסוייםבתרביותתאיםומערכתהחיסון。
 • ביצועניסוייםבשיטותשלביולוגיהמולקולארית。
:
 • תוארשלישיבביולוגיה——חובה
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבעבודהבמעבדתמחקר——חובה
 • ליטoffice
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝
 • י
 • ק
 • ק
/ 18/10/2022 המחלקהלגנטיקהמולקולרית לפרטים
מספרמשרה:
62786
פקלט/גף:
המחלקהלגנטיקהמולקולרית
תיאורהמשרה:

ידעבאחזקתמכשורמדעי”כבדויקרערך”——תיקוןרובהמכשיריםבמחלקהכגון:אוטוקל,בהחלפתרצועות/פחמיםבאינקובטורים,שייקרים,מגלגלימבחנות,החלפתרכיביםבכרטיסיםאלקטרונים,החלפותנורותבמכשורעדין+כיול,——רכישתציודמדעיומינהליע”ימתןייעוץופניהלספקיחוץ——משאבותוואקום——התקנהוחיבורעמדותעבודהלמשאבותוואקום——תיקוןפפטוריםחשמליים

** doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing sth

:

אחזקהועבודהשוטפת——שקעיתקשורת——פתיחת/סגירה/הקפאה——קוויטלפון——פתיחתקווים,העתקות,העברותוסגירה-服务内部הוצאתהזמנותלמחלקותשונותבמכון:הובלות,מחלקתמכשור,מחלקתטלפוניםותקשורת——הזמנותבתפנית——פתיחתעבודותבינויומעק,בהזמנותמחסן——החלפתנורות+כיולוהדרכהבכלהמיקרוסקופיםשלהמחלקה——שליחותמכשורומחשובלמחלקותשונותלפיהצורך——תיקוניםשלמחשבים——החלפתספקיכוח,מאוררים,הרחבתזיכרון,CD,תיקוןמסכיםוכו”——תיקונימדפסות——החלפתתנורים,טונרים,גלגלותוחלקיחילוףשונים——התקנותוחיבוריםשלהמדפסותלכלהסגלבמחלקה——חיבוריהתראותמקפיאיםמולביתמכונות——חיבורים,ניתוקיםוכו”——מכונותקרח——הפשרהוניקוי——עדכוןהמחלקהבאופןשוטףעלרכישתמכשיר,שליחתרשימהמעודכנת,מעקבוהדרכהבסיסיתלמחלקה

电子工程师 19/10/2022 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים
מספרמשרה:
62782
פקלט/גף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:
 • 我们正在寻找一名专业的电子工程师,并具有丰富的经验,在FPGA编程
 • 我们的团队为研究所和国外合作实验室的物理、化学和生物科学研究构建专业电子产品及其支持软件
 • 该工程师将与一个小团队一起设计和编程fpga,用于基于fpga的仪器,用于数据采集、数据处理和实验控制
 • 该团队还为所需的基于fpga的仪器仪表的硬件规范做出了贡献
:
 • 电子、计算机或软件工程专业本科以上学历
 • 2年以上FPGA编程经验
 • 具体来说,我们需要专业知识
 • o VHDL高级设计语言
 • o Xilinx fpga和Vivado工具
 • O时钟处理,管道和多个时钟域
 • 优势:有FPGA经验
 • O难以定时关闭和楼层映射
 • 千兆收发器
 • o DSP块
 • :其他有利经验
 • 模拟和数字电子电路板的设计
 • 编程微控制器
 • 低频模拟电子学
 • 快脉冲电子学
עובד。תמעבדה 23/10/2022 המחלקהלאימונולוגיהורגנרציהביולוגית לפרטים
מספרמשרה:
62792
פקלט/גף:
המחלקהלאימונולוגיהורגנרציהביולוגית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • :
 • ניקי
 • סיועבהתנהלותהשוטפתשלהמעבדה,הכוללת:ניהולמלאיהמעבדה,הזמנתחומריםוציודוביצועמעקבהזמנותרכשותקציבים
 • ליוויוהדרכתסטודנטיםבנהליבטיחותובטכניקותהמחקר
:
 • תוארראשוןבמדעיהחיים——חובה(יתרוןלתוארשני)
 • ניסיוןוידעב蛋白质纯化ובעבודהבשיטותביוכימיות——חובה
 • (ניסידנטים-י)
 • ניסי
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,יוזמהויכולתהנעתתהליכיםוקידוםפרויקטים
 • י
מומחה/יתתחוםאודיווידאובתחוםטלפוניה 26/10/2022 תחוםטלפוניהבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע לפרטים
מספרמשרה:
62801
פקלט/גף:
תחוםטלפוניהבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע
תיאורהמשרה:

דרוש/המומחה/יתתחוםאודיווידאובתחוםטלפוניהלענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע

התפקידכולל:

תכנוןוהנדסה,תחזוקהושירותשלמערךהווידאו,מולטימדיהוvoip

תכנוןותחזוקתחדריישיבות,אולמותוכיתותהיברידיות,הקמהוניטורשלשיחותווידאובארגון

ני回绝回绝ל回绝回绝רך回绝回绝回绝ני回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝סס回绝回绝לCUCM思科

:

na

ידענרחבומוכחבכללנושאיהווידאווהמולטימדיה——חובה

ניסי

הופעהייצוגית,רהיטותונכונותלעבודהבצוות

יכולתלימודעצמי,נכונותלעבודהגםמעברלשעותהעבודההמקובלות

רכז。תתכניותומנהלות 31/10/2022 המחלקהלפיסיקהשלחלקיקיםואסטרופיסיקה לפרטים
מספרמשרה:
62805
פקלט/גף:
המחלקהלפיסיקהשלחלקיקיםואסטרופיסיקה
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

לרז-itpדר。

זיםנסים
התפקידכולל:
תיאוםפגישות
ארגוןביקוריםשלהאורחים
הזמנתכיבודיםוהזמנותשונות
תיאוםוסיועאדמיניסטרטיביעלפיצורך

:

שליטהבשפותאנגליתועבריתברמתשפתאם——חובה
שליטהמלאהביישומימחשבובתוכנות办公室——חובה
תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
יוזמה,אחריות,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
回绝回绝ריינטצי回绝回绝回绝回绝回绝רג回绝回绝/回绝回绝פק回绝回绝נסים-回绝回绝回绝ר回绝回绝
נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלותבמידתהצורך

ראש。יקטים 31/10/2022 מזכירותהחברה לפרטים
מספרמשרה:
62810
פקלט/גף:
מזכירותהחברה
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשראש。יקטים。התפקידכוללאחריותעלהפקתכללהתוכןהכתובבמזכירותהחברה,לרבות:

 • פרוטוקוליםמישיבותהמועצההבינלאומית,מועצתהמנהליםוועדותיהן
 • חומרירקעלישיבותהמועצההבינלאומית,מועצתהמנהליםוועדותיהןהשונות
 • מכתביםודו”חותבשםהנשיאויושביראשהמועצההבינלאומיתומועצתהמנהלים
 • נקדים
 • הודעותלחבריהבורדופרסומיםתקופתיים
 • ני
 • סיועבהכנתמסגרתהתוכניתלישיבותהמועצההבינלאומית,מועצתהמנהליםוועדותיהן,כוללאיסוףוהכנתעזריםדיגיטלייםוקשיחיםוכןעבודהבממשקמולבעליתפקידנוספיםבמכוןלקבלתהחומריםהרלוונטייםואישורם
 • השתתפותבישיבותהמועצההבינלאומית,מועצתהמנהליםוועדותיהןהשונותלצורךכתיבתפרוטוקולהישיבותוסיועלמזכירהחברהבהבטחתהתנהלותןהתקינהשלהישיבות
 • ניהולתפעולישלישיבותהמועצההבינלאומיתומועצתהמנהליםמחדרהבקרה,לרבותמעקבעלהתקדמותהליין——אפ,מוכנותחומריםותקינותמערכותאודיו——וידאו,ועבודהבצמודלגורמימקצועבתחוםהמולטימדיה
:
 • השכלהאקדמית/טכנאימוסמך/הנדסאימוסמך——חובה
 • ניסי
 • שליטהמלאהבשפההאנגליתוהעברית,לרבותכתיבה,קריאהודיבור——חובה
 • כושרביטוימעולהבכתבובע——פלהבאנגלית——חובה
 • שליטהמלאהביישומי办公室,בדגשעלWord、Excelו幻灯片——חובה(היכרותעםפלטפורמותניהולתוכן——יתרון)
 • דיסקרטיות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • כושרארגון,דיוקויסודיות,יכולתירידהלפרטים
 • יכולתהתמודדותעםתנאילחץ,בממשקיםרביםובמספררבשלמשימות
 • י
 • נכונותוזמינותלעבודהמעברלשעותהמקובלותובשעותשאינןשגרתיות

***נ丨丨ל

עובד/תמעבדהבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 01/11/2022 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62496
פקלט/גף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתעובד/תמעבדהלעבודתמעבדהב——分析代谢,הכוללת,ביןהיתר:

 • תחזוקהותפעולשלמערכותאנליזהמסוגMS-LC gc - ms -והפקתדוגמאותלאנליזהמטבולית
 • ▪▪▪יצרם
 • פי
:
 • תוארראשוןבכימי/בהיולוגיה——חובה(יתרוןלתוארשני/שלישי)
 • ניסי
 • התמחותבכרומטוגרפיה——חובה
 • ניסיוןבעבודהעםציודUPLC /高效液相色谱/ GCו-谱质量יתרון
 • שליטהביישומי办公室——חובה
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתויכולתביטויגבוההבכתבובע”פ
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,כושרארגון,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
(ciso) 01/11/2022 אגףמערכותמידע לפרטים
מספרמשרה:
62650
פקלט/גף:
אגףמערכותמידע
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

אגףטכנולוגיותמידעמחפשממונהאבטחתמידע(CISO)לתפקידשמכילאחריותעלאבטחתהמידעבמכוןוכולל:

 • ייעוץואכיפתמדיניותאבטחתמידע,אפיוןדרישותוכתיבתנהלים,גיבושהמלצותלוועדתאבטחתמידעופורוםאבטחתמידע
 • ניהולוהטמעהשלאסטרטגיהלהגנהעלמידעבהתאםלתקנותהשונותביצועבקרותאבטחתמידע
 • בדיקותחוסןוחדירהלמערכותקיימות,איתורוהובלתתהליכים,ניהולסקריסיכוניםועוד
 • גיבושארכיטקטורהמאובטחתמתאימהלצרכיםהארגונייםולהגדרתדרישותאבטחתהמידעבמכון
 • ליווי,הנחיהובקרהבפרויקטיםשוניםבהיבטיאבטחתמידע
 • גיבושמתודולוגיהואחריותכוללתעלזיהוי,ניהולוניתוחאירועיאבטחתמידעוסייבר
 • ……נייני
 • 回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝
 • הגברתמודעותנושאאבטחתהמידעבמכון
 • עבודהבממשקיםרביםבמכוןומחוצהלו
:
 • ניסיוןשל3שניםלפחותכמנהל/תאבטחתמידעבארגוןבינוני/גדול——חובה
 • ניסיוןבתפקידמנהל/תאבטחתמידע(CISO)——חובה
 • ניסי
 • ניסיוןבהצגתתוכניותעבודה,סטטוסיםוסקריהנהלהלדרגיהנהלתהחברהואחרים——חובה
 • ניסיוןבהנעהובעבודהבסביבהשלממשקיםמרובים——חובה
 • ניסי
 • ניסיוןבניהולאבטחתמידעעפ”יתקןISO 27799/270001 -יתרון
 • הכרותעםרגולציותותקניםבתחוםהפרטיות——חובה
 • הכרותוהבנהבחיתוםדיגיטליוניהולזהויות——יתרון
 • הכרותעםמערכותSCADAוHMI——יתרון
 • ידעטכנולוגיבפתרונותאבטחתמידעובסביבותענן——יתרון
 • הסמכהלCISSPאולימודיתעודהלתוארCISO——יתרון
 • שליטהברמהגבוההבשפההאנגלית,בכתבובע“פ——חובה
 • י
 • תקשורתבינאישיתברמהגבוהה
עוזר。תמחקר——החלפהלחל”דלשנה 01/11/2022 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62679
פקלט/גף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

。תמחקרלהחלפה לחל"ד לשנה במחלקה לתשתיות מחקר מדעי החיים. התפקיד כולל;

 • מומחיותבמיקרוסקופיהאופטיתביחידהואחריותעלעבודהעםמשתמשיםבפרויקטיםמחקרייםהמתבססיםעלמיקרוסקופיהאופטיתמתקדמת
 • הדרכהוהנחיהשלמשתמשיםבשימושבטכנולוגיותביחידה
 • פי
 • שותפותפעילהבפרויקטיםמדעייםבקבוצתהמחקרובפרויקטים
 • מעקבאחרכשירותמערכותותחזוקהשותפתשלהמערכות
 • לימודבקורסים
 • עבודהבממשקיםרביםבמכון,ומחוצהלו
:
 • PhD:
 • ניסי
 • ענייןבטכנולוגיה
 • „„„„„„„„„„„„„„„
 • כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • ניסי
 • מועדתחילתעבודהבהקדםהאפשרי——משךהעסקהמשוערלתקופהמוגבלתשל1שנים
ראש。תתחוםקמפייניםלתורמים 01/11/2022 אגףלפיתוחמשאביםותקשורת לפרטים
מספרמשרה:
62687
פקלט/גף:
אגףלפיתוחמשאביםותקשורת
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

。。התפקידכוללאחריותעלניהולקמפייניםלתורמים,העלאתהמודעותלמכוןויצמןבקרבקהלייעדרלוונטייםורתימתתורמיםפוטנציאלייםוקיימיםלתמיכהבמכון。,:

 • זיהוי,פיתוחוהטמעתערוציתקשורתשיווקחדשיםבמטרהלהגיעלתורמיםפוטנציאליים,כוללבחינהוהשקתפלטפורמותומודליםשלמדיהחדשה,שיכוליםלהגיע,ליידע,לעוררהשראהולערבמספראופטימלישלתומכימכוןויצמן
 • פיתוחאסטרטגישליצירתתקשורתעםתורמיםקיימיםשלהמכון,עלמנתלהציעולעשותשימושבאסטרטגיותתקשורתוערוציםחדשיםהמכווניםלעניין,להניעולשמרתורמים
 • גיבושוהעברתמסריםלקמפייניםספציפייםשלגיוסכספיםכדילתמוךבשיווקהקמפייניםלתורמיםולקדםאתהמותגשלמכוןויצמןלמדע,בשיתוףפעולההדוקעםראשהמחלקהויתרחבריצוותפיתוחהמשאבים
 • בנייהוניהולתכניתפעילויותשיווקשנתית
 • עבודהבשיתוףפעולההדוקעםעמיתיםלמחלקהוכןעםנציגיהוועדיםהבינלאומייםלאיתורצורכישיווקוהסברהלתורמיםוליצירתחומריםותכניותהסברהמתקדמים
:
 • השכלהאקדמית——חובה(יתרוןלהשכלהבתחומישיווקותקשורת)
 • בסיסידערחבוניסיוןעםמגווןאסטרטגיותופלטפורמותתקשורת,והתנסותמעשיתמעמיקעםצורותשונותשלמדיהדיגיטלית——חובה
 • יכולתיצירתיותגבוההעםניסיוןמוכחבהובלתקמפייניםשיווקייםמוצלחיםעלפנימספרערוציתקשורת——חובה
 • כישוריכתיבהמצויניםוכישוריתקשורתבעלפהמעוליםבשפותעבריתואנגלית,כוללניסיוןרבבכתיבתסוגיםשוניםשלטקסטיםכגון,קידוםמכירותושיווק,גיוסכספים,עיתונאייםועוד——חובה
מנהל。תרשת赢 01/11/2022 אגףמערכותמידע לפרטים
מספרמשרה:
62688
פקלט/גף:
אגףמערכותמידע
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

אגףטכנולוגיותמידע,בכפיפותלראשתחוםשרתיםמחפשמנהל。Win。התפקידכולל:

 • ניהולותפעולכוללשלסביבתמיקרוסופט
 • לסWindowsים
 • ניהולותכנוןפרויקטיםמורכביםבתחוםתשתיותמחשובותיעודמערכות
 • טיפ
 • אחריותעלזמינותושיפורהמערכות
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
:
 • ניסיוןבעבודהבארגוני企业,מעל1000משתמשים——חובה
 • 400 + -
 • ניסיוןשלשמונהשניםלפחותכאיש动手במערכות它הכוללותשרתי。Windows /Linux操作系统—“huawei @ huawei @ huawei”
 • ניהולסביבותוירטואליותמרובותשרתים- VMWAREחובה
 • יד
 • היכרותמעמיקהעםמערכותהפעלהWindows 2012/2016/2019——חובה
 • ידעמעמיקבמערכותבסביבותמיקרוסופטהבאותwindows集群,Active Directory, IIS, GPO -חובה
 • ידעוניסיוןבתפעול,תחזוקהוהקמהשלבסיסינתוניםms sql -חובה
 • ידעוניסיוןבמערכות微软הבאות——SCCM SCOM,华盛顿州立大学——חובה
 • יד
 • יד
 • ידעוניסיוןבכתיבתסקריפטיםדוגמת权力壳——חובה
 • יד
 • יד
 • ניסיוןבעבודהמולסביבותענןדוגמתAWS / Azure -יתרון
 • ניסיWindows。
 • ניסיוןבכתיבתמסמכיארכיטקטורהונהליעבודה
 • הבנהבמוצריאבטחתמידעותקשורת
 • הסמכותמיקרוסופטWindows Server混合管理员助理——יתרון
ר 01/11/2022 תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע לפרטים
מספרמשרה:
62598
פקלט/גף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

לאגףטכנולוגיותמידעבמכוןויצמןלמדעדרוש。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

 • ניהולצוותאנשיסיסטםבתחומי窗户,לינוקס,אחסון,גיבוי,בסיסינתונים,ניהולזהויות,ווירטואליזציה
 • אחריותלתמיכהותפעולבתחומיסיסטםובמערכותה它השונותבדאטהסנטר,אחריותלזמינותהמערכות,ניהולוהפעלתצוותאנשיהסיסטם,פתרוןתקלותמורכבות,תחזוקהוהקמתשרתיםומערכות,שיפורתשתיותהמחשוב
 • אחריותמקצועיתעלטכנולוגיותהתשתיותבדאטהסנטר
 • ניהולותכנוןפרויקטיםרוחבייםבארגוןבתחוםהתשתיותוכןאחריותמלאהעלה交付שלהתחום
:
 • תוארראשוןבמדעיהמחש/בהנדסתמחשבים/מערכותמידע——יתרון
 • רקעוניסיוןמוכחשל5שניםלפחותכמנהלמחלקתסיסטם/תשתיותדאטהסנטר——חובה
 • רקעוניסיוןמעשיבאפיון,פיתוחוהטמעתתשתיותמחשובבארגוניםגדולים——חובה
 • הבנהטכנולוגיתגבוההומתןפתרונותקצהלקצהלארכיטקטורהתשתיתיתלמערכותוטכנולוגיות
 • ידעוניסיוןבמתודולוגיותDevOpsלאוטומציהבהקמתתשתיות(בנייהואינטגרציהמתמשכת)——חובה
 • ידעוניסיוןמוכחבעבודהבטכנולוגיותענןשלAWS / EC2,מיקרוסופט/ AZURE -חובה
 • ידעוניסיוןמעמיקבפרויקטיםשלהתאוששתמאסון(博士),כוללפתרונות臂形韵律层——חובה
 • ניסיוןמקצועיוניהולעובדיםבתחוםתשתיות微软(交流、活动目录、MS SQL)——חובה
 • ידעוניסיוןבהקמתמערך微软365年,网上交流——חובה
 • ידעוניסיוןמעמיקבתחוםניהולזהויות,בקרתגישהמבוססתתפקידים,הקמהמערךIDM -חובה,IGA -יתרון
 • ניסיוןמקצועיוניהולאנשיםבתחומיםשלווירטואליזציה(בסביבתVMWare)ואוטומציה——חובה
 • ידעוניסיוןבניהולטכנולוגיותאחסון(SAN、NAS)גדולות(Isilon Netapp) -חובה
 • ידעוניסיוןמעמיקעםפלטפורמותחומרתשרתים(יצרניםHPE,思科UCS)——חובה
 • ידעוניסיוןמוכחבטכנולוגיותגיבויגדולות(Veeam CommVault) -חובה,TSM -יתרוןניסיוןבטכנולוגיותחדשניות超收敛——חובה
 • ניסיוןבניהולקבלנימשנה,יועציםמומחיםוספקים——חובה
 • ניסי
ר 01/11/2022 ים לפרטים
מספרמשרה:
62780
פקלט/גף:
ים
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

יחידתשרותימחקרבחינוךEduCore,בכפיפותלמנהלהיחידה,מחפשתר”צפיתוחוטכנולוגיה。התפקידכולל;

 • ניהולוהובלתמשימותפיתוחבפלטפורמותהשונותשלהיחידה(Moodle Wordpress)משלבהאפיוןהטכנולוגיועדשילובבמערכותהייצור。נ,ני
 • מעורבותבבנייתתכניתהעבודה(שנתיתוחודשית)תמחורותיעדוףמשימותבהיבטהפיתוחהנדרש
 • ניהולתכניתהעבודהבצוותהפיתוח,חלוקתהמשימותביןאנשיהצוות(כוללחברותבמיקורחוץ)
 • הובלהמקצועיתשלהצוות:הנחייהלגביפיתוחהמשימותועבודהלפיקוויםמנחיםטכנולוגיים(编码规则),בקרתאיכותלקוד,שיתוףידעוהעשרהמקצועית
 • ייעוץטכנולוגילתהליךכתיבתמסמכיאפיוןלתכונותחדשותושיפוריםבמערכתפטל(מבוססתLMS Moodle),עלבסיסהבנתארכיטקטורתהמערכת
 • תחזוקתתשתיתכללהפלטפורמותהטכנולוגיותשלהיחידה,כוללסביבותענןשלאמזון
 • ייזוםושיפורתהליכיעבודהבצוותהפיתוחותשתיותטכנולוגיות
 • עבודהבממשקעםמנהלתפרוייקטים,מעצבים,אגףטכנולוגיותמידע,אבטחתמידעושותפותבמשימותפיתוחרוחביות
:
 • ניסיוןבפיתוחועבודהעםטכנולוגיותושפותSQL, PHP, JS SCSS / CSS, HTML, PYTHON -חובה
 • ניסי
 • הבנהבסיסיתבארכיטקטורהשלשרתיםועבודהעםמערכותמבוססותענן——חובה
 • ניסיוןקודםכר”צפיתוח——יתרון
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝ר回绝回绝ט回绝回绝回绝
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • ,,
 • י
אית/שאבטחתמידע 01/11/2022 תחוםאבטחתמידעבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע לפרטים
מספרמשרה:
62505
פקלט/גף:
תחוםאבטחתמידעבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשאישאבטחתמידעלתכנון,תפעולותחזוקתמערכותאבטחתהמידעבמכון。התפקידכולל:
oתפעולותחזוקהשלמערכותאבטחתמידע:防火墙、网络安全网关、终端安全,功能,产品WAF
oהובלתתהליכיהטמעתמערכותאבטחתמידעחדשות,לרבותכתיבתמסמכיייזוםותכנון
Oזי
oעבודהמולצוותיה-השונים,וממשקיםנוספיםבארגון

:

oניסיוןשלחמששניםלפחותבצוותאבטחתמידעבארגוניםגדולים——חובה
oידעוניסיוןבהטמעהותחזוקהשלמערכות帕洛阿尔托/检查站防火墙、והבנהעמוקהבעבודהעםL2 / L3 /抑制政策——חובה
oניסיוןבהטמעהוניהולשלמערכות端点安全וedrבאלפיעמדותקצה——חובה
oניסיוןבתפעולמערכות安全Web网关לאלפימשתמשים——חובה
oניסוןבניהולמערכות安全邮件中继והבנהעמוקהבפרוטוקוליהדוארהאלקטרוניואבטחתם——חובה
oעבודהעםמערכותחתימהותשתיותPKIוהבנתתהליכיהחיתום——חובה
oהקשחותשרתיםומערכותהפעלהמסוגWindowsוLinux -חובה
oניסיוןוהבנהעמוקהבניהולמערךהגנהעלאתריאינטרנט(WAF)הבנהעמוקהשל网络漏洞והנחייתצוותיפיתוח——חובה
oיכולתביצועתחקורלאירועיאבטחתמידע——ניתוחאירועיםמבוססירשת,Windows / Linux进程תוךשימושבכליEDRו沙箱,ביצוע静态/动态分析והוצאת国际石油公司והטמעתםבמערכות——חובה

מתאמ。תכנסים 02/11/2022 לפרטים
מספרמשרה:
62814
תיאורהמשרה:

ללהמתאמ。תכנסים

התפקידכולל:

ני回绝回绝לקצי,י回绝回绝םני回绝回绝לספקים,

עבודהמולמחלקותהמכוןביןהיתר:גרפיקהשכפולוצילום,בנייתאתרימידע,גינון,אולמות,וכדומה。

עזרהבבנייתתוכניתמדעיתלכנס,גיוסמקורותמימוןלכנס,טיפולברישוםוגבייתתשלומיםממשתתפים,

הזמנתלינה,טיסותוהסעות,טיפולבהזמנותרכש,תפעולבשטח。。

:

שליטהמלאהבאנגלית(בע”פובכתב)——חובה

י

י—

י

נכונותלעבודהבשעותלאשגרתיותבמידתהצורך

סטודנט。יתלהזנתתוכןביחידתשירותימחקרבחינוך 14/11/2022 יחידתשרותימחקרבחינוךבמחלקהלהוראתהמדעים לפרטים
מספרמשרה:
62827
פקלט/גף:
יחידתשרותימחקרבחינוךבמחלקהלהוראתהמדעים
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשסטודנט/יתל- 50%משרהליחידתשרותימחקרבחינוך。התפקידכוללמשימותשונות,טכניותבעיקרן,הנדרשותבצוותובכללזה:הנגשתמסמכים,תמיכהבמפגשיזוםבשעותהער,בהזנתתכניםלאתרים,עדכוןאתרהמחלקהועוד。נדרשתהבנהבסיסיתוגישהטכנולוגיתעםמערכותניהולידעונכונותלשעותעבודהגמישות,עלפיהצורך。

:

——סטודנט。י
——יכולתעבודהוהתנהלותבסביבותלמידהטכנולוגיותוממשקיהפעלתן。
—“”
——גמישותבשעותהעבודה(לעיתיםנדרשתתמיכהמרחוקבמפגשיזוםבשעותמאוחרות)
-צרים。
——יכולתעבודהבצוותבממשקיםשונים(עבודהמולמנהליפרויקט,מפתחים,מעצביםועוד)

עובד。תכללית 23/11/2022 הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב לפרטים
מספרמשרה:
62840
פקלט/גף:
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
תחוםמשרה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:
 • עזרהוסיועלרכזהאחזקהבעבודתוהשוטפת:עזרהבתיקונים,ביצועשליחויות,שיכפולמפתחות,פינויחומרלגריסה。
 • חלוקתציוד,חבילות,ניירלמדפסות,חלבומצרכיםלמטבחונים。
 • הצבהועריכהשלכיסאותושולחנותבאירועים,ליוויטכנאיםוספקיםשמגיעיםלפקולטה。
:
 • י
 • יכולתטכנית。
מזכיר/האישית 24/11/2022 לפרטים
מספרמשרה:
62839
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

למחלקהלגנטיקהמולקולריתדרוש/המזכיר/האישיתלביצועעבודהאדמיניסטרטיבית,הכוללת,ביןהיתר:

oניהולשוטףשלהמשרד:מענהטלפוני,ניהוליומןפגישות,אישורחשבוניותוטיפולבתכתובותודואר

O

O

oסיועבארגוןסמינרים,כנסיםוהרצאות,אירועיםופעילויותרווחה

Oסיינטרנט

Oיצ

O

:

O

Oניסי

Oניסי

Oניסי

Oניסי

oליטל

Oליט

oאחריות,דיסקרטיות,יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמס”משימותבוזמנית

Oי,י

O

תקציבאית-החלפהלחל”דלפרקזמןשלשנה 27/11/2022 המחלקהלפיסיקהשלחלקיקיםואסטרופיסיקה לפרטים
מספרמשרה:
62841
פקלט/גף:
המחלקהלפיסיקהשלחלקיקיםואסטרופיסיקה
תחוםמשרה:
חשבונאותוכספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלפיסיקהשלחלקיקיםואסטרופיסיקהמחפשתתקציבא/יתלהחלפהלחופשתלידהלפרקזמןשלשנהלתפקידהכוללמעקב,ניהול,תכנוןובקרהעלכללתקציביהקבוצה。:

 • הכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים
 • סי
 • הנפקתהזמנותרכש
 • תמיכהאדמיניסטרטיביתומתןשרותלקבוצתהמחקר
 • טיפולבמצבתכ”אשלהקבוצההכוללתכנוןושיבוץבמערכתתפנית
 • סי
 • ני回绝回绝לי回绝回绝回绝回绝ק回绝回绝י回绝回绝פגי回绝回绝
 • עבודהמולממשקיםפניםוחוץארגונים
:
 • יד
 • שליטהטובהבאנגליתבכתבובע“פ——חובה
 • ליטייפיס,קסל
 • ,יס
 • י
 • י
 • תודעתשירותגבוהה
ממונהבטיחותכימית 27/11/2022 ממונהעלבטיחותכימית לפרטים
מספרמשרה:
62845
פקלט/גף:
ממונהעלבטיחותכימית
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

יחידתהבטיחותבמכוןויצמןלמדעמחפשתממונהבטיחותכימית。התפקידכוללאחריותעלהבטיחותהכימיתבמעבדותהמכון,הכוללת:

 • גיבושתכניתהבטיחותבעבודהעםחומריםמסוכנים,כתיבתנהליםוהנחיותכלליותועדכונם
 • הדרכהוהנחייתהמדענים,עובדיהמעבדהוהסטודנטים,עובדיםטכנייםועובדיקבלןבנושאהבטיחותהכימיתבמכון
 • אחריותעלקיוםתקנותהבטיחות,הגיהותוהבריאותהתעסוקתיתבמקוםהעבודה
 • ביצועתהליכיבקרהממוחשביםוביקורותבפועלבמעבדותהכוללותחומריםמסוכנים,איתורמפגעיבטיחותומתןחוותדעתמקצועית
 • /אחראיתהרעליםשלהמכון:אחריותעלהכנתהיתרהרעליםועבודהמולהממשקיםהרלוונטיים(המשרדלהגנתהסביבה,פיקודהעורף,מעבדותהמחקר,ספקים,אגףתפעולואגףהרכש)。
 • אחריותמקצועיתעלאחסון,פינויושינועפסולתמהמעבדותאלהאתרהאקולוגיבמכוןוכןאחריותמקצועיתעלהבטיחותבאתר
 • אישורתכניותבינויותשתיותבהיבטיבטיחותכימית
 • טיפולבאירועיחומריםמסוכניםומפגעיבטיחותומתןמענהבשגרהובחירום
 • הכנתסקריסיכוניםבמעבדותובמתקניהמכוןבנושאיחומריםמסוכנים
 • אחריותעלתיעודתאונותהעבודהבמכון,ריכוזהמסמכיםועבודהמולהרשויות
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
:
 • תוארשניבכימיה/הנדסהכימית——חובה(יתרוןלבעליתוארשלישיבכימיה)
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבעבודהבמעבדה——חובה(עבודהבמעבדתמחק,ריתרון)
 • הכשרהו/אוניסיוןכממונהבטיחות——יתרון
 • שליטהמלאהבעבריתובאנגלית,כולליכולתהתנסחותוהדרכהבשתיהשפות
 • שליטהמלאהביישומימחשב
 • יכולתעבודהבצוות,תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • יכולתעבודהבתנאילחץונכונותלעבודהמעברלשעותהעבודההמקובלות,במידתהצורך
טכנאי。תמעבדתפיתוח,אחזקהואלקטרוניקה(50%משרה) 28/11/2022 המחלקהלפיסיקהשלמערכותמורכבות לפרטים
מספרמשרה:
62847
פקלט/גף:
המחלקהלפיסיקהשלמערכותמורכבות
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:
 • אחריותעלהתמיכההטכניתשלציודמורכבלמערכותמתקדמות,הכוללתביןהיתר:
 • תחזוקהוטיפולבציודומכשורמדעיכבדכגוןמערכותואקום(משאבותטורבו,משאבותסקרוליבשות,ברזיםפנאומטיים,מדידיואקום)。
 • ם。
 • טיפדריםנקיים。
:
 • טכנאי。תמוסמך/הנדסאי。תמוסמך/מהנדס。ת——חובה
 • ידעוניסיוןשל5שניםלפחותבתחוםמערכותואקום——חובה
 • ידעושליטהבסיסיתבבנייתאלמנטיםאופטיים,בקריםחשמלייםומערכותאלקטרוניקהבסיסיות,תכנוניםמכניים——יתרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • י
 • יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמס”משימותבמקביל
 • אפשרותלעבודהבמשרהמלאהלאחרתקופהמסוימת
ראש。תצוותבקרהבתחוםחשמלובקרהבאגףבינויוהנדסה 28/11/2022 נף לפרטים
מספרמשרה:
62846
פקלט/גף:
נף
תיאורהמשרה:

אגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדע,בכפיפותלראשתחוםחשמלובקרהמחפשראש。。התפקידכולל:

 • ני回绝回绝לצ回绝回绝回绝ט回绝回绝נ回绝回绝回绝回绝回绝ם回绝回绝回绝回绝回绝回绝ר回绝回绝回绝回绝קר回绝回绝
 • ניהולפרויקטיםייעודיים/מערכתייםבתחוםהבקרהבמכון
 • אחריותעלתחזוקתמערכותבקרהממוחשבות(HMI)
 • אחריותעלתחזוקתלוחותבקרה,בקריםמתוכנתיםואביזריקצהשונים
 • אחריותעלתיקוןתקלותבקרה
 • אחריותעלתיקוןוכיולמכשורקריטירגיש(רגשים,גלאיםוכו”)
 • ליוויפרויקטיבינויומערכות,בדיקתתכניותותפ”מ,פיקוחעלמתכנניםוקבלניבקרה,התוויתפתרונותומעקבאחריישומם
:
 • הנדסאי/טכנאימכשורובקרה/חשמל/אלקטרוניקה/מכטרוניקה/מכונות——חובה(יתרוןלהשכלהגבוההיותרבתחומיםאלה)
 • ניסי
 • ניסיוןניהולישל5 - 10שניםלפחות,בתפקידדומה——יתרון
 • ידעבמערכותבקרהלמערכותמיזוגאווירותאורה——יתרון
 • ריי
 • י
 • ניסינים
 • ניסיים
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • י
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותגבוהה
 • ייל
 • נ
עובד/תמעבדה——המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא 28/11/2022 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים
מספרמשרה:
62843
פקלט/גף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא,דרוש/העובדתמעבדה,בכפיפותלפרופ”איילתארז。

:

oניהולמלאיהמעבדה,הזמנתחומריםוציודוביצועמעקבהזמנותרכשותקציבים

Oלידנטים

oביצועשיטותמחקרבסיסיותבביולוגיהמולקולרית,כגון:צביעותהיסטוכימיות

:

O

Oניסי

Oליטייoffice

O d

oיכולתעבודהבאופןעצמאיובצוותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

עובד/תמעבדה(100% - 50%משרה) 28/11/2022 המחלקהלאימונולוגיהורגנרציהביולוגית לפרטים
מספרמשרה:
62844
פקלט/גף:
המחלקהלאימונולוגיהורגנרציהביולוגית
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקהלאימונולוגיהורגנרציהביולוגית,דרוש/העובדתמעבדה,בכפיפותלד”ראפרתשמע。

:

 • סיועאדמיניסטרטיביכגון:ניהולמלאיהמעבדה,הזמנתחומריםוציודוביצועמעקבהזמנותרכשותקציבים
 • עבודתמעבדהשוטפתהכוללתתרביותתאיםושיטותמולקולריותמגוונות
 • סיועוליווישלסטודנטיםבקבוצתהמחקר
:
 • תוארשניבמדעיהחייםו/אותחוםדומה——חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהניסויית(ביולוגיהרטובה)——חובה
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝
 • יכולתעמידהבלוחותזמנים,כושרארגוןויכולתעבודהעצמאיתובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
טכנאי。תמעבדתפיתוח,אחזקהואלקטרוניקה(50%משרה) 28/11/2022 המחלקהלפיסיקהשלמערכותמורכבות לפרטים
מספרמשרה:
62847
פקלט/גף:
המחלקהלפיסיקהשלמערכותמורכבות
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:
 • אחריותעלהתמיכההטכניתשלציודמורכבלמערכותמתקדמות,הכוללתביןהיתר:
 • תחזוקהוטיפולבציודומכשורמדעיכבדכגוןמערכותואקום(משאבותטורבו,משאבותסקרוליבשות,ברזיםפנאומטיים,מדידיואקום)。
 • ם。
 • טיפדריםנקיים。
:
 • טכנאימוסמך/הנדסאימוסמך/מהנדס——חובה
 • ידעוניסיוןשל5שניםלפחותבתחוםמערכותואקום——חובה
 • ידעושליטהבסיסיתבבנייתאלמנטיםאופטיים,בקריםחשמלייםומערכותאלקטרוניקהבסיסיות,תכנוניםמכניים——יתרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • י
 • יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםמס”משימותבמקביל
מתכנת。תבתחוםBIבענףיישומיםבאגףטכנולוגיותמידע 30/11/2022 גףטנלגייד לפרטים
מספרמשרה:
62856
פקלט/גף:
גףטנלגייד
תיאורהמשרה:

אפיון,פיתוחותחזוקתדוחותBIבאמצעותכליQlikSenseו——QlikView。

התפקידכוללעיבודותכנוןמבנההנתונים,תכנוןממשקמשתמש,בנייתאנליזותעלעולמותתוכןשונים,הסבתממשקימשתמשקיימיםלממשקיםבעליUXעדכניומתקדם,תמיכהבמשתמשים

:

ניסי

הכרותעםN-printing(עדיפותלניסיוןבגרסה17ומעלה)

ניסי

ניסיוןבpl / Sql

ניסיוןשלשנתייםלפחותבפיתוחQlikView——יתרוןמשמעותי

ניסיוןבאיפיוןופיתוחQlikSense / QlikViewעלמערכתERPבעולמותהתוכן:פיננסי/לוגיסטי/כוחאדם——יתרוןמשמעותי

תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

יכולתלמידהעצמית,יכולתעבודהעצמאיתובצוות

עובד。תמעבדה 05/12/2022 המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת לפרטים
מספרמשרה:
62861
פקלט/גף:
המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • עבודתמעבדהבפרויקטאינטראקציותשלאוקיינוס——אטמוספירה,
 • ,:
 • תכנוןועריכתניסוייםעםאצות,וירוסיםוחיידקים
 • תכנוןועריכתניסוייםלאפיוןהתכונותהפיזיקליות,הכימיותוהביולוגיותשלאירוסוליםואתהיווצרותחלקיקיםשמקורםבאוקיינוס
:
 • תוארראשוןבמדעיכדורהארץאוהסביבה/ביולוגיה/מדעיהאטמוספירהאותחומיםדומים——חובה
 • (יר)
 • מוטיבציהגבוההלתחוםהמחקרונכונותללמידתתחומיםומיומנויותחדשות
 • אחריותויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • יסודיות,דיוקוארגוןתוךהתמודדותעםמספרמשימותבוזמנית
 • התפקידכרוךבנסיעותלחו”לע”פהצורךודרישותהפרויקט
רםנייקטים 07/12/2022 גףיננדס לפרטים
מספרמשרה:
62857
פקלט/גף:
גףיננדס
תחוםמשרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

ל回绝回绝גף回绝回绝ינ回绝回绝נדס回绝回绝דר回绝回绝。הראשתחוםניהולפרויקטיםלתפקידהכוללתכנון,ניהולופיקוחעלפרויקטיםבתחוםהבניהוהתשתיות(הנדסהאזרחיתומערכות)במכון,וביןהיתר:

 • ני回绝回绝לצ回绝回绝回绝נ回绝回绝פר回绝回绝יקטים,י回绝回绝צים
 • ביצועבקרהתקציביתולוחותזמנים
 • אחריותעלחוזיההתקשרותותהליכיהרכשלתחום
 • עבודהמולממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו
:
 • השכלהאקדמיתבתחומיהנדסהאזרחית/מכונות/תעשייהוניהול——יתרון
 • ניסיוןשל7שניםלפחותבניהולוביצועפרויקטיםבתחוםהבניהוהתשתיות——חובה
 • ניסיל5
 • ליטoffice, MS Project
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותגבוהה
 • יכולתעבודהבתנאילחץ,ראייהמערכתיתועמידהבלוחותזמנים
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהעבודההמקובלותבמידתהצורך
מנהל。תפרוייקטים 07/12/2022 גףיננדס לפרטים
מספרמשרה:
62828
פקלט/גף:
גףיננדס
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשמנהל。תפרוייקטיםלתכנון, ניהול ופיקוח פרויקטים בתחום הבניה והתשתיות במכון. התפקיד הכולל:
נייקט
תכנוןהפרויקט,הכוללבחירתצוותהמתכנניםוהיועציםוניהולובכלשלביהפרויקט
ניהוללוחותזמנים,תקציבובקרתאיכות
אחריותעלניהולהביצועלרבותפיקוחעלעבודתהקבלניםוהספקים

:
 • ניסיוןמוכחשל5שניםלפחותבניהולפרויקטיםקטניםובינונייםבתחוםהבניהוהתשתיות——חובה(ניהולפרויקטיבינוימעבדות——יתרון)
 • השכלהאקדמיתבתחומיהנדסהאזרחית/הנדסתבניין——חובה
 • שליטהביישומי办公室女士ו项目,רמדורנט——יתרון
 • ליט
 • י
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותגבוהה
 • יכולתראייהמערכתיתועמידהבלוחותזמנים
 • נ
מפעיל。הביחידתמתקניםומרכזיאנרגיה 07/12/2022 גףיננדס לפרטים
מספרמשרה:
62848
פקלט/גף:
גףיננדס
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

אגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשמפעילה。התפקידכוללתפעולותחזוקתמתקניםבמרכזיהאנרגיהובחדריהמכונות,הפועלים24שעותביממה,הכוללים,ביןהיתר:

 • מערכותמים,מערכותאוירדחוס,מערכותהסקהוקיטור,מערכותמיזוגאוויר
 • מעקבוטיפולבהתראותהממוחשבותהמתקבלותדרךמערכותהבקרה
 • ביצועביקורותבמתקניםבשטחהמכון
 • מתןסיועבטיפולבמערכותהשונותבמהלךהיוםוזימוןכונניםע”פהצורךלאחרשעותהעבודה
 • עבודהבמשמרות24/7,במשךכלימותהשנה
:
 • טכנאי/הנדסאימכונות/מיזוגאווירו/אוניסיוןבתפקידדומה——חובה
 • ידעוניסיוןשל4שניםלפחות,עםמערכותמיזוגאווירבנושאיתחזוקהותפעול——חובה
 • ניסי
 • ניסיוןבעבודהעםצוותהמונה4אנשיםומעלה,במשך5שניםלכלהפחות——יתרון
 • ריי
 • היכרותעםתוכנותמחשוברלוונטיותלניהולאחזקתמכונות——יתרון
 • היכרותעםתוכנותבקרתמבניםכדוגמתCimplicity——יתרון
 • הסמכהלמפעילדוודיהסקהו/אוקיטו,ריתרון
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוהבנתהשפההאנגליתברמהטכניתויכולתשיחהבסיסית
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • יכולתעבודהבתנאילחץומעברלשעותהעבודההמקובלות
נל/ 08/12/2022 המחלקהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים
מספרמשרה:
62537
פקלט/גף:
המחלקהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותמחקרפיסיקהמחפשתמנהל/תבתימלאכהועיבודשבבי。;

 • ניהולהמשאבהאנושישלבתיהמלאכהבשת”פמלאעםראשמינהלהמחלקה
 • ניתובעבודותופרויקטיםבהתאמהמקסימליתלגורםהמבצע
 • קידוםחדשנותמקצועיתוהרחבתסלהשירותיםמתוךהבנתצרכיהלקוחות
 • פתרוןסוגיותמקצועיותותיעדוףשירותים
 • הכנתתוכניותעבודהויישומןתוךזיהויוהוספתשירותים/טכנולוגיותככלהנדרש
 • קיוםקשרמתמידעםראשמנהללתכנוןתקציבים,כ”א,מכשורוציודהיחידה
 • פיקוחובקרהשוטפיםעלרמתהשירותואיכותהמענהלמדעניהמכון
:
 • תוארראשוןבהנדסתמכונות——חובה
 • ניסיוןבעבודהבניהולבתימלאכהמורכביםבתעשייה——חובה
 • ניסיוןבעבודהבניהולבתימלאכהלמכשורמדעי——יתרון
 • הבנהטכניתטובהבמערכותמכניותעדינות,מערכותוואקום,מערכותרפואיותוכדומה——יתרון
 • ידinventor -י
 • ניסי
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • י
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • עבודהמטריציוניתעםתחומידעתמקביליםוממשקיםאסרטיביים(לדעתלעמודמולמנהליםמקבילים/מדעניםלהםנותניםשירות)
 • התמודדותעםעובדיםמאתגרים(בעיותמשמעת,סוגיותסוציאליותוכ”)
רז/ () 08/12/2022 ים לפרטים
מספרמשרה:
62862
פקלט/גף:
ים
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

למכוןויצמןלמדעדרוש/הרכז/תתמיכהבצוותתמיכהוהדרכבה——יחידתשרותימחקרבחינוך(החלפהלחל”ד)。
העובד/תישתלבבצוותתמיכהלמיזם”פטל”——סביבתלמידהוהוראהמתקדמתמבוססתMOODLE。
התפקידכולל:

 • ארגוןוריכוזפניותודרישותמשתמשיםמולהצוותהטכנולוגישלהיחידהבמטרהלקדםפתרוןבעיותברמותשונותשלמורכבות
 • סיועלמוריםבבתיהספר(בטלפון,דו”אלאומפגשמקוון)להתמודדעםבעיותשכיחותבתפעולהמערכת
 • ……יצ
 • תמיכהבכנסיםוהשתלמויות
 • נים
:
 • ניסי
 • היכרותוניהולמערכתLMS(בעדיפותל- Moodle)יתרוןמשמעותי
 • י
 • רצינ
 • העבודהמבוצעתבעברית,עםזאתנדרשתהיכרותבסיסיתבכתיבהוקריאהבאנגלית
עובד/תמעבדה(החלפהלחל”ד) 11/12/2022 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מספרמשרה:
62867
פקלט/גף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

יחידתהנוגדניםביחידהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתעובד。”דל- 8。התפקידכוללעבודהבתרביותתאיםוביולוגיהמולקולרית。

:
 • תוארראשוןבאימונולוגי/בהביולוגי/בהיוכימיה
 • ניסיוןבתרביותתאים,ביולוגיהמולקולרית,血细胞计数流,门店,שיטותאנליזהביואינפורמטית——יתרון
 • „„„„„„„„„„„„„„„
 • כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה
עובד。תמעבדה 12/12/2022 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים
מספרמשרה:
62868
פקלט/גף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • :
 • מעקבורישוםשלדוגמאותהמתקבלותבמעבדה
 • תכנוןוביצועאנליזותאנליטיותכימיות,בתחומיםשוניםומגוונים
 • ניתוחתוצאותשלמכשורספקטרומטרייתמסהמתקדם
 • (gc-ms, lc-ms, maldi)
 • תמיכהוסיועבתחזוקתהמכשורוהפעלתו
 • סי
 • ניהולמלאיהמעבדה,הזמנתחומריםוציודוביצועמעקבהזמנותרכש
:
 • תוארראשוןבכימיה/הנדסהכימית/כימיהאורגנית/תחומיםדומים——חובה(תוארשניבכימיה——יתרון)
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשירכרומטוגרפיוספקטרומטרייתמסה——יתרון
 • יד
 • י
 • ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝
 • ,די,
 • י
 • יכולתלמידהעצמאיתוהתעדכנותבטכנולוגיותחדשות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
איש。openssl Linux DevOps 12/12/2022 גףטנלגייד לפרטים
מספרמשרה:
62824
פקלט/גף:
גףטנלגייד
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

oאחריותתפעוליתעלמערךשרתיLinuxבה——ארגון

oאחריותעלשיפורוזמינותהמערכותוטיפולבתקלותמורכבות

oניהולותכנוןפרויקטיםמורכביםבתחוםתשתיותמחשובותיעודמערכות

O

:

ניסיוןשלשלוששניםלפחותכאיש/אשת动手במערכות它הכוללותשרתיLinux(כגון:RHEL, CentOS, SUSE, Ubuntu)——חובה

ניסיוןשלשלוששניםלפחותבעבודהעםמערכות灯——חובה

הכרותעםבסיסיהנתוניםהבאים:MySQL甲骨文,חובה

ניסיPython, Bash -

ניסיוןבעבודהעםכליאוטומציהAnsible,卫星——חובה,vRA——יתרון

ניסיוןבעבודהמולתשתיותענןכגוןAWS, Azure,谷歌——יתרון

יד

ניסי

ניסיQA、Devops

ניסי

ניסיוןבכתיבתמסמכיארכיטקטורהונהליעבודה

הבנהבמוצריאבטחתמידעותקשורת

ליט回绝回绝פ回绝回绝回绝רי回绝回绝回绝נגלי回绝回绝回绝回绝ג回绝回绝回绝回绝回绝

תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

י

תהליךגיוס

ז

אנומאמיניםכיהעובדהשמכוןויצמןנמצאבחזיתהעשייההמדעית,הינהקודםכלבזכותהאנשיםהעובדיםבמכון。
כחלקמתפיסהזו,אנועושיםאתמירבהמאמציםשההתייחסותאלהמועמדיםבמהלךכלתהליךהגיוסתהיהמושתתתעלכבוד,הערכהותוךשמירהעלפרטיותםשלהמועמדים。
אנומתאימיםאתתהליךהגיוסלכלמשרהומשרה,ולכןתהליךהגיוסהינוייחודילכלמשרהוכוללשלבימיוןואבחוןשונים。
להלןפירוטכללישלתהליךהגיוסבמכוןויצמןלמדע。

ליצירקרםס—08-9345159

* *המידעבאתרמופיעבלשוןזכרמטעמינוחותבלבד,אךמיועדלנשיםוגבריםכאחד* *

תהליךהגיוס

צוותהגיוס

הקישורהועתק