חיפושמשרות

חיפושמשרות

משרות חמות

משרות חמות

אנשיםבמכון

חיפושמשרות

תוצאותחיפוש(78תוצאות)

שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תמעבדה 29/10/2019 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים.
מספרמשרה:
61793
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודת מעבדה הכוללת:

 • קבלהקבלהרישוםשוםשלמאותמתקבלותמתקבלותמתקבלותליםבריםםמכון
 • ביצוע אנליזות אנליטיות כימיות בתחומים שונים ומגוונים.
 • הפעלתמארךהיתליטימתקדם
 • הכנתהכנתיודאררריםםרשיםםילויותותהשונות
 • אחריותעלהתחזוקהשלהתשתיותוהציודבמעבדהוכןתמיכהבנושאיבטיחותבמעבדה。
 • ניהול ציוד מעבדה: הזמנת חומרים ובקרת מלאי.
 • מטלותנוספותבהתאםלהנחיותהממונים。
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארראשוןבכימיהעםניסיוןבמס——ספקטרומטריהאותוארשניבכימיה——חובה,תוארשלישיבכימיה——יתרון。
 • ידעוניסיוןבכימיהאורגנית。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריHPLC -חובה。
 • 液相色谱-质谱联用仪。
 • הכרהוידעבתוכנותהפעלהועיבודנתוניםMASSLYNX, MASSHUNTER,授权。
 • אוריינטציהטכניתטובה。
研究助理 27/04/2020 לפרטים.
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一位积极性很高的研究助理,加入我们由ERC资助的研究,以研究再生过程中血管和淋巴管的形成。

我们使用多种技术,如活体成像、单细胞RNA序列、蛋白质组学等来发现控制器官再生的新基因。

השכלה וכישורים נדרשים:

·分子生物学、遗传学或相关领域博士学位

·分子生物学实验室工作经验

·有发育生物学和/或干细胞生物学经验者优先。

要寄往的完整申请书karina.yaniv@weizmann.ac.il应该包括:一份有竞争力的简历,一份简短的动机声明,以及两封推荐信的电子邮件和电话号码。

מהנדס/תאלקטרוניקה 04/06/2020 הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב לפרטים.
מספרמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

在1506月的上下,从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从以下内容:

 • הגדרתדרישותהמערכת”ליישוםמחקרי”שלמערכותהדגמהלהצגתההישגיםהמחקריים:חומרה,תוכנה
 • 2014 2014 2014 2014年的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场超声检查:超声检查
 • מתןתמיכהוסיועהנדסילסטודנטים
 • 在2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日,,י

השכלה וכישורים נדרשים:
 • מהנדס/תחשמלבעלשליטהמצוינתהןבאנלוגוהןבדיגיטל。
 • הבנה מעולה בתחום עיבוד אותות ודגימה הן מכיוון התאוריה והן ידע יישומי.
 • ניסיוןבתכנוןויישוםבתחוםהאלקטרוניקה射频ואנטנות——חובה(5שניםפלוסמהתעשייה)
 • 耶和华תכנוןיתמליתהיתליגית。
 • יכולתתכנוןאנטנותבסיסית
 • שליטהבmatlabיתרון
 • שליטהב虚拟仪器
 • יכולת עבודה בצוות שמכיל תוכנה וחומרהתואר ראשון בהנדסת חשמל - חובה
结构生物学系的研究助理 04/06/2020 המהחלקהימיההרגנית. לפרטים.
מספרמשרה:
61961
פקולטה/אגף:
המהחלקהימיההרגנית.
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

我们是一个跨学科的研究小组,工作在蛋白质结构,生物物理学和细胞生物学的界面。
我们的目标是了解活细胞中蛋白质组装和蛋白质组组织的原理。

השכלה וכישורים נדרשים:

 • 理想的人选是具有开展跨学科科学研究能力的科学家。
 • 他/她应该有过去的:在以下三个领域中至少有三个领域的研究经验(ph.d.,post-doc):

生物化学
生物物理学
-结构生物学
分子生物学
计算生物学
- 系统生物学
-合成生物学

 • 应聘者应该具备编程语言的知识。有酵母、显微镜或蛋白质科学经验者优先考虑。
 • 未来的研究助理将被期望进行他/她自己的研究项目,同时提供管理实验室的帮助。
国际比较项目 13/07/2020 המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכת
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • לשרותיהתמךהכימייםבמכוןויצמןדרושמנהל/תלמעבדתICP。
 • בקרובתוקםבמכוןויצמןמעבדהשתתמחהבמדידהשלאיזוטופיםרדיוגנים(ויציבים)במיםוסדימנטיםע”ימכשירMC-ICP-MS。המעבדהתכלולגםICP-OESו四极icpותשמשלמדידותשלדוגמאותשעובדובמעבדהנקיה。
 • התפקיד כולל:
 • הפעלתמכשירהמולטיקולקטורוהמכשיריםהנוספיםבמעבדה
 • הדרכה וליווי של סטודנטים וחוקרים לעבודה על המכשירים
 • פיקוחעלאיכותודיוקהתוצאות,תיקוןתקלותופיתוחשיטות。
 • לשאלותופרטיםנוספיםנאליצורקשרעםיעלקירוyael.kiro@weizmann.ac.il
 • למעוניינים נא לשלוח מכתב התעניינות וקורות חיים לyael.kiro@weizmann.ac.il
השכלה וכישורים נדרשים:
 • 在2014年的2014 2014年中,从从从2014年的2014 2014 2014 2014年的2014 2014 2014 2014年的的2014 2014 2014 2014年的中,从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从上上上到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到到从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从从国际比较项目。
אנליסט/ית ביואינפורמטיקאי/ת 09/09/2020 לפרטים.
מספרמשרה:
62025
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקהחלקהיניתמאריתתהתא,מחפשתיסט/יתתיניויויוינפורמטיני/תתידד:

 • ניתוחרצפיהדורהבא(上天)עבורמגווןיישומים,כגון,转录组、全外显子组测序。
 • התאמתתיאנליזה。
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תואר ראשון בביואינפורמטיקה/ ביולוגיה חישובית/ מדעי המחשב/ ביולוגיה – חובה
 • ניסיוןבניתוחנתוניNGS /מידעגנומי-חובה
 • ניסיוןבתכנותמדעיוכתיבתסקריפטיםבשפהאחתלפחותמביןהבאות:R, Perl, Python -חובה
 • ניסיוןבעבודהבסביבתUnix -חובה
 • איסיתליתוחתוחיסטי - ישרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
מנהל/תרשתWindowsבתחוםשרתיםבאגףמערכותמידע 29/09/2020 תחוםשרתיםבענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע לפרטים.
מספרמשרה:
62023
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:
 • ניהולותפעולכוללשלסביבתמיקרוסופט
 • אחריותתפעוליתעלסביבתWindowsמרובתשרתים
 • ניהול ותכנון פרויקטים מורכבים בתחום תשתיות מחשוב ותיעוד מערכות
 • טיפולבתקלותמורכבות
 • אחריותעלזמינותושיפורהמערכות
 • עבודה בממשקים רבים, בתוך המכון ומחוצה לו

השכלה וכישורים נדרשים:
 • ניסיוןבעבודהבארגוני企业,מעל1000משתמשים——חובה
 • תחזוקה ותפעול של סביבות מרובות שרתים 400 + - חובה
 • 在本月14日晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚晚הה
 • ניהולסביבותוירטואליותמרובותשרתיםֲ- VMWAREחובה
 • ידעוניסיוןבמערכות超收敛
 • 视窗2012/2016/2019
 • ידעמעמיקבמערכותבסביבותמיקרוסופטהבאות,Windows集群,Active Directory IIS, GPO / GPP -חובה
 • 第二,第四,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三
 • 耶和华微软הבאות - SCCM,SCOM,WSUS
 • 交换-交换
 • ידעוניסיוןבכתיבתסקריפטיםדוגמת权力壳חובה
 • 雪铁龙
מדען/יתסגלאומהנדס/תתהליכימיקרו/ננופבריקציה 15/11/2020 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תחום משרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותלמחקרכימימחפשתמדען/יתסג/תלהליכימיקרו/ננופבריקציה

 • פיתוחתהליכימיקרו\ננופבריקציהתוךשיתוףפעולהמדעיעםקבוצותמחקרשונותבתחומיםמדעייםמגוונים。
 • התהליכיםהנדרשיםיתמקדובתחוםהנידופיםוהאיכוליםשלשכבותדקותע”יטכניקותשונותכמו:
 • 电感耦合等离子体(ICP)、等离子体增强化学气相沉积(PECVD)、原子层沉积(ALD)、热和电子束沉积、溅射
 • יוזמהשלעבודותמחקרמדעיהתורמותלהבנתתהליכיהנידוףהשוניםביחידה。
 • מתןמענה,שירותוייעוץלחוקריםבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה
 • שירותזהכוללהנחייהומתןפתרוןלבעיותבתהליכיהייצור,פיתוחתהליכיםמורכבים,פיתוחשיטותבקרתתהליכיםוכןהדרכהלהפעלתהציוד。
 • אפיוןפנישטחע"יטכניקותמגוונות:
 • 机械轮廓仪、光学轮廓仪、椭偏仪、原子力显微镜(AFM)、扫描电镜(SEM)
 • הרחבתהידעבתהליכיםהשוניםבאופןשוטף,התעדכנותשוטפתבחזיתהטכנולוגיההמדעית
 • עבודה אינטנסיבית בסביבת חדרים נקיים
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבמסמכיםהקשוריםלתהליכיייצורבחדריםהנקיים
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。תוארשלישיבמסלוליםהנ"ל-יתרון
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי
 • ניסיוןמוכחבתחוםהמיקרו\ננופבריקציהבסביבתחדריםנקיים
 • ידע רחב והבנה מעמיקה בתהליכים הכימיים והפיסיקאליים בטכניקות פבריקציה שונות בתחומים: נידוף ואיכול חומרים, תהליכי פלסמה, ואיפיון שכבות דקות
 • יכולת להתמודד עם מערכות מחשוב, בקרה ומכניקה מורכבות
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה
 • יסודיות,סדרוארגון
 • יצירתיותויכולתלימודעצמאית
 • עבודתצוות
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות
 • ניתןלשלוחקו"חלמיילmaya.bachar@weizmann.ac.il
分析化学家/质谱专家 18/01/2021 המחלקה לאימונולוגיה לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקה לאימונולוגיה
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

我们正在魏茨曼科学研究所Merbl实验室寻找一位技术娴熟、积极进取的人,以获得蛋白质分析方面令人兴奋的职位yabo怎么下载

Merbl实验室开发基于蛋白质组学的精密医学领域的创新和尖端技术,与学术界和工业界有着密切的联系

工作描述

候选人将使用最先进的LC-MS/MS仪器进行蛋白质和肽分析。该职位包括校准、设置、优化和故障排除。该职位还需要不时参与样品制备

השכלה וכישורים נדרשים:

所需技能

 • 具备色谱基础知识。有分析研发经验者优先。有使用质谱仪的实际操作经验是非常可取的
 • 应聘者必须具有良好的口头和书面沟通能力
 • 良好的人际交往能力和团队合作能力

:教育

 • 最低要求是化学、生物化学或分析化学硕士学位

如果您感兴趣,请发电子邮件伊法特。merbl@weizmann.ac.il

עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפרויקטים 02/03/2021 לשכהלמענקימחקרולפרויקטים לפרטים.
מספרמשרה:
62142
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפרויקטים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

סיועלמדעניהמכוןבכתיבהועריכהמדעיתשלהצעותמחקרתחרותיות,הכולל,ביןהיתר:

 • סיוע לחוקרים בעריכת הצעות מחקר בהתאם לדרישות מממנים תחרותיים (כגון : תכניות המימון של האיחוד האירופי, מממנים פדרליים ועוד)
 • עריכהמדעיתולשוניתשלהצעותהמחקרהמוגשותלתוכניותמימוןתחרותית
 • ניהולקשרשוטףעםמדעניהמכוןוהתמצאותבעשייתםהמדעית
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים/הטבע——חובה(יתרוןלתוארשלישי)
 • ניסיוןקודםבכתיבתהצעותמחקרלקרנותתחרותיות——חובה
 • ניסיוןבניהולפרוייקטימחקרבאקדמי/בהתעשייה——יתרון
 • שליטה בשפה האנגלית ברמת שפת אם (קריאה, כתיבה וכן יכולת ביטוי וניסוח) - חובה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • כושר ארגון והתמודדות עם מספר משימות בו זמנית
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהמניתליומאריים 14/03/2021 המחלקה למדעים ביומולקולריים לפרטים.
מספרמשרה:
62134
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעים ביומולקולריים
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עובד/תמעבדהלמחקרעצמאיבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,הנדסהגנטית,ביוכימיהומיקרוביולוגיה。

עזרה בהכשרת סטודנטים בשיטות המחקר, עזרה בהקמה ותכנון של מעבדה חדשה,ניהול שוטף של רכש המעבדה.

השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבשיטותמולקולריותאוביוכימיות——חובה
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/ת מעבדה במחלקה למתמטיקה שימושית 14/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
62094
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהבמסגרתמחקרקליני,הכוללת,ביןהיתר:

 • עיבוד דגימות דם ועבודה בשילוב ציוד רובוטי
 • עבודת מעבדה בשיטות של ביולוגיה מולקולרית, לרבות הפקתDNA、RNA
 • עבודהעםתרביתלים
 • ניהולמעקבמלאיחומרים
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תואר שני במדעי החיים- חובה
 • ניסיון בעבודת מעבדה בתחום הביולוגיה המולקולארית
 • ניסיוןבעבודהעםדגימותדם
 • אנגליתברמהמעולה
 • ניסיוןבעבודהעםמערכותרובוטיות-יתרון
天体物理学图像处理开发者 15/03/2021 הפקולטהלפיסיקה לפרטים.
מספרמשרה:
5678
פקולטה/אגף:
הפקולטהלפיסיקה
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一位有天文学和信号处理或图像分析背景的经验丰富的人,加入Weizmann研究所的ULTRASAT图像还原开发团队。ULTRASAT是一项科学太空任务,将于2024年发射,携带一架视野空前广阔的望远镜。它将对瞬变的紫外线天空进行首次广域调查,并将彻底改变我们的
对热瞬变宇宙的理解。
看到的://www.boutiqueblu.com/ultrasat

השכלה וכישורים נדרשים:

资格:

 • 有天文图像数据缩减或图像处理经验
 • 3年以上软件开发经验
 • 具有面向对象编程、MATLAB和Python的经验
 • 有数学背景,较强的问题解决和分析能力
 • “亲力亲为”的工作态度和激情,以推动个人和团队的成功
 • 较高的自学能力
 • 全部/部分工作

发送简历至邮箱:浪人。baram@weizmann.ac.il

Weizmann科学研究所的学生职位yabo怎么下载 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

由yoninaEldar教授领导的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室在Weizmann Science研究所正在寻找本科生,他们希望参与将理论科学转化为原型。yabo怎么下载亚博英雄联盟角色要求在动态环境中主动工作的能力。
所需的候选者应该在C / C ++,MATLAB和信号处理中具有良好的知识。
项目报酬按魏茨曼的“学生时薪”支付,但不超过120小时/月。
有意者请提交简历尼姆罗德。glazer@Weizmann.ac.il

השכלה וכישורים נדרשים:

EE和SW工程师本科生:亚博英雄联盟

 • EE/数学/计算机科学软件C/C++、Matlab和信号处理-用于波束形成项目(USTB)
 • EE/数学/计算机科学软件学生职位-超声和演示(摩西)
 • EE / Math / Computer Science Software Student Student - 无线US(Shlomi)
 • EE/数学/计算机科学软件学生职位-信号处理,Matlab和ML - (Satish)
Weizmann科学研究所的学生职位yabo怎么下载 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。yabo怎么下载亚博英雄联盟

研究主题:利用机器学习促进戈谢氏患者临床监测

有计算机视觉方面的实际工作经验。

项目报酬按魏茨曼的“学生时薪”支付,但不超过120小时/月。

有意者请提交简历尼姆罗德。glazer@Weizmann.ac.il

השכלה וכישורים נדרשים:

机器学习本科生(ML):亚博英雄联盟

 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Haemek
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Beilinson Breast
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-Gushe(与Ido合作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- MSK
Weizmann科学研究所的学生职位yabo怎么下载 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。yabo怎么下载亚博英雄联盟

研究课题:利用机器学习区分正常胎盘和病理胎盘

有计算机视觉方面的实际工作经验。

项目报酬按魏茨曼的“学生时薪”支付,但不超过120小时/月。

有意者请提交简历尼姆罗德。glazer@Weizmann.ac.il

השכלה וכישורים נדרשים:

机器学习本科生(ML):亚博英雄联盟

 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Haemek
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Beilinson Breast
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-Gushe(与Ido合作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- MSK
סדרן/יתסטודנט/ית 17/03/2021 תחום אולמות בענף אולמות בתי אירוח ומסעדות באגף תפעול לפרטים.
מספרמשרה:
62216
פקולטה/אגף:
תחום אולמות בענף אולמות בתי אירוח ומסעדות באגף תפעול
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • הפעלת מצגות וסיוע טכני בפעילויות תרבות, הרצאות ובכנסים מדעיים.
 • לוויהאירועיםמתחילתהארועועדסופו,לעיתיםבצוותולעיתיםבאופןעצמאי。
 • סיועבהתארגנותובפירוקאירועים(כוללסחיבתציודכגוןשולחנותמתקפלים,כיסאות,מייחמיםוכד”)。

השכלה וכישורים נדרשים:
 • סטודנט/יתעםיתרתלימודיםשלשנהלפחות-חובה。
 • זמינותנותל3-4משמרותות,3-4שעותלמאמרת(לפחות2משמרותותרותותר)。
 • שליטה באנגלית - חובה.
 • תודעת שירות גבוהה.
 • יכולת עבודה בצוות, יצוגיות, תקשורת בין אישית טובה.
מציל.ה למרכז הנופש 04/04/2021 מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ לפרטים.
פקולטה/אגף:
מרכזהנופשרווחהופיתוחבעמ
תחום משרה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

למרכזהנופשבמכוןויצמןלמדעדרוש。המציל。הלבריכתהשחייה
העבודה הינה במשרה מלאה - 5 משמרות בשבוע וכוללת עבודה בסופ"ש (לא חובה)

השכלה וכישורים נדרשים:
 • תעודת מציל –בתוקף
 • ריענון עזרה ראשונה –בתוקף
 • ריענון הצלה -בתוקף
 • חריצות
 • אחריות
 • מוטיבציהגבוההלעבודה
 • קו"חניתןלשלוחלמייל:moran.engelhard@weizmann.ac.ilאוליצורקשר08-9342801 \ 050-9498854
קניין/יתבענףרכשמקומי,תחוםמקצועימנהלי 06/04/2021 ענףרכשמקומי לפרטים.
מספרמשרה:
62182
פקולטה/אגף:
ענףרכשמקומי
תחום משרה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
תיאורהמשרה:

אחריות על תהליך רכישת טובין ושירותים, הכוללת:

 • איתור מקורות רכש
 • ניהולמו"מלמיקסוםהתנאיםמולספקים
 • ניתוח הצעות מחיר ובחירת החלופה המועדפת
 • איתורוחיפושספקיםחלופיים/פתרונותחלופיים
 • הנפקת הזמנות רכש, ניהול ומעקב אחר שלבי האספקה עד לסגירת

השכלה וכישורים נדרשים:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך-חובה

(השכלה בתחומי כלכלה / תעשיה וניהול / מנהל עסקיםֲ- יתרון)

 • ניסיוןשל3שניםלפחותבתחוםהקניינותֲ-חובה
 • בוגריקורסיקניינותורכשבעליתעודותהסמכהֲ——יתרון
 • ניסיון והיכרות עם הסכמי רכש משפטיים - יתרון
 • ניסיון ברכש מדעי או טכני - יתרון
 • ניסיוןבעבודהבמערכותerpותפנית
 • יכולתניהולמשאומתן
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ
 • תקשורת בינאישית ותודעת שירות ברמה גבוהה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עוזר/תמחקר 11/04/2021 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים.
מספרמשרה:
62186
פקולטה/אגף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתאמחפשתעוזר/תמחקר。

*השתתפותבמחקרמעבדהלחקרהסרטן,הכולל,ביןהיתר:

*חקרמנגנוניעמידותלטיפולבסרטןתוךהתמקדותבמיקרוביוםהגידולי

* חקר תפקידם של החיידקים בתוך גידולים סרטניים

* ניתוח נתונים ועיבוד ממצאים בתחומים מדעיים בבקטריולוגיה,

אימונולוגיה וביוכימיה.

* שימוש בטכנולוגיות חדשניות

*שילובהטכנולוגיהמתחומיהאקדמיהלתעשייתהביוטכנולוגיה

השכלה וכישורים נדרשים:

*博士/

בקטריולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיאחר-חובה

(לפחותפרסוםמאמראחדכמחברראשוןבאחדמתחומיםאלו——חובה)

* ידע נרחב בביולוגיה מולקולרית וטכניקות בקטריולוגיה - חובה

*ניסיוןבביצועמחקריםפרה-קליניים-חובה

*ניסיוןבעבודהעםfacs -יתרון

*ניסיוןבעבודהעם-点击chemistryיתרון

* ניסיון בסינתזת פפטידים - יתרון

* ניסיון בביולוגיה חישובית - יתרון

*שליטהמלאהבשפותאנגליתועבריתבכתבובע"פ

אית/שDevOps 11/04/2021 ענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע לפרטים.
מספרמשרה:
62184
פקולטה/אגף:
ענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

אגףמערכותמידעמחפשאית/שDevOps,התפקידכוללביןהיתר:

*תכנון,פיתוחואינטגרציהשלמערכותתשתיתומערכותאחסוןמיוחדותבתחוםמחשובעתירביצועים

*פיתוחאוטומציהשלתשתיותמחשובעתירביצועיםובענןהיברידי

*הערכהוהטמעהשלטכנולוגיותמתקדמותהתומכותבמחקרים

*שילובואינטגרציהשלכליםמתקדמיםבתחומיהמחקר,שיפוריביצועיםוהתאמתפתרונותלדרישותייחודיות

השכלה וכישורים נדרשים:

ניסיוןשל3שניםלפחותבתחומימחשובעתירביצועים/לינוקס——חובה

תוארראשון/שניבמדעיהחיים-יתרון

ניסיוןבניהולאשכוליחישובמבוססילינוקס,כוללידעבספריותעיבודמקביליותובאחתממערכותתזמוןמשימות:

Lsf, sge, slurm -חובה

ניסיוןמוכחשלניתוחבעיותביצועיםמערכתיים,מבדקיביצועיםשלמכונותבודדותואשכוליחישוב——חובה

ניניתוןיון,הקמהותחזוקהשלשליבותיתירות,כוללכוללימושושריסהסהמניתהמערכותכותהפעלההפעלהים

(Jenkins, Chef, Puppet, Ansible)-חובה

巴什/蟒蛇

ידעבמערכיאחסוןנתוניםותשתיותתקשורתיעודייםלאשכוליחישוב

היכרות עם כלים בביואינפורמטיקה - יתרון משמעותי

תפעולסביבותבענןציבוריAWS, GCP, Azure -יתרון

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

עובדמעבדהמחלקהמחלקהמשאבמשאביםברית 11/04/2021 המחלקהלמשאביםוטרינריים לפרטים.
מספרמשרה:
62188
פקולטה/אגף:
המחלקהלמשאביםוטרינריים
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

ביצוע עבודת מעבדה, הכוללת, בין היתר:

 • הפעלתרובוטמתקדםלאוטומציהשלעבודתהמעבדה
 • אפיוןצרכיםשלמעבדותהמחקרובנייתפרוטוקוליםלזיהויגנטי
 • הפקתDNAו-核糖核酸
 • עבודה בשיטות מתקדמות של聚合酶链反应(rt - PCR
 • ניתוח נתונים ויצירת דוחות ובסיסי נתונים
 • ביצועבדיקותאיכות

השכלה וכישורים נדרשים:
 • תואר שני בביולוגיה / בתחום מדעי רלוונטי אחר - חובה
 • ניסיון בשיטות עבודה מולקולריות - חובה
  (יתרוןלניסיוןב
  rt - pcr
 • מיומניתהיתאיסיוןוןמערכותכותיותמותמות - חובה
 • הבנהוניסיוןבניתוחתוצאותניסוי
 • ניסיון ויכולת הדרכה - יתרון
 • שליטהמלאהבתוכנות办公室
 • שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית, בכתב ובע"פ
 • תקשורת בינאישית ותודעת שירות ברמה גבוהה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עוזרתמחקרבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 20/04/2021 המחלקה למדעים ביומולקולריים לפרטים.
מספרמשרה:
62196
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעים ביומולקולריים
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודת מחקר עצמאי בתחום המיקרוביולוגיה והובלה של פרויקטים מדעיים הכוללים, בין היתר:

 • 在2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日,,ב
 • ניהול מעבדה
 • שימושוהטמעתטכנולוגיותחדשות
 • איבתמאמריםםודוחותבשפהית
 • אחריותעלניהולמלאיהמעבדה,הזמנתהחומריםוהציודשוטף
 • אחריות על תחזוקת המכשור והציוד במעבדה
 • ליווי והדרכת סטודנטים בנהלים ובטכניקות המחקר

השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשני/博士בביולוגיהו/אותחוםרלוונטיאחר——חובה
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלמיקרוביולוגי/בהיוכימיה/אימונולוגיה——יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהטובהמאוד
 • יכולתלמידהעצמיתשלטכניקותמעבדהחדשות,עיבודנתוניםוהצגתמסקנות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • אחריות, כושר ארגון, יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
חשמלא/יתלצוותהחשמלייה 25/04/2021 אגףבינויוהנדסה לפרטים.
מספרמשרה:
62124
פקולטה/אגף:
אגףבינויוהנדסה
תחום משרה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

אחזקהשוטפתבמתקניחשמלמתחנמוךהכוללת,ביןהיתר:

 • ביצועעבודותאחזקהמתוכננותוטיפולשוטףבמערכותחשמלולוחותחשמלמתחנמוך
 • איתורותיקוןתקלותבמערכותבקרה,חשמלותאורה
 • טיפולבמערכותאל-פסקומערכותגילויאשועשן
 • תכנון וביצוע שינויים ותוספות במערכות החשמל הקיימות
 • התקנותציודחשמלתאורהוכוח
השכלה וכישורים נדרשים:
 • רישיוןחשמלאימוסמך-חובה
 • יכולתקריאהוהבנהשלתוכניותפיקודובקרהמשולבות——חובה
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןאנגליתטכנית
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ ונכונות לכוננות במשך כל ימות השנה ולעבודה מעבר לשעות המקובלות, במידת הצורך
עובד/תמעבדה 26/04/2021 המחלקה למדעים ביומולקולריים לפרטים.
מספרמשרה:
62200
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעים ביומולקולריים
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלמדעיםביומולקולרייםמחפשתעובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

*עבודהבשיטותביוכימיותוביולוגיהשלהתא

* ניהול מלאי המעבדה, הזמנת חומרים וציוד שוטף

*תחזוקתהמכשורוהציודבמעבדה

* הדרכת סטודנטים בנהלים ובטכניקות המחקר

השכלה וכישורים נדרשים:

תואר שני במדעים - חובה (יתרון לתואר שלישי)

ניסיוןבעבודהמולקולריתבמעבדהביולוגית-חובה

ניסיוןבעבודהIn-vivo -חובה

שליטהביישומי办公室

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

מדריך/תתייתמהמך/תלמרכזכזמכוןכוןיצמןןמדע 16/05/2021 לפרטים.
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

לקאנטריברחובותדרוש/המדריך/תשחייהמוסמך/ת。
תיאור התפקיד:
עבודהעםיניתאמשרית。
עבודה בימים א'-ה'.
ביןהשעות14:00-19:00。
ביןהחודשיםיוני——יולי——אוגוסט。

השכלה וכישורים נדרשים:

מדריך /ת שחיה מוסמך /ת.
ניסיון מעשי של שנתיים לפחות.
יחסי אנוש מעולים.
אחריות。

מדריך /ת שחיה מוסמך /ת.

ניסיון מעשי של שנתיים לפחות.

יחסי אנוש מעולים.

אחריות。
קורות חיים ניתן לשלוח למייל:
moran.engelhard@weizmann.ac.il
מספר טלפון- 08-9342801

מדען。יתסג\מלהנדס。תתהליכימיקרו\ננופבריקציה 18/05/2021 המחלקהלתשתיותלמחקרכימי לפרטים.
מספרמשרה:
62189
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותלמחקרכימי
תיאורהמשרה:

היחידהלננופבריקציהבמכוןויצמןלמדעמחפשתמדען。יתסג\מלהנדס。תתהליכימיקרו\ננופבריקציהלתפקידבכולל:

 • פיתוחתהליכימיקרו\ננופבריקציהתוךשיתוףפעולהמדעיעםקבוצותמחקרהתהליכיםהנדרשיםיתמקדובתחוםהנידופים,האיכוליםשלשכבותדקותע”יטכניקותשונותכמו:物理气相沉积(PVD)、原子层沉积(ALD),溅射,电感耦合等离子体(ICP)、等离子体增强化学气相沉积(PECVD) "
 • הרפיהתרמיתשלשכבותדקות,אקטיבציהשלמשטחים,ניקוימצעיםוהסרתחומריםאורגניים。
 • אפיוןשכבותדקותע”יטכניקותמגוונות:AFM、SEM、אליפסומטר,ועוד
 • יוזמה של עבודות מחקר מדעיות התורמות להבנת תהליכי הנידוף השונים ביחידה.
 • מתןשירות,ייעוץוהדרכהבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה。
 • הרחבתהידעבתהליכיםבאופןשוטף,התעדכנותבטכנולוגיההמדעית。
 • עבודהאינטנסיביתבסביבתחדריםנקיים。
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבלתהליכיייצורבחדריםהנקיים。
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。
 • תוארשלישיבמסלוליםהנ"ל-יתרון。
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי。
 • ניסיון מוכח בתחום המיקרו\ננו פבריקציה בסביבת חדרים נקיים.
 • ידערחבוהבנהמעמיקהבתהליכיםהכימייםוהפיסיקאלייםבטכניקותפבריקציהשונותבתחומים:נידוףואיכולחומרים,תהליכיפלסמה,ואיפיוןשכבותדקות。
 • יכולתלהתמודדעםמערכותמחשוב,בקרהומכניקהמורכבות。
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה。
 • יסודיות, סדר וארגון.
 • יצירתיות ויכולת לימוד עצמאית.
 • עבודתצוות。
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。

*תלוי ברקע המדעי והאקדמי של ה-מועמד, המשרה יכולה להיות מוסבת לתקן של מדען סגל

המודעהפונהבלשוןזכראךאךפונהריםהים。

אגרונומ/ית- מנהל/ת חממה 19/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים.
מספרמשרה:
62212
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחום משרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

אחריותעלניהולותפעולהחממותואיכותהשירותהניתןלקבוצותהמחקר,הכוללת,ביןהיתר:

*ביצועתחזוקהשוטפתשלהחממותובקרותיומיותלאיתורנזקים

*הגדרתכלליםונהליעבודהבחממותעלכללההיבטיםהמקצועיים,תפעוליים,בקרתייםובטיחותיים

*הנחייתמניתהיכהכהשלשליםםבחמשותמיםמומחקרהמיםמיתםבהןילות
* ניהול צוות עובדי החממות ובקרה על איכות עבודתם
*בנייתתכניותעבודהלטווחקצרוארוך:שגרותלטיפולותחזוקהמונעת,תכנוןמטלותיומי/שבועי,סידוריעבודהוביצועהדברות

*הזמנותציודשוטףוחומרים

השכלה וכישורים נדרשים:

ניסיון כאגרונום- חובה

תואר ראשון במדעי החקלאות - חובה

ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה

ידע בזיהוי מחלות ומזיקים והדברתם

ידעבתפעולמערכותהשקייהובקרהמתקדמותוטיפולבתקלות

הכרתמגווןזניצמחיםוגידולם

עובד/תמעבדה 20/05/2021 המחלקה לגנטיקה מולקולרית לפרטים.
מספרמשרה:
62213
פקולטה/אגף:
המחלקה לגנטיקה מולקולרית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למעבדהחדשהלחקרנגיפיםדרוש/העובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

 • סיועבהקמתמעבדהחדשה。
 • ניהול שוטף של המעבדה
 • השתתפות במחקר ביולוגי והדרכת סטודנטים בשיטות מעבדה
השכלה וכישורים נדרשים:
 • בוגר/תתוארראשוןבמדעיהחיים——חובה,(תוארשני——יתרון)
 • ניסיון בעבודת מעבדה (עדיפות לבעלי ניסיון בשיטות ביולוגיה מולקולרית ו/או
  עבודהעםתרביותתאים)。
 • בעל/תשליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ。
רכז/ת תחזוקה ותפעול 20/05/2021 ענף אולמות בתי אירוח ומסעדות באגף תפעול לפרטים.
מספרמשרה:
62214
פקולטה/אגף:
ענף אולמות בתי אירוח ומסעדות באגף תפעול
תיאורהמשרה:

אחריותעלתחזוקתהאולמותותפעולאירועיםהכולל,ביןהיתר:

 • בחינתהצרכיםטרםקיוםהאירועיםומתןפתרונותאופטימליים,בהתאםלהנחיות ונהלי הבטיחות והאבטחה
 • מתן תמיכה טכנית בתחום מערכות הגברה ומולטימדיה
 • אחריותעלתחזוקתהציודהטכני,החשמליוהאלקטרוני,כוללקבלתהצעותמחירוביצועהזמנותרכש
 • עבודה בממשקים רבים, בתוך המכון ומחוצה לו
השכלה וכישורים נדרשים:
 • ידעוניסיוןמקצועיבתחוםמערכותמולטימדיהוסאונד,אלקטרוניקהוחשמל - חובה
 • טכנאי מוסמך - יתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室(יתרוןלהיכרותעםמערכות内部服务,תפניתומערכותייעודיות)
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • אחריות, כושר ארגון, יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • נכונותלעבודהאדמיניסטרטיביתבמקביללעבודהפיזיתמאומצת
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ והתמודדות עם מס' משימות בו זמנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,במקרההצורך

עובד/תמעבדהבמחלקהלנוירוביולוגיה 20/05/2021 המחלקהלנוירוביולוגיה לפרטים.
מספרמשרה:
62215
פקולטה/אגף:
המחלקהלנוירוביולוגיה
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהבחקרהתנהגותחברתית,הכוללת,ביןהיתר:

 • שימושיתמארייתמומית
 • מבחניהתנהגותוביולוגיהחישובית
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשניבביולוגיהאובתחוםמקביל-חובה(תוארשלישי-יתרון)
 • ידעוניסיוןבשיטותעבודהמולקולריות-חובה
 • ניסיוןבעבודה体内——יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה,בכתבובע"פ
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוההאחריות,כושרארגון,יצירתיותויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהל-50%משרהבמחלקהלמדעיהצמח 24/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים.
מספרמשרה:
62206
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

ביצוע עבודת מעבדה, הכוללת, בין היתר:

oגידולוטיפולבמגווןתרביותשלאצותימיותכוללהכנהועיקורשלמדיומים שונים

oיישוםופיתוחשיטותלטרנספורמציהגנטיתלאצותימיות

oיישוםשיטות聚合酶链反应וסלקציהלמציאתטרנספורמנטיםחיוביים

oריתמני.DNAואנליזהשלהרצפיםלאפיוןגנטישלמוטנטים

השכלה וכישורים נדרשים:

oתוארראשון/שניבביולוגיה - חובה

oניסיון בעבודת מעבדה ובשיטות מולקולריות ומיקרוביולוגיות - חובה

oשליטה מלאה בשפות אנגלית ועברית בכתב ובע"פ

oיכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

oתקשורת בינאישית ותודעת שירות ברמה גבוהה

עובד/תמעבדהלמחלקהלגנטיקהמולקולרית 24/05/2021 המחלקה לגנטיקה מולקולרית לפרטים.
מספרמשרה:
62205
פקולטה/אגף:
המחלקה לגנטיקה מולקולרית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודת מעבדה העוסקת בפענוח הצופן הטמון במגוון הרחב של מודיפיקציות כימיות שמעטרות רנ"א, הכוללת, בין היתר:

oביצועניסוייםבתרביותתאיםובשמרים

oהכנתספריותגנומיותמ-核糖核酸ו/אוDNA

oפיתוחכליםגנומיים

השכלה וכישורים נדרשים:

oתואר שני / שלישי בביולוגיה - חובה

oניסיון בעבודת מעבדה בשיטות של ביולוגיה מולקולרית - חובה

oשליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

oתודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

oאחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

:ML和计算机视觉专家 27/05/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

:ML和计算机视觉专家

魏茨曼科学研究所(WIS)的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一位经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,在医学成像、计算机视觉、yabo怎么下载医学数据和雷达领域的领先技术研究项目工作

具有医疗成像算法开发经验,使用图像处理工具,计算机视觉,ML,最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch, Tensorflow, Keras等)。候选人将在以色列和世界各地的领先医疗机构工作

השכלה וכישורים נדרשים:
 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学等相关专业本科或同等学历,硕士或博士优先
 • 5年以上机器学习算法研发经验
 • 超过3年的Python开发经验
 • 有机器学习框架的实践经验和在计算机视觉领域开发算法的实践经验
 • 具有基于机器学习构建端到端原型和应用程序的经验
 • 有医疗数据工作经验者优先
 • 有Matlab和OpenCV经验者优先
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 良好的英语听说读写能力
ראשתחוםחשמלובקרה 27/05/2021 תחום חשמל ובקרה לפרטים.
מספרמשרה:
62228
פקולטה/אגף:
תחום חשמל ובקרה
תחום משרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

אגף בינוי והנדסה מחפש ראש תחום חשמל ובקרה, לתפקיד הכולל:

 • אחריותעלתפעול,תחזוקהוהקמתמערכותומתקניחשמלמתחגבוה,תחנותהשנאה,לוחותחשמלראשייםומשניים,מערכותחשמלבמבנים,מערכותתאורה,גנרטורים,מערכותאלפסק,מעליות,מערכותגילויוכיבויאש,מערכותכריזהומערכותבקרה
 • אחריות על תכנון ופיתוח תשתיות חשמל, ניהול פרויקטי חשמל, התאמות ושינויים במבנים
 • ניהולהולצוותיםמלייתבתחומיהחשמל,הבקרההמחשוב:הנדסאים,טכנאים,חשמנית

השכלה וכישורים נדרשים:
 • מהנדס/תחשמל,בעל/תרישיוןחשמלאי-מהנדס/ת-חובה
 • בעל/ת רישיון חשמלאי-בודק סוג 3 - יתרון
 • ניסיוןבמערכותהספק(שנאים,גנרטורים,אלפסק)——חובה
 • ניסיוןמקצועימוכחשל3 - 4שניםלפחותבתפקידדומה——חובה
 • ניסיוןבניהולוהובלתצוותעובדים-חובה
 • ידעוניסיוןביישומיoffice -חובה
 • עבריתואנגליתברמהגבוהה
מתכנת/תומפתח/תתריתמים 27/05/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

למעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושיתדרוש。המתכנת。תאלגוריתמים。

המעבדה עוסקת בדגימה ועיבוד מידע במערכות מתקדמות בתקשורת, רדאר, מערכות רפואיות ועוד.
图像处理\计算机视觉

התפקיד כולל:

 • פיתוחאלגוריתמיםלדימותרפואי,שימושבכליעיבודתמונהו——计算机视觉。
 • עבודהמולבתיחוליםומוסדותרפואייםבארץובעולם。

השכלה וכישורים נדרשים:
 • תואר ראשון בהנדסת חשמל / מדעי המחשב / ביואינפורמטיקה / ביו-רפואה / תחום רלוונטי - חובה, יתרון לתואר שני.
 • 计算机视觉
 • נסיוןב-深度学习
 • ניסיון בעבודה עם דאטה רפואי - יתרון.
 • יכולתביטוימעולהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית。

איש/תמערכותניהולזהויות(iam) 30/05/2021 תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע לפרטים.
מספרמשרה:
62232
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

פיתוח,הטמעהותחזוקהשלמערךניהולהזהויות

קביעתוהגדרת政策

בחינתמערכותותהליכיםחדשיםלהתממשקותלמערכתניהולזהויות

IDM

הגדרה ועבודה מול אינטגרציית מערכות מאתגרות וייחודיות בטכנולוגיות מגוונות

השכלה וכישורים נדרשים:

本月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日内蒂克、塞尔波因特、加利福尼亚、OIM、蒂沃利、阿维克萨

יכולתלעבודהבטכנולוגיהחדשהבתחוםה- iam -חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבפיתוחעםשירותיאינטרנטמבוססיJava、Python, PowerShell,春天,角,JSON,休息,SCIMו- SOAP -חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבאדמיניסטרציהשלLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותעבודהמומלצותוהיבטיםמרכזייםאחריםשלLDAP ((Active Directory, eDirectory Oracle身份-חובה

הבנהעמוקהוקהיהולהוליות,בקרתלישהמבוססתבוססתידים(RBAC)והפרדתרשויות(SOD) - חובה

ניסיוןמוכחביישוםכלים,יכולותושיטותDevOps——חובה

שליטהבסביבתלינוקסוחלונותמעורבתעםניסיוןבתשתיות——חובה

בעל/תניסיוןעבודהעםבסיסינתוניםוכתיבתשאילתותSQLמורכבות(SQL Server, Oracle)——חובה

כתיבתסקריפטיםב电源外壳,Python, Bash——יתרוןמשמעותי

ניסיוןשל3שניםלפחותבכליPAMכגון——CyberArk BeyondTrustו- Centrifyיתרון

עובד/תמעבדהבמחלקהלבקרהביולוגית 01/06/2021 המחלקהלבקרהביולוגית לפרטים.
מספרמשרה:
62234
פקולטה/אגף:
המחלקהלבקרהביולוגית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקה לבקרה ביולוגית, בכפיפות לפרופ' רוני זגר מחפשת עובד/ת מעבדה לעבודת מעבדה, הכוללת, בין היתר:

 • עבודהעםתרביותתאיםובשיטותביוכימיותומולקולריות
 • ביצועמבחניפעילותביוכימייםוצביעותפלואורסנטיותשלתאיםורקמות
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשנילפחותבביולוגיהשלהתא/ביוכימי/בהיולוגיהמולקולרית——חובה
 • ידעוניסיוןבשיטותעבודהביוכימיותומולקולריות——חובה
 • ניסיוןבעבודהעםתרביותתאים(ראשונייםושורותתאים,תאיגזע)ובשיטותחלבוניות——חובה
 • ידע וניסיון בעבודה עם מערכות הדמיה ומיקרוסקופיה מתקדמות וניתוח תוצאות - יתרון
 • יכולתונכונותללמודוללמדשיטותוטכניקותחדשות
 • שליטהביישומי办公室ובמערכותממוחשבותנוספות
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
之间的价格/תחברתמישמירווחהליתוחתוח" 02/06/2021 לפרטים.
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ניהול שוטף של המשרד: מענה טלפוני, ניהול יומן פגישות, הפצת הודעות לתפוצת המכון, טיפול בתכתובות ודואר.

מענה שוטף ללקוחות: קבלת קהל, רישום של מנויי מרכז הנופש ומשתתפי החוגים, הפצת הודעות לתפוצת הלקוחות, מענה במייל ייעודי ללקוחות.

עבודהעלמערכתerpייעודית。

ביצועהזמנותושירותים,אישורחשבוניות。

טיפולבכוחאדם,נוכחותורווחה。

משרהזמנית。
קו"חניתןלשלוחלמייל:wiznofesh@gmail.com

השכלה וכישורים נדרשים:

ניסיוןבתפקידמזכירותי/ניהולי-חובה

办公室-展望。

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה。

ישמה,בריתיכולתכולתעבודהמניתת

יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםריבוימשימותבו——זמנית。

נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות במידת הצורך.

生物图像分析员 21/06/2021 היניתליתמורמויהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היניתליתמורמויהחיים
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:
 • עבודהביחידתהמיקרוסקופיההכוללתביןהיתר:
 • ביצועאנליזהחישוביתשלתמונותביולוגיותממיקרוסקופיםמתקדמיםומכשירידימותנוספיםלצורךכימותותצוגהשלמאפייניםביולוגיים,תוךשימושבמגווןתוכנותוהתאמהלפידרישהשלאלגוריתמים
 • פיתוחוהתאמהשלתוכנהותהליכיעיבודחישובייםלניתוחכמותישלתמונות
 • הערכה, התאמה והטמעה של כלי תוכנה חדשים
 • הטמעהוהתאמהשלכליתוכנהמתחוםשללמידהחישובית
 • הדרכהוהוראהלסטודנטיםוחוקריםבביצועאנליזהחישוביתשלתמונות
 • תמיכהבתשתיותמחשובוניהולמידעיעודיםלתמונותביולוגיות
 • עבודה ביחידת שירות מול מספר רב של קבוצות מחקר בתחום מדעי החיים
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארביהמדעמחשב/הנדסתאלקטרונית/פינית(יתרוןוןרוקעמיליולוגיה)/ברטלמדעיהחייםםעםרובייםםמת/ניסיתרבבבבבישובתישוב - חובה
 • ניסיוןעבודהבסביבתמחקראקדמית/במשרתפיתוחבתעשייה
 • ניסיוןנרחבבתכנותמדעילפחותבאחתמביןהשפות:Java、Python + +, C, R, Matlabאובכתיבתסקריפטיםו-插件בImageJ
 • ניסיוןמוכחבפיתוחתוכנהליישומיםשלניתוחתמונות
 • איסיוןוןבעבודהמישרוסקופיתמהמתמיורון
 • 伊玛里斯、克尼姆、伊拉斯蒂克、细胞轮廓仪、影像仪
 • ניסיוןבניתוחכמותישלתמונותביולוגיותובניהולמידעחזותיגדול——יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • רקעאקדמיבביולוגיהאינוהכרחי,אולםנדרשענייןאישיבמחקרביולוגיורצוןלעבודבסביבהביןתחומית
עוזר/ת הפקה לאירועים 50% משרה 22/06/2021 אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור לפרטים.
מספרמשרה:
62259
פקולטה/אגף:
אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

לאגף קשרים בינלאומיים ויחסי ציבור דרוש/ה עוזר/ת הפקה לאירועים בהיקף של חצי משרה .
התפקיד כולל בין היתר:
* ניהול אדמיניסטרטיבי הכולל טיפול בהזמנות ורכש אל מול גורמים פנים מכוניים וספקים, תיאום פגישות, סיורי היערכות וישיבות.
* טיפול במערך המוזמנים לאירועים על כל ההיבטים הנדרשים באמצעות מערכת הכנסים של המכון וביצוע מעקב אחר אישורי השתתפות.
*טיפולבמערךהיסעיהאורחיםבמסגרתאירועיהמושבהשנתישלהמועצההבילנ”。
*סיועוביצועמטלותאדמיניסטרטיביותנוספותבהתאםלצורךוע”פהנחייתהממונים。

השכלה וכישורים נדרשים:

*השכלהאקדמית - ישרון。
*ניסיוןמקצועיבתחוםהפקתאירועים-יתרון。
*שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ。
*שליטהמלאהביישומיOffice。

ראשצוותמיזוגאויר 27/06/2021 אגףבינויוהנדסה לפרטים.
מספרמשרה:
62261
פקולטה/אגף:
אגףבינויוהנדסה
תחום משרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

תחוםמרכזיאנרגיהבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשראשצוותמיזוגאוירלתפקידהכולל:אחריותעלתפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותמיזוגהאווירבמכון,הכוללת,ביןהיתר:

 • אחריות על ביצוע אחזקת שבר, אחזקה מתוכננת למערכות המיזוג (כגון: צ’ילרים עיבוי אוויר, צ’ילרים עיבוי מים, מערכות אוורור ומערכות נידוף) וביצוע בדיקות תקינות יזומות
 • מתןמענהטכנילתקלותמיזוגומנדפים
 • ניהול צוות טכנאי מיזוג אוויר
 • עבודהמולממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלה וכישורים נדרשים:
 • טכנאימיזוגאווירבעלתעודתהסמכה-חובה
 • רישיוןחשמלאימוסמך——חובה(הנדסאימיזוגאוויראומהנדסעםניסיוןבמערכותמיזוגאווי,ריתרון)
 • ניניתון5שניםםםםידדמה - חובה
 • ניסיון בניהול צוות עובדים - חובה
 • ניסיוןוןמערכותכותרומנית,כוללכולליקודקודרה - חובה
 • יכולתניתוחתקלותמיזוגאווירוהכרותעםמגדליקירורמים——חובה
 • איסיוןוןמולליםםיחוץוקבלנ - חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • ניסיון בתפעול מרכזי אנרגיה / חדרי מכונות ראשיים - יתרון
 • הכרותעםחדריםנקיים/חדריחיות-יתרון
 • הכרותעםמערכת”תפניתERP”וניסיוןבניהולמלאיוחלקיחילוף——יתרון
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית
ראשצוותפיתוחאינטרנטומובייל 28/06/2021 ענףיישומיםבאגףמערכותמידע לפרטים.
מספרמשרה:
62179
פקולטה/אגף:
ענףיישומיםבאגףמערכותמידע
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:
 • 2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日网络
 • איתורטכנולוגיותחדשותכמתןמענהלצרכיםהמתפתחיםשלאתריה——网络
 • נ

השכלה וכישורים נדרשים:
 • ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה
 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • 在2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日GitLab/Github-Github-Github-Github
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבפיתוחPHP -חובה
 • נסיוןשלשנתייםלפחותבפיתוחבשפות:Javascript /打印稿、HTML、CSS -חובה
 • נ

ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה

 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • 在2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日GitLab/Github-Github-Github-Github
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבפיתוחPHP -חובה
 • נסיוןשלשנתייםלפחותבפיתוחבשפות:Javascript /打印稿、HTML、CSS -חובה
 • (עבודה מול דרופל 9 - יתרון)
 • הכרותעםמערכתההפעלהלינוקס,灯——יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםסביבתפיתוחLaravel / Symfony -יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםDocker -יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

טכנאי/תביחידהלניזולגזים 30/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים.
מספרמשרה:
62264
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • תפעולואחזקתמערכותכותיזולליוםוםיודודהנלווה
 • מילויואספקהשלמיכליהליוםוחנקןנוזלי。
 • ליווי והדרכת סטודנטים בנושאי הליום וחנקן נוזלי.
 • אופיהעבודהכרוךבביצועתורנויותבימישישי,שבתוחגים。

השכלה וכישורים נדרשים:
 • טכנאי/ת או הנדסאי/ת מכונות מוסמך/ת - חובה.
 • ניניתון3שניםםלפחותמקצועותיים - חובה。
 • ידעבמערכותוואקום,לחץגבוהוקירורמיםוהיכרותעםמכונותלניזולגזים——יתרון。
 • שליטהבישומימחשבותכנותOffice -חובה。
 • שליטהבשפותעבריתואנגלית,כוללאנגליתטכניתברמהגבוהה。
 • יכולתעבודהפיזית。
 • יכולתעבודהבצוות。
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה.
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ ונכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.
נהל/תפרויניהינית 05/07/2021 תחוםאינסטלציהוגזים לפרטים.
מספרמשרה:
62267
פקולטה/אגף:
תחוםאינסטלציהוגזים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

תחוםאינסטלציהוגזיםבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשמנהל/תפרויקטיאינסטלציהלתפקידהכולל:

 • אפיוןוניהולפרוייקטיםשלמערכותמים,ביובוגזיםתעשייתיים。
 • אחריותעלביצועאחזקתשברואחזקהמונעת,תפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותאינסטלציה,מיםוגזיםבמכון。
 • אפיון תקלות ופתרון בעיות מורכבות.
 • תכנוןופיקוחעלעבודותהתשתית。
 • התנהלותמולספקיםבתחוםאינסטלציה。
 • עבודה בממשקים רבים בתוך המכון ומחוצה לו.

השכלה וכישורים נדרשים:
 • טכנאי /ת מכונות/ אזרחי/ת/ מים מוסמך /ת - חובה ( הנדסאי /ת במקצועות הנ"ל - יתרון).
 • ניסיון של 5-7 שנים לפחות בתפקיד דומה - חובה
 • ניסיוןבפיקוחעבודותתשתיתשלקוויביוב,מיישתייה,צנרתלמעבדות,כיבויאש,אווירדחוס,מערכותגזיםואינסטלציהביתית——חובה。
 • ניסיון עם חומרי מבנה, שיטות הלחמה וריתוך צנרות מסוגים שונים - חובה.
 • יכולת קריאת שרטוטים ותוכניות אינסטלציה - חובה.
 • שליטהביישומי办公室
 • 企业资源计划。
 • שליטה מלאה בשפה העברית וכן שליטה באנגלית טכנית.
 • המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。
דרושים מדריכים/ות לבית ויצמן 07/07/2021 לפרטים.
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

לביתויצמן,בקמפוסמכוןויצמןלמדעברחובות,דרושיםמדריכיםמקצועייםומנוסים。

ההדרכהמתקיימתבביתושלד”רחייםויצמןנשיאההראשוןשלמדינתישראל。הסיוריםמיועדיםלקהלמגווןומשלביםתכניםהיסטורייםלצדפעילויות,משימותאינטראקטיביותוסדנאות。

השכלה וכישורים נדרשים:
 • ניסיוןקודםבהדרכה-חובה
 • רקע אקדמאי בתחומי היסטוריה של עם ישראל, חינוך, חינוך בלתי פורמלי
 • שפות——עבריתואנגליתברמתשפתאם——חובה(יתרוןלשפותנוספות)
 • תקשורתבינאישיתמעולה,דינמיות,יכולתשיווקויוזמה
 • זמינותלמשרהמלאה。

קורות חיים נא לשלוח לכתובת המייל:Anat.fuxinboim@weizmann.ac.il

המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。

ראשתחוםלמידהארגונית 11/07/2021 אגף משאבי אנוש לפרטים.
מספרמשרה:
62273
פקולטה/אגף:
אגף משאבי אנוש
תחום משרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

אגף משאבי אנוש של מכון ויצמן למדע מחפש ראש תחום למידה ארגונית לתפקיד הכולל אחריות על פיתוח והובלת תחום הלמידה הארגונית במכון, הכולל, בין היתר:

 • הובלהשלשליניליתורברכילמיתדהרגוניים
 • בנייתמתודולוגיותומערכותלמידהמרחוק
 • פיתוחתהליכיואמצעילמידהמקצועייםבמגווןשיטות
 • הובלת פורומים של למידת עמיתים
 • ניהולתהליכילמידהארגונית——מנחים,חונכים,מנטוריםפניםארגוניים
 • בנייתתוכניתעבודהמותאמתצרכיםוהוצאתהלפועל
 • ניהולידע——ניהולפורטלהדרכהופיתוחארגוניואחריותעלהחומריםהמקצועייםותיקופם
 • בנייתמתודולוגיהלהערכתאפקטיביותתהליכילמידה
 • ניהולספקיהדרכהחיצוניים
 • אחריותעלניהולהמידעהארגוניעלתהליכילמידהולומדים
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תואר ראשון במדעי החברה / ההתנהגות / הניהול- חובה (יתרון לתואר שני)
 • נסיוןשל5שניםלפחותבהובלתתהליכילמידהבארגוןבינוני——גדול
 • שליטה גבוהה באופיס
 • נסיוןבפיתוחלמידהוהדרכהקלאסייםומתוקשבים
 • נסיוןבאפיוןמערכתלמידהארגונית
 • יכולת התנסחות בעברית ובאנגלית בכתב ובע"פ ברמה גבוהה
 • יכולתלמידהברמהגבוהה,יוזמה,עצמאותוחדשנות
 • יכולתניהולממשקיםמרוביםועבודהבסביבהמרובתמשימות
 • תקשורת בינאישית ותודעת שירות ברמה גבוהה
מתאמ/תמחקר 14/07/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
62275
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

מתאם/תמחקרלצוותשלK10במערכתכחאדםבקבוצתהמחקרשלערןסגל。

תיאור התפקיד:

 • ביצועליתקותינינינות(לדוגמא,א.ק.ג,לחץלחץ,אולטראסאונדאסאונדכבד)。
 • עבודה עם מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול הניסוי
 • קבלתהנבדקיםוהדרכהעלבדיקותנוספותשיערכובאופןעצמאיע״יכלנבדק

השכלה וכישורים נדרשים:

 • תוארראשוןבתחוםמדעיהרפואה/מדעיהחיים/תזונה/סיעודאוכלתוארדומהאחר。
 • יכולת עבודה טובה על מערכות ממוחשבות ומכשור רפואי
 • יכולת מעולה בעבודת צוות
 • תכונותאישיותנדרשות:כושראירגון,אחריות,׳ראשגדול׳,יכולתעמידהבלוחותזמנים,שרותיותואדיבות。
עובד/תמעבדהבמחלקהלנוירוביולוגיה 15/07/2021 המחלקהלנוירוביולוגיה לפרטים.
מספרמשרה:
62277
פקולטה/אגף:
המחלקהלנוירוביולוגיה
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • עבודהבשתימעבדות,הכוללת,ביןהיתר:
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולארית,גנטיקה,מיקרוסקופיהוהיסטולוגיה
 • ניהולרכשהמעבדה
 • הדרכת סטודנטים בנהלים ובטכניקות המחקר

השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארראשוןבמדעיהחיים-חובה
 • בוגר/ת קורס לעבודה עם בעלי חיים – חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • יכולתלמידהויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • אחריות,כושרארגון,סדרויוזמה。
דרושמוביל/הלאגףתפעול 22/07/2021 תחוםרכבוהובלותבאגףתפעול לפרטים.
מספרמשרה:
62283
פקולטה/אגף:
תחוםרכבוהובלותבאגףתפעול
תחום משרה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

דרוש/ה מוביל/ה למחלקת הובלות בתחום הרכב וההובלות באגף התפעול במכון ויצמן למדע.
התפקיד כולל:

 • שינוע ציוד בתוך המכון
 • הרמתציודלתוךהמשאיתופריקתה
 • נהיגהברחביהמכון
 • העבודה בימים א'-ה' בין השעות 06:00-14:30
השכלה וכישורים נדרשים:

דרישות:

 • נכונותלעבודהפיזית-חובה。
 • רישיון ב' - חובה, רישיון על משאית- יתרון
 • יכולתעבודהבצוות。המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。
עובד/תמעבדהבמחלקהלגנטיקהמולקולרית 22/07/2021 המחלקה לגנטיקה מולקולרית לפרטים.
מספרמשרה:
62282
פקולטה/אגף:
המחלקה לגנטיקה מולקולרית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

התפקיד כולל עבודת מעבדה בפרויקט העוסק בחקר הווירוסים והשפעתם על התאים, הכוללת, בין היתר:

 • הכנתספריותלריצוף
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולריתועבודהעםתרביותתאים
השכלה וכישורים נדרשים:

דרישות:

 • תוארראשוןבביולוגיהו/אותחוםדומה——חובה(תוארשני——יתרון)
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית-חובה
 • עבריתואנגליתברמהגבוהה-חובה
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תקשורת בינאישית ותודעת שירות ברמה גבוהה
BioImage分析师 22/07/2021 היניתליתמורמויהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היניתליתמורמויהחיים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

细胞天文台成像核心设施正在寻找一名生物图像分析师,以扩大其图像分析服务。应聘成功者将在多学科环境中支持前沿生命科学研究,通过先进的图像分析,从图像数据中可视化和量化生物参数。

我们正在寻找一个问题解决者,谁能够快速掌握生物问题,翻译他们的图像分析术语,并利用广泛的软件工具来执行稳健的数据分析。

主要职责

 • 使用各种开源和商业软件创建自动图像处理和分析管道
 • 设计和实现用于解决多维显微镜数据集图像分析问题的软件工具
 • 将深度学习方法集成到图像分析工作流程中
 • 记录和培训科学家使用已开发的工具
 • 就图像分析技术向科学家提供建议和培训,通过咨询服务、研讨会和实践课程指导他们使用合适的软件解决方案
 • 管理图像分析软件。维护、列出和推广现有工具
 • 跟踪该领域的最新发展,评估、调整并在设施内引入新的软件工具
השכלה וכישורים נדרשים:

MSc。计算机科学,物理,生物学或相关领域

 • 有应用和/或开发图像分析工具的经验
 • 较强的Python、Matlab、Java等编程能力
 • 较强的沟通和社交技巧与团队和用户互动。必须能够以简单易懂的方式表达复杂的概念
 • 良好的时间管理技能和一次专注于多个项目的能力
 • 良好的英语口头和书面表达能力

向往的

 • 使用Fiji / Imagej,Cellprofiler,Ilastik,Napari,Imaris,Arivis,Huygens,Amira或类似软件分析显微镜数据的经验
 • 有机器学习和深度学习的经验
 • 对显微镜有很好的理解
 • 生物学知识

מזכיר/האישיתבמחלקהלאימונולוגיה(החלפהלחל"ד) 28/07/2021 המחלקה לאימונולוגיה לפרטים.
מספרמשרה:
62289
פקולטה/אגף:
המחלקה לאימונולוגיה
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקהלאימונולוגיהבפקולטהלביולוגיהמחפשתמזכיר/האיש/יתלהחלפהלחופשתלידה(כ- 12חודשים)。

התפקיד כולל:

 • ניהוליומניםותיאוםפגישותוישיבותרבותמשתתפים
 • מעקב,ניהול,תכנוןובקרהעלכללתקציביהקבוצה
 • סיועבהגשתבקשותלמענקימחקרוהכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים
 • סיועבהגשתדיווחיםמדעייםלקרנות
 • הנפקתהזמנותרכש.
 • תמיכה אדמיניסטרטיבית ומתן שרות לקבוצת המחקר
 • טיפולבמצבתכ"אשלקבוצתהמחקר
 • עבודהמולממשקיםפניםוחוץארגונים
 • ארגוןותיאוםנסיעותלחו制作ל
 • סיועבארגוןכנסיםואירועירווחה

השכלה וכישורים נדרשים:
 • השכלהאקדמית-חובה(תוארשני-יתרון)
 • ניסיון בניהול לשכה או בתפקיד מזכירותי בכיר - יתרון
 • 办公室
 • שליטהמלאהויכולתניסוחבכתבובע”פבעבריתובאנגליתברמתגבוהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה

מארתת. 28/07/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

עלפרויקט10 k

 • הפרויקט הוא מחקר הבריאות הגדול בישראל, המונה כיום מעל ששת אלפים משתתפים פעילים.
 • המארמלייתמשתתפיםםבקוריאות40עד70.צוותהמורמתמנתחרחבחבמניתהיםםילזהותכדילזהותלזהותכדעלעלמחלותבגוףהאדם
 • המחקר מתבצע במעבדתו של פרופסור ערן סגל, תחת הפקולטה למתמטיקה שימושית ומדעי המחשב במכון ויצמן.

מהאנחנומחפשים:

 • בתורעוזר/תאדמיניסטרטיביתבפרויקט10 k,את/התסייע/ילצוותהמחקרבמשימותהשוטפות。
 • בתפקיד הזה תזכה/י לעבוד מול מתאמות מחקר, אנשי שיווק וצוותי המעבדה הביולוגית.
 • התפקיד הינו משמעותי ובעל אחריות מכרעת על חוויית ההשתתפות של נבדקי המחקר ושימורם ארוך הטווח בפרויקט.

תחומיאחריות:

 • סיוע בהכנת הציוד שנשלח למשתתפי המחקר.
 • סיוע בקליטת הציוד שחוזר ממשתתפי המחקר.
 • ביצועצועיחותמעקבליותהמסגרתתמעקברוךוךהטווחמנילמשר
 • הצעות ייעול ופתרונות לבעיות קיימות ושיקוף משוב משתתפים על פיתוחים חדשים שהוטמעו.
השכלה וכישורים נדרשים:
 • סטודנט - חובה להציג תעודת סטודנט בתוקף.
 • יכולתלמידהמהירהוביצועריבוימטלותבאופןזריזומדויק
 • יכולותעבודהמוכחותעםשירותי谷歌ו办公室השונים
 • זיקהלעולםהמחקרוהרפואה-יתרון
 • עדיפותלזמינותמיידית
 • היקףהמשרה-מינימום16שעותשבועיות
 • ניתןיהיהלשלבעבודהמרחוקעםעבודהבמרכזהבדיקותבמכוןויצמן
 • קורותחייםלמייל:hilasa@weizmann.ac.il
עובד/תכלל/יתבמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים(משרתסטודנט) 01/08/2021 היניתליתמורמויהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62292
פקולטה/אגף:
היניתליתמורמויהחיים
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

מכון ויצמן למדע מחפש עובד/ת כללי/ת למחלקה לתשתיות מחקר מדעי החיים למשרת סטודנט (120 שעות חודשיות).

התפקיד כולל שותפות פעילה בפרויקטים מדעיים במעבדה הכוללת בין השאר: תחזוקת תרביות תאים; טרנספקציות; הפקתDNA/RNA;在2009年6月的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场伊莉莎。

השכלה וכישורים נדרשים:
 • סטודנט/יתלתוארראשון/שני(יתרוןלתוארבמדעיהחיים/ביולוגיה)
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה
 • כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה
 • נכונותללמודשיטותחדשות
עו"ד מסחרי ללשכה המשפטית - החלפה לחל"ד 01/08/2021 לשכתסגןהנשיאלמינהלוכספים לפרטים.
מספרמשרה:
62294
פקולטה/אגף:
לשכתסגןהנשיאלמינהלוכספים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

למכוןויצמןלמדע,דרוש/העו”דמסחרילהשתלבותבלשכההמשפטיתלמשרהזמנית(החלפהלחל”ד)למשך6 - 9חודשים。
התפקיד כולל בין היתר:

 • יעוץמשפטישוטףוליווישלפעילותהאגפים(אוגופיםנלווים)במכוןויצמן;
 • ליווי,ניסוחוניהולמו"מבעסקאותרכשבינ"ל;
 • ליווי תאגידים ללא כוונת רווח;
 • ניסוחהסכמיםמסחריים;
 • רגולציהופרטיות(לרבותהכרהשלכלליה-gdpr);
השכלה וכישורים נדרשים:
 • 5-6שנותשנותיניתון"דדבתחוםמשרי-חובה。
 • שליטהטהיתתרמתתשפת。
 • יכולת ניסוח מעולה, הן בכתב והן בע"פ.
 • רקעבמכרזיםו/אודיניעבודה-יתרון。
 • רקעברכשציודמדעי-יתרון。
博士后职位 02/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • 普林斯顿大学与魏茨曼研究所通信、信号处理和机器学习交叉领域联合博士后职位。
 • 这项工作将由Andrea Goldsmith教授和Yonina Eldar教授共同完成。
 • 候选人应在协作和支持环境中与两个团队合作,两个中心之间的位置灵活。
 • 有兴趣的候选人应将简历、推荐信和求职信发送至
 • yonina.eldar@weizmann.ac.il
 • goldsmith@princeton.edu
博士后职位 02/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • 博德研究所和魏茨曼研究所联合博士后职位,研究方向为信号处理、机器学习和医疗保健。
 • 这项工作将由Weizmann生物医学工程中心的Yonina Eldar教授和Anthony Philippakis博士以及Broad的Eric和Wendy Schmidt中心共同完成。
 • 候选人应在协作和支持环境中与两个团队合作,两个中心之间的位置灵活。
 • 有兴趣的候选人应将简历、推荐信和求职信发送至
 • yonina.eldar@weizmann.ac.il
 • aphilipp@broadinstitute.org.
ביואינפורמטיקאית 03/08/2021 יניתליואיורמתיתאיוארואיורויהלאוישרויהיברפואהמתמתמתלישיתתעשעשיוסטבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבן לפרטים.
מספרמשרה:
62298
פקולטה/אגף:
יניתליואיורמתיתאיוארואיורויהלאוישרויהיברפואהמתמתמתלישיתתעשעשיוסטבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבןבןיבן
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

יחידתהביואינפורמטיקהבמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתע”שננסיוסטיבןגרנדבמכוןויצמןמחפשתביואינפורמטיקאית。

התפקיד כולל:

 • ה
 • תכנוןוהטמעתאנליזותביואינפורמטיותאוטומטיות
 • השתתפותבפעילויותמו”פרבתחומיבביולוגיהמולקולרית,פרוטאומיקה,כימיה,סטטיסטיקהופיתוחתוכנה
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןואלמולמדעניםמהאקדמיהוהתעשייהוהתעדכנותבפרויקטים,טכנולוגיותחדשותושיטותאנליזהחדשניות
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשניבביואינפורמטיקה/מדעיהמחשב/מתמטיקה/פיזיקה——חובה(博士-יתרון)
 • רקעבמדעיהחיים-יתרון
 • נ
 • ניסיוןמוכחבשפותR, Python-חובה
 • ניסיוןבשפותתכנותכגוןC, Java, Perl-יתרון
 • איסיוןוןבעבודהיבתבתינוקס-ישרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • יכולתלמידהוהתעדכנותעצמית
 • יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תקשורתתינאישיתתותודעתרותותרמהה
ראש תחום רכש מדעי בענף מקומי 04/08/2021 ענףרכשמיבאגףמיבאגףבאגףרכש לפרטים.
מספרמשרה:
62295
פקולטה/אגף:
ענףרכשמיבאגףמיבאגףבאגףרכש
תחום משרה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
תיאורהמשרה:

דרוש /ה ראש תחום רכש מדעי בענף מקומי לתפקיד הכולל: אחריות לניהול התחום עליו אמון מקצה לקצה ומתן מענה לצרכי לקוחות הרכש תוך עמידה ביעדי עלות, איכות ולו"ז.

 • מימוש מדיניות הרכש ותכנית העבודה הענפית, שותפות בגיבוש תכנית עבודה בתחומו/ה.
 • ניתובהדרישותואיזוןעומסיםביןקטגוריותוקנייניםבתחומו/ה。
 • ניהולישירומקצועישלהקנייניםבתחום。
 • ניתוחושקלולהצעות。
 • ניהולו/אוהשתתפותמו”מבהזמנותרכשמורכבותובהיקףכספיגבוהמתוךהסתכלותעלותכוללת(TCO)
 • בקרה על תהליך הוצאת הזמנות בתחום, לרבות טיפול בחריגים ומעקב אחר זמני אספקה
 • ניהולספקיםמהותיים,טיובמאגרהספקיםבתחומו/ה,וקיצורזמניאספקה。
 • ניתוחסיכוניםבתהליכיםוהתקשרויות。
 • בחינתושיפורתהליכיםמתוךמטרהלייצרשיפורמתמיד。
 • אחריותלפיתוחההוןהאנושיבתחוםבכפוףלמדיניותהנהלתהאגף。
 • פיתוח תודעת שירות בקרב העובדים בתחום אל מול לקוחות ושותפים.
 • הכנתדוחותניהולייםומקצועייםבהתאםלהנחיותראשהענף。
 • הקפדהעלניהולתהליכיהרכש。

השכלה וכישורים נדרשים:

 • השכלה אקדמית - חובה (השכלה בתחומי כלכלה / תעשיה וניהול / ביולוגיה / כימיה יתרון)
 • בוגרי /ות קורסי קניינות ורכש בעלי /ות תעודות הסמכה יתרון.
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבניהולקנייניםבתחומיםרכשאסטרטגי(מדעי/ביו——רפואי——יתרון)
 • ניסיוןברכשפרויקטאלי/שירותיםומחשוביתרון。
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתחומיהרכשהרלוונטייםבהיקפיםשלעשרותמיליוניש”חבשנה——חובה。
 • ניסיון והיכרות עם הסכמי רכש משפטיים חובה.
 • איסיתהיתמורכבית,ארבותבותיתוחיתבייתהיתינית
 • 在2009年9月月14日的情况下,在2009年9月月14日的现场现场现场现场的现场现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场现场的现场现场现场的现场现场现场现场的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场第十五条本规定适用于下列情况:。
תזונאית 08/08/2021 המחלקה לאימונולוגיה לפרטים.
מספרמשרה:
62300
פקולטה/אגף:
המחלקה לאימונולוגיה
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקהלאימונולוגיהמחפשתתזונא/יתמנוסהלהיקףשלחצימשרה。
השתלבותבמחקרבנושאיחסיהגומליןביןהמיקרוביוטהוהמאחסן。
התפקיד כולל בין היתר:

 • איווימשתתפימוימורהיתךי
 • עזרה בתיאום מחקרים קליניים
 • הסברים ומתן מענה על שאלות
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארראשוןמדעיהתזונה
 • רישיוןוןמשרדדריאות
 • ניסיון——חובה
 • אנגליתברמהגבוהה
 • ניסיוןבתהליךירידהבמשקל-יתרון
 • תעודתGCP -יתרון
 • תעודתcra-רון.
מנהל/ת פרויקטים 10/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
62302
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

אחריותעלניהולמספרפרויקטיםחדשיםבחקרהסרטןותחומיםנוספים,הכולל,ביןהיתר:

 • ריכוזכללשיתופיהפעולהותיאוםהמחקריםהקליניים
 • ניטורופיקוחcraעלהמחקריםהקליניים
 • עבודה בממשקים רבים, אל מול קבוצות נבדקים, גורמים רפואיים וספקים חיצוניים

השכלה וכישורים נדרשים:
 • ניסיוןבניהולפרויקטים-חובה
 • רקעוניסיוןבביוטק/פארמה/מדיקל-חובה
 • ניסיוןשלארבעשניםלפחותבתאוםמחקרקליני——יתרון
 • נ
 • נ
 • שליטה מלאה בשפות אנגלית ועברית בכתב ובע"פ

רכז/תמאגרימידעבתחוםדוברותויחסיציבורבמחלקהלתקשורתודוברות(משרתסטודנט/ית) 10/08/2021 המחלקה לתקשורת ודוברות לפרטים.
מספרמשרה:
62308
פקולטה/אגף:
המחלקה לתקשורת ודוברות
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקה לתקשורת ודוברות במכון ויצמן מחפשת רכז/ת מאגרי מידע בתחום דוברות ויחסי ציבור למשרת סטודנט/ית. התפקיד כולל:

 • מתן סיוע שוטף בתחום הדוברות ויחסי הציבור במכון ויצמן למדע
 • ליוויצוותיתקשורתוצילוםבקמפוסכוללטיפוללוגיסטיבכלהקשורלצילומיםבשטחהמכון
 • מתןמענהלפניותמהציבור
 • סיועבהפצתהודעותלעיתונותוטיפולשוטףמולאתרימדעמובילים
 • תפעולציודצילוםעבורהפקתסרטוניםלבכיריהמכוןועבורסרטוניתדמיתלגורמיםשוניםבקמפוס
 • מעקבאחרעיתוניםואתריתקשורתבארץובחו”לבאופןיומיומיוכתיבתדו”חסיכוםשבועישלסיקורהמכוןבתקשורת
השכלה וכישורים נדרשים:
 • סטודנט/ית לתקשורת (או בתחום רלוונטי אחר) בשנה הראשונה או השניה ללימודים (זמינות ל-3-3.5 ימים בשבוע)
 • שליטהמעולהבעבריתובאנגלית
 • נסיוןבעבודהתקשורתיתאוביח"צ-יתרון
 • ידעבפוטושופוCanva -יתרון

עובד/תכלל/יתבתחוםיבואוייצואבענףרכשחו”לבאגףהרכש(משרתסטודנט/ית) 10/08/2021 ענףרכשחולוייצואבאגףהרכש לפרטים.
מספרמשרה:
62307
פקולטה/אגף:
ענףרכשחולוייצואבאגףהרכש
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ענףרכשחו”לבאגףהרכשבמכוןויצמןמחפשעובד/תכלל/יתבתחוםיבואוייצואלמשרתסטודנט/ית。התפקידכוללסגירתמשלוחייבוא,טיפולבחשבוניותעמיל,ביטוחכלמשלוחיהיבוא,התנהלותמולמחלקותהכספיםבחברותהשילוחהשונות,התנהלותמולספקיםבחו”ללצורךהשלמתמסמכיםנדרשים,ביצועבקרהעלכלהחיוביםהנקלטיםלמשלוחועוד。

השכלה וכישורים נדרשים:
 • יתרתלימודיםשלשנתייםלפחותבתחוםהרלוונטי
 • בעל/תיכולתשלסדרוארגון
 • בעל/ת יכולת בינאישית גבוהה
 • אנגליתברמהגבוהה
עוזר/תתייתהיתהיתמורהיסית 10/08/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים.
מספרמשרה:
62306
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

דרוש/ה עוזר/ת לבניית גלאי חלקיקים במחלקה לתשתיות מחקר פיסיקה לפרויקט אטלס- המאיץ הגדול.

השכלה וכישורים נדרשים:

השכלהכטכנאית/הנדסאית/מהנדס/תבתחומיאלקטרוניקה/חשמל/מכניקה——חובה

יכולותטכניותגבוהות-חובה

נכונות לעבודת צוות

עובדעובדי-סטודנט/ית 15/08/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62310
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקה לתשתיות מחקר ומדעי החיים מחפש סטודנט/ית , התפקיד כולל ביו היתר:

 • תפעולמכשיריהמעבדה
 • אדמיניסטרציה

השכלה וכישורים נדרשים:
 • זמינות לפחות לשני ימים בשבוע- בקרים.
 • אנגליתברמהגבוהה
 • יכולותטכניות——חיבוריצנרת,כיולמיכשוררגיש——יתרוןמשמעותי
硬件工程师 17/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

:硬件工程师

魏茨曼科学研究所(WIS)的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一位经验丰富的硬件工程师,从事信号处理、雷达和通信领域的领先技术研究yabo怎么下载项目

我们正在寻找一位经验丰富的工程师,具有射频系统仿真工具和建模方面的知识,以及在射频校准的定义和实施方面的Matlab经验。有使用相控阵天线系统的经验,尤其是有实施空间分集或波束形成的经验者优先

应聘者应在模拟和数字领域有丰富的经验

השכלה וכישורים נדרשים:

:最低要求

 • 电气工程学士或同等学历,7年工作经验
 • 较强的信号处理基础
 • 有实验室设备工作经验(频谱,范围,电子负载)
 • 有实验室工作经验,有分析技术问题的能力
 • 至少两年电路板设计(模拟、数字和射频)、电气测试和电气调试经验-优先
 • 具有模拟和/或电力电子设计经验(DC/DC拓扑设计,模拟电路设计,噪声和信号完整性考虑)
 • 开发RX/TX链,滤波器设计,混频器,合成器,数字调制
 • 能够阅读机械和电气图纸、原理图和选择部件
 • 能够与射频布局设计师合作
 • 能够打开射频卡
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧。自我激励的个性
 • 良好的英语听说读写能力
עובד/תמעבדהביותמארמדעיהחיים 18/08/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספרמשרה:
62313
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתעובד/תמעבדה。העבודהבמעבדתטיהורחלבוניםביחידהלפרוטאומיקהמבנית,כוללת,ביןהיתר:

 • 2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日细胞裂解
 • עבודה עם תרביות תאים: גידול וטיפול בתאים לביטוי חלבונים
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארראשוןבביולוגיה/כימיה——חובה(תוארשני——יתרון)
 • ניסיון בעבודת מעבדה הכוללת טיהור חלבונים או טיפול בתאים – יתרון
 • ניסיוןבשימושב- FPLCאוHPLC -יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
תקציבאית/(50%משרה) 19/08/2021 מינהל מדרשת פיינברג לפרטים.
מספרמשרה:
62315
פקולטה/אגף:
מינהל מדרשת פיינברג
תחום משרה:
חשבונאות וכספים
תיאורהמשרה:

מדרשתפיינברגבמכוןויצמןלמדעמחפשתתקציבא/יתל- 50%משרה。התפקידכולל;

 • סיוע לראש התחום בבנייה, דיווח ובקרת תקציבי המדרשה
 • סיועבניהולההתקשרויותמולמרציםומתרגליםכוללחוזיהעסקה
 • סיועבתכנוןתקציבשכרמרציםומתרגלים,מעקבאחרדיווחיביצועומתןהוראותלתשלוםשכרם
 • טיפולבמענקימלגותובהקצאתתקציבינסיעותלדוקטורנטים
 • טיפולבהזמנותרכשובהתקשרויותמולספקים
 • הפקתדוחותוסיועבמטלותאדמיניסטרטיביותשוטפות,בהתאםלצורך

השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארראשוןבכלכלה/מנהלעסקים/ראייתחשבון——חובה
 • ניסיוןבבנייהובקרתתקציביםודוחותכספיים-חובה
 • ניסיוןבעבודהבמערכותERP、בדגשעל”תפנית”——יתרון
 • שליטהטהיישומי办公室,בדגשבדגשexcel
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • דייקנות,כושרארגוןויכולתעבודהעצמאיתובצוות
נציג/ת תמיכה ופיתוח אתרי אינטנרט למשרת סטודנט/ית 24/08/2021 המחלקה להוראת המדעים לפרטים.
מספרמשרה:
62322
פקולטה/אגף:
המחלקה להוראת המדעים
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

המחלקהלהוראתהמדעיםבמכוןויצמןמחפשתנצית/גתמיכהופיתוחאתריאינטנרטלמשרתסטודנט/ית。התפקידכולסיועלמוריםבבתיהספר(טלפון,דו”אל,מפגשמקווןועוד)בהתמודדותעםבעיותשכיחותבתפעולהמערכותויהווהצינורביןהמוריםלצוותהטכנולוגיבפתרוןבעיותברמותשונותשלמורכבות。כמוכן,התפקידכוללסיועבניהולהסביבהוההזנהשלפעילויותאינטרקטיביותחדשות,ביצועהדרכותפרונטליותומקוונות,תמיכהבכנסיםוהשתלמויות,פיתוחועיבויתכניםהדרכתייםלמשתמשיהמערכתבפורמטיםשונים(מסמכים,וידאוועוד),תמיכהטכניתבמשתמשיהמערכתהשונים,עדכוןמערכתניהולדיווחים,הדרכותפרונטליות/מקוונותעלהמערכת,תמיכהטכניתבכנסיםוהשתלמויות,פיתוחרכיבילמידהבפלטפורמותשונות,פיתוחאתרהתמיכהועוד。

השכלה וכישורים נדרשים:
 • ניניתאיתהולמיכהמאמשמשימערכת - חובה
 • היכרותוניהולמערכתLMS(בעדיפותל- Moodle)יתרוןמשמעותי
 • •
 • ידעב- HTMLו- CSS
 • ידעבשפותתכנותכמוSQLו- PHP -יתרון!
 • עריכתוידאובסיסית/היכרותעםתוכנות后遗症,pro总理)adobe -יתרון)
 • ידעוניסיוןעםפלטפורמותפיתוחתכניםדיגיטלייםנפוצות
 • העבודהמבוצעתבעברית,עםזאתנדרשתהיכרותבסיסיתבכתיבהוקריאהבאנגלית
ראשתחוםמשאביאנושHRBP 24/08/2021 אגף משאבי אנוש לפרטים.
מספרמשרה:
62323
פקולטה/אגף:
אגף משאבי אנוש
תחום משרה:
משאביאנוש
תיאורהמשרה:

在2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日在该方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方第二、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、第三、

 • בנייתתוכניתעבודהלפעילויותמשאביאנושביחידותעלכללהיבטיה
 • ליווישוטףשלהמנהליםביחידות,איתורצרכיםומעורבותבגיבושפתרונותמותאמיםובקבלתהחלטות
 • ייזוםותיווךצרכיהיחידותמולאגףמש”אוענפיולצורךמתןמענהמקצועיומותאם
 • מתןמענהלבעיותוקונפליקטים,זיהויומיפויצרכיםוגיבושפתרונותמותאמיםבתחומיההוןהאנושי
 • שותפות בהובלת תהליכים ארגוניים לרבות תהליכי שינוי ופיתוח חוצי ארגון
 • טיפול,מעקבובקרהבהיבטימש”אהנוגעיםלעובדיםמשלבהקליטהעדלסיוםאופרישה。
 • ריכוז והזנת נתונים במערכות הממוחשבות
 • הדרכהוליווימנהליםועובדיםבנושאיםנדרשים
השכלה וכישורים נדרשים:
 • ניסיון של 3 שנים לפחות כמנהל/ת משאבי אנוש יחידתית בארגון בינוני – גדול
 • רורהיורהוןמיימליההתנהגות/משאביאנוש,תוארשני-יתרון
 • ידעבדיניעבודה-חובה
 • שליטהמלאהביישומיאופיס
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית,כולליכולתביטויבכתבובע”פ
 • יכולתארגון,תכנון,ראייהמערכתיתויכולתעבודהבממשקיםרבים
 • תודעתשרותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • יוזמה,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
מזכיר/ההחלפהלחל"דלתקופהשל8חודשים 29/08/2021 אגף תפעול לפרטים.
מספרמשרה:
62325
פקולטה/אגף:
אגף תפעול
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

מכרזים:

 • ריכוז,טיפולוניהולהתקשרויותומכרזיםשלאגףתפעול(כוללמימושיאופציה,פטורממכרזומכרזיםחדשים)。
 • מעקבוטיפולבכלהקשורלביטוחיםשלספקיםבהתקשרויות。
 • אשת הקשר בין ענף מכרזים והתקשרויות, הלשכה המשפטית והגורמים המקצועיים באגף.
 • השתתפותבוועדותמכרזים。

תקציבים:

 • ביצועמעקבובקרהלתקציביהאגף,העברותתקציבוהכנתבקשותתקציבשנתיות。
 • תקציב פרויקטים בינוי: ריכוז בקשות פרויקטים שנתיות של כל הענפים באגף + מעקב סטטוס ביצוע.

גיבוי:

 • ברכש:יצועהזמנותרכש,אישורחשבוניותוהזמנותפנימיותשלהמכון(内部服务וג”ובים)。
 • עבודהמארדיתת:תיאוםלישות,הזמנתנתיודמורדי,כיבודוכדומה。
השכלה וכישורים נדרשים:
 • השכלהאקדמאית——חובה
 • ניסיוןרלוונטיבתחום
毫升经理 29/08/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים.
מספרמשרה:
62319
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחום משרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

 • Weizmann科学研究所(WIS)的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室正在寻找经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,以介绍医学成像领域yabo怎么下载的尖端研究
 • 具备医疗成像算法开发、图像处理工具使用、计算机视觉、ML、最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch、Tensorflow、Keras等)的经验。
 • 期望的候选人将负责领导实验室的ML工作。他将参与新的研究项目的设计,并与以色列和国外领先的医疗机构合作。
השכלה וכישורים נדרשים:

 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学等相关专业本科或同等学历,硕士或博士优先
 • 5年以上机器学习算法研发经验
 • 超过3年的Python开发经验
 • 有机器学习框架的实践经验和在计算机视觉领域开发算法的实践经验
 • 基于机器学习构建端到端应用程序的经验
 • 有医疗数据工作经验者优先
 • 有Matlab经验者优先
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 优秀的英语听说读写能力
סטודנט/ית בתחום דיגיטל ורשתות חברתיות 29/08/2021 אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור לפרטים.
מספרמשרה:
62324
פקולטה/אגף:
אגףלקשריםביןלאומייםויחסיציבור
תחום משרה:
שיווק
תיאורהמשרה:

המחלקהלתקשורתמגייסתרכז/תלמשרתסטוד/ניתלפעילותבדיגיטלוברשתותהחברתיות。

התפקיד כולל:

 • סיועביצירתגרפיקהוסרטונים
 • כתיבה/תרגוםשלפוסטיםלערוציםשלמכוןויצמןלמדע,ועודהיבטיםהקשוריםלפעילותברשתותחברתיות。
 • בריותותתוכןתוכןיםםיםםרהאינטרנטנטמכוןויצמן
 • סיועבהכנתהניוזלטרהחודשי
 • 价格从中于ותיהוליותותעליברית。
השכלה וכישורים נדרשים:
 • ערייייא㨭-Adobe首映后/首映前的效果
 • יצירתיתליתהית,耶和华 - 插画家/ Photoshopוביצירותירפיתהיםםרשתותשתותרתיות
 • העלאת תוכן לרשתות החברתיות השונות, כולל פייסבוק (ניסיון בניהול קמפיינים בתשלום – יתרון), טוויטר, לינקדאין, איסטגרם ויוטיוב
 • מעקבאחרמגמותברשתותחברתיותואיתורוזיהויתוכןיצירתיומעניין
 • כתיבהשיווקית-יתרון
 • העלאתתוכןלאתריאינטרנט(נדרשרקעוניסיוןבסיסי。האתריםשלהמכוןיילמדובעבודה)
 • יכולת תרגום מאנגלית לעברית
 • משימותאדמיניסטרטיביותנוספותעלפידרישה
 • עברית ואנגלית (עם דגש על כתיבה) ברמה גבוהה
עוזר/תמחקר 30/08/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולרים לפרטים.
מספרמשרה:
62326
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולרים
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקהלמדעיםביומולקולרייםדרוש/העוזר/תמחקרלסיועבמחקרהעוסקבקביעתמנגנוןהעיכובשלמולקולותשזוהוכמעכביהדבקהע״ינגיףהקורונה,הכולל,ביןהיתר:

 • ביוכימיה של חלבונים
 • הפקה וניקוי של חלבונים
 • עבודהעםתרביתלים
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשלישיבמדעיהחיים(ביולוגיה,כימיהו/אותחוםרלוונטיאחר)——חובה
 • ניסיוןבעבודהעםחלבונים(ניקויואנליזהשליציבותוקישורביןחלבוןלסובסטרט)——חובה
 • ניסיוןעבודהבשיטותכגון:高效液相色谱法、热转移试验——יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטה בשפות עברית ואנגלית, בכתב ובע"פ
מזכיר/ת רכש 12/09/2021 המחלקהלבקרהביולוגית לפרטים.
מספרמשרה:
62327
פקולטה/אגף:
המחלקהלבקרהביולוגית
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקה לבקרה ביולוגית מחפשת מזכיר/ת רכש, התפקיד כולל הין היתר:

 • תפעול שוטף של כל הזמנות הרכש של המחלקה בארץ ובחו"ל כולל מעקב ואישורי חשבוניות.
 • רכישתציודוחומרימעבדות
 • רכישתציודמשרדימחלקתיוציודמתכלהמחלקתישוטף
 • הוצאההוצאהיפולפולרההשלמנותקטנות
 • טיפולואישורחשבוניותמולמדורכספים
 • עבודה שוטפת מול ספקים חיצוניים של המכון, כולל פתיחת ספקים חדשים
השכלה וכישורים נדרשים:
 • ניסיוןאדמיניסטרטיבי——חובה
 • אנגלית-ניסוח, כתיבה ודיבור ברמה גבוהה מאד
 • אחריות,יוזמהודיוק
 • שירותיות
 • תואר ראשון- יתרון משמעותי
עובד/תמעבדהביחידתהגנומיקה 14/09/2021 יניתהגנומיתבישרויהמיברפואהמתמהמהמהמהמתלישיתתעשעשיבןבןיבןבןיבןבןרנד לפרטים.
מספרמשרה:
62330
פקולטה/אגף:
יניתהגנומיתבישרויהמיברפואהמתמהמהמהמהמתלישיתתעשעשיבןבןיבןבןיבןבןרנד
תחום משרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

מכוןיצמןןמדעעובדעובד/תמשיחיתדתמיקההגנויקהבישראליהלאוהלאומילרפואהמתמתמתמתישית。

עבודתהמעבדה,כוללת,ביןהיתר:

 • הכנתספריותל- NGS
 • תפעולותחזוקהשלמכשיריריצוףמתקדמים
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולארית
 • יעוץותקשורתמולחוקרים
 • עבודהבמניתרביםםבתוךמכון
השכלה וכישורים נדרשים:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • נסיוןבעבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולארית
 • ניסיוןב挥动
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתויכולתביטויברמהגבוההבכתבובע”פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשרותגבוהה
 • 耶和华עבודהעבודהמניתת
 • אחריות, יוזמה ויכולת למידה והתעדכנות עצמית
ראשתחוםמיזוגאויר 27/09/2021 אגףבינויוהנדסה לפרטים.
מספרמשרה:
62336
פקולטה/אגף:
אגףבינויוהנדסה
תחום משרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

אגף בינוי והנדסה במכון ויצמן למדע מחפש ראש תחום מיזוג אויר לתפקיד הכולל ניהול והובלה מקצועית של תחום מיזוג אויר, הכולל, בין היתר:

 • ייזוםוניהולפרוייקטימיזוגאוירוליווימקצועישלפרויקטיםהנדסיים
 • אחריותעלתכנוןופיתוחתשתיותמיזוגאויר
 • ברית,איקוחקוחרההעלהאחזקההשוטפתמונעתמומערכותמיתהירהירווהקר
 • ניהולובקרתתקציביהתחום
 • ניתוחנתוניםומגמותוהכנתתוכניותאב
 • ניהולצוותמהנדסיםועובדיםמקצועיים
 • ניהולופיקוחעלעבודותקבלנים
 • עבודה בממשקים רבים, בתוך המכון ומחוצה לו
השכלה וכישורים נדרשים:
 • מהנדס/תמכונות——חובה(התמחותבמערכותאנרגיהובקרהאקלימית——יתרון)
 • ניסיון בניהול ותכנון פרוייקטי מיזוג אויר - חובה
 • ניסיוןבתחזוקתמערכותמיזוגאויר-חובה
 • איסיתליהולהולוהנעתצוותים - חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתובאנגלית
 • כושרארגון,ראייהמערכתיתועמידהבלוחותזמנים
 • תקשורת בינאישית ותודעת שירות ברמה גבוהה
 • יכולתהתמודדותעםמספרמשימותבוזמניתועבודהמעברלשעותהמקובלות,בעתהצורך

תהליך גיוס

שמים את המועמד במרכז

אנומאמיניםכיהעובדהשמכוןויצמןנמצאבחזיתהעשייההמדעית,הינהקודםכלבזכותהאנשיםהעובדיםבמכון。
כחלקמתפיסהזו,אנועושיםאתמירבהמאמציםשההתייחסותאלהמועמדיםבמהלךכלתהליךהגיוסתהיהמושתתתעלכבוד,הערכהותוךשמירהעלפרטיותםשלהמועמדים。
אנומתאימיםאתתהליךהגיוסלכלמשרהומשרה,ולכןתהליךהגיוסהינוייחודילכלמשרהוכוללשלבימיוןואבחוןשונים。
להלןפירוטכללישלתהליךהגיוסבמכוןויצמןלמדע。

ליצירתקשרעםתחוםגיוס- 08-9345159

** המידע באתר מופיע בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד **

תהליךךיוס.

צוותהגיוס

הקישורהועתק