חיפושמשרות

חיפושמשרות

משרותחמות

משרותחמות

תהליךהגיוס

אנשיםבמכון

חיפושמשרות

תוצאות חיפוש(80תוצאות)

שם המשרה פתיחת משרה פקולטה/אגף
עובד/ת מעבדה 29/10/2019 המחלקה לתשתיות למחקר כימי לפרטים.
מספר משרה:
61793
פקולטה/אגף:
המחלקה לתשתיות למחקר כימי
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

עבודת מעבדה הכוללת:

 • קבלה价格שלדוגמאותמתקבלותמתקבלותמתקבלותליתבריתהרכון
 • איצועליזותליטיתהימיתותמיםםיםםמנית。
 • הפעלתמערךציודאנליטימתקדם。
 • הכנתהכנתיודוהחורשיםםרשיתםילויותותהשונות。
 • אחריותעלהתחזוקהשלהתשתיותוהציודבמעבדהוכןתמיכהבנושאיבטיחותבמעבדה。
 • איהולליודמעבדה:הזמנתחומריםםרתמני。
 • מטלותנוספותבהתאםבהתאםיתותמנים。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבכימיהעםניסיוןבמס——ספקטרומטריהאותוארשניבכימיה——חובה,תוארשלישיבכימיה——יתרון。
 • ידע וניסיון בכימיה אורגנית.
 • 高效液相色谱法。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריlc-ms -חובה。
 • הכרהוידעבתוכנותהפעלהועיבודנתוניםMASSLYNX, MASSHUNTER,授权。
 • אוריינטציהטכניתטובה。
研究助理 27/04/2020 לפרטים.
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一名积极的研究助理,加入我们的erc资助的研究,研究再生过程中血液和淋巴管的形成。

我们使用各种各样的技术,如实时成像,单细胞rnaseq,蛋白质组学等来揭示控制器官再生的新型基因。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

·分子生物学、遗传学或相关领域博士

·分子生物学实验室工作的经验

·有发育和/或干细胞生物学和光学显微镜经验者优先。

要发送的完整申请Karina.yaniv@weizmann.ac.IL.应该包括:一份有竞争力的简历,一份简短的动机声明,以及两封推荐信的电子邮件和电话号码。

מהנדס/תאלקטרוניקה 04/06/2020 הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב לפרטים.
מספר משרה:
61954
פקולטה/אגף:
הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

מתSamplשלפרופ'יניתארהמהאיצמןמןמדעמדעמדעמחפשת/תתרוניתקהידד:

 • הגדרתדרישותהמערכת”ליישוםמחקרי”שלמערכותהדגמהלהצגתההישגיםהמחקריים:חומרה,תוכנה
 • תכנון,פיתוחויישוםשלמערכותההדגמהבתחומיהדגימההנבונהוכרטיסיםבתחוםהתקשורת,רדארומערכותרפואיותכגון:超声波
 • מתןתמיכהוסיועהנדסילסטודנטים
 • עבודהבמתרבית,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • מהנדס/ת חשמל בעל שליטה מצוינת הן באנלוג והן בדיגיטל.
 • הבנהמעולהבתחוםבתחוםיבודבודאותותימההןמניתבריההידעיישומייתמי。
 • 在2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日יםפסמתעשייה)
 • 耶和华תכנוןייתמניתליתהיגית。
 • יכולתתכנוןאנטנותבסיסית
 • שליכבMATLABיתרון
 • שליטהב虚拟仪器
 • 耶和华בצוותשמניתלתוכנהמותרואשוןבהנדסתמל - חובה
结构生物学系研究助理 04/06/2020 המהלכימיההרגנית. לפרטים.
מספר משרה:
61961
פקולטה/אגף:
המהלכימיההרגנית.
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

我们是跨学科研究组,在蛋白质结构,生物物理和细胞生物学的界面工作。
我们的目标是了解活细胞中蛋白质组装和蛋白质组组织的原理。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

 • 理想的候选人是有能力进行跨学科科学研究的科学家。
 • 他/她应该过去:在以下三个字段中至少有三个领域的研究经验(ph.d.,phod-doc):

- 生化学
生物物理学
- 结构生物学
-分子生物学
计算生物学
- 系统生物学
合成生物学

 • 应聘者应该具备编程语言的知识。有酵母、显微镜或蛋白质科学经验者优先考虑。
 • 未来的研究助理将被期望进行他/她自己的研究项目,同时提供管理实验室的帮助。
דרוש/המנהל/תמעבדתicpבמכוןויצמןלמדע 13/07/2020 המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:
 • 国际比较项目。
 • 2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日从2014年9月的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场ICP-OES四极ICP-MS法。
 • התפקידד:
 • הפעלתמכשירהמולטיקולקטורוהמכשיריםהנוספיםבמעבדה
 • הדרכהוליווישלסטודנטיםוחוקריםלעבודהעלהמכשירים
 • פיקוחעלאיכותודיוקהתוצאות,תיקוןתקלותופיתוחשיטות。
 • לשאלותופרטיםנוספיםנאליצורקשרעםיעלקירוyael.kiro@weizmann.ac.il.
 • למנייניניםםנאמכתביינותנותנותותותייםםםyael.kiro@weizmann.ac.il.
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארברטהרלוונטיהביריפותוןבעבודהמכשיריICP。
אנליסט/יתביואינפורמטיקאית 09/09/2020 לפרטים.
מספר משרה:
62025
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקהיולוגיולוגמאריתתהתא,מחפשתיסט/יתתיניויורמטיני/תתידד:

 • ניתוחרצפיהדורהבא(上天)עבורמגווןיישומים,כגון,转录组、全外显子组测序。
 • התאמתכליאנליזה。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבביואינפורמטיק/בהיולוגיהחישובית/מדעיהמחשב/ביולוגיה——חובה
 • ניסיוןבניתוחנתוניNGS /מידעגנומי-חובה
 • איסיוןוןמדעיליבתבתיםבתפטםאחתמבהבאותןב:r,perl,python - חובה
 • Unix–Unix–Unix
 • ניסיוןבניתוחסטטיסטי-יתרון
 • שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית
מנהל/תרשתWindowsבתחוםשרתיםםמערכותמית 29/09/2020 תחום שרתים בענף תשתיות מיחשוב באגף מערכות מידע לפרטים.
מספר משרה:
62023
פקולטה/אגף:
תחום שרתים בענף תשתיות מיחשוב באגף מערכות מידע
תחום משרה:
מארכותמידע.
תיאורהמשרה:
 • ניהול ותפעול כולל של סביבת מיקרוסופט
 • אחריותתפעוליתעלסביבתWindowsמרובתשרתים
 • ניהולותכנוןפרויקטיםמורכביםבתחוםתשתיותמחשובותיעודמערכות
 • טיפול בתקלות מורכבות
 • אחריותעלזמינותושיפורהמערכות
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןבעבודהבארגוני企业,מעל1000משתמשים——חובה
 • תחזוקהתחזוקהותפעולשליבותמרובותובותרתים400 + - חובה
 • ניסיוןשלשמונהשניםלפחותכאיש动手במערכות它הכוללותשרתי。Windows /Linux -חובה
 • ניהולסביבותוירטואליותמרובותשרתיםֲ- VMWAREחובה
 • ידעוניסיוןבמערכות超收敛
 • 视窗2012/2016/2019
 • •
 • 第二,第四,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三,第三
 • יתאיסיתאמורכות微软הבאות - SCCM,SCOM,WSUS
 • ידעוניסיוןבניהולשרתיExchange -חובה
 • 电力壳牌公司
 • ידעוניסיוןבסביבתCitrix
מדען/ית סגל או מהנדס/ת תהליכי מיקרו/ננו פבריקציה 15/11/2020 המחלקה לתשתיות למחקר כימי לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקה לתשתיות למחקר כימי
תחום משרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותלמחקרכימימחפשתמדען/יתסג/תלהליכימיקרו/ננופבריקציה

 • פיתוחתהליכימיקרו\ננופבריקציהתוךשיתוףפעולהמדעיעםקבוצותמחקרשונותבתחומיםמדעייםמגוונים。
 • התהליכים הנדרשים יתמקדו בתחום הנידופים והאיכולים של שכבות דקות ע"י טכניקות שונות כמו:
 • 电感耦合等离子体(ICP)、等离子体增强化学气相沉积(PECVD)、原子层沉积(ALD)、热和电子束沉积、溅射
 • יוזמה של עבודות מחקר מדעי התורמות להבנת תהליכי הנידוף השונים ביחידה.
 • מתןמענה,שירותוייעוץלחוקריםבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה
 • שירותזהכוללהנחייהומתןפתרוןלבעיותבתהליכיהייצור,פיתוחתהליכיםמורכבים,פיתוחשיטותבקרתתהליכיםוכןהדרכהלהפעלתהציוד。
 • אפיון פני שטח ע"י טכניקות מגוונות:
 • 机械轮廓仪、光学轮廓仪、椭偏仪、原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)
 • הרחבתהידעבתהליכיםהשוניםבאופןשוטף,התעדכנותשוטפתבחזיתהטכנולוגיההמדעית
 • עבודה אינטנסיבית בסביבת חדרים נקיים
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבמסמכיםהקשוריםלתהליכיייצורבחדריםהנקיים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואר שני - כימיה\ פיסיקה\ הנדסת חומרים\הנדסת כימיה – חובה. תואר שלישי במסלולים הנ"ל – יתרון
 • ניסיון רב עם מחקר מדעי אקדמי והיכרות מעמיקה עם העולם האקדמי
 • ניסיון מוכח בתחום המיקרו\ננו פבריקציה בסביבת חדרים נקיים
 • ידע רחב והבנה מעמיקה בתהליכים הכימיים והפיסיקאליים בטכניקות פבריקציה שונות בתחומים: נידוף ואיכול חומרים, תהליכי פלסמה, ואיפיון שכבות דקות
 • יכולת להתמודד עם מערכות מחשוב, בקרה ומכניקה מורכבות
 • תודעת שירות גבוהה מאד ותקשורת בינאישית גבוהה
 • יסודיות,סדרוארגון
 • יצירתיותויכולתלימודעצמאית
 • עבודת צוות
 • שליטהמלאהלאהבשפהית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות
 • ניתן לשלוח קו"ח למייל玛雅。bachar@weizmann.ac.il
分析化学家/质谱专家 18/01/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים.
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

Weizmann Institute of Science, Merbl Lab,现招聘一名具有高度技能和积极上进的人,从事蛋白质图谱研究yabo怎么下载

Merbl Lab在基于蛋白质组学的精密药物中开发了创新和尖端技术,具有与学者和行业的强大联系

工作描述

候选人将在最先进的LC-MS / MS仪器上工作,用于蛋白质和肽分析。该位置包括校准,设置,优化和故障排除。该位置还需要不时参与样品制备

השכלההשכלהיבריתםרשית:

所需技能

 • 具备色谱基础知识。具备分析研发经验。最好有使用质谱的实际经验
 • 候选人必须具备出色的口头和书面沟通能力
 • 良好的人际交往能力和团队合作能力

:教育

 • 最低要求是化学、生物化学或分析化学硕士学位

如果您感兴趣,请发电子邮件Yifat.merbl@weizmann.ac.il

עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפרויקטים 02/03/2021 לשכה למענקי מחקר ולפרויקטים לפרטים.
מספר משרה:
62142
פקולטה/אגף:
לשכה למענקי מחקר ולפרויקטים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

סיועלמדעניהמכוןבכתיבהועריכהמדעיתשלהצעותמחקרתחרותיות,הכולל,ביןהיתר:

 • סיוע לחוקרים בעריכת הצעות מחקר בהתאם לדרישות מממנים תחרותיים (כגון : תכניות המימון של האיחוד האירופי, מממנים פדרליים ועוד)
 • בריתמניתליתתשלשלהצעותמומהמהמהמהמהמהמהברותית
 • ניהולקשרשוטףעםמדעניהמכוןוהתמצאותבעשייתםהמדעית
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהחיים/הטבע——חובה(יתרוןלתוארשלישי)
 • ניסיון קודם בכתיבת הצעות מחקר לקרנות תחרותיות - חובה
 • ניניתהיתברוייקטימורבאקדמית/ביית - יורון
 • שליטה בשפה האנגלית ברמת שפת אם (קריאה, כתיבה וכן יכולת ביטוי וניסוח) - חובה
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • כושר ארגון והתמודדות עם מספר משימות בו זמנית
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 14/03/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים.
מספר משרה:
62134
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

עובד/תמעבדהלמחקרעצמאיבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,הנדסהגנטית,ביוכימיהומיקרוביולוגיה。

עזרהבהכשרתסטודנטיםבשיטותהמחקר,עזרהבהקמהותכנוןשלמעבדהחדשה,ניהולשוטףשלרכשהמעבדה。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיון בעבודת מעבדה בשיטות מולקולריות או ביוכימיות - חובה
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהמטמנמטיקהקהימושית 14/03/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
62094
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהבמסגרתמחקרקליני,הכוללת,ביןהיתר:

 • עיבוד דגימות דם ועבודה בשילוב ציוד רובוטי
 • עבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,לרבותהפקתDNA、RNA
 • עבודהעםתרביתלים
 • ניהולמעקבמלאיחומרים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבתחוםהביולוגיההמולקולארית
 • ניסיון בעבודה עם דגימות דם
 • אנגליתברמהמעולה
 • ניסיוןבעבודהעםמערכותרובוטיות-יתרון
天体物理学图像处理开发者 15/03/2021 הפקולטההפקולטהיסיקה לפרטים.
מספר משרה:
5678
פקולטה/אגף:
הפקולטההפקולטהיסיקה
תחום משרה:
מארכותמידע.
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一位有天文学和信号处理或图像分析背景的经验丰富的人,加入Weizmann研究所的ULTRASAT图像还原开发团队。ULTRASAT是一项科学太空任务,将于2024年发射,携带一架视野空前广阔的望远镜。它将对瞬变的紫外线天空进行首次广域调查,并将彻底改变我们的
对热瞬变宇宙的理解。
看://www.boutiqueblu.com/ultrasat

השכלההשכלהיבריתםרשית:

资格:

 • 有天文图像数据缩减或图像处理经验
 • 3年以上的软件开发经验
 • 熟悉面向对象编程,MATLAB和Python
 • 数学背景和强大的问题解决和分析技能
 • “动手”的态度,热情推动个人和团队的成功
 • 较高的自学能力
 • 全职/部分工作

将简历发送至电子邮件:浪人。baram@weizmann.ac.il

Weizmann科学研究所的学生职位yabo怎么下载 16/03/2021 价格 לפרטים.
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

由yoninaEldar教授领导的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室在Weizmann科学学院寻找本科生,他们希望参与将理论科学转化为原型。yabo怎么下载亚博英雄联盟角色要求在动态环境中主动工作的能力。
所需的候选者应该在C / C ++,MATLAB和信号处理中具有良好的知识。
项目报酬按魏茨曼的“学生时薪”支付,但不超过120小时/月。
有意者请提交简历尼姆罗德。glazer@Weizmann.ac.il

השכלההשכלהיבריתםרשית:

本科EE和SW工程师学生:亚博英雄联盟

 • EE/数学/计算机科学软件C/C++、Matlab和信号处理-用于波束形成项目(USTB)
 • EE / Math / Computer Science Software Student Position - 超声波和演示(Moshe)
 • EE/Math/Computer Science Software Student Position - For wireless US (Shlomi)
 • EE/数学/计算机科学软件学生职位-信号处理,Matlab和ML - (Satish)
Weizmann科学研究所的学生职位yabo怎么下载 16/03/2021 价格 לפרטים.
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。yabo怎么下载亚博英雄联盟

研究主题:利用机器学习促进戈谢氏患者临床监测

应聘者应具有计算机视觉方面的实际经验。

项目报酬按魏茨曼的“学生时薪”支付,但不超过120小时/月。

有意者请提交简历尼姆罗德。glazer@Weizmann.ac.il

השכלההשכלהיבריתםרשית:

机器学习(ML)本科生:亚博英雄联盟

 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-哈梅克
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-贝林森乳房
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Gushe(与Ido一起工作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- MSK
Weizmann科学研究所的学生职位yabo怎么下载 16/03/2021 价格 לפרטים.
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

由魏茨曼科学研究所Yonina Eldar教授领导的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找具有计算机视觉技能的本科生,希望参与将计算机视觉应用于临床问题的前沿研究。yabo怎么下载亚博英雄联盟

研究主题:利用机器学习区分正常和病理人类胎盘

应聘者应具有计算机视觉方面的实际经验。

项目报酬按魏茨曼的“学生时薪”支付,但不超过120小时/月。

有意者请提交简历尼姆罗德。glazer@Weizmann.ac.il

השכלההשכלהיבריתםרשית:

机器学习(ML)本科生:亚博英雄联盟

 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-哈梅克
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-贝林森乳房
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-胎盘
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- Gushe(与Ido一起工作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生- MSK
קניין/ית בענף רכש מקומי, תחום מקצועי מנהלי 06/04/2021 ענף רכש מקומי לפרטים.
מספר משרה:
62343
פקולטה/אגף:
ענף רכש מקומי
תחום משרה:
לוגיסטיקה, רכש ושילוח
תיאורהמשרה:

אחריותעלתהליךרכישתטוביןושירותים,הכוללת:

 • איתורמקורותרכש.
 • ניהולמו"מלמיקסוםהתנאיםמולספקים
 • ניתוחתוחמנירהירתתתמועדפת
 • איתורוחיפושספקיםחלופיים/פתרונותחלופיים
 • הנפקתהזמנותרכש,ניהולומעקבאחרשלביהאספקהעדלסגירת

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלה אקדמית / הנדסאי מוסמך / טכנאי מוסמך - חובה

(השכלה בתחומי כלכלה / תעשיה וניהול / מנהל עסקיםֲ- יתרון)

 • ניסיוןשל3שניםלפחותבתחוםהקניינותֲ-חובה
 • בוגרי קורסי קניינות ורכש בעלי תעודות הסמכה ֲ- יתרון
 • ניניתהיורותותעםמירכשמליים - ישרון
 • ניסיון ברכש מדעי או טכני - יתרון
 • נ
 • יכולתניהולמשאומתן
 • 办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
עוזר/ת מחקר 11/04/2021 המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא לפרטים.
מספר משרה:
62186.
פקולטה/אגף:
המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא מחפשת עוזר/ת מחקר.

* השתתפות במחקר מעבדה לחקר הסרטן, הכולל, בין היתר:

*חקרמלמייעמידותדותיפולפולרטןטןתוךתוךמקדותמיקרוביוםוםידולי

*חקרבידםדםשליידקיםיםיםםבתוךידוליםםרטנים

* ניתוח נתונים ועיבוד ממצאים בתחומים מדעיים בבקטריולוגיה,

אימונולוגיהוביוכימיה。

*שימושבטכנולוגיותחדשניות

*שילובהטכנולוגיהמתחומיהאקדמיהלתעשייתהביוטכנולוגיה

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*博士/

בקטריולוגיה / בתחום מדעי רלוונטי אחר - חובה

(לפחותלפחותרסוםמהמומאחדמוררהמיםמיםמיםם - חובה)

*ידענרחבבביולוגיהמולקולריתוטכניקותבקטריולוגיה——חובה

*ניסיוןבביצועמחקריםפרה-קליניים-חובה

*ניסיוןבעבודהעםfacs -יתרון

*ניסיוןבעבודהעם-点击chemistryיתרון

*ניניתאינתזתנתזתידית - ישרון

*ניניתאיולוגיתאישובית - יתרון

*ניסיוןבעיבודוניתוחשלנתוניNGS -יתרון

*שליטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

אית/שDevOps 11/04/2021 ענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע לפרטים.
מספר משרה:
62184
פקולטה/אגף:
ענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע
תחום משרה:
מארכותמידע.
תיאורהמשרה:

א

*תכנון,איתוחלינטגרציתהמורתהיתאמורכותהמיתוחדותמלמשירהירהירהיצועית

*פיתוחאוטומציהשלתשתיותמחשובעתירביצועיםובענןהיברידי

*הערכהוהטמעהשלטכנולוגיותמתקדמותהתומכותבמחקרים

*שילובואינטגרציהשלכליםמתקדמיםבתחומיהמחקר,שיפוריביצועיםוהתאמתפתרונותלדרישותייחודיות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיון של 3 שנים לפחות בתחומי מחשוב עתיר ביצועים / לינוקס - חובה

תוארראשון/שניבמדעיהחיים-יתרון

ניסיון בניהול אשכולי חישוב מבוססי לינוקס, כולל ידע בספריות עיבוד מקביליות ובאחת ממערכות תזמון משימות:

LSF、SGE、SLURM-•ובה

ניסיון מוכח של ניתוח בעיות ביצועים מערכתיים, מבדקי ביצועים של מכונות בודדות ואשכולי חישוב - חובה

ניניתהית,הקמהותחזוקהשלשליבותילירות,כוללכוללי

(詹金斯,厨师,木偶,安西伯)-••בה

ידעבכתיבתסקריפטיםBash/Python

ידעבמערכיאחסוןנתוניםותשתיותתקשורתיעודייםלאשכוליחישוב

היכרותעםכליםבביואינפורמטיקה-יתרוןמשמעותי

AWS、GCP、Azure-天青

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

עובדמעבדהבמחלקהמחלקהמניתשרית 11/04/2021 המחלקהלמשאביםוטרינריים לפרטים.
מספר משרה:
62188
פקולטה/אגף:
המחלקהלמשאביםוטרינריים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

 • הפעלתרובוטמתקדםמצמציההעבודתעבודתמעבדה
 • אפיוןצרכיםשלמעבדותהמחקרובנייתפרוטוקוליםלזיהויגנטי
 • הפקת脱氧核糖核酸ו-RNA.
 • עבודהבשיטותמתקדמותשלPCR,RT-PCR
 • ניתוחנתוניםויצירתדוחותובסיסינתונים
 • ביצועבדיקותאיכות

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואר שני בביולוגיה / בתחום מדעי רלוונטי אחר - חובה
 • ניסיון בשיטות עבודה מולקולריות - חובה
  (יתרון לניסיון ב
  RT-PCR.)
 • מיומנויותטכניותוניסיוןבהפעלתמערכותטכנולוגיותמתקדמות——חובה
 • הבנה וניסיון בניתוח תוצאות ניסוי
 • ניסיוןויכולתהדרכה-יתרון
 • שליטה מלאה בתוכנות办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית,בכתבובע"פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
עוזרת מחקר במחלקה למדעים ביומולקולריים 20/04/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים.
מספר משרה:
62196
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמחקרעצמאיבתחוםהמיקרוביולוגיהוהובלהשלפרויקטיםמדעייםהכוללים,ביןהיתר:

 • עבודהעםעםרביתהית,שיטותטותיניתמשרית(עבודתיםרנ"א,משרוסקופית,Facsועוד)
 • ניהול מעבדה
 • שימושוהטמעתטכנולוגיותחדשות
 • איבתמאמריםםודוחותבשפהית
 • בריותותעליהולמלאילמה,הזמנתהחומריםםשוטףודשוטףשוטףשוטף
 • אחריותעלתחזוקתהמכשורוהציודבמעבדה
 • ליווי והדרכת סטודנטים בנהלים ובטכניקות המחקר

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשני/博士בביולוגיהו/אותחוםרלוונטיאחר——חובה
 • ניסיוןבעבודהבשיטותשלמיקרוביולוגי/בהיוכימיה/אימונולוגיה——יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטה בשפות עברית ואנגלית ברמה טובה מאוד
 • יתלמיתעצמיתתתתיקותמעבדהחדשות,עיבודבודיםםמסקנות
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • אחריות,כושרארגון,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/ת מעבדה 26/04/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים.
מספר משרה:
62200.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהמומדעיםמויתמוייתמחפשתעובד/תמעבדה,התפקידדכולליןןיתר:

*עבודהבשיטותביוכימיותוביולוגיהשלהתא

*ניהולמלאיהמעבדה,הזמנתחומריםוציודשוטף

*תחזוקתהמכשורוהציודבמעבדה

*ארכתליםליםליקותלמור

השכלההשכלהיבריתםרשית:

תוארהילמנית - חובה(יתרוןוןרהישי)

ניסיון בעבודה מולקולרית במעבדה ביולוגית - חובה

体内-体内

שליטהביישומי办公室

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

מדען.ית סגל\מהנדס.ת תהליכי מיקרו\ננו פבריקציה 18/05/2021 המחלקה לתשתיות למחקר כימי לפרטים.
מספר משרה:
62189
פקולטה/אגף:
המחלקה לתשתיות למחקר כימי
תיאורהמשרה:

היחידהלננופבריקציהבמכוןויצמןלמדעמחפשתמדען。יתסג\מלהנדס。תתהליכימיקרו\ננופבריקציהלתפקידבכולל:

 • 2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日在2014年9月月月数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数数物理气相沉积(PVD)、原子层沉积(ALD)溅射、电感耦合等离子体(ICP)、等离子体增强化学气相沉积(PECVD)
 • הרפיהתרמיתשלשכבותדקות,אקטיבציהשלמשטחים,ניקוימצעיםוהסרתחומריםאורגניים。
 • אפיוןשכבותדקותע”יטכניקותמגוונות:AFM、SEM、אליפסומטר,ועוד
 • יוזמהשלעבודותמחקרמדעיותהתורמותלהבנתתהליכיהנידוףהשוניםביחידה。
 • מתןשירות,ייעוץוהדרכהבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה。
 • הרחבת הידע בתהליכים באופן שוטף, התעדכנות בטכנולוגיה המדעית.
 • עבודהאינטנסיביתבסביבתחדריםנקיים。
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבלתהליכיייצורבחדריםהנקיים。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואימית\פיסית\הנדסתחומית\הנדסתהנדסתימית - חובה。
 • תוארשלישיבמסלוליםהנ"ל-יתרון。
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי。
 • ניסיוןמוכחבתחוםהמיקרו\ננופבריקציהבסביבתחדריםנקיים。
 • ידערחבוהבנהמעמיקהבתהליכיםהכימייםוהפיסיקאלייםבטכניקותפבריקציהשונותבתחומים:נידוףואיכולחומרים,תהליכיפלסמה,ואיפיוןשכבותדקות。
 • יתלהתמודדעםמערכותמחשוב,בקרהלמניתמארכבות。
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה。
 • ינית,סדרברגון。
 • יצירתיות ויכולת לימוד עצמאית.
 • עבודתצוות。
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית。
 • נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.

*תלויברקעקעמניוהאקדמיוהאקדשל-מועמד,המארהיתליותמוסבתלתקןשלמדעןסגל

המודעהפונהבלשוןזכראךפונהלגבריםונשים。

אגרונומ/ית——מנהל/תחממה 19/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים.
מספר משרה:
62212.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחום משרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

בריותותעליהולותפעולהחהחהחירוליתןתןלקבוצותמחקר,הכוללת,ביןליתר:

* ביצוע תחזוקה שוטפת של החממות ובקרות יומיות לאיתור נזקים

*הגדרתכלליםונהליעבודהבחממותעלכללההיבטיםהמקצועיים,תפעוליים,בקרתייםובטיחותיים

*הנחייתמניתהיכהכהשלשליםבחיםבחיםמשקבוצותמורהמבמיתהבילות
*ניהולהולצוותיהחמהמהרהההיכותכות
* בניית תכניות עבודה לטווח קצר וארוך: שגרות לטיפול ותחזוקה מונעת, תכנון מטלות יומי / שבועי, סידורי עבודה וביצוע הדברות

*הזמנותציודשוטףוחומרים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןכאגרונום——חובה

תואר ראשון במדעי החקלאות - חובה

ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה

ידעבזיהוימחלותומזיקיםוהדברתם

耶和华מערכותבייתברהמתקדמותמותיפולפול

הכרת מגוון זני צמחים וגידולם

עובד/תמעבדהמומחלקהיתמשרית 24/05/2021 המחלקהחלקהיקהמשרית. לפרטים.
מספר משרה:
62205.
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיקהמשרית.
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדההעוסקתבפענוחהצופןהטמוןבמגווןהרחבשלמודיפיקציותכימיותשמעטרותרנ”א,הכוללת,ביןהיתר:

oביצוע ניסויים בתרביות תאים ובשמרים

oהכנתספריותגנומיותמ-RNA.ו/או脱氧核糖核酸

oפיתוחכליםגנומיים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

oתואראי/שליניליולוגיה - חובה

oאיסיוןוןמעבדהעבדהיטותטותשלשליולוגיתמשרית - חובה

oשליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

oתודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה

oאחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

:ML和计算机视觉专家 27/05/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
61966
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

:ML和计算机视觉专家

魏茨曼科学研究所(WIS)的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一位经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,从事医学成像、计算机视觉yabo怎么下载、医学数据和雷达领域的领先技术研究项目

具有医疗成像算法开发经验,使用图像处理工具,计算机视觉,ML,最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch, Tensorflow, Keras等)。候选人将在以色列和世界各地的领先医疗机构工作

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学等相关专业本科或同等学历,硕士或博士优先
 • 超过5年的机器学习算法的研究和开发
 • 3年以上Python开发经验
 • 有机器学习框架的实践经验和在计算机视觉领域开发算法的实践经验
 • 具有基于机器学习构建端到端原型和应用程序的经验
 • 有医疗数据工作经验者优先
 • 有Matlab和OpenCV经验者优先
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 良好的英语听说读写能力
ראשתחוםחשמלובקרה 27/05/2021 תחוםחשמללרה. לפרטים.
מספר משרה:
62228
פקולטה/אגף:
תחוםחשמללרה.
תחום משרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אגףבינויוהנדסהמחפשראשתחוםחשמלובקרה,לתפקידהכולל:

 • אחריותעלתפעול,תחזוקהוהקמתמערכותומתקניחשמלמתחגבוה,תחנותהשנאה,לוחותחשמלראשייםומשניים,מערכותחשמלבמבנים,מערכותתאורה,גנרטורים,מערכותאלפסק,מעליות,מערכותגילויוכיבויאש,מערכותכריזהומערכותבקרה
 • אחריותעלתכנוןופיתוחתשתיותחשמל,ניהולפרויקטיחשמ,להתאמותושינוייםבמבנים
 • ניהולצוותצוותיתמלייתבתחומיהחשמל,הבקרהוהמחשוב:הנדסאים,טכנאים,חשמנית

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • מהנדס/ת חשמל, בעל/ת רישיון חשמלאי-מהנדס/ת – חובה
 • בעל/תרישיוןחשמלאי-בודקסוג3 -יתרון
 • ניסיון במערכות הספק (שנאים, גנרטורים, אל פסק) – חובה
 • ניסיוןמקצועימוכחשל3 - 4שניםלפחותבתפקידדומה——חובה
 • ניסיון בניהול והובלת צוות עובדים – חובה
 • 办公室-办公室
 • עברית ואנגלית ברמה גבוהה
מתכנת/תומפתח/תאלגוריתמים 27/05/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
61966
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

למעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושיתדרוש。המתכנת。תאלגוריתמים。

המעבדהעוסקתימההיבודמיתאורכותמאמותמשרת,רור,,מערכותרפואיותותועוד。
图像处理\计算机视觉

התפקידד:

 • פיתוחאלגוריתמיםלדימותרפואי,שימושבכליעיבודתמונהו——计算机视觉。
 • עבודה מול בתי חולים ומוסדות רפואיים בארץ ובעולם.

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבהנדסתחשמל/מדעיהמחשב/ביואינפורמטיק/בהיו——רפואה/תחוםרלוונטי——חובה,יתרוןלתוארשני。
 • 计算机视觉
 • נסיןב-深度学习
 • איסיוןוןוןעםעםרפואי - ישרון。
 • יכולת ביטוי מעולה בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית.

איש/תמערכותניהולזהויות(iam) 30/05/2021 תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע לפרטים.
מספר משרה:
62232
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע
תחום משרה:
מארכותמידע.
תיאורהמשרה:

פיתוח, הטמעה ותחזוקה של מערך ניהול הזהויות

政策

בחינת מערכות ותהליכים חדשים להתממשקות למערכת ניהול זהויות

בנייתארכיטקטורתמערכתidm

הגדרהועבודהמולאינטגרצייתמערכותמאתגרותוייחודיותבטכנולוגיותמגוונות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניניתון3שניםםלפחותלפחותלפחותלפחותלפחותתוחמעהוהטעהעהכליניהולהולזהוכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןnetiq,sailpoint,ca,oim,tivoli,aveksa - חובה

•

ניסיוןשל3שניםלפחותבפיתוחעםשירותיאינטרנטמבוססיJava、Python, PowerShell,春天,角,JSON,休息,SCIMו- SOAP -חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבאדמיניסטרציהשלLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותעבודהמומלצותוהיבטיםמרכזייםאחריםשלLDAP ((Active Directory, eDirectory Oracle身份-חובה

הבנהעמוקהליהולליות,בקרתלישהמבוססתבוססתיד(RBAC)והפרדתרשויות(SOD) - חובה

ניסיוןמוכחביישוםכלים,יכולותושיטותDevOps——חובה

שליטה בסביבת לינוקס וחלונות מעורבת עם ניסיון בתשתיות - חובה

בעל/תתיניתוןעםעםיסינתוניתהיתבתיתSQLמוילתות(SQL Server,Oracle) - חובה

כתיבתסקריפטיםב电源外壳,Python, Bash——יתרוןמשמעותי

נ

生物图像分析员 21/06/2021 איחיתהיתמורמויהיים לפרטים.
מספר משרה:
62258
פקולטה/אגף:
איחיתהיתמורמויהיים
תחום משרה:
מארכותמידע.
תיאורהמשרה:
 • עבודהביחידתהמיקרוסקופיההכוללתביןהיתר:
 • ביצועאנליזהחישוביתשלתמונותביולוגיותממיקרוסקופיםמתקדמיםומכשירידימותנוספיםלצורךכימותותצוגהשלמאפייניםביולוגיים,תוךשימושבמגווןתוכנותוהתאמהלפידרישהשלאלגוריתמים
 • פיתוחמההוהתאהתוכנהיכיהיבודלישובייםליתוחתוחמותישלשלמונות
 • הערכה,התאמהוהטמעהשלכליתוכנהחדשים
 • הטמעה והתאמה של כלי תוכנה מתחום של למידה חישובית
 • הדרכה והוראה לסטודנטים וחוקרים בביצוע אנליזה חישובית של תמונות
 • תמיכהבתשתיותמחשובוניהולמידעיעודיםלתמונותביולוגיות
 • עבודהביחידתשירותמולמספררבשלקבוצותמחקרבתחוםמדעיהחיים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארביהמהמת/הנדסתאלקטרונית/פינית(ישרוברקעקעמינינית
 • ניסיון עבודה בסביבת מחקר אקדמית / במשרת פיתוח בתעשייה
 • 2009年9月月14日的维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维维תסקיפיםו-插件ב-图像j
 • ניסיון מוכח בפיתוח תוכנה ליישומים של ניתוח תמונות
 • ניסיוןבעבודהעםמיקרוסקופיהמתקדמת-יתרון
 • 伊玛里斯、克尼姆、伊拉斯蒂克、细胞轮廓仪、影像仪
 • ניסיוןבניתוחכמותישלתמונותביולוגיותובניהולמידעחזותיגדול——יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • רקעאקדמיבביולוגיהאינוהכרחי,אולםנדרשענייןאישיבמחקרביולוגיורצוןלעבודבסביבהביןתחומית
עוזר/ת הפקה לאירועים 50% משרה 22/06/2021 אגף לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור לפרטים.
מספר משרה:
62259
פקולטה/אגף:
אגף לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

לאגףלאגףריתאינלאומייתמייםםיחסיציבורברוש/ההעוזהפקההפקההפקהירועיתהיקףקףשלימשרה
התפקידדכולליןליתר:
*ניהולאדמיניסטרטיביהכוללטיפולבהזמנותורכשאלמולגורמיםפניםמכונייםוספקים,תיאוםפגישות,סיוריהיערכותוישיבות。
*טיפולבמערךהמוזמניםלאירועיםעלכלההיבטיםהנדרשיםבאמצעותמערכתהכנסיםשלהמכוןוביצועמעקבאחראישוריהשתתפות。
*טיפולמורתהיניברחיתהמסגרתתירויהמושבלישלהמועצהינ"ל。
*סיועוביצועמטלותאדמיניסטרטיביותנוספותבהתאםלצורךוע”פהנחייתהממונים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*השכלהאקדמית-יתרון。
* ניסיון מקצועי בתחום הפקת אירועים - יתרון.
*שליטהמלאהלאהבשפותריתהיתתבכתב"פ。
*办公室。

ראש צוות מיזוג אויר 27/06/2021 אגףאגףינויוהנדסה לפרטים.
מספר משרה:
62261
פקולטה/אגף:
אגףאגףינויוהנדסה
תחום משרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

תחום מרכזי אנרגיה באגף בינוי והנדסה במכון ויצמן למדע מחפש ראש צוות מיזוג אויר לתפקיד הכולל: אחריות על תפעול ותחזוקה שוטפת של מערכות מיזוג האוויר במכון, הכוללת, בין היתר:

 • בריתותיצועהאחזקתר,מית
 • מתן מענה טכני לתקלות מיזוג ומנדפים
 • ניהול צוות טכנאי מיזוג אוויר
 • עבודה מול ממשקים רבים, בתוך המכון ומחוצה לו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • טכנאי מיזוג אוויר בעל תעודת הסמכה - חובה
 • רישיון חשמלאי מוסמך - חובה (הנדסאי מיזוג אוויר או מהנדס עם ניסיון במערכות מיזוג אוויר - יתרון)
 • ניניתון5שניםםלפחותלפחותידדמה - חובה
 • ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה
 • ניניתוןמורכותכותרומנית,כוללכולליקודקודרה - חובה
 • יכולתניתוחתקלותמיזוגאווירוהכרותעםמגדליקירורמים——חובה
 • ניסיוןוןוןמוליםליםםיחוץ - חובה
 • שליטהטהיישומי办事处
 • ניסיוןבתפעולמרכזיאנרגיה/חדרימכונותראשיים——יתרון
 • הכרות עם חדרים נקיים / חדרי חיות - יתרון
 • הכרותותמערכת“תפניתerp”וניניתהיתמלילילילוף - ישרון
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית
טכנאי/ת ביחידה לניזול גזים 30/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים.
מספר משרה:
62264
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • תפעולואחזקתמערכותלניזולהליוםוהציודהנלווה。
 • מילויואספקהשלמיכליהליוםוחנקןנוזלי。
 • ליוויוהדרכתסטודנטיםבנושאיהליוםוחנקןנוזלי。
 • אופי העבודה כרוך בביצוע תורנויות בימי שישי, שבת וחגים.

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • טכנאי/ת או הנדסאי/ת מכונות מוסמך/ת - חובה.
 • איסיוןון3שניםםלפחותמקצועותיים - חובה。
 • ידע במערכות וואקום, לחץ גבוה וקירור מים והיכרות עם מכונות לניזול גזים - יתרון.
 • שליטהבישומימחשבותכנותOffice -חובה。
 • שליטה בשפות עברית ואנגלית, כולל אנגלית טכנית ברמה גבוהה.
 • יכולת עבודה פיזית.
 • יכולת עבודה בצוות.
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה.
 • יכולתעבודהבתנאילחץונכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。
נהל/תפרויקטיאינסטלציה 05/07/2021 תחום אינסטלציה וגזים לפרטים.
מספר משרה:
62267
פקולטה/אגף:
תחום אינסטלציה וגזים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

תחום אינסטלציה וגזים באגף בינוי והנדסה במכון ויצמן למדע מחפש מנהל/ת פרויקטי אינסטלציה לתפקיד הכולל:

 • איוןליהולברוייקטיתהמארכותמית,איתהיתלייםיית
 • אחריותעלביצועאחזקתשברואחזקהמונעת,תפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותאינסטלציה,מיםוגזיםבמכון。
 • אפיוןתקלותופתרוןבעיותמורכבות。
 • תכנון ופיקוח על עבודות התשתית.
 • התנהלות מול ספקים בתחום אינסטלציה.
 • עבודהבממשקיםרביםבתוךהמכוןומחוצהלו。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • /טכנאיתמכונות/אזרחית/מיםמוסמך/ת-חובה(הנדסא/יתבמקצועותהנ“ל——יתרון)。
 • ניניתון5-7שניםםלפחותלפחותידדמה - חובה
 • ניסיוןבפיקוחעבודותתשתיתשלקוויביוב,מיישתייה,צנרתלמעבדות,כיבויאש,אווירדחוס,מערכותגזיםואינסטלציהביתית——חובה。
 • ניסיוןעםחומרימבנה,שיטותהלחמהוריתוךצנרותמסוגיםשונים——חובה。
 • יכולתקריאתשרטוטיםותוכניותאינסטלציה-חובה。
 • שליטהביישומי办公室
 • איסיוןוןבעבודהמערכת“תפניתERP” - ישרון。
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית。
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
איתליצמןןרושיתמאריכים/ות 07/07/2021 הדרכה לפרטים.
פקולטה/אגף:
הדרכה
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

איתלישמה,בקמפוסמכוןליצמןןרחובות,דרושיתמשרים。

ההדרכה מתקיימת בביתו של ד"ר חיים ויצמן נשיאה הראשון של מדינת ישראל. הסיורים מיועדים לקהל מגוון ומשלבים תכנים היסטוריים לצד פעילויות, משימות אינטראקטיביות וסדנאות.

תיאורהמשרה:הדרכה,הנחייהותמיכהלמבקריביתויצמןוהארכיון

התפקידכוללגם:מאירץלמשירותהמהאירץץמכיגיטציההמכיםלייתהמליתהיברייתהמיניתהמיניםרטיבית

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • בעלתוארראשוןבהיסטוריה/מידענות/ספרנות/ארכיונאות
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבע"פובכתב
 • 办公室。
 • תודעתתודעתירותותרתלינאישיתתגבוהה

קורותותייםםנאלשלוחלכתובתמייל:

michal.s@weizmann.ac.il.

ראש תחום למידה ארגונית 11/07/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים.
מספר משרה:
62273
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
תחום משרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אגף משאבי אנוש של מכון ויצמן למדע מחפש ראש תחום למידה ארגונית לתפקיד הכולל אחריות על פיתוח והובלת תחום הלמידה הארגונית במכון, הכולל, בין היתר:

 • הובלהשלשליניליתורצרוילמיתדהרגוניים
 • אייתמניתהמארכותכותמיתמיתמיתמידה
 • איתוחליכיואמצעילמידהמלייםםמגווןליטות
 • הובלתפורומיםשללמידתעמיתים
 • ניהול תהליכי למידה ארגונית - מנחים, חונכים, מנטורים פנים ארגוניים
 • אייתליתתמתמתמתרכיםםוהוצאתהלפועל
 • ניהולידע——ניהולפורטלהדרכהופיתוחארגוניואחריותעלהחומריםהמקצועייםותיקופם
 • בנייתמתודולוגיהלהערכתאפקטיביותתהליכילמידה
 • ניהולספקיהדרכהחיצוניים
 • אחריותעלניהולהמידעהארגוניעלתהליכילמידהולומדים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • רומדעיברה/ההתנהגות/הניהול-(יתרוןוןרהי)
 • נסיוןשל5שניםלפחותבהובלתתהליכילמידהבארגוןבינוני——גדול
 • שליטהגבוההבאופיס
 • נסיון בפיתוח למידה והדרכה קלאסיים ומתוקשבים
 • נסיוןבאפיוןמערכתלמידהארגונית
 • 耶和华התנסחותהתנסחותהתנסחותריתתבכתב"פפפרמהה
 • יתלמיתברמהה,ישמה,עצמאותאות
 • יכולתניהולממשקיםמרוביםועבודהבסביבהמרובתמשימות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
מתאמ/תמחקר 14/07/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
62379.
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

מ。

תיאורהיד:

 • ביצועבדיקותקליניותשונות(לדוגמא,א.ק。ג,לחץדם,אולטראסאונדכבדועוד)。
 • עבודה עם מערכת ממוחשבת ייעודית לניהול הניסוי
 • קבלתהנבדקיםוהדרכהעלבדיקותנוספותשיערכובאופןעצמאיע״יכלנבדק

השכלההשכלהיבריתםרשית:

 • תואר ראשון בתחום מדעי הרפואה/מדעי החיים/תזונה/סיעוד או כל תואר דומה אחר.
 • יתעבודהטובהעלמשרכותמממוחשבותמוררוי
 • יכולתמעולהבעבודתצוות
 • תכונותאישיותנדרשות:כושראירגון,אחריות,׳ראשגדול׳,יכולתעמידהבלוחותזמנים,שרותיותואדיבות。
עובד/ת מעבדה במחלקה לנוירוביולוגיה 15/07/2021 המחלקהלנוירוביולוגיה לפרטים.
מספר משרה:
62277
פקולטה/אגף:
המחלקהלנוירוביולוגיה
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:
 • עבודה בשתי מעבדות, הכוללת, בין היתר:
 • עבודה בשיטות של ביולוגיה מולקולארית, גנטיקה, מיקרוסקופיה והיסטולוגיה
 • ניהול רכש המעבדה
 • הדרכתליםליםליקותלמור

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • רומדעיים - חובה
 • בוגר/תקורססלעבודהעםיחיים - חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטה מלאה בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • יכולתלמידהויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • אחריות, כושר ארגון, סדר ויוזמה.
生物图像分析员 22/07/2021 איחיתהיתמורמויהיים לפרטים.
מספר משרה:
62258
פקולטה/אגף:
איחיתהיתמורמויהיים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

Cell Observatory imaging core facility正在寻找一名生物图像分析员,以扩展其图像分析服务。成功的候选人将在多学科环境中工作,通过先进的图像分析,支持前沿生命科学研究,以可视化和量化成像数据中的生物参数。

我们正在寻找一位能够快速掌握生物学问题、将其转化为图像分析术语并利用各种软件工具对数据进行稳健分析的问题解决者。

主要责任

 • 使用各种开源和商业软件创建自动图像处理和分析管道
 • 设计并实现用于解决多维显微镜数据集图像分析问题的软件工具
 • 将深度学习方法集成到图像分析工作流程中
 • 记录并培训科学家使用开发的工具
 • 就图像分析技术向科学家提供建议和培训,通过咨询服务、研讨会和实践课程指导他们使用合适的软件解决方案
 • 管理图像分析软件。维护、列出和推广现有的工具
 • 跟踪该领域的最新发展,评估、调整并在设施内引入新的软件工具
השכלההשכלהיבריתםרשית:

MSc。计算机科学,物理,生物学或相关领域

 • 经过验证的应用和/或开发图像分析工具的经验
 • Python,Matlab,Java或同等学历的强大规划技巧
 • 良好的沟通和社交能力,能够与团队和用户互动。必须能够以简单易懂的方式传达复杂的概念
 • 良好的时间管理技能和一次专注于多个项目的能力
 • 良好的口头和书面英语语言技能

可取

 • 有使用斐济/ImageJ, CellProfiler, Ilastik, Napari, Imaris, Arivis, Huygens, Amira或类似软件分析显微镜数据的经验
 • 有机器学习和深度学习的经验
 • 在显微镜下良好的理解
 • 生物学知识

מארתת. 28/07/2021 价格 לפרטים.
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

עלפרויקט10 k

 • הפרויקטהואמחקרהבריאותהגדולבישראל,המונהכיוםמעלששתאלפיםמשתתפיםפעילים。
 • המומגייתמליםםבקוריאותאותבטווחיל40עד70.צוותהמורמלמחקרחבחבמדדיםםםיםםילזהותכדילזהותלזהותכדעלעלמחלותבגוףהאדם。
 • המורמהארורברןן,תחתתחתהפקולטה

מה אנחנו מחפשים:

 • 2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日1495קרבממתהשטפת。
 • בתפקידהזהתזכה/ילעבודמולמתאמותמחקר,אנשישיווקוצוותיהמעבדההביולוגית。
 • התפקידהינומשמעותיובעלאחריותמכרעתעלחווייתההשתתפותשלנבדקיהמחקרושימורםארוךהטווחבפרויקט。

תחומי אחריות:

 • סיועבהכנתהציודשנשלחלמשתתפיהמחקר。
 • סיועבקליטתהציודשחוזרממשתתפיהמחקר。
 • איצועליחותמעקבליתאיתהמארתלמהרוךוךהטווחמנילמשר
 • הצעותייעולופתרונותלבעיותקיימותושיקוףמשובמשתתפיםעלפיתוחיםחדשיםשהוטמעו。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • סטודנט-חובהלהציגתעודתסטודנטבתוקף。
 • יכולת למידה מהירה וביצוע ריבוי מטלות באופן זריז ומדויק
 • 耶和华מתמוכחותעםירוי谷歌ו - 办公室השונים
 • זיקהלעולםהמחקרוהרפואה-יתרון
 • עדיפותלזמינותמיידית
 • היקףהמשרה-מינימום16שעותשבועיות
 • ניתןיהיהלשלבעבודהמרחוקעםעבודהבמרכזהבדיקותבמכוןויצמן
 • קורות חיים למייל:hilasa@weizmann.ac.IL.
博士后职位 02/08/2021 价格 לפרטים.
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • 普林斯顿大学和魏茨曼研究所在通信、信号处理和机器学习领域的联合博士后职位。
 • 该工作将与Andrea Goldsmith教授和Yonina Eldar教授的组进行。
 • 候选人需要在两个中心之间灵活的位置,在协作和支持的环境中与两个团队一起工作。
 • 有兴趣的候选人应将简历、推荐信和求职信发送至
 • yonina.eldar@weizmann.ac.il
 • goldsmith@princeton.edu
博士后职位 02/08/2021 价格 לפרטים.
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:
 • 博德研究所和魏茨曼研究所联合博士后职位,研究方向为信号处理、机器学习和医疗保健。
 • 这项工作将与魏茨曼生物医学工程中心的尤尼娜·埃尔达教授和安东尼·菲利帕基斯博士以及博德的埃里克和温迪·施密特中心的小组一起进行。
 • 候选人需要在两个中心之间灵活的位置,在协作和支持的环境中与两个团队一起工作。
 • 有兴趣的候选人应将简历、推荐信和求职信发送至
 • yonina.eldar@weizmann.ac.il
 • aphilipp@broadinstitute.org.
ראשתחוםרכשמדעיבענףמקומי 04/08/2021 ענףרכשמשמיבאגףבאגףרכש לפרטים.
מספר משרה:
62295
פקולטה/אגף:
ענףרכשמשמיבאגףבאגףרכש
תחום משרה:
לוגיסטיקה, רכש ושילוח
תיאורהמשרה:

דרוש/הראשתחוםרכשמדעיבענףמקומילתפקידהכולל:אחריותלניהולהתחוםעליואמוןמקצהלקצהומתןמענהלצרכילקוחותהרכשתוךעמידהביעדיעלות,איכותולזו”。

 • מימושמדיניותהרכשותכניתהעבודההענפית,שותפותבגיבושתכניתעבודהבתחומו/ה。
 • ניתובהדרישותואיזוןעומסיםביןקטגוריותוקנייניםבתחומו/ה。
 • ניהול ישיר ומקצועי של הקניינים בתחום.
 • ניתוח ושקלול הצעות.
 • ניהולו/אוהשתתפותמו”מבהזמנותרכשמורכבותובהיקףכספיגבוהמתוךהסתכלותעלותכוללת(TCO)
 • בקרהעלתהליךהוצאתהזמנותבתחום,לרבותטיפולבחריגיםומעקבאחרזמניאספקה
 • ניהולספקיםמהותיים,טיובמאגרהספקיםבתחומו/ה,וקיצורזמניאספקה。
 • איתוחליכוניתאיכיתםרויות。
 • בחינתושיפורתהליכיםמתוךמטרהלייצרשיפורמתמיד。
 • אחריות לפיתוח ההון האנושי בתחום בכפוף למדיניות הנהלת האגף.
 • פיתוחתודעתשירותבקרבהעובדיםבתחוםאלמוללקוחותושותפים。
 • הכנתדוחותניהולייםומקצועייםבהתאםלהנחיותראשהענף。
 • הקפדה על ניהול תהליכי הרכש.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

 • השכלהאקדמית——חובה(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיהוניהול/ביולוגיה/כימיהיתרון)
 • /ובוגריתקורסיקניינותורכשבעל/ויתתעודותהסמכהיתרון。
 • ניסיון של 3 שנים לפחות בניהול קניינים בתחומים רכש אסטרטגי (מדעי/ ביו-רפואי - יתרון)
 • ניסיוןברכשפרויקטאלי/שירותיםומחשוביתרון。
 • ניסיון של 5 שנים לפחות בתחומי הרכש הרלוונטיים בהיקפים של עשרות מיליוני ש"ח בשנה - חובה.
 • ניסיוןוהיכרותעםהסכמירכשמשפטייםחובה。
 • איסיתהיתמורכבית,ברבותליתוחיתהייתליתינית
 • ניסיוןבכתיבתRFP,ניתוחושקלולהצעותמחירוגיבושדו”חותניהולייםהקשוריםבתהליכיהרכשהשונים。
תזונאי/ת 08/08/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים.
מספר משרה:
62300
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

המחלקהלאימונולוגיהמחפשתתזונא/יתמנוסהלהיקףשלחצימשרה。
השתלבותבמחקרבנושאיחסיהגומליןביןהמיקרוביוטהוהמאחסן。
התפקידדכולליןליתר:

 • איווימשתתפימחקימחקיךךי
 • עזרה בתיאום מחקרים קליניים
 • בריתםמתןעלשאלות
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ראשוןמדעיהתזונה
 • רישיוןוןמשרדדריאות
 • ניסיון - חובה
 • אנגליתברמהגבוהה
 • ניסיוןבתהליךירידהבמשקל-יתרון
 • 全球合作伙伴关系-全球合作伙伴关系
 • תעודתcra-רון.
עובדעובדי-סטודנט/ית 15/08/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספר משרה:
62310
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

$

 • תפעול מכשירי המעבדה
 • אדמיניסטרציה

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • זמינותלפחותלשניימיםבשבוע-בקרים。
 • אנגליתברמהגבוהה
 • יכולותטכניות——חיבוריצנרת,כיולמיכשוררגיש——יתרוןמשמעותי
硬件工程师 17/08/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
61954
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

:硬件工程师

威兹曼科学研究所(WIS)信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找一名经验丰富的硬件工程师,在信号处理、雷达和通信领域从事领先的技术研究yabo怎么下载项目

我们正在寻找一个经验丰富的工程师,具有RF系统仿真工具和建模,Matlab体验的定义和实施RF校准。使用相控阵天线的系统的体验,尤其是实现空间分集或波束成形的经验是一个优势

候选人应在模拟和数字领域具有丰富的经验

.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

:最低要求

 • 电气工程或同等学历,7年以上工作经验
 • 较强的信号处理基础
 • 有实验室设备工作经验(频谱,范围,电子负载)
 • 有实验室工作经验,有分析技术问题的能力
 • 至少两年电路板设计(模拟、数字和射频)、电气测试和电气调试经验-优先
 • 具有模拟和/或电力电子设计经验(DC/DC拓扑设计,模拟电路设计,噪声和信号完整性考虑)
 • 开发RX / TX链,过滤器设计,搅拌机,合成器,数字调制
 • 能够阅读机械和电气图纸,原理图和选择部件
 • 能够使用RF布局设计师
 • 能够打开射频卡
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧。自我激励的个性
 • 良好的英语听说读写能力
ML管理者 29/08/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
62319
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
מארכותמידע.
תיאורהמשרה:

 • Weizmann科学研究所(WIS)的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室正在寻找经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,以引领医学成像领域yabo怎么下载的尖端研究
 • 具备医疗成像算法开发、图像处理工具使用、计算机视觉、ML、最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch、Tensorflow、Keras等)的经验。
 • 期望的候选人将负责领导实验室的ML工作。他将参与新的研究项目的设计,并与以色列和国外领先的医疗机构合作。
השכלההשכלהיבריתםרשית:

 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学等相关专业本科或同等学历,硕士或博士优先
 • 超过5年的机器学习算法的研究和开发
 • 3年以上Python开发经验
 • 有机器学习框架的实践经验和在计算机视觉领域开发算法的实践经验
 • 有构建基于机器学习的端到端应用程序的经验
 • 有医疗数据工作经验者优先
 • 有Matlab经验者优先
 • 具有团队合作精神,能够在最少的监督下独立工作,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 优秀的英语听说读写能力
סטודנט/יתבתחוםדיגיטלורשתותחברתיות 29/08/2021 אגף לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור לפרטים.
מספר משרה:
62324
פקולטה/אגף:
אגף לקשרים בין לאומיים ויחסי ציבור
תחום משרה:
שיווק
תיאורהמשרה:

המחלקה לתקשורת מגייסת רכז/ת למשרת סטודנ/ית לפעילות בדיגיטל וברשתות החברתיות.

התפקידד:

 • סיועביצירתגרפיקהוסרטונים
 • כתיבה/תרגוםגוםשלשליםםיםמןיצמןויצמדע,ועודועודיבטיתבריתהיתבילותלותרשתותשתותרתית。
 • בריותותלהעלאתתוכןיםםיםםרהאינטרנטנטמכוןיצמן
 • סיועועבהכנתיוזלטרהי
 • משימותניהוליותעלפידרישה。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • בריתכתידאו-效果in / pro premiere Adob​​e,איוןלילום - ישרון
 • יצירתיתלישליקהקהיצוב,יתבillustrator / photoshopובינירותירפיתהיתברשתותשתותרתיות
 • העלאת תוכן לרשתות החברתיות השונות, כולל פייסבוק (ניסיון בניהול קמפיינים בתשלום – יתרון), טוויטר, לינקדאין, איסטגרם ויוטיוב
 • מעקבאחרמגמותברשתותחברתיותואיתורוזיהויתוכןיצירתיומעניין
 • כתיבה שיווקית - יתרון
 • העלאתתוכןלאתריאינטרנט(נדרשרקעוניסיוןבסיסי。האתריםשלהמכוןיילמדובעבודה)
 • יכולתתרגוםמאנגליתלעברית
 • משימות אדמיניסטרטיביות נוספות על פי דרישה
 • עבריתואנגלית(עםדגשעלכתיבה)ברמהגבוהה
עוזר/ת מחקר 30/08/2021 המחלקה למדעים ביומולקולרים לפרטים.
מספר משרה:
62326
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעים ביומולקולרים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקה למדעים ביומולקולריים דרוש/ה עוזר/ת מחקר לסיוע במחקר העוסק בקביעת מנגנון העיכוב של מולקולות שזוהו כמעכבי הדבקה ע״י נגיף הקורונה, הכולל, בין היתר:

 • ביוכימיההשלים.
 • הפקההפקהיקוישלשלים
 • עבודהעםתרביתלים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשלישיבמדעיהחיים(ביולוגיה,כימיהו/אותחוםרלוונטיאחר)——חובה
 • ניסיון בעבודה עם חלבונים (ניקוי ואנליזה של יציבות וקישור בין חלבון לסובסטרט) - חובה
 • 高效液相色谱法、热位移分析法
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהטהבשפותריתלית,בכתבבכתב"‖
אחראי/ת רכש -החלפה לחל"ד 12/09/2021 המחלקהלבקרהביולוגית לפרטים.
מספר משרה:
62327
פקולטה/אגף:
המחלקהלבקרהביולוגית
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

$

 • תפעולשוטףשלכלהזמהברכשכששל
 • רכישתציודוחומרימעבדות
 • רכישתציודמשרדימחלקתיוציודמתכלהמחלקתישוטף
 • הוצאההוצאהיפולפולרההשלמנותקטנות
 • איפוללישורהיותמולמורהים
 • עבודה שוטפת מול ספקים חיצוניים של המכון, כולל פתיחת ספקים חדשים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןאדמיניסטרטיבי-חובה
 • אנגלית-ניסוח,כתיבהודיבורברמהגבוההמאד
 • אחריות, יוזמה ודיוק
 • שירותיות
 • תואר ראשון- יתרון משמעותי
ראש תחום מיזוג אויר 27/09/2021 אגףאגףינויוהנדסה לפרטים.
מספר משרה:
62336
פקולטה/אגף:
אגףאגףינויוהנדסה
תחום משרה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשראשתחוםמיזוגאוירלתפקידהכוללניהולוהובלהמקצועיתשלתחוםמיזוגאויר,הכולל,ביןהיתר:

 • ייזום וניהול פרוייקטי מיזוג אויר וליווי מקצועי של פרויקטים הנדסיים
 • בריותותתכנוןתכנוןיתוחליותמיתהיר
 • אחריות,פיקוחובקרהעלהאחזקההשוטפתוהמונעתשלמערכותמיזוגאוירוהקירור
 • ניהול ובקרת תקציבי התחום
 • ניתוח נתונים ומגמות והכנת תוכניות אב
 • ניהול צוות מהנדסים ועובדים מקצועיים
 • ניהולהוליקוחקוחעלעלעבודותים
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • מהנדס/ת מכונות - חובה (התמחות במערכות אנרגיה ובקרה אקלימית - יתרון)
 • ניסיוןבניהולותכנוןפרוייקטימיזוגאויר-חובה
 • ניסיוןבתחזוקתמערכותמיזוגאויר-חובה
 • איסיתליהולהולהולצוותים - חובה
 • שליטהטהיישומי办事处
 • שליטהמלאהבשפותעבריתובאנגלית
 • כושרארגון,ראייהמערכתיתועמידהבלוחותזמנים
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • יכולתהתמודדותעםמספרמשימותבוזמניתועבודהמעברלשעותהמקובלות,בעתהצורך
ראשתחוםהדרכהואירועים 30/09/2021 לפרטים.
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:
 • ניהולפעילותההדרכהבמוזיאון
 • ניהולצוותהמדריכים(כוללקליטה,הכשרהוהשתלמויות)והפעילותבביתויצמןהמשמשכמוזיאון
 • פיתוחתכניהדרכהוהטמעתם,פיתוחהפעילותהשיווקית,כוללהפקתחומריפרסוםנילווים,תוךפניהלקהלייעדחדשים。
 • קידום פרויקטים ע"פ תוכנית העבודה השנתית וכן פיתוח פרויקטים ויצירת שיתופי פעולה חדשים. דגש על טיפוח הקשר עם מערכת החינוך הארצית והמקומית.
 • מתן מענה לקיום אירועים במתחם.
 • אירוחקבוצותעלפיצורך,כוללהדרכותבאנגלית。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • רקע אקדמי רלוונטי (היסטוריה, ציונות, חינוך)
 • ניסיון בהדרכה ובפיתוח תוכן
 • יתיהבית,ארביתהיכולתכולתהנעת,ראיתמורכתית
 • דינאמיות, יוזמה ויצירתיות
 • שעותעבודהגמישות.
 • אנגליתברמהגבוהה
 • ניסיוןעבודהבארגוןדומה-יתרון
 • קורותותייתהיתהירהמייל:michal.s@weizmann.ac.il.
תקציבאי/תבאגףכספים(משרתסטודנט/ית) 03/10/2021 ענף פרויקטים אגף כספים לפרטים.
מספר משרה:
62350
פקולטה/אגף:
ענף פרויקטים אגף כספים
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ענףפרויקטיםבאגףהכספיםמחפשתקציבא/יתלמשרתסטודנט/ית。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • סטודנט/יתלתוארראשון/שניבתחוםהרלוונטי
 • ניסיוןתעסוקתיבארגון-יתרון
 • שליטהבתוכנותאופיסבדגשעלאקסל(נדרשתאוריינטציהלמספרים)
 • כושרביטויגבוהבכתבבעבריתובאנגלית
 • ניסיון עבודה בצוות- יתרון
מזכיר/תליחידתבינה(50%משרה) 03/10/2021 בינה - היניתאמורהרטישמיישומי לפרטים.
מספר משרה:
62351
פקולטה/אגף:
בינה - היניתאמורהרטישמיישומי
תיאורהמשרה:

היניתהמארבישמיישומי(יניתלינה)במכוןמשיר/תבהקףשל50%מורה。התפקידד:

 • מענה ראשוני ביחידת בינה (טלפוני / דוא"ל)
 • תיאום פגישות מרובות משתתפים - פגישות עם חוקרים, גופים מחוץ למכון ועוד
 • עדכוןה-数据库
 • סריקתחומריםקיימיםותיוקממוחשב
 • קבלתקהלותפעולהמתחם
 • רורכשליוד.
 • מעקבשוטףאחריפעילויותהיחידה

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראקדמי——יתרון
 • ניניתהיתדומה(הכרותותמערכותמיתדעירגוניתהירויות/ Interl Service) - יתרון
 • שליטהטהבשפותריתתית-חובה
 • ניסיון עבודה עם אופיס- חובה
 • ניסיוןבניהוליומניםועבודהאדמניסטרטיבית-חובה
 • ניניתאמהמהמהאותותעםעםקהלקהל
תקציבאי/תהחלפההחלפה"ד 03/10/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
62345
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:
 • מעקב,ניהול,תכנוןובקרהעלכללתקציביהקבוצה
 • הכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים
 • סיוע בדיווחים לקרנות
 • הנפקתהזמנותרכש.
 • תמיכהאדמיניסטרטיביתומתןשרותלקבוצתהמחקר
 • טיפולבמצבתכ”אשלהקבוצההכוללתכנוןושיבוץבמערכתתפנית
 • סיועועבקשותבקשותמענקימור
 • ניהול יומן וקביעת פגישות
 • עבודה מול ממשקים פנים וחוץ ארגונים – מדענים, סטודנטים, עובדי המחלקה, מחלקת כספים, מחלקה משפטית ועוד
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ידעוניסיוןבניהולתקציב-חובה
 • שליטה טובה באנגלית בכתב ובע"פ – חובה
 • שליטהביישומיאופיס,בדגשעלאקסל
 • כושרברגון,יניתליוק
 • יכולתעבודהבסביבהמרובתמשימות
 • 耶和华עבודהעצמניתת
 • תודעתשירותגבוהה
עוזר/תתייתהיתהיתמויתמויסית 03/10/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים.
מספר משרה:
62344
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

דרוש/העוזר/תלבנייתגלאיחלקיקיםבמחלקהלתשתיותמחקרפיסיקהלפרויקטאטלהס——מאיץהגדול。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

השכלה כטכנאי/ת / הנדסאי/ת / מהנדס/ת בתחומי אלקטרוניקה/ חשמל/ מכניקה- חובה

יתכולותיותותגבוהות

נכונותלעבודתצוות

עובד/תמעבדהליחידתפרוטאומיקהמבנית 03/10/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספר משרה:
62313
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתעובד/תמעבדה。העבודהבמעבדתטיהורחלבוניםביחידהלפרוטאומיקהמבנית,כוללת,ביןהיתר:

 • עבודהעבודהיטותטותרומטוגרפיתהיורהיהו,הכנתהכנתרים,הכנתג'לים/אנוטציההג'לים,פתיחתחתים(细胞裂解)לטיהורהים
 • עבודהעםתרביתהית:גידולליתהיתליטויחלבוניחלבוניחלבוניחלבוניחלבוניחלבונים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבביולוגיה/כימיה——חובה(תוארשני——יתרון)
 • איסיוןוןמעבדהעבדהיהורהיםםםאויפולהים - ישרון
 • ניסיוןבשימושב- FPLCאוHPLC -יתרון
 • שליטהטהיישומי办事处
 • שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית
 • אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
איג/תתמיתכהיתוחתוחרילינטנרטהמשרתתת/ית 03/10/2021 המחלקהלהוראתהמדעים לפרטים.
מספר משרה:
62322
פקולטה/אגף:
המחלקהלהוראתהמדעים
תחום משרה:
מארכותמידע.
תיאורהמשרה:

המחלקהלהוראתהמדעיםבמכוןויצמןמחפשתנצית/גתמיכהופיתוחאתריאינטנרטלמשרתסטודנט/ית。התפקידכולסיועלמוריםבבתיהספר(טלפון,דו”אל,מפגשמקווןועוד)בהתמודדותעםבעיותשכיחותבתפעולהמערכותויהווהצינורביןהמוריםלצוותהטכנולוגיבפתרוןבעיותברמותשונותשלמורכבות。כמוכן,התפקידכוללסיועבניהולהסביבהוההזנהשלפעילויותאינטרקטיביותחדשות,ביצועהדרכותפרונטליותומקוונות,תמיכהבכנסיםוהשתלמויות,פיתוחועיבויתכניםהדרכתייםלמשתמשיהמערכתבפורמטיםשונים(מסמכים,וידאוועוד),תמיכהטכניתבמשתמשיהמערכתהשונים,עדכוןמערכתניהולדיווחים,הדרכותפרונטליות/מקוונותעלהמערכת,תמיכהטכניתבכנסיםוהשתלמויות,פיתוחרכיבילמידהבפלטפורמותשונות,פיתוחאתרהתמיכהועוד。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניניתליהולהולמיתכהמשמשמשימעירכת - חובה
 • היכרותוניהולמערכתLMS(בעדיפותל- Moodle)יתרוןמשמעותי
 • •
 • ידעב- HTMLו- CSS
 • 耶和华בשפותבשפותמתSQLותכנותמה
 • עריכתוידאובסיסית/היכרותעםתוכנות后遗症,pro总理)adobe -יתרון)
 • ידעוניסיוןעםפלטפורמותפיתוחתכניםדיגיטלייםנפוצות
 • העבודה מבוצעת בעברית, עם זאת נדרשת היכרות בסיסית בכתיבה וקריאה באנגלית
עובד/ת מעבדה ליחידה לרפואה מותאמת אישית 03/10/2021 יניתהגנומיתבישרויהלאומיברפואהמתמהמתאישישתתיוסטתיבןבןיבןבןיבןבןרנד לפרטים.
מספר משרה:
62330
פקולטה/אגף:
יניתהגנומיתבישרויהלאומיברפואהמתמהמתאישישתתיוסטתיבןבןיבןבןיבןבןרנד
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשעובד/תמעבדהליחידתהגנומיקהבמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישית。

עבודתהמעבדה,כוללת,ביןהיתר:

 • הכתספריתל-NGS
 • תפעולותחזוקהשלמכשיריריצוףמתקדמים
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולארית
 • יתברתמלברית
 • עבודהבמניתרביםםבתוךמכון
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארהיהמדעיים - חובה
 • נסיוןוןמעבדהעבדהיטותטותשלשליולוגמארית
 • ניסיוןב挥动
 • שליטהטהיישומי办事处
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתויכולתביטויברמהגבוההבכתבובע”פ
 • תקשורת בינאישית ותודעת שרות גבוהה
 • 耶和华עבודהעצמניתת
 • אחריות, יוזמה ויכולת למידה והתעדכנות עצמית
ביואינפורמטיקאי/ת 03/10/2021 המחלקהחלקהיקהמשרית. לפרטים.
מספר משרה:
62340
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיקהמשרית.
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

למחלקה לגנטיקה מולקולרית דרוש /ה ביואינפורמטיקאי /ת, התפקיד כולל בין היתר:

 • זיהוימקורותהיתםיםםבבבב/ malacards / pathcards
 • איתוחליתבריתמיתליתאילובמשריהמידעדעדעיהניהניהנ。
 • שיתופיפעולהעםמשיםברית。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואינית/ביניורמטית/גנטיתמשרית - חובה
 • ידעוניסיוןבביואינפורמטיקה,בגנטיקהאנושית,ובבסיסינתוניםרציונליים——חובה。
 • 耶和华דעיסיתהיתבריפטיתהמחשבמחשב

SQL,Matlab,Python,R - חובה。

 • שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית, בכתב ובע"פ.
מזכירהמחלקהבמח'למדעיהמחשבומתמטיקהשימושית 04/10/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
62347
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ביצועצועמיניויסטרטיבית,הכוללת,ביןליתר:

 • 在2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日סטדנטים
 • איועליפולפוליכחבנושאאדםמחלקה
 • סיועבארגוןסמינרים,כנסיםוהרצאות,אירועיםמחלקתייםופעילויותרווחה
 • סיועבמשימותהשוטפותשלהצוותהאדמיניסטרטיביבמחלקה,בהתאםלצורךולהוראותהממונים
 • עבודה מול ממשקים רבים בתוך המכון ומחוצה לו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלה אקדמית / הנדסאי מוסמך / טכנאי מוסמך - חובה
 • ניסיון קודם של 3 שנים לפחות בתפקיד מזכירותי - חובה
 • שליטהמלאהבישומימחשבובתוכנותOffice -חובה
 • שליטהטהבשפותריתהיתתרמתתשפת
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית גבוהה
 • יוזמה, אחריות, יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • נכונותלעבודהמארלשעותמה,במיתדתרך
מזכירהמחלקהבמח'למדעיהמחשבומתמטיקהשימושית 04/10/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
62347
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ביצועצועמיניויסטרטיבית,הכוללת,ביןליתר:

 • 在2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日סטדנטים
 • איועליפולפוליכחבנושאאדםמחלקה
 • סיועבארגוןסמינרים,כנסיםוהרצאות,אירועיםמחלקתייםופעילויותרווחה
 • סיועבמשימותהשוטפותשלהצוותהאדמיניסטרטיביבמחלקה,בהתאםלצורךולהוראותהממונים
 • עבודה מול ממשקים רבים בתוך המכון ומחוצה לו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלה אקדמית / הנדסאי מוסמך / טכנאי מוסמך - חובה
 • ניסיון קודם של 3 שנים לפחות בתפקיד מזכירותי - חובה
 • שליטהמלאהבישומימחשבובתוכנותOffice -חובה
 • שליטהטהבשפותריתהיתתרמתתשפת
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית גבוהה
 • יוזמה, אחריות, יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • נכונותלעבודהמארלשעותמה,במיתדתרך
מזכיר/תמחלקהבהיקףשלחצימשרה 04/10/2021 המחלקה לנוירוביולוגיה מולקולרית לפרטים.
מספר משרה:
62353
פקולטה/אגף:
המחלקה לנוירוביולוגיה מולקולרית
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

למחלקהלנוירוביולוגיהמולקולריתדרוש/המזכית/רמחלקהלהיקףשלחצימשרה,התפקידכוללביןהיתר:

 • ניהולשוטףשלהמשרד:מענהטלפוני,ניהוליומןפגישות,אישורחשבוניות

וטיפול בתכתובות ודואר.

 • עריכהוהדפסתדוחותומאמריםמדעיים
 • מתשירותיתםמיניורטיליםםלסגלמיהים
 • איועליפולפוליכחבנושאאדםמחלקה
 • סיועבארגוןסמינרים,כנסיםוהרצאות,אירועיםמחלקתייםופעילויותרווחה
 • סיוע בתחזוקת אתר האינטרנט של המחלקה
 • עבודה מול ממשקים רבים בתוך המכון ומחוצה לו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך-יתרון
 • ניסיון קודם של 3 שנים לפחות בתפקיד מזכירותי - חובה

(יתרון לניהול משרד מדעי)

 • ניסיוןבעריכתמאמריםמדעיים-יתרון
 • ניסיוןבארגוןכנסיםמדעיים-יתרון
 • איטהמלאהיישומימלחשב办公室
 • שליטהטהבשפותריתהיתתרמתתשפת
תקציבאי/ת (החלפה לחופשת לידה) 05/10/2021 מדרשת פיינברג לפרטים.
מספר משרה:
62355
פקולטה/אגף:
מדרשת פיינברג
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

מדרשתפיינברגבמכוןויצמןלמדעמחפשתתקציבא/יתלהחלפהלחופשתלידה。התפקידכולל;

 • סיועלראשהתחוםבבנייה,דיווחובקרתתקציביהמדרשה
 • סיוע בניהול ההתקשרויות מול מרצים ומתרגלים כולל חוזי העסקה
 • איועועבתכנוןיבברציתהמורגלית
 • טיפולבמענקימלגותובהקצאתתקציבינסיעותלדוקטורנטים
 • טיפולבהזמנותרכשובהתקשרויותמולספקים
 • הפקתדוחותוסיועבמטלותאדמיניסטרטיביותשוטפות,בהתאםלצורך
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבכלכלה/מנהלעסקים/ראייתחשבון——חובה
 • ניסיון בבנייה ובקרת תקציבים ודוחות כספיים - חובה
 • ניסיוןבעבודהבמערכותERP、בדגשעל”תפנית”——יתרון
 • שליטהטהיישומי办公室,בדגשעלexcel
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • דייקנות, כושר ארגון ויכולת עבודה עצמאית ובצוות
סדרן/ית 07/10/2021 ענףאולמותמותיאירוחוחובאגףבאגף לפרטים.
מספר משרה:
62358
פקולטה/אגף:
ענףאולמותמותיאירוחוחובאגףבאגף
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

לאגףתפעולדרוש/הסטודנט/יתלמשרתסדרן/יתלמגווןאירועיםבמכון。
התפקידד:

 • הפעלתמצגותיועועיועועיבפעילויותותילוילוילוילו,ארצאותצאותיםמליים
 • לוויהאירועיתמניתברועועועדועד,לעיתיםםבצוותיתיםםבאופןמני
 • סיועבהתארגנותובפירוקאירועים(כוללסחיבתציודכגוןשולחנותמתקפלים,כיסאות,מייחמיםוכד”)
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • סטודנט /ית עם יתרת לימודים של שנה לפחות - חובה
 • זמינותל3 - 4משמרותבשבוע,3 - 4שעותלמשמרת(לפחותמשמרתאחתבבוקר)
 • שליטה באנגלית - חובה
 • תודעתשירותגבוהה
מזכיר/האישיתבמחלקהלפיסיקה 07/10/2021 ה地上חלקהיסיקהקהשליקיתםרופיסיקה לפרטים.
מספר משרה:
62362
פקולטה/אגף:
ה地上חלקהיסיקהקהשליקיתםרופיסיקה
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקהלפיסיקהשלחלקיקיםואסטרופיסיקהבמכוןויצמןמחפשתמזכיר/האדמניסטרטיביתלמשרהמגוונתומאתגרת。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • אנגליתועבריתברמהמצוינת-חובה
 • שליטהמלאהיישומימימשחשבותוכנותיס
 • תודעתתודעתירוותינאינאית,עבודהעצמנית
 • נדרשתנכונותלעבודמעברלשעותהעבודההמקובולותבמידתהצורך

מנהל/תחשבונותבצוותספקים 07/10/2021 צוותצוותיםםבתחוםבתחוםהנהלתהנהלתחשבונותבענףבאגףבאגףים לפרטים.
מספר משרה:
62360.
פקולטה/אגף:
צוותצוותיםםבתחוםבתחוםהנהלתהנהלתחשבונותבענףבאגףבאגףים
תיאורהמשרה:

אגף הכספים במכון ויצמן מחפש מנהל/ת חשבונות לצוות ספקים בענף חשבות. עבודת הנהלת חשבונות, הכוללת:

 • ביצועתשלומיתלילילמתאיןןר,בריהוצאות,מלגותועוד
 • ביצוע תשלומים לספקים וזכאים
 • רישוםחשבוניותספקיםבארץובחו"ל
 • ביצועתשלומיםבכרטיסאשראי,לרבותמעקבאחרהתשלוםוביצועבקרותלשלמותהרישוםבמערכת
 • אישורהיתהיםםתוךיצועצוערותותשוטפותמומותמשבריתהיתאמורכת
 • ניהול מאגר ספקים, לרבות פתיחת ספק חדש ועדכון נתוני ספק
 • איהולליתבריתמזומנית
 • עדכון הפקת דוחות בקרה
 • מתן מענה לפניות של גורמים שונים במכון ומחוצה לו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • הנהלתחשבונותסוג2ומעלה-חובה
 • ניסיון של שנתיים לפחות בהנהלת חשבונות – חובה (ניסיון בתחום המט"ח – יתרון)
 • ניניתהיתתשלוים,ניתבריתמלמניםםועבודהמוים - חובה
 • 办公室
 • ניסיוןוןבתוכנותerpומארכותמיםמיםמס"בבבראפית - יתרון
 • שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית
 • תודעת שירות גבוהה ותקשורת בינאישית טובה
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • דייקנות,חריצות,יסודיותויכולתעמידהבמספרמשימותבוזמנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלותבמידתהצורך
מנהל/תחשבונותבצוותתשלומים 07/10/2021 צוותתשלומיםבתחוםחשבותבענףחשבותבאגףכספים לפרטים.
מספר משרה:
62360.
פקולטה/אגף:
צוותתשלומיםבתחוםחשבותבענףחשבותבאגףכספים
תחום משרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

אגף הכספים במכון ויצמן מחפש מנהל/ת חשבונות לצוות תשלומים בענף חשבות. עבודת הנהלת חשבונות, הכוללת:

 • ביצועתשלומיתלילילמתאיןןר,בריהוצאות,מלגותועוד
 • ביצוע תשלומים לספקים וזכאים
 • ביצועתשלומיםבכרטיסאשראי,לרבותמעקבאחרהתשלוםוביצועבקרותלשלמותהרישוםבמערכת
 • אישורהיתהיםםתוךיצועצוערותותשוטפותמומותמשבריתהיתאמורכת
 • ניהול מאגר ספקים, לרבות פתיחת ספק חדש ועדכון נתוני ספק
 • איהולליתבריתמזומנית
 • עדכון הפקת דוחות בקרה
 • מתן מענה לפניות של גורמים שונים במכון ומחוצה לו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • הנהלתחשבונותסוג2ומעלה-חובה
 • ניסיון של שנתיים לפחות בהנהלת חשבונות – חובה (ניסיון בתחום המט"ח – יתרון)
 • ניניתאיתצועים,איתבריתמזומניתםמנית - חובה
 • 办公室
 • ניסיוןוןבתוכנותerpומארכותמיםמיםמס"בבבראפית - יתרון
 • שליטה מלאה בשפות עברית ואנגלית
 • תודעת שירות גבוהה ותקשורת בינאישית טובה
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • דייקנות,חריצות,יסודיותויכולתעמידהבמספרמשימותבוזמנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלותבמידתהצורך
עובד/תתי/תביותמויתמארמליהיים(משרתת) 10/10/2021 איחיתהיתמורמויהיים לפרטים.
מספר משרה:
62292
פקולטה/אגף:
איחיתהיתמורמויהיים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

משליצמןמןמדעעובדעובד/תתי/תליותמויתמויתמוילייםםמשרתת(120שעותשעותיות)。

从2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月从2014年9月月14日日的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方伊莉莎(ELISA)等。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • סטודנט/ית לתואר ראשון / שני (יתרון לתואר במדעי החיים/ ביולוגיה)
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה
 • כושר ארגון ויכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית גבוהה
 • נכונותללמודשיטותחדשות
עובד/ת מעבדה למחלקה למדעים ביומולקולריים 11/10/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים.
מספר משרה:
62363
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקה למדעים ביומולקולריים, בכפיפות לד"ר רות שובל מחפשת עובד/ת מעבדה למעבדה העוסקת בחקר סביבת התא הסרטני.

עבודתהמעבדהכוללת,ביןהיתר:

 • עבודהעםתרביתותיםו-基因分型
 • עבודתמעבדהבשיטותמולקולריות
 • ניהולמיניורויבישלשלמעבדה,הכולל,ביןליתר,ניתמלילמה,הזמנתמומריםהיתהיתמלמתרכש
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבביולוגיהו/אותחוםרלוונטי——חובה(תוארשני——יתרון)
 • ניסיון בעבודה עם תרביות תאים - חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבשיטותמולקולריות-חובה
 • 体内-体内
 • רקע באימונולוגיה וחקר הסרטן - יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • אחריות,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 11/10/2021 המחלקה למדעים ביומולקולרים לפרטים.
מספר משרה:
62364
פקולטה/אגף:
המחלקה למדעים ביומולקולרים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמסגמורתמורתאמניתמהרייםםשליתותתותיכימוותוותשלים,הכוללת,ביןליתר:

 • עבודתמשעבדהרביתרומההוinvivo
 • שימושבמגווןרחבשלשיטותמולקולריות,פרוטאומיותומיקרוסקופיות
 • ליווי והדרכת הסטודנטים בקבוצת המחקר
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואר ראשון בביולוגיה - חובה (יתרון לתואר שני)
 • ניסיון בעבודת מעבדה בשיטות של ביולוגיה מולקולרית, ביוכימיה ומיקרוסקופיה - חובה
 • שליטהבשפההאנגליתברמהגבוהה
 • כושר ארגון ויכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
עובד/תמשקבתחוםביתהארחה 14/10/2021 תחוםביתהארחהבאגףתפעול לפרטים.
מספר משרה:
62369.
פקולטה/אגף:
תחוםביתהארחהבאגףתפעול
תחום משרה:
אחזקה,ניקיוןון
תיאורהמשרה:

לביתתרחהחהרוש/העובד/תמשק,במארתהיד:

 • תחזוקהתחזוקהיניתבריהריבתתחהחהרטטוחוחוח
 • אחריותעלניקיוןוניראותשטחיםציבוריים。
השכלההשכלהיבריתםרשית:

שירותיות

מוטיבציה.

מנהל/תמדיהחברתית 18/10/2021 המחלקה לתקשרות ודוברות לפרטים.
מספר משרה:
62375
פקולטה/אגף:
המחלקה לתקשרות ודוברות
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

מכוןויצמןלמדעמחפשתמנהל/תמדיהחברתיתלמחלקהלתקשורתודוברות。התפקידכוללסיועבעיצובותחזוקתהזהותהדיגיטליתשלהמכון,תוךהעלאתהמודעותוהחשיפהברשתותהחברתיותהשונותלפעילותו,הכוללת,ביןהיתר:

 • סיועביישוםקמפייניםדיגיטלייםנושאיים/רוחבייםשיתמכובפרויקטיםשהוגדרוכיעדיםאסטרטגייםשלהמכון
 • כתיבת תכנים רלוונטיים ופרסום ברשתות החברתיות, בהתאם לקמפיינים הפעילים
 • תחזוקהשוטפתשלהנכסיםהדיגיטליים
 • רתימתשותפיםועוקביםלפעילויותדיגיטליותושיתוףפעולהבפלטפורמותהשונות
 • מתןמענהענהשוטףיםםרוצילמדיההרתית,כוללמענהלתגובותהמשתמנית
 • יצירת נכסים דיגיטליים, ביצוע גרפיקה ועריכת ווידיאו
 • סיועבפיתוחויישוםאסטרטגיתסושיאל
 • עבודה מול ממשקים רבים בתוך המכון ומחוצה לו
 • איועלילותלותהשוטפתשלשל
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואר ראשון בתקשורת / יחסי ציבור / שיווק / תחום רלוונטי אחר - חובה (רקע מדעי - יתרון)
 • 在2009年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日Facebook、Twitter、LinkedIn、YouTube、Instagram、Facebook、Twitter、YouTube、Instagram
 • 谷歌分析套件
 • מיומנותבעבודהעםAdobe Photoshop/Illustrator/Premiere Pro/After Effects/ canvas
 • 办公室
 • שליטהטהבשפותריתהיתתרמתתשפת
 • יכולתהובלתפרויקטיםוהנעתתהליכיםמורכבים,פיתוחרעיונותואסטרטגיותויישומם
 • יכולתהתעדכנותעצמיתבטרנדים,כליםוטכנולוגיותחדשותבמדיההחברתית
 • היכרותעםמתודולוגיותלתכנון,ניטורוניתוחאיכותנילניהולדיגיטליאפקטיבי
 • יצירתיותוגמישותמחשבתית,יכולתעבודהבתנאילחץועמידהבלוחותזמנים,יכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות,תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה
רכז/תתיוס 18/10/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים.
מספר משרה:
62371
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
תחום משרה:
משאביאנוש
תיאורהמשרה:

לאגף משאבי אנוש במכון ויצמן למדע דרוש/ה רכז/ת גיוס האחראי/ת על תהליך גיוס מועמדים חיצוניים מתחילתו ועד סופו, כולל:

 • פרסום המשרה בערוצים החיצוניים השונים
 • 采购
 • סינוןומיוןקורותחיים
 • ראיונות טלפוניים
 • ביצוע ראיונות עומק וכתיבת חוות דעת על מועמדים
 • ליוויוייעוץלמנהליםמגייסים
 • מתן הצעות שכר וניהול מו"מ על תנאי העסקה
 • פיתוחמקורותגיוסחדשים(כוללרשתותחברתיות)
 • קשרשוטףעםחברותהשמהוגורמיאבחוןשונים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשון-חובה(יתרוןלתוארשני)
 • ניסיוןקודםשל5שניםלפחותכרכזגיוסאוהשמה——חובה
 • ניניתאיוסוסרשתותשתותרתית-ליניתהייסבוק - חובה
 • ניסיוןבארגוניםמורכבים/גדולים-יתרון
עובד/תכללילמחלקהלמשאביםוטרינירים 18/10/2021 המחלקהלמשאביםוטרינריים לפרטים.
מספר משרה:
62373
פקולטה/אגף:
המחלקהלמשאביםוטרינריים
תחום משרה:
אחזקה,ניקיוןון
תיאורהמשרה:

דרוש/העובד/תתילמחלקהמנמשאביםםריםםרים。

התפקיד כולל תחזוקה, ניקיון וחיטוי של ציוד מעבדה, פירוק והעמסת ציוד, הרמת ציוד ומשאות כבדים כגון שקי מזון ונסורת, מילוי שבבי נסורת, עבודה עם ציוד בטמפ' חום גבוהות ועמידה ממושכת ועוד.

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • נכונותלעבודהלעבודהיניתתמידהממידהממושכת
 • יכולתעבודהבצוותותקשורתביןאישיתגבוהה
 • לעיתיםנדרשתנכונותלעבודהבשעותלאשגרתיות,כוללצורךבעבודהבשישי/שבתמעתלעת
עובד/תמעבדהבמח'למדעיהמחשבומתמטיקהשימושית 19/10/2021 价格 לפרטים.
מספר משרה:
62370
פקולטה/אגף:
价格
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

כחלק ממחקר קליני בו ישתתפו אלפי אנשים יבנה מאגר דגימות (ביו-בנק) ובו עשרות אלפי דגימות שונות שיאספו במהלך המחקר. מטרת המחקר היא לחזות מחלות שנים רבות לפני התפרצותן ע״י איסוף מידע רפואי וביצוע בדיקות שונות על הדגימות שייאספו ממשתתפי המחקר.

התפקידד:

 • קבלתדגימותדםועיבודןבמערכתרובוטית,איחסוןהדגימותועריכתרישוםומעקבאחרהדגימותבאמצעותתוכנהייעודית。
 • עבודהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,לרבותהפקתDNA / RNAבאמצעותמערכתרובוטית
 • עבודהעםתרביתלים
 • אחריות על מעקב מלאי חומרים

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהחיים-חובה
 • ניסיוןבעבודתמעבדהבתחוםהביולוגיההמולקולארית
 • ניסיון בעבודה עם דגימות דם
 • אנגליתברמהמעולה
 • ניסיוןבעבודהעםמערכותרובוטיות-יתרון
עובד/ת מעבדה במחלקה למדעי המוח 19/10/2021 המחלקהלנוירוביולוגיה לפרטים.
מספר משרה:
62368
פקולטה/אגף:
המחלקהלנוירוביולוגיה
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

עבודההכוללת,ביןליתר:

 • 2014年9月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日是的,是的,是的,是的,是的,是的,是的
 • ניהול רכש המעבדה
 • הדרכתליםליםליקותלמור

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • רומדעיים - חובה
 • שליטהליישומי办公室o
 • שליטה מלאה בכתב ובע"פ בעברית ובאנגלית
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
 • יכולתלמידהויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • ברית,כושרברגון,סדרהישמה
 • מועד תחילת עבודה בהקדם האפשרי
עובד/ת מעבדה 21/10/2021 המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים.
מספר משרה:
62382
פקולטה/אגף:
המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחום משרה:
עובד/ת מעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחייםמחפשתעובד/תמעבדה。עבודתמעבדה,הכוללת,ביןהיתר:

 • הפקתDNA
 • גידולדולרביתהיתהיצועצוערנספקציתלים
 • הפקתהפקתירוסיתמתAAVהכוללתריתכוזירוסמניתהידתמוניתת"יQPCR
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 从2014年9月月14日的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下的上下下的上下下的上下的上下的上下的上的上下的上下的上下的上下的上下下下下的上下的上的上下下下的上下的上的上下的上下的上下的上下的上的上的上下下下的上的上的上的上的上下下下下下下的上的上的上下下下下下下下的上的上的上的上的上יי)
 • ניסיוןבעבודהסטריליתובעבודהעםתרביותרקמה——חובה
 • ניסיוןבעבודהעםוירוסים-יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • דיוק,אחריותוכושרארגון
 • יכולת עבודה באופן עצמאי ובצוות
 • תודעת שירות ותקשורת בינאישית ברמה גבוהה
מוביל/ה בתחום רכב והובלות באגף תפעול 21/10/2021 תחוםרכבכבוהובלותבאגף לפרטים.
מספר משרה:
62381
פקולטה/אגף:
תחוםרכבכבוהובלותבאגף
תחום משרה:
תפקידיתלים.
תיאורהמשרה:

דרוש/ה מוביל/ה למחלקת הובלות בתחום הרכב וההובלות באגף התפעול. העבודה בימים א'-ה' בין השעות 06:00-14:30. התפקיד כולל:

 • שינוענועיודודבתוךמכון
 • הרמתציודלתוךהמשאיתופריקתה
 • נהיגה ברחבי המכון
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • נכונות לעבודה פיזית - חובה.
 • רישיון ב' - חובה, רישיון על משאית- יתרון
 • יכולת עבודה בצוות. המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.
סטודנט/ית לצוות נוכחות באגף משאבי אנוש 31/10/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים.
מספר משרה:
62383
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
תחום משרה:
משאביאנוש
תיאורהמשרה:

לצוותנוכחותבענףשכר,נוכחותופנסיהבאגףמשאביאנוששלמכוןויצמןלמדעדרוש/הסטודנט/יתלתפקידאדמיניסטרטיבית——פעוליהכוללטיובוהקלדתנתוניםלמערכתהנוכחותוהשכר

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • סטודנט/ית לתואר ראשון - תואר בכלכלה / מנהל עסקים – יתרון משמעותי
 • היכרותעםתוכנותאופיס
 • אנגליתברמהה.
 • היקףמשרה120שעותחודשיות

תהליךךיוס.

שמיםאתהמועמדבמרכז

אנומאמיניםכיהעובדהשמכוןויצמןנמצאבחזיתהעשייההמדעית,הינהקודםכלבזכותהאנשיםהעובדיםבמכון。
כחלקמתפיסהזו,אנועושיםאתמירבהמאמציםשההתייחסותאלהמועמדיםבמהלךכלתהליךהגיוסתהיהמושתתתעלכבוד,הערכהותוךשמירהעלפרטיותםשלהמועמדים。
אנו מתאימים את תהליך הגיוס לכל משרה ומשרה, ולכן תהליך הגיוס הינו ייחודי לכל משרה וכולל שלבי מיון ואבחון שונים.
להלן פירוט כללי של תהליך הגיוס במכון ויצמן למדע.

ליצירתקשרעםתחוםגיוס- 08-9345159

* *המידעבאתרמופיעבלשוןזכרמטעמינוחותבלבד,אךמיועדלנשיםוגבריםכאחד* *

תהליךהגיוס

צוות הגיוס

הקישור הועתק