אולפנותעמוסדה——שליט2023

אולפנותעמוסדה——שליט2023

ים。מטרתהאולפנההיאלעודדולטפחאתלימודהמדעיםואתהמחקרהמדעיבישראלולעודדמצוינותאקדמיתומדעית。

המיזםהחלאתפעילותובשנת1974לזכרושלפרופ”עמוסדה——שליטובמסגרתולקראתסוףכלקיץ,מקיימיםקרןעמוסדה——שליטומדרשתפיינברגבמכוןויצמןלמדעאולפנותבפקולטותהבאות:מדעיהחיים,פיסיקה,כימיהומתמטיקהומדעיהמחשב。

לאולפנותמתקבליםסטודנטיםמצטייניםבתוארהראשוןהרואיםבמחקראתעתידםאומעונייניםבמידעעלהנעשהבמוסדלמחקרמדעימןהטוביםבעולם。

הפקולטה
לכימיה

10.09.23-14.09.23

למידענוסף

הפקולטה
לפיסיקה

10.09.23-14.09.23

למידענוסף

הפקולטה
למדעיהחיים

למידענוסף

מועדפתיחתהרישוםלאולפנה01.05.23。

סטודנטיות/יםלתוארראשוןבביוכימיה,ביולוגיה,מדעיכדורהארץוגיאופיסיקה,אובלימודיהנדסהבתחומיכימיה,חומריםוחשמל,מוזמנות/יםלהגישמועמדותלאולפנתעמוסדה——שליטבפקולטהלכימיה,העוסקתבהרחבהגםבתחומיםאלו(השנהלאיתקיימוהאולפנותבפקולטותלמדעיהחייםולמתמטיקהומדעיהמחשב)。

ר

סטודנטיםמצטייניםבמקצועותהאולפנות(המפורטיםלמעלה)אשרעומדיםלסייםלפחותשתישנותלימוד,והרחוקיםיותרמשנתלימודאחתממועדקבלתהתוארהאקדמי。

לתשומתלבכם,לאורמשברהקורונהובהתאםלהתפתחויותולהנחיותגורמיהבריאותייתכןוהאולפנהבמתכונתהרשומהלעילתעבורלמתכונתמקוונתבלבד。