类别名称:

研讨会

希伯来语中性语言工作坊

日期和时间: 2023年1月1日| 10:00
将希伯来语中性语言工作坊活动添加到日历中

סדנ

מטרתהסדנאהינהלהגביראתהמודעותלהטיותהמגדריותשנוהגהשימושהנוכחיבעבריתמייצר,ולהדגיםכיצדניתןלשפרבמאמץקלוברגישותאתהתקשורתהמילוליתואתהתקשורתהכתובה,לשמורעלגישהמכבדתלשפההעבריתולייצרתחושתהוגנותמגדריתושוויוןהזדמנויות。

בסדנאיוצעודרכיםתקניותלשימושבשפהללאזיהוימגדרי,הסדנאתועברע”ידפנהאיזנרייך,מנהלתהיוזמה”דברואלינו”。

קהלהיעד:זיר。

תאריכיהסדנא:1应用程序ינ应用程序ינ应用程序ר2023

博士研讨会:第十届年轻女性科学领袖(YFLIS)

博士研讨会:第十届年轻女性科学领袖(YFLIS)


魏茨曼研究所为攻读博士学位(第一年和第二年)的女性提供了发展机会。
该研讨会将解决有效博士学位的收费需求,并提供领导技能培训。

关于工作坊:研讨会的重点是确定您的优先事项,并开发实用的工具来有效地管理它们;
通过展示自信的态度和对话,建立信誉和赢得尊重;
建立一个基于对未来可能性的清晰思考和适应价值观的职业战略
到你人生的各个阶段。
研讨会将由两名专业培训师带领,人数限制为16人。

工作坊包括:
从WIS到酒店的交通
在“Neve Ilan”酒店的双人房过夜
所有的用餐和咖啡休息时间


一般信息:
单人房的附加费是350ILS(限定房间数量)。
申请人必须承诺充分参与为期两天的研讨会。

注册:要申请,请填写注册链接并上传一份简历,包括一段简短的介绍你如何
相信研讨会可以帮助你(一个PDF文件)。

联系方式:利莫尔·里蒙,促进妇女科学和性别平等办公室womeninscience@weizmann.ac.il, 08-9342821

申请截止日期:2023年1月1日星期日

希伯来语“母亲与科学结合”讲习班

שילובביןמחקרואימהות——סדנתהתמודדותומתןכליםלשילובביןהשניים

דניםנ。הןמובילותמחקריםפורצידרךוסוללותדרכיםחדשותבמדע。במקביללקידוםהקריירההמדעית,עומדתבפניהןהבחירהללדתילדים——בחירהאשרבאופןטבעינעשיתבגילאים20 - 40。

נשיםהמעוניינותלשלבביןמסלולמדעילביןהבחירהבאימהותיעשוזאתבשלבקריטיבמסלולהאקדמי——במהלךלימודיהמאסטר,דוקטורטאופוסטדוקטורטאובשניםהראשונותלהקמתמעבדתן。

שלבחשובזהבמסלולהקריירההמדעיתחופףלשלבבומתמודדתהמדעניתעםהאתגריםהכרוכיםבלידה,גידולילדיםושינויהמבנההמשפחתי。התמודדותנכונהעםהסוגיותהשונותעשויהלהיותמכרעתבצמתיההחלטההעיקרייםבמסלולהמדעי。

טרלזהות,לסייעולתתכליםבסיסייםלמורכבויותהרבותהעולותמהצורךלשלבקריירהמדעיתואימהות。הסדנאמיועדתלנשיםלפנילידתןהראשונה。אתהסדנאמרכזות3מדעניות,ואימהות——פרופ”מאיהשולדינר,ד״רשירהרוה——רובין,וד״רמיטלאורן——סויסההמאמינותשלמרותשהשילובלאק,להואבהחלטניתןלעשיה,שווהומספק

הסדנאבנויהמ7מפגשים(6מפגשיםרצופיםומפגשרענוןלאחרכמהחודשים)。ךלפג。

►►►►►►►►►►►►►►►►►►►:12,19,26בפברוארו- 5,19日,26日במרץ2023ביןהשעות13:30-15:45。

הסדנאמיועדתלסטודנטיותלמאסטר,דוקטורטאופוסט——דוקטורטהנמצאותבהריוןראשוןאומתכננותלהקיםמשפחה。

报名截止日期为2022年12月31日

博士研讨会:第十届年轻女性科学领袖(YFLIS)

博士研讨会:第十届年轻女性科学领袖(YFLIS)


魏茨曼研究所为攻读博士学位(第一年和第二年)的女性提供了发展机会。
该研讨会将解决有效博士学位的收费需求,并提供领导技能培训。

关于工作坊:研讨会的重点是确定您的优先事项,并开发实用的工具来有效地管理它们;
通过展示自信的态度和对话,建立信誉和赢得尊重;
建立一个基于对未来可能性的清晰思考和适应价值观的职业战略
到你人生的各个阶段。
研讨会将由两名专业培训师带领,人数限制为16人。

工作坊包括:
从WIS到酒店的交通
在“Neve Ilan”酒店的双人房过夜
所有的用餐和咖啡休息时间


一般信息:
单人房的附加费是350ILS(限定房间数量)。
申请人必须承诺充分参与为期两天的研讨会。

注册:要申请,请填写注册链接并上传一份简历,包括一段简短的介绍你如何
相信研讨会可以帮助你(一个PDF文件)。

联系方式:利莫尔·里蒙,促进妇女科学和性别平等办公室womeninscience@weizmann.ac.il, 08-9342821

申请截止日期:2023年1月1日星期日

希伯来语中性语言工作坊

日期和时间: 2022年12月8日| 10:00
将希伯来语中性语言工作坊活动添加到日历中

סדנ

מטרתהסדנאהינהלהגביראתהמודעותלהטיותהמגדריותשנוהגהשימושהנוכחיבעבריתמייצר,ולהדגיםכיצדניתןלשפרבמאמץקלוברגישותאתהתקשורתהמילוליתואתהתקשורתהכתובה,לשמורעלגישהמכבדתלשפההעבריתולייצרתחושתהוגנותמגדריתושוויוןהזדמנויות。

בסדנאיוצעודרכיםתקניותלשימושבשפהללאזיהוימגדרי,הסדנאתועברע”ידפנהאיזנרייך,מנהלתהיוזמה”דברואלינו”。

קהלהיעד:זיר。

תאריכיהסדנא:8 .火星דצ火星ר,2022

希伯来语中性语言工作坊

日期和时间: 2022年12月7日| 10:00
将希伯来语中性语言工作坊活动添加到日历中

סדנ

מטרתהסדנאהינהלהגביראתהמודעותלהטיותהמגדריותשנוהגהשימושהנוכחיבעבריתמייצר,ולהדגיםכיצדניתןלשפרבמאמץקלוברגישותאתהתקשורתהמילוליתואתהתקשורתהכתובה,לשמורעלגישהמכבדתלשפההעבריתולייצרתחושתהוגנותמגדריתושוויוןהזדמנויות。

בסדנאיוצעודרכיםתקניותלשימושבשפהללאזיהוימגדרי,הסדנאתועברע”ידפנהאיזנרייך,מנהלתהיוזמה”דברואלינו”。

קהלהיעד:זיר。

תאריכיהסדנא:7 .火星דצ火星ר,2022

减压

日期和时间: 2021年6月29日| 13:00
将事件“减压”添加到日历
讲师:Michael Leitner教授

我们将在6月29日周二与来自CSU Chico的Michael Leitner教授会面,参加关于减压的研讨会。

我们将于周二下午1点在Ziskind门前喷泉附近的野餐桌上见面,共进午餐。

Michael Leitner教授从1981年开始在美国和以色列教授和开展关于休闲和减压的研究。他拥有马里兰大学休闲与休闲专业的博士学位,著有三本主要的大学教科书:《休闲增强》、《晚年生活中的休闲》和《21世纪的以色列生活与休闲》。

在所有这些书中,都有关于如何减轻压力的章节。莱特纳教授曾在世界各地的许多大学校园和会议上发表演讲。

减压

日期和时间: 2021年6月29日| 13:00
将事件“减压”添加到日历
讲师:Michael Leitner教授

我们将在6月29日周二与来自CSU Chico的Michael Leitner教授会面,参加关于减压的研讨会。
我们将于周二下午1点在Ziskind门前喷泉附近的野餐桌上见面,共进午餐。

Michael Leitner教授从1981年开始在美国和以色列教授和开展关于休闲和减压的研究。他拥有马里兰大学休闲与休闲专业的博士学位,著有三本主要的大学教科书:《休闲增强》、《晚年生活中的休闲》和《21世纪的以色列生活与休闲》。

在所有这些书中,都有关于如何减轻压力的章节。莱特纳教授曾在世界各地的许多大学校园和会议上发表演讲。

女博士工作坊:“危机时刻如何应对挑战”

COVID-19大流行使我们所有人都陷入了意想不到和特殊的境地。每一天,我们的项目都被缩减或取消,我们根据动态和不可预测的隔离政策在家工作,我们无法正确规划我们的工作,甚至我们的个人生活。

女性受到的影响尤其严重,除了在家里工作之外,她们往往还要承担照顾或教育他人的负担。科学领域的年轻女性还担心,攻读博士学位会对她们的职业生涯产生长期影响,因为攻读博士学位的结果会大大改变她们最初的计划或意图。

我们相信,坚定和谨慎的(自我)领导是应对这些挑战的关键。在这样的时代,领导需要特别关注需求——我们周围人和我们自己的需求。在当前形势下,我们如何才能最好地领导自己和他人,从而提供一条有效和建设性的前进道路?我们怎样才能建立我们的韧性,恢复我们的控制感呢?

工作坊的目标

在这个实用和互动的工作坊中,你将学习:

 • 做一个更自信、更有能力的领导者,在危机时刻引导自己和周围的人
 • 解决当前你所面临的具体挑战
 • 学会在不确定的情况下保持平衡的技巧
 • 培养适当和有针对性的行动意识和能力
 • 了解良好的自我护理的重要性,并应用有效的自我护理技巧

会议主题(主题及会议顺序可能会因应参加者的情况及挑战而有所调整)

 • 第一场:在不确定性中发展结构和方向
 • 第二部分:健康应对挑战的战略
 • 第三部分:开发个人管理工具包
 • 第四场:在困难时期保持沟通
 • 第五部分:控制动力和事业
 • 第六部分:支持自己和他人

工作坊将于1月24日、27日、31日、2月3日、7日、10日(周日、周三)的10:00 - 13:30,每周举行两次,每次3.5小时。申请者必须承诺在上述所有日期内全部参与所有工作坊活动

申请请填写注册链接并发送一份简历,包括一段简短的说明你的个人情况,以及你如何相信研讨会可以在目前的情况下帮助你。

申请截止日期为2020年12月24日。

母亲在科学中的过程(希伯来语工作坊)

日期和时间: 2020年11月18日| 14:00
将母亲在科学研讨会的事件过程添加到日历

女人一生中最激动人心的时刻之一就是当母亲的时候。不用说,这是一个女性生命周期中极其重要的时刻和过程。她不仅在身体上成为母亲,而且可能在自己内部经历心理生育的转变体验。作为一名研究生,成为一名母亲的创新变化的结合,有时会激发情感上的困难,挫折和各种冲突,她需要应对学术和研究领域的独特要求和期望

一群女学生向社会服务部门求助,要求亚博英雄联盟成立一个关于这个问题的支持小组,以帮助她们应对她们正在经历的具有挑战性的阶段,她们既要做母亲,又要做研究科学家。

该小组将处理母性研究和研究相结合的不同方面。

该小组将由社会服务部的Orit Viterbo和Nirit Cohen-Kraus领导,他们是临床社会工作者,在治疗和小组指导方面拥有丰富的临床经验。

更多信息请联系:Nirit Cohen-Kraus (nirit.cohen-kraus@weizmann.ac.il)

希伯来语研讨会,探讨母亲与科学的结合

שילובביןמחקרואימהות——סדנתהתמודדותומתןכליםלשילובביןהשניים

דניםנ。הןמובילותמחקריםפורצידרךוסוללותדרכיםחדשותבמדע。במקביללקידוםהקריירההמדעית,עומדתבפניהןהבחירהללדתילדים——בחירהאשרבאופןטבעינעשיתבגילאים20 - 40。

נשיםהמעוניינותלשלבביןמסלולמדעילביןהבחירהבאימהותיעשוזאתבשלבקריטיבמסלולהאקדמי——במהלךלימודיהמסטר,דוקטורטאופוסטדוקטורטאובשניםהראשונותלהקמתמעבדתן。

שלבחשובזהבמסלולהקריירההמדעיתחופףלשלבבומתמודדתהמדעניתעםהאתגריםהכרוכיםבלידה,גידולילדיםושינויהמבנההמשפחתי。התמודדותנכונהעםהסוגיותהשונותעשויהלהיותמכרעתבצמתיההחלטההעיקרייםבמסלולהמדעי。

מטרתהסדנאהיאלזהות,לסייעולתתכליםבסיסייםלמורכבויותהרבותהעולותמהצורךלשלבקריירהמדעיתואימהותומיועדבעיקרלנשיםלפנילידתןהראשונה。אתהסדנאמרכזות3מדעניות,ואימהות——פרופ”מאיהשולדינר,פרופ”מיכלשרוןופרופ”ניריתדודוביץשמאמינותשלמרותשהשילובלאק,להואבהחלטניתןלעשיה,שווהומספק。

הסדנאבנויהמ7מפגשים(6מפגשיםרצופיםומפגשרענוןלאחרכמהחודשים)。ךלפג。6המפגשיםהראשוניםיערכובימיראשוןבמהלךחודשמרץוהשבועהראשוןשלאפרילביןהשעות14:00-16:15。

?——סטודנטיותלמאסטר,דוקטורטאופוסט——דוקטורטהנמצאותבהריוןראשוןאומתכננותלהקיםמשפחה。

הסדנאאיננהכרוכהבתשלוםאךקיוםהסדנאמותנהבמספרמשתתפותמינימליומספרהמשתתפותבסדנאמוגבללנדר。משתתפתהנרשמתלסדנאמתחייבתלהגיעלכלהפגישות

报名截止日期2020年1月22日

理学硕士研讨会:科学领域的年轻女性领袖

申请截止日期:2019年2月21日

我们意识到硕士学生在学习期间面临着困难和不确亚博英雄联盟定性,特别是关于如何管理涉及定义未来职业生涯的选择。

为了帮助年轻的女科学家应对这些困难,魏茨曼研究所为理学硕士水平的女二年级学生提供了新的发展机会。亚博英雄联盟工作坊由国际hfp咨询公司(http://www.hfp-consulting.de

Hfp拥有一支与世界各地科学家合作的专业培训师团队。

研讨会的重点是确定您的优先事项,并开发实用的工具来有效地管理它们;通过展示自信的态度和对话,建立信誉和赢得尊重;建立一个基于对未来可能性的清晰思考和适应你人生阶段的价值观的职业战略。

研讨会将是高度互动的,有小组辩论,并经常有机会与培训师和参与者进行热烈讨论。你将获得的工具将帮助你处理和解决自己当前的挑战和问题。

该研讨会将由两名专业培训师领导,仅限16名参与者,均为魏茨曼科学研究所理学硕士二年级的女学生。yabo怎么下载亚博英雄联盟

申请请填写注册链接并发送一份简历(如有出版物,请附上出版物清单)。此外,请将两封推荐信直接发送到此电子邮件地址。申请截止日期为2019年2月21日。研讨会的接受将基于科学价值。

研讨会的费用是150新谢克尔,包括所有费用。

以下是过去的参与者对类似的博士级别研讨会的描述

“这次经历很鼓舞人心,让我思考和享受!”

“提神醒脑,改变思维,提供有用的工具”

“它让我思考!”

“这很鼓舞人心,让人大开眼界,但也很紧张,我很累。”

“眼开。给了我具体的工具。太短了!”

理学硕士研讨会:科学领域的年轻女性领袖

魏茨曼学院为攻读硕士学位的女二年级学生提供了一个新的发展机会。亚博英雄联盟工作坊由国际hfp咨询公司(http://www.hfp-consulting.de

Hfp拥有一支与世界各地科学家合作的专业培训师团队。

新的研讨会的重点是:通过确定你的优先事项并开发有效管理它们的实用工具来获得力量和权力;通过展示自信的态度和有力的对话,建立信誉并赢得尊重;建立一个基于对未来可能性的清晰思考和适应你人生阶段的价值观的职业战略。

研讨会将以小组形式进行许多有价值的互动,并经常有机会与培训师和参与者进行热烈讨论。这些材料将鼓励你应对并解决自己当前的挑战和问题。

工作坊将由两位专业培训师带领限16人参加都是魏茨曼科学学院理学硕士二年级的女学生。yabo怎么下载亚博英雄联盟

申请请填写注册链接并发送一份简历(如有出版物,请附上出版物清单)。此外,请将两封推荐信直接发送到此电子邮件地址。申请截止日期是1月10日th2018.研讨会的接受将基于科学价值。

研讨会的费用是150新谢克尔,包括所有费用。

如果您想直接听取2017年博士研讨会的一些参与者的意见,请随时联系t我们。

申请截止日期2018年1月10日

科学领域的年轻女性领袖(YFLIS)年度女博士生研讨会亚博英雄联盟

YFLIS是一个专业发展研讨会,旨在帮助女博士生应对她们在科学研究领域可能面临的挑战。亚博英雄联盟该研讨会在校外举行,为培养沟通技能和提高自信水平提供了有用的工具,包括建立权威,处理拒绝,提高网络能力,以及培养强大的谈判技巧。

除了上面提到的技能,研讨会还提供了一些工具,用于平衡科学事业与家庭,建立一个强大的支持小组,能够在必要时表达需求,处理内疚,授权,并学会说不。研讨会通过案例研究、小型工作和讨论小组的互动方式解决这些问题。

报名截止日期为2017年7月7日

שילובביןמחקרואימהות——סדנתהתמודדותומתןכליםלשילובביןהשניים

תאריךושעה פריל2,2017 | 09:15

דניםנ。הןמובילותמחקריםפורצידרךוסוללותדרכיםחדשותבמדע。במקביללקידוםהקריירההמדעית,עומדתבפניהןהבחירהללדתילדים——בחירהאשרבאופןטבעינעשיתבגילאים20 - 40。נשיםהמעוניינותלשלבביןמסלולמדעילביןהבחירהבאימהותיעשוזאתבשלבקריטיבמסלולהאקדמי——במהלךלימודיהמסטר,דוקטורטאופוסטדוקטורטאובשניםהראשונותלהקמתמעבדתן。

שלבחשובזהבמסלולהקריירההמדעיתחופףלשלבבומתמודדתהמדעניתעםהאתגריםהכרוכיםבלידה,גידולילדיםושינויהמבנההמשפחתי。התמודדותנכונהעםהסוגיותהשונותעשויהלהיותמכרעתבצמתיההחלטההעיקרייםבמסלולהמדעי。
מטרתהסדנאהיאלזהות,לסייעולתתכליםבסיסייםלקונפליקטיםהרביםהעוליםמהצורךלשלבקריירהמדעיתואימהותומיועדבעיקרלנשיםלפנילידתןהראשונה。אתהסדנאמרכזות3מדעניות,ואימהות——פרופ”מאיהשולדינר,פרופ”מיכלשרוןופרופ”ניריתדודוביץ,בתמיכתהעובדתהסוציאליתשלהמכון——אוריתויטרבו。בנוסףתלווהאתהסדנאד”ראפרתהברון,ביבליותרפיסטיתופסיכותרפיסטיתממכללתדוידילין。
הסדנאבנויהמ- 6מפגשים,משךכלמפגשהואשעתייםורבע,אשריינתנובעברית。הסדנאתיערךבימיראשוןבמהלךחודשיאפריל——מאי。
הסדנאמיועדתעבור:סטודנטיותלמאסטר,דוקטורטאופוסט——דוקטורטבמכוןויצמןהנמצאותבהריוןראשוןאומתכננותלהקיםמשפחה。
הסדנאאיננהכרוכהבתשלוםאךקיוםהסדנאמותנהבמספרמשתתפותמינימליומספרהמשתתפותבסדנאמוגבלולכןנדרשתהרשמהמראש。משתתפתהנרשמתלסדנאמתחייבתלהגיעלכלהפגישות,עלמנתלהבטיחעבודההמשכיתבקבוצה。

קולקוראלהרשמהייצאבפברואר2017(במכוןויצמןבלבד)

כתבהשפורסמהבעיתון”הארץ”עלהסדנאהייחודית

בהרשמהמראשבלבד,קולקוראייצאבפברואר2017

女博士研究生专题研讨会:性骚扰的“灰色地带”亚博英雄联盟

我们在新闻中读到一些耸人听闻的案件,然后我们都目睹了更微妙的灰色地带。这种遭遇让我们想,“这样不好吗,还是只是我的想象?”
通过亚德娜·塞缪尔斯教授的倡议,范伯格研究生院和科学中的女性WIS办公室提供了一个研讨会,为您提供工具,帮助您认识和理解在面对这种情况时应该做什么。去年还为女pi和工作人员科学家举办了类似的研讨会,受到了高度赞赏。这个研讨会是为女博士生准备的。亚博英雄联盟
工作坊将涵盖以下主题:

 1. 意识到你并不是唯一一个面临这种不愉快情况的人
 2. 描述工作、会议和国际会议中的不当行为
 3. 相关的文化差异以及界限在哪里
 4. 如何预防不当行为,一旦发生又该如何应对

没有什么比为这种情况做好准备更有用的了。你将获得实用的工具和建议,以果断地处理骚扰(各种形式)。
研讨会将由专业的主持人带领,主持人将与演员一起模拟不同的场景,并让观众互动参与。
研讨会将于1月17日9:30 - 12:30举行。
名额有限,如有兴趣,请及时回复:Roxanne.Halper@weizmann.ac.il或:women.awards@weizmann.ac.il

报名截止日期为名单满或2016年1月4日。

第二届年轻女性科学领袖(YFLIS)女博士生研讨会,Neve Shalom亚博英雄联盟

YFLIS是一个专业发展研讨会,旨在帮助女博士生应对她们在科学研究领域可能面临的挑战。亚博英雄联盟该研讨会在校外举行,为培养沟通技能和提高自信水平提供了有用的工具,包括建立权威,处理拒绝,提高网络能力,以及培养强大的谈判技巧。

除了上面提到的技能,研讨会还提供了一些工具,用于平衡科学事业与家庭,建立一个强大的支持小组,能够在必要时表达需求,处理内疚,授权,并学会说不。研讨会通过案例研究、小型工作和讨论小组的互动方式解决这些问题。