אודותהמכון

מכוןויצמןלמדעהואמכוןמחקרמדעיבסיסיורב——תחומימהמוביליםבעולםבמדעיהטבעוהמדעיםהמדויקים。。המכוןהוקםלראשונהכמכוןדניאלזיוב-1934年על——ידיישראלורבקהזיומלונדוןלזכרבנםדניאל。1949年בשנתשםהמכוןשונהלכבודושלד”רחייםויצמן,נשיאההראשוןשלמדינתישראלומייסדהמכון。

细胞

מבטעלהמכון

למכוןויצמןלמדעהיסטוריהעשירהשלמחקרמדעישהניבתגליותרבותומסורתשלמדעלטובתהאנושות。בנוסף,הואמכשיראתההנהגההמדעיתהעתידיתשלמדינתישראלומקדםחינוךמדעיבקרבתלמידיםוהציבורהרחב。
管理

מנהיגות

בהנהגתהמכוןנשיאולידוארבעהסגנינשיא,מועצהבין——לאומיתוועדמנה,להנהגהמדעיתויחידותמנהליות。
政府

מנהלה

莱文森游客中心

ביקוריםבמכון

ניתןלהתאיםאתהביקורבמכוןויצמןלקבוצה,משפחהאויחידים。הביקורכוללתחנותבמרכזהמבקריםעל——שםלוינסון,ביתויצמן,וגןהמדעעל——שםקלור。
完整性

אתיקהבמכון

מכוןויצמןמייחסחשיבותרבהלביסוסושימורסטנדרטיםגבוהיםשלמצוינות,אתיקהויושרה,ולהבטחתעמידהבדרישותהחקיקהובהנחיותמצדמממנימחקר。קדי
交给魏茨曼吧

תרומהלמכון

לפילנתרופיהתפקידמרכזיבקידומושלהמחקרהמדעיבמכון。הפוךלשותףבמדעשלהמחרוצורעמנוקשרבאמצעותרשתהוועדותחובקת——העולםשלנובארה”ב,קנדה,אמריקההלטינית,בריטניה,אירופהואוסטרליה。

שוויוןהזדמנויות,גיווןושוויוןמגדרי

שוויוןהזדמנויות,גיווןושוויוןמגדריהםמהלכיםבעלימשמעותרבהבהפיכתנולחברהטובהיותר。מכוןויצמןלמדעמחויבליצירתסביבתלמידהועבודההוגנתומכלילהעבורא/נשיםמכלהמגדרים,הזהויותהמיניות,א/נשיםמכלהלאומיםוהדתותבעלירקעוניסיוןחייםשונהומגווןהמרכיביםאתמישאנחנו。המטרהשלנוהיאלאפשרלמגווןשלא/נשיםלהשתלבבארגון,למצותאתהפוטנציאלהגלוםבעצמםולשגשג,יחדעםקהילהבינלאומיתתוססתומגוונת。