צרוקשר

电话,电子邮件和卡片信

צרקרם

ביןאםמדוברבגורמיתקשורת,מבקרים,סטודנטים,אומדעים——נדאגשתגיעולמקוםהנכון。
地图和电话

הוראותהגעהלמכון

מכוןויצמןלמדעממוקםבמרכזישראל,בעיררחובות,רקמספרדקותנסיעותמנמלהתעופהבן——גוריוןומרחקנסיעהקצרהמתלאביבוירושלים。
地图并签上“你在这里”

התמצאותבקמפוס

הדרךהפשוטהביותרלהגיעלמיקוםמסויםבקמפוסהיאלהזיןאתשםהבנייןהמבוקשליישומון(אפליקציה)Wazeבטלפוןהנייד。ישלהקלידאתשםהבנייןכפישמופיעבווייז,על——כןמומלץלפנותלקישורלשמותהמתאימיםלווייזבקישורלעיל。לאלומכםשמעדיפיםאתהמפההישנהוהטובה——גםזהעובד。