מירושלים

 1. ישלצאתמירושליםבכבישמס' 1(הכבישהמהירירושלים——תלאביב)
 2. ישלרדתבמחלףענבהלכביש431לכיווןראשוןלציון
 3. 431年מכבישישלצאתביציאההשנייה(רמלה/רחובות),לעלותלגשרולפנותשמאלהלכביש40לכיווןרחובות。
 4. מספרקילומטריםלאחרהפנייהישנהתחנתדלקשלחברתסונולמצדימיןשלהכביש。ברמזורהשנישלאחרתחנתהדלק,ישלפנותימינהלשדרותמנחםבגין。בפנייהניצבשלטהמעידעלכניסהלרחובות。
 5. ברמזורהשלישיבשדרותמנחםבגין,ישלפנותשמאלהלרחוביוספזון。ל。לאחרכ-15מטריםבכיכ,רישלצאתביציאההשנייההמובילהלשערהכניסהלמכוןדוידסוןלחינוךמדעי,אשרמהווהאתאחדמשעריהכניסהשלמכוןויצמן。שערזהפתוחביןהשעות8:00-18:00בימיםראשוןעדחמישי。
 6. אםשערדוידסוןסגו,רישלהמשיךלשערהראשישלמכוןויצמןעלידיחזרהלמעגלהתנועהופנייהימינהלרחוביוספזון(מערבה)。
 7. בכיכרהבאה,ישלצאתביציאההראשונהלרחובהנשיאהראשון。
 8. ישלהמשיךברחובהנשיאהראשון,לעבוראתהכיכרהבאה,וכאשראיןאפשרותלהמשיךישר(שלט”איןכניסה”),ישלפנותשמאלהלרחובבוסתנאיומיידלאחרמכן,ימינהלרחובבן——יהודה。ישלהמשיךבבן——יהודהעדסופוואזלפנותימינהלרחובהרצל。
 9. ברמזורהשני,ישלפנותימינהלשערהראשישלהמכון。

מתלאביב

 1. יוצאיםמתאל——ביבלכיווןאיילוןדרום。
 2. ישלנסועבאיילוןלכיווןדרוםעדשהכבישמתמזגעםהכבישהמהירתלאבי——יברושלים(עםהשילוטלכיווןירושלים,כבישמס”1)。
 3. ישלצאתביציאהלכיווןאשדוד(השלטביציאהיהיהלמחלףגנות)לכבישהמהירתלאביב——אשדוד(כבישמס”4)。
 4. לאחרשתייציאות,שתיהןמסומנות”ראשוןלציון”,ישלהשתלבבנתיבהתנועההימניולרדתבמחלףגןרווה(כביש42)。“”。
 5. איןלרדתלכיווןראשוןלציון(מהנתיבהימני)。ישלהישארבנתיבהשמאלישלהיציאהמהכבישהמהיר,לחלוףעלפניהיציאהלראשוןלציוןמימין。כעתניתןלהשתלבבחזרהלנתיבהימני。
 6. יליצי。השלטיציין”יבנה”בשורההעליונהו”רחובות”בשורההתחתונה。לאחרכ4קילומטרים,בצומתביתעובד,פוניםשמאלהברמזורלכיווןכביש4303。
 7. ברמזורהרביעי,ישלהיצמדלנתיבהימניולפנותימינהלכיווןרחובות(כביש412אורחובויצמן)。
 8. ברמזורהחמישי,פוניםשמאלהלשערהכניסההראשילמכון(זהוהרמזורהשנילאחרהגשרהעוברמעלפסיהרכבת)。

מחיפה

 1. יוצאיםמחיפהלכיווןהכבישהמהירחיפה——תלאביב(כבישהחוף,כבישמס”2)。
 2. יל。:
  • פנייהשמאלה,ומידלאחרמכןישלהיצמדלימיןולעלותעלהגשרהמוביללאיילוןדרום。מכאןניתןלהמשיךלפיהוראותהנסיעהמתלאביבה(חלמסעיף2לעיל)。

או

 • פניי单身汉单身汉单身汉单身汉单身汉单身汉单身汉单身汉单身汉单身汉单身汉ישלנסועישרעלכבישמס”5בנתיבהשמאלימתחתלגשר。לאחרהגש,רישלעבורלנתיבהימניולצאתמכביש5לכיווןאשדוד(כבישמס”4)。
 • ישלהישארעלכבישמס' 4עדשעובריםאתשתייציאותראשוןלציון。מכאןניתןלהמשיךלעקובאחרהוראותהנסיעהמתלאביבה(חלמסעיף4לעיל)。
תמונתאילוסטרציה