גרסתהדפסה

טלפ)08-934-2999

גדדדם08-101

י102

יחידתהבטיחות08-934-3844(בשעותהעבודהבלבד)

סדרפגי

 1. ד08-934-2999ים:
  • מקוםהנפגש
  • תיאורהנפגשומצבו,צייןאםנדרשלהזמיןאמבולנס
  • ז年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华年华
  • סרלרי/ספרללך

 2. פינויהנפגע:
  • המוקדהמכונייזמיןאמבולנס(מד”א)מידעםקבלתהדרישהלפינויבאמבולנס。
  • 。כדילמנועהחמרתהפגיעהאוהתמוטטותושלהנפגע,איןלאפשרלנפגעלפנותעצמולבד——נהיגהעצמיתאוהליכה。
  • הפינוייתבצעבדרךשתיקבעע”יאישאבטחהבשטח,בהתאםלמצבהנפגע。
  • נפגיפנילדםנסף

 3. טיפולבמקום:
  • עםהגעתאישאבטחהלמקום——ניהולהארועיעבורלאחריותו
  • טיפולראשוניבמקוםינתןע”ימגישיעזרהראשונה,אישאבטחה
  • המוקדהמכונייודיעלכלהגורמיםהרלוונטייםעלהתאונהאוהארועהרפואילצורךהמשךטיפול

סדרהפעולותבמקרהשגיליתשריפה

 1. ד08 - 9342999 ree
  • ד
  • דווחעלמיקוםמדוייק:בניין,קומה,מספרחדר
  • סרלרי/ספרלך
 2. בצעניסיוןכיבוי(בתלותבגודלהשריפהובאמצעיהכיבויהקיימיםבמקום)תחתהדגשיםהבאים:
  • ר
  • אסורלטפלבשריפהשבהמעורביםחומריםמסוכנים
  • בשריפהבתוךמבנהאובכלשריפהבהישחששלמגעעםחשמלאסורלהשתמשבמיםכאמצעיכיבוי。
 3. התנהגותנכונה:
  ניתוקגז,ניתובאנשיםליציאותחרום,זחילהבמקרהשלעשן,איפתיחתדלתות,שימושבשמיכותמילוט,שיתוףפעולהעםכוחותהכיבויוההצלה。
 4. הימלטות