גרסתסת.

טלפוןטלפוןרום(24שעותביממה)08-934-2999

מגןדודאדום08-101

כיבויאש08-102

יניתדתיחות08​​-934-3844(בשעותבשעותבלבד)

סדרפעולותפעולותלהגשתיוערפואי

 1. דווחלמוקדמכונמכוני08-934-2999ומוראתאתרטיתהית:
  • מקוםהנפגש
  • איאורהנפגשמה,צייןאםאםרששמיןאמבולנס
  • זהותהנפגע(במידתהאפשר)
  • מאראתאתמךךמספרסלולרסלולי/מספרשלוחהשלך

 2. פיניהנפגע:
  • המוקדמאמיןמיןמיןמש(מד"א)מידעםעםקבלתריתלינוילילילילילילמבולנס
  • הנפגעלאתמיתמודעלמצבו。כדילמנועהחיעהעההפגעההתמוטטותושלהנפגע,איןןרלנפגעלנפגעלפנותמוולבד - נהיגהעצמיתאואואויכה。
  • הפיניייייייתהרךךיקבעקבעיאיאשאבטחהבשטח,בהתאםלמצבצב。
  • הנפגעיפונהפונהיווישלשלאדם

 3. טיפולמה:
  • עםהגעתהגעתיששאבטחהמקום - איהולהולרועיעבורבריותו
  • איפולרויהמהיהנתן"ימליניברהראשונה,אישש
  • המוקדמומכוניייעיודיעעלכללכלרמיתברלוונטייםםעלהתאונהאורועוערפואיברךהמשךשךיפול

סדרהפעולותמורתאיליתברית

 1. דווחוהזעקעזרהמהמוקדמכוני08-934-2999בכלמארה.
  • דווחדווחעלריפה/עשן/ריח
  • דווחעלמיתמליית:בניין,קומה,מארבר
  • מאראתאתמךךמספרסלולרסלולי/מספרהשלוחהשלך
 2. בצעבצעיניתוןיבויבוי(בתלותבתלותבגודלריתפהמניליבוימיתליימה)תחתתחתיםהית:
  • הצלתהצלתייתקודמתלכליקולקולר
  • אסורתבריתפהמארביתמורויתמניתמנית
  • בריפהפהמבנהבנהבכלבכלריפהפהיששחששמגעגעעםמללרלהשתמששמיםמליכיכיכי。
 3. התנהגותנכונה:
  איתוקתוק,ניתובליםםיציאותאותיאותוםוםמורההשל,איפתיחתחת,שימושושמיתמית,שיתוףתוףעםעםכוחותיבויוההצלה。
 4. הימלטות.