פקולטותומחלקות

מכוןויצמןמנהלמחקרמדעיומציעתאריםמתקדמיםבמגווןרחבשלתחומיםמדעיים,עםדגשעלמחקרביתן——חומי。במכוןחמשפקולטותושמונה——עשרהמחלקות,לצדיחידותשירות。

细胞

הפקולטהלביוכימיה

הגשתמועמדותלמשרותסגלאקדמיבמסלולקביעות

אחתמשתיהפקולטותלמדעיהחייםבמכון。מחקרביוכימימתמקדבתהליכיהחייםברמתהמולקולות,התאים,האיברים,האורגניזמיםוהמערכותהאקולוגיות。בבסיסכלהרמותהארגוניותהללונמצאותהביו——מולקולות,כוללהדנ”א(DNA),הרנ”א(RNA),חלבונים,רב——סוכריםומולקולותקטנות。
培养皿中

הפקולטהלביולוגיה

הגשתמועמדותלמשרותסגלאקדמיבמסלולקביעות

אחתמשתיהפקולטותלמדעיהחייםבמכון。יחדעםהפקולטהלביוכימיה,המחקרמכווןלהביןאתהחייםבכלהרמות,מהמולקולריתועדרמתהתאוהאורגניזםהשלםבתחומיםמגווניםכגוןאימונולוגיה,חקרהמוחהאנושי,מערכותהבקרהשלהגוףועוד。
元素周期表

הפקולטהלכימיה

הגשתמועמדותלמשרותסגלאקדמיבמסלולקביעות

הפקולטהלכימיהמגשימהאתחלומושלפרופ”חייםויצמן,כימאיאורגני。המחקרבפקולטהלכימיהפרוסעל——פניטווחנרחב,מכימיהועדפיסיקהוביולוגיה,ממחקרבסיסילמחקריישומי,מתיאוריהלניסויים,ומקנההמידההננו——מטריועדהבין——כוכבי。
数学的数字

הפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב

הגשתמועמדותלמשרותסגלאקדמיבמסלולקביעות

הפקולטהמורכבתמהמחלקהלמתמטיקהומהמחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית。תחוםפעילותהכוללמחקריםמופשטיםועיונייםבתחומיהמתמטיקהומדעיהמחשב,כמוגםיישומיםושימושיםשלמתמטיקהומדעיהמחשבבמדעיםאחריםוכןפיתוחיםתעשייתייםשונים。
物理

הפקולטהלפיסיקה

学习

ים

הגשתמועמדותלמשרותסגלאקדמיבמסלולקביעות

המחלקהלהוראתהמדעיםבמכוןויצמןהוקמהבשנת1968על——ידיפרופ”עמוסדה——שליט。מדוברבמחלקהאקדמיתמלאהאשרמשימתההעיקריתהיאלקדםאתתחוםהחינוךלמדעומתמטיקהככלל,ולהשפיעעלהחינוךלמדעומתמטיקהבישראל。ייעודההמרכזישלהמחלקההואלטפחהנהגהאקדמיתומעשיתבחינוךמתמטיומדעי。
考古单位

היחידהלארכאולוגיהמדעית

מכוןויצמןמנהלתכניתפעילהלארכאולוגיההמשלבתכליםושיטותמעולםהביולוגיהוהכימיהכחלקמהמחקרהארכאולוגי,לטובתהבנהמעמיקהיותרשלההיסטוריהוהתפתחותהחברותהאנושיות。