סגל

צרכיהםהמגווניםשלחבריקהילתהסגלהאקדמיבמכוןויצמןזוכיםלמענהבמגווןערוצים,בראשובראשונהבאמצעותהלשכהלענייניםאקדמייםוהלשכהלמענקימחקר。יחד,שתילשכותאלומבצעותבקרהאודותהתפתחותהקריירהשלחבריהסגלואחרקבלתמענקימחקר。ניל。

书

ענייניםאקדמיים

הלשכהלענייניםאקדמייםמטפלתבכלהסוגיותהנוגעותלגיוסוקידוםסגלהמדעניםועמיתיהמחקר,תקניםלמדעניםאורחים,פרסיםותאריכבוד,וכןמפקחתעלהמועצההמדעיתומועצתהפרופסורים。
笔记本电脑

מענקימחקר

לרשימהמקיפהשלהזדמנויותלזכותבמענקימחקרעתידיים,לוחותזמניםלהגשה,הודעותנוספותוקישוריםלקרנותפופולאריות,בקרובאתרהלשכהלמענקימחקר。
员工的科学家

עמיתימחקרבמכון

עמיתימחקרבמכוןויצמןלמדעהםחלקבלתינפרדמהסגלהאקדמישלהמכון。הםעורכיםמחקריםפורצי——דרךבתוךקבוצותהמחקרשלהםומעניקיםתמיכהטכנולוגיתומדעיתברמההגבוההביותרביחידותהשירותהמדעיות。עמיתימחקרהםשותפיםלמחקרמדעיברמהעולמיתהמתבצעבמכוןויצמןוממלאיםתפקידמשמעותיבהישגיוהמדעיים。המסלוללעמיתימחקרהואמסלולאקדמיהמוביללקביעות(ודורשתוארשלישיבמדעיםאוברפואה)。במסלולארבעדרגות:עמית,עמיתחבר,עמיתבכירועמיתמחקרבכיר。הקבלהלמסלולמותניתבהצגתהישגיםמדעיים,כישוריםופוטנציאללהצטייןולהשפיעבצורהמשמעותיתעלהמחקרבמכון。
书

ספריה

ספריתמכוןויצמןשואפתליצורסביבתמידעדינאמיתהמטפחתמחקר,למידהוחדשנות。באמצעותשימושבמאגרימידעקליםלחיפוש,שירותיםמגווניםוכליתמיכה,תוכלולמצואכלדברשתרצובנקל。