תרומהלמכוןויצמן

התרומותלמכוןויצמןלמדעתומכותבמחקריםפורצי——דרך,שנועדולהפוךאתהעולםלמקוםטוביותר。תמיכתךבמכוןהופכתאותךלחלקמהכוחשישפיעעלעתידהבריאותוהטכנולוגיהלרווחתםשלמיליונים。

לרםל

תרומותלמכוןויצמןנעשותדרךאגודותהידידיםשלנוברחביהעולם,שגםיתאימואתאופןואופיהתרומהלחזוןולתחומיהענייןשלך。

ישראל

אוסטרליה

אירופה

אמריקההלטינית

ארצותהברית

בריטניה

למידענוסף

תמרלוין
ים
+ 972-8-934-3849