רט

למכוןויצמןלמדעתפקידמרכזיבפיתוחההוןהאנושיהמדעישלמדינתישראל。。מדרשתפיינברג,הזרועהאוניברסיטאיתשלהמכון,מציעהתארימוסמך(MSc)ודוקטור(博士)בחמישהתחומים:פיסיקה,כימיה,מדעיהחיים,מתמטיקהומדעיהמחשב,ובחינוךמדעי。המדרשהגםמפקחתעלהתכניתלהשתלמותבתר——דוקטורטשלהמכון。

איןמקוםיותרטובלהזנקתהקריירההמדעיתשלכםמאשרמדרשתפיינברגומכוןויצמן。אנחנומציעיםאווירהייחודיתורב——תחומיתהמאפשרתלסטודנטיםללמודמהחוקריםהטוביםביותרולעבודעמםשכםאלשכםבמתקניהםהחדישים。כללהקורסיםבמדרשהמתנהליםבאנגליתובכךמכיניםאתהסטודנטיםלקראתהעולםהמדעיהבין——לאומיומשריםאווירהמזמינהעבורסטודנטים,בתר——דוקטורנטיםואנשיסגלמרחביהעולם。כלהסטודנטיםזוכיםלמלגהמלאהלמשךכלתקופתלימודיהםבנוסףלמלגותמחיהותמיכהבנסיעותמחקריותולימודיות。

אתרהביתשלמדרשתפיינברג

的投篮

מדרשתפיינברג

מדרשתפיינברגמציעהסביבהייחודיתורב——תחומיתהמאפשרתלסטודנטיםללמודממיטבהחוקריםהבכיריםבתנאיםהטוביםביותר。כלהקורסיםבמדרשהמתנהליםבשפההאנגליתובכךמסייעיםלהכיןאתהסטודנטיםלעולםהמדעהבינלאומיויוצריםסביבההמקבלתבברכהסטודנטים,מלגאיבתר——דוקטורטואנשיסגלמחלו”。כלהסטודנטיםזוכיםלמלגתלימודיםמלאהלמשךכלתקופתלימודיהםבנוסףלמלגתמחיהוהוצאותנסיעה。
招生

קבלה

הקבלהלמדרשתפיינברגהיאתחרותיתמאודומשקפתאתהמעמדהבין——לאומיהמובילשלהמדרשהבתחוםהחינוךהמדעי。סטודנטיםנבחריםעל——סמךהצטיינותםהאקדמיתוהפוטנציאלהטמוןבהםלהתקדםולהצליח。
学位和研究

לימודים

כחלקמלימודיהםלתאריםמתקדמים,הסטודנטיםשלמדרשתפיינברגמשולביםלגמריבעבודתהמעבדותהשונותשלמכוןויצמן,ואףזוכיםלעתיםרבותלהיותמחבריםראשוניםבפרסומיםמדעיים。הסטודנטיםבוחריםאתקבוצתהמחקראליההםרוציםלהצטרף,אףכיבחלקמהתחומיםנדרשתרוטציה。
博士后

עמיתיבתר——דוקטורט

מילגאיבתר——דוקטורטמעשיריםאתמכוןויצמןבאמצעותניסיונםהרבוזוכיםלהזדמנותלקדםאתמטרותהמחקרשלהםעל——ידיעבודהצמודהעםחוקריםמובילים。מאותבתר——דוקטורנטיםבינלאומייםמוצאיםמדישנהביתחםבמכוןויצמן,ושביםלמעבדותהאם——שלהםעםידעוניסיוןשנרכשוכאןבישראל。
来访的学生亚博英雄联盟

סטודנטיםאורחים

סטודנטיםאורחיםזוכיםלהזדמנותייחודיתלעבודעלפרויקטימחקרפורצי——דרךבמגווןרחבשלתחומים。