דיניל

עדכוןאחרון:23ביולי2019

(”ויצמן“驻军驻军”המכון”)מכבדאתפרטיותםשלהתלמידים,העובדים,המועמדים,השותפים,הספקים,המשתמשים,המבקרים,נשואיהמחקרוהמתנדבים,המשתמשיםוהמבקריםבאתרהאינטרנט,משתמשיהיישומים,מגישיהמועמדותלמשרה,מקבליהמלגותוהחוקריםשלוואחרים(במשותף”נשואיהמידע, repal - repal "המשתמשים”)ומחויבלהגןעלהפרטיםהאישייםשלהמשתמשיםעלפיכלדיןחל,לרבותחוקותקנותהגנתהפרטיותשלמדינתישראלוהאסדרההכלליתשלהגנתהמידעשלהאיחודהאירופי(“GDPR”)(用户:י用户:ד”▪▪▪▪ק▪▪גנ▪▪פרטי▪▪▪

ויצמןהואמכוןמחקרמדעיומוסדמוכרלהשכלהגבוהה,העוסקבפעילויותחינוכיותומחקריות。ויצמןמקייםאינטראקציהעםהמשתמשים,בכללזהבאופןאישיאומקוון,בתחומיהקמפוסאומרחוק,באמצעותספקישירותאוישירות(“הפעילויות”)。

ויצמןמקפידעלשקיפותבנוגעלמדיניותהגנתהפרטיותהקשורהלמידעאותוויצמןעשוילאסוףובוויצמןעשוילהשתמשכאשרמשתמשיםנוטליםחלקבפעילויות,מגישיםמועמדותלמשרה,מועסקיםעלידיויצמן,מבקריםבקמפוסהמכוןאובאתריאינטרנטשלויצמן,משתמשיםביישומיםשלויצמןלמכשיריםניידים,אומתקשריםעםויצמןבאופןאחר,ומתאריםאתהמדיניותשלויצמןבמסגרתמדיניותהגנתהפרטיותזו。

(”מדיניותהגנתהפרטיות”)מסבירהאתסוגיהמידעאותםויצמןעשוילאסוףממשתמשיםאושמשתמשיםעשוייםלספקבהקשרלפעילויות,במישריןאומצדדיםשלישיים,ואתהאמצעיםבהםויצמןנוקטלצורךאיסוף,שימוש,תחזוקהועיבודמידע,לרבותבאמצעותאתריהאינטרנטוהיישומיםהשוניםשלויצמן。מדיניותהגנתפרטיותזוקובעתגםאתהאופןבוויצמןמגןעלהגנתהפרטיותביחסלנושאימידעהכפופיםל-GDPR。

משתמשיםהמעונייניםליטולחלקבפעילויותעשוייםלהתבקשלספקלויצמן,במישריןאובאמצעותצדדיםשלישיים,כגוןמעסיקים,אוניברסיטה,בתיספר,שירותיבחינהוהערכה,מידעמסויםלרבותפרטיםאישייםכמוגדרבסעיף1להלןוכפישיפורטבהמשךבמדיניותהגנתפרטיותזו。

ישלקרואאתההוראותלהלןבקפידהעלמנתלהביןאתמדיניותהגנתהפרטיותהנוגעותלמידעהאישיוכיצדמידעכאמורמטופלעלידיויצמן。

במסגרתהוראותה-GDPRוהתחולהשלהוראותאלו,ככלשהןחלות,ישמשויצמןבדרךכללכ”גורםהשולטבמידע”(“控制器”)。במקריםמסוימים,בהםגופיםקשוריםלויצמןמקבליםשירותיתמיכה,לרבותשירותימחשוב,במקריםאלוויצמןעשוילהיחשבכ”מעבדהמידע”(“处理器”)。

?

קטגוריותהמידעוהנתוניםשויצמןעשוילאסוףמןהמשתמשים。

נתוניםשויצמןאוסףאודותמשתמשיםבאמצעותהשתתפותבפעילויות

סוגאחדשלנתוניםהואמידעבלתיניתןלזיהויואנונימי(“מידעלא-אישי”)。בנוסףויצמןאוסףמספרקטגוריותשלמידעאישילרבותמידעאישירגיש(כמפורטוכמוגדרבחוקהגנתהפרטיות)"(מידעאישי”)。ל:

 • הפרטיםהניתניםלזיהויאישיומסופקיםבאופןמודעאובלתימודע,מרצוןאובאקראיבמסגרתהשתתפותםשלמשתמשיםבפעילויות。המידעהאישיעשוילכלולשמות(פרטיומשפחה),מספרזהות,כתובתדואראלקטרוני,מספריטלפון,תמונה,מעןלמכתבים,תאריךלידה,מגדר,תפקידושםארגון,חשבוןבנקופרטיתשלוםאחרים,כתובתלחיוב,שםמשתמש,סיסמהופרטישימושבחשבוןהיישוםשלויצמןומידעאחרשמשתמשיםעשוייםלבחורלספקלויצמן。
 • מידעהמסופקבמסגרתמחקרמדעיכגוןמידעביו——רפואיכוללסריקות,דגימותביולוגיות,רקערפואיוכיוצאבזה;
 • מידעהמסופקבקשרללמידהמקוונתכגוןתעודות,ציונים,תקשורתמקוונתעםמנחיםאומורים,זיהוימקווןוכיוצאבאלה;
 • תוכניותלימודהמופעלותעלידיויצמןאובשיתוףעםויצמן,לרבותתוכניותומלגותלתלמידיםמרקעסוציו——אקונומיאוגיאוגרפימסויםהעשויותלכלולמידעהנוגעלאותםמאפיינים(לדוגמא:מדינתמוצא,רקעסוציו——אקונומיוכיוצאבאלה)。

בנוסף,ויצמן,במקריםמסוימים,עשוילקבלנתוניםהקשוריםלמיקוםהגיאוגרפישלהמחשבהנייד,המכשירהניידאומכשירדיגיטליאחרשלמשתמש,בונעשהשימושבאתרהאינטרנטאוהיישוםשלויצמן。

ויצמןמתעדבאמצעותשירותיהאבטחהואמצעיםמקוונים,דמויות,פרטירישוישלרכבומידעאישיאחרשלהמבקריםבקמפוסהמכון。ויצמןמשתמשבמידעזהכדילקדםאתהאינטרסהלגיטימישלולשמירהעלביטחוןובטיחותהמשתמשיםוקמפוסהמכון。

למשתמשאיןכלמחויבותחוקיתלספקמידעכלשהולויצמן,אולםויצמןדורשפרטיםמסוימיםעלמנתלאפשראתהפעילויות。אםמשתמשיבחרלאלספקפרטיםמסוימים,ייתכןשויצמןלאיוכללהעניקלמשתמשגישהלחלקמןהפעילויותאולכולן。

ויצמןאוסףגםפרטיםאישייםבאמצעותמצלמותטלוויזיהבמעגלסגורותגיכניסהלקמפוסהמכוןהאוספיםבאופןאוטומטימידעאודותהנוכחיםבמתקניקמפוסהמכון。פרטיםאלהכולליםצילומיוידאובשטחיםציבורייםבקמפוס,וכןרישומיםשלהכניסותוהיציאותאלומןהבנייניםוהקומותבויצמן。ייתכןכיויצמןלאיהיהמודעלאופיושלהמידעהנאסףבמסגרתהפעילויות(לדוגמה,באמצעותטלוויזיהבמעגלסגור),ומידעכאמורעשוילכלולמידעאישיאומידעאישירגיש,אולםויצמןאינואוסףביודעיןמידעאישירגישכאמור。

ויצמןאוסףגםנתוניםהקשוריםלעובדיםואלהכפופיםגםלהודעהנפרדת。

ויצמןאוסףגםנתוניםהקשוריםלאנשיםהמגישיםמועמדותלהעסקהוללימודים。אלהכולליםקורותחייםונתוניםהנכלליםבהם,הערותאודותפגישות,הערכותובחינותמבוססותטכנולוגיהוראיונות,,דוחות,המלצות,רשמיםשלמראייניםוכןנתוניםהזמיניםבאופןפומביאוהזמיניםבאמצעותרשתותחברתיות。ויצמןאוסףנתוניםאלהעלבסיסכוונתושלהמועמדלהתקשרעםויצמן。

רשתותחברתיות:אתרהאינטרנטשלויצמןעשוילאפשרלמשתמשלהתחברולשתףמידעעםפלטפורמותשונותשלרשתותחברתיות,כגוןFacebook +谷歌YouTube, LinkedIn, Instagramוtwitter。שימושכאמורהנובשיקולדעתוואחריותושלהמשתמש。שירותיםאלהעשוייםלדרושמויצמןלהפעילקבציעוגיות,תוספיםו/אוממשקיתכנותיישומיםהמסופקיםעלידיפלטפורמותשלרשתותחברתיותאלהעלמנתלאפשרתקשורת。ויצמןעשוילשתףמידעשמשתמשמספקאושויצמןעשוילאסוףאודותמשתמשיםבאתריהאינטרנטעםפלטפורמותאלה,ומידעכאמוריהיהכפוףלמדיניותהגנתהפרטיותשלהפלטפורמותהאמורות。ויצמןממליץלמשתמשלעייןבמדיניותהגנתהפרטיותשלפלטפורמותאלולמידענוסף。

בנוסף,כאשרמשתמשבוחרלהשתמשבפלטפורמתמדיהכלשהישלצדשלישיאולשתףתוכןאוהודעהעםפלטפורמהשלרשתחברתיתכלשהי,הואמאפשרלויצמןלשתףמידעעםהפלטפורמהשלאותהרשתחברתית。איןבאפשרותויצמןלשלוטעלהמדיניותאוהתנאיםשלפלטפורמהשלצדשלישיכאמור。כתוצאהמכך,ויצמןאינויכוללהיותאחראילכלשימושבפרטיםאובתוכןשלמשתמשעלידיפלטפורמהשלצדשלישי,בהנעשהשימושעלידיהמשתמשועלאחריותו。

?

ויצמןאוסףמידעאישי,הןבמישריןוהןבעקיפין,באופניםשונים。הדוגמאותהנפוצותביותרלנתוניםהמסופקיםלויצמןישירותעלידימשתמשהינן:

 • משתמשהואמועמדאוסטודנטבאחתהתוכניותשלויצמן;
 • המשתמשהואעובדפוטנציאלי,מתנדבאומספקלויצמןשירותבאופןאחר;
 • המשתמשסיפקלויצמןמידעאישיבמהלךהשתתפותובאחדמפרויקטיםהמחקרהאקדמישלויצמן;
 • ;
 • ;
 • נסל;
 • המשתמשרכשמוצריםושירותיםמויצמןאוסיפקאותםלויצמן;

。לל:

 • נים;
 • המשתמשניצבבמוקדשלמחקראקדמי,לרבותמקרהבוצדשלישי,כדוגמתביתחוליםאואוניברסיטה,מספקלויצמןמידעאודותהמשתמש;
 • נ;
 • פרטיםשלנשואמידעליצירתקשרסופקולויצמןעלידיאחדהמשתמשיםכאנשיקשרלשעתחירוםאוממליצים,אובאופןאחר;
 • נ

ויצמן,באופןעצמאיאובאמצעותשירותיצדשלישיכמפורטלהלן,אוסףמידעאישיגםבאמצעותהשימוששלמשתמשבאתרהאינטרנטוביישומוןשלויצמןאלהעשוייםלכלולפרטיםטכנייםומידעהתנהגותיכגוןפרוטוקולהאינטרנט知识产权שלהמשתמשבונעשהשימושכדילחבראתהמחשבלאינטרנטURLמערכתההפעלהסוגהדפדפןסגיגרסרזולוצייתהמסךגרסתה-闪光והגדרותאזורהזמן”,שטףההקלקותשלהמשתמשמשךהזמןבוביקרהמשתמשהשיטותאשרשימשוליציאהמןהדףוכלמספרטלפוןבונעשהשימושכדילהתקשרלמספרישירותשלויצמןבאופןדומהויצמןעשוילשתולקבציעוגיותבהתקניהגלישהראהסעיףקבציעוגיותלהלן).

?

ויצמןמשתמשבמידעאישיעלמנתלאפשרולשפראתהפעילויותולעמודבהתחייבויותהחוזיות,אתיותוהחוקיות,לרבותלדוגמה:

 • ביצועהתחייבויותהנובעותמחוזיםאשרנחתמוביןויצמןוהמשתמשאוכלאדםאחרמטעמו;
 • ניהולהחשבוןשלמשתמשבויצמן,כוללזיהויואימותשלהגישהלחלקיםמןהקמפוסולפעילויותלרבותמטרותאבטחה。
 • אימותוביצועעסקאותכספיותהקשורותלתשלומיםהמבוצעיםעלידיהמשתמש;
 • ד;
 • יצירתקשרעםהמשתמשבמטרהלהעניקסיועטכניומידעאחרהקשורלפעילויות;
 • מענהלשאלותמשתמש,פתרוןבעיות,זיהויוהתגוננותמפנישגיאה,הונאהאופעילותפליליתאחרת,ובקשתמשובבהקשרלפעילויות;
 • יצירתקשרעםהמשתמשעלמנתלספקמידעאודותאירועיםאוקידוםמכירותאופעילויותאחרותהמוצעותעלידיויצמן,לרבותבאתריםאחרים;
 • מעקבאחרהשימושבמתקניםובפעילויותשלויצמןעלמנתלאפשרלויצמןלשפראתהפעילויות;
 • מטרותציותוביקורת,כגוןקיוםהתחייבויותהדיווח,ולשםמניעתפשיעהותביעהומימושזכויותויצמןו/אוהמשתמשאואחרים。

לרובויצמןמעבדמידעאישיעלבסיסאחדאויותרמןהיסודותהחוקייםהבאים:

 • עלבסיסהאינטרסיםהלגיטימייםשלויצמן,כאשרהזכויותוהחירויותשלנשואיהמידעאינםמבטליםאתהאינטרסיםשלויצמן,לרבותהאינטרסהלגיטימישלויצמןבשיווקהפעילותשלויצמן,ייעולגיוסמועמדיםוסטודנטיםמתאימים,קידוםמחקריםוגיוסמשתתפיםלמחקר,ביטחוןותפעולקמפוסומתקניהקמפוס;
 • לשםמילויההתחייבויותהחוזיותשלויצמןלרבותעםעובדים,ספקים,שותפים,גופיםקשוריםוכיוצאבאלה;
 • לטרי;
 • בהסכמה。
יףנניםםצדדיםלייים

יציל:

חבריהקבוצה

אלהכולליםאתכלהגופיםהחבריםבקבוצהשלויצמן,כדוגמתחברותבנות——ביןאםהןנמצאותבבעלותמלאהאוחלקיתשלויצמןוגופיםקשוריםאחרים,ביןאםהינםמאוגדיםאונפרדים,גופיםמסונפיםוגופיםקשוריםאחרים——לשםרווחולאלשםרווחכאחד,וכןשותפיםלמיזמיםהמסייעיםלויצמןלעבדמידעאישיעלפימדיניותהגנתפרטיותזו。

צדדיםשלישיים

ויצמןמעבירמידעאישילצדדיםשלישיים——לרבותחברותבנותוצדדיםקשורים——במגווןנסיבות。ויצמןעושהמאמץלהבטיחכיצדדיםשלישייםאלהמחזקיםומעבדיםבמידעאישיכאמורבהיקףהנדרשלביצועתפקידיהםבלבד,ולקייםעמםחוזהלשםהסדרתאופןההחזקהוהעיבודעלידםמטעםויצמן。צדדיםשלישייםאלהעשוייםלכלולמשתפיפעולהאקדמיים,תורמיםותומכיםאחרים,שותפימחקר,אגודותשלידידיויצמן,שותפיםעסקיים,ספקים,גופיםקשוריםאחרים,סוכניםו/אוקבלנימשנהלשםביצועכלחוזהבוויצמןמתקשרעםמשתמש。הםעשוייםלסייעגםבאספקתהפעילויות,עיבודעסקאות,מילויבקשותלמידע,קבלהושליחהשלהודעות,ניתוחנתונים,אספקתשירותיטכנולוגייתמידעושירותיתמיכהאחריםאובמטלותאחרות,מעתלעת。צדדיםשלישייםאלהעשוייםלכלולגםספקיםשלכליניתוחומנועיחיפושהמסייעיםלנובשיפורובמיטובשלאתרהאינטרנט,היישוםוהפעילותהשיווקית。

גופיםמסוימיםהמשתפיםעםויצמןפעולהעשוייםלהידרשלדעת,לצורךאבטחתוניהולהנתוניםשלהם,אתזהותושלכלאדםהניגשלאזוריםבהםהםמשתפיםעמנופעולה,לדוגמה,זהותםשלספקים(כגוןשירותימשלוחים,קייטרינג,תמיכת,קבלנים,ניקיוןוכו”),חוקרים,סטודנטיםועובדיםהנמצאיםבאתר。

יצ。בשלבזה,הספקיםלהםויצמןעשוילהעבירפרטיםאישייםכולליםגם:שירותיניהוללמידה;פלטפ;רים;ספקיםשלשירותיאבטחהומנהלהבקמפוס;דיםל;טיפ;ספקייר;ירינטרנט;שירותישיווקודיוור,ספקישירותיםעסקיםסטנדרטיים,כגוןעורכידין,רואיחשבוןוכו”。

בנוסף,ויצמןעשוילגלותאתפרטיםאישייםלצדדיםשלישייםבהקשרלמכירהשלנכסים,רישויטכנולוגיותושותפויותמסחריות,וכןכלצורהשלעסקהתאגידית。באופןדומה,ויצמןעשוילהעבירפרטיםאישייםלצדדיםשלישייםאםתחולעליוחובהלגלותאולשתףפרטיםאלועלמנתלעמודבהתחייבותכלשהיבמסגרתהחוק,מבדקאוציות,במהלךהליךמשפטיאורגולטוריאוחקירהכלשהם,אועלמנתלאכוףאוליישםאתההסכמיםשלויצמן;אוכדילהגןעלזכויותיהם,רכושםאובטיחותםשלמשתמשים,אואחרים。מקריםאלהכולליםהחלפתמידעעםחברותוארגוניםאחריםלמטרותהתגוננותמפניהונאהוהפחתתסיכוניאשראיולמניעתפשעיסייבר。

לויצמןעשוילהעבירולגלותנתוניםשאינםאישייםלצדדיםשלישייםעלפישיקולדעתו

?

ויצמןו/אוהחוקריםמטעמועשוייםלשמורפרטיםאישייםבמחשבים,בשרתיםמקומייםובמרכזיהנתוניםשלויצמן,אובשירותימיחשובמבוססיענן,כגוןOneDrive,谷歌驱动,盒子,Dropboxוכו”。

העברותנתוניםבינלאומיות

ייתכנומקריםשלהעברה,אחסוןושימושבפרטיםאישייםביעדיםהנמצאיםמחוץאובתוךתחומיישראלאוהאזורהכלכליהאירופי(经济区),ובמקרהכאמורויצמןינקוטבצעדיםהדרושיםבאופןסבירעלמנתלהבטיחכיפרטיםאישייםיהיומוגניםבאופןהולם,וכייטופלובאופןמאובטחועלפימדיניותפרטיותזו。

ויצמןעשוילהעביראתהפרטיםהאישייםאלמחוץלאזורהכלכליהאירופיוישראל,עלמנת:

 • ל;
 • לפרלספקיל;
 • לקייםכלהתחייבותבמסגרתהחוק,ביקורתאוציות,הדורשתמויצמןלבצעאתההעברה;
 • לאפשראתהפעלתןשלהפעילויות,כאשרהדברהינובמסגרתהאינטרסיםהלגיטימייםשלויצמןוויצמןהגיעלמסקנהכיאיןבהםכדילפגועבזכויותהמשתמש;
 • לר;
 • ל回绝回绝פ回绝回绝יל回绝回绝回绝回绝ר回绝回绝回绝回绝回绝回绝גפיםסנפיםגפיםקריםרים回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/回车/
שמירתנתונים

ויצמןישמוראתהפרטיםהאישייםכדילבצעאתהפעילויות,לעמודבהתחייבויותהמשפטיות,ליישבמחלוקותולאכוףהסכמיםולקייםאתשיטותהעבודההטובותביותרלצורךמבדק,ציות,מחקרוכלמטרהלגיטימיתאחרת。אםייקבעכיהגישהלנתוניםכאמוראינהצפויהאואינהנדרשתעוד,הםעשוייםלהיותמוצפניםולהיותמועבריםלשמירהבארכיון,להימחקולהפוךלאנונימיים。מידעמחקריעשוילהישמרלתקופהבלתימוגבלתלצורךמחקרשניוניעתידיבמידעזה。

פרטיםאישייםעשוייםלהצטברולהפוךלאנונימיים。נתוניםמסוימיםעשוייםגםלהישמרעלגביהשרתיםשלהספקיםעדלמחיקתםעלפימדיניותהפרטיותומדיניותהשמירהשלהספקיםכאמור。פרטיםאישייםעשוייםלהישמרלפרקיזמןנוספים,עדלהסרתםממערכותהגיבוי。

במקריםבהםהאינטראקציותעםויצמןתכלולנההתנהגותבלתיהולמת,בטלפון,באופןמקווןאובאופןאישי,אשריהיהבהכדילסכןאתעובדיויצמןאואנשיםאחריםאותדרושבאופןאחרתשומתלבמיוחדת,ויצמןיאחסןרישומיםשלאינטראקציותאלהוישתףמידעזהעםעובדיםרלוונטייםלשםמניעתסיכוןזהבעתיד,וכןיהיהרשאילשתףאותםעםהרשויותאוגופיאחריםכפישיידרש。זאתלשםקיוםהתחייבויותויצמןלהבטחתבטיחותבתחומיקמפוסהמכוןובהקשרלפעילויות。ייתכןכילמשתמשתהיהזכותלהתנגדלאיסופםולאחסונםשלנתוניםאלה,וויצמןיהיהרשאילסרבלבקשהכאמור。

ציינטרנט

כאשרמשתמשניגשלפעילויותבסביבהמקוונת,ויצמןעשוילהשתמשבטכנולוגיותסטנדרטיותהנהוגותבתעשייהכגוןקבציעוגיות,פיקסליםוטכנולוגיותדומות,השומרותמידעמסויםעלהמחשבאוהתקןהדפדוףהמאפשרותזיהויהמחשבאוההתקןשלהמשתמש,ועלמנתלאפשרהפעלהאוטומטיתשלתכונותמסוימותולהפוךאתהחוויהשלהמשתמשלנוחהופשוטההרבהיותר。ויצמןמשתמשבסוגיםשוניםשלקבציעוגיות:חלקמןהעוגיותהכרחיותלחלוטין,שכןהןדרושותלצורךהתפעולשלהאתרועלפיתנאיהשימוששלויצמן;קבציםאלהכוללים,לדוגמה,עוגיותהמאפשרותלהיכנסלאזוריםמאובטחיםבפעילויות。ויצמןעושהשימושגםבקבציעוגיותהמשמשיםלניתוחולמעקבאחרביצועיםומאפשריםלויצמןלזהותולמנותאתמספרהמבקריםולראותכמהמבקריםנעיםברחביאתרהאינטרנטכאשרמשתמשיםבו。לבסוף,ויצמןמשתמשבקבציעוגיותפונקציונלייםהמשמשיםעלמנתלזהותמשתמשכאשרהואשבלאתר。הדברמאפשרלהתאיםתוכןלהעדפותהמשתמש,לרבותלדוגמה,בחירתהשפהאוהאזור。

ק:צינים。”(会话)משמשותלצורךמעקבאחרהפעילויותהמקוונותשלהמשתמשבמהלךהפעלהבודדתנתונה;תוקפןשלעוגיותאלהפגבדרךכללעםסגירתהדפדפן,אךהןעשויותלהישמרעלההתקןשלהמשתמשלמשךפרקזמןמסוים。עוגיותקבועותממשיכותלפעולגםלאחרסגירתהדפדפן;הןמשמשותכדילזכוראתפרטיהכניסהוהסיסמהשלהמשתמש。עוגיותשלצדדיםשלישייםמותקנותעלידיצדדיםשלישייםבמטרהלאסוףמידעמסויםלצורךחקרהתנהגותונתוניםדמוגרפיים。עוגיותשלצדדיםשלישייםהנמצאותבאתרשלויצמןכוללות,לדוגמה,את谷歌分析.באופןדומה,פיקסליםמ-脸谱网וגופיםאחריםמאפשריםשילובשלספקישירותמצדשלישי(לדוגמה脸谱网推特。עוגיותשלצדדיםשלישייםתישמרנהעלפיהתנאיםשלאותםצדדיםשלישיים,ובאפשרותהמשתמשלשלוטעלעוגיותאלהבמסגרתההגדרותשלהדפדפן。

ויצמןמשתמשבעוגיותובטכנולוגיותאחרותמשוםשהןדרושותלשםביצועהחוזה,אומכיווןשהשימושבהןתואםאתהאינטרסיםהלגיטימייםשלויצמןשלשיפור,מיטובוהתאמהאישיתשלהפעילויות,ככלשאיןבהןכדילפגועבזכויותשלהמשתמש。

מרביתהדפדפניםיאפשרולויצמןלמחוקקבציעוגיותמןהכונןהקשיחשלהמחשבשלהמשתמש,לחסוםקבלהשלקבציעוגיות,אולקבלאזהרהלפניאחסוןקובץעוגייה。עםזאת,אםהמשתמשיחסוםאוימחוקקבציעוגיות,הדבריגבילאתהחוויההמקוונתבאתראופעילויותנוספות。

כיצדלהשביתעוגיות:ההשפעהשלהשבתתקבציעוגיותתלויהבסוגהעוגיותאותןמשביתים,אךבאופןכללי,השבתהאוהסרהשלעוגיותעשויותלגרוםלאתרולחלקמןהפעילויותהמסופקותבאמצעותולאלפעולכהלכה,לאלזהותאתההתקןשלהמשתמש,לאלזכוראתהעדפותהמשתמשוכןהלאה。יחדעםזאת,ההפעלהוההשבתהשלקבציעוגיותנתונותלבחירהושליטהשלהמשתמש。השבתהשלקבציעוגיותבאתר,אפשריתעלידישינויהגדרותהדפדפןכדילדחותעוגיות。האופןבוניתןלעשותזאתתלויבדפדפןבומשתמשיםוניתןלמצואפרטיםבנושאבאתריהתמיכהשלכלהדפדפניםהעיקריים。

אתריהאינטרנטשלויצמןואתריהאינטרנטשלהחוקריםשלויצמןעשוייםלכלול,מעתלעת,קישוריםלאתריםושירותיםחיצוניים。ויצמןאינואחראילהפעלה,לניהולהמידע,ולמדיניותהפרטיות,לתוכןאולכלהיבטשלאתריםושירותיםכאמור。

迎新迎新迎新,迎新迎新,迎新迎新

ויצמןמקפידמאדומשקיעמשאביםרביםמאדבשמירהעלרמתהאבטחהשלפרטיםאישייםהמטופליםעלידו。באופןדומה,ויצמןנוקטבצעדיםכדילהבטיחאתבטיחותםשלאתריהאינטרנטוהיישומיםשלו。עםזאתעלהמשתמשלהיותמודעיםלעובדה,כילאקיימיםאמצעיםמושלמיםאובלתיחדיריםלאבטחתנתונים,וויצמןאינויכוללהבטיחכילעולםלאיתרחשומקריםשלגישהבלתימורשית,דליפות,וירוסיםופרצותאחרותבאבטחתהנתונים。

ויצמןנוקטבצעדיםכדילהגבילאתהגישהלפרטיםאישייםולשמורעלשלמותםוזמינותם,וכןנוקטבצעדיםלהבטיחכיעובדיובעליהגישהלפרטיםאישייםיהיוכפופיםלחובתהמשירהעלהסודיות。

ויצמןיפעלעלפיהמדיניותשלוכדיליידעאתהרשויותהרלוונטיותונשואיהמידעבהקדםבכלמקרהשלאובדןגניבהאוגישהבלתימורשיתלפרטיםאישייםהמעובדיםעלידיויצמןוכלזאתבהתאםלדיןהחלועלפיהוראותהרשותהמוסמכתויצמןינקוטבפעולותמתקנותסבירותבהקדם

ז

חוקהגנתהפרטיותעשוילהעניקלנשואימידעזכויותמסוימותבהתאמה。זכויותאלהעשויותלכלול,בהתאםלנסיבותולחקיקההרלוונטית,זכויותלניידותנתונים,זכויותלגישהלנתונים,תיקוןנתונים,התנגדותלעיבוד,ביטולהסכמהומחיקתנתונים。למעןהסרספק,מובהרכיבמקריםשלאספקתפרטיםאישייםבאמצעותצדשלישי,הבטחתזכויותיהםשלנשואימידעכאמורתתבצעעלידיאותוצדשלישי。באופןדומה,במקרהשלהכללתפרטיםאישייםבחומרימחקראקדמיים,לאיהיהניתןעודלגשתלנתוניםכאמור,למחוקאולתקןאותםוכו”。בנוסף,לאיתאפשרמימושןשלזכויותנשואימידעבאופןאשראינועולהבקנהאחדעםזכויותיהםשלהעובדיםואנשיהסגלשלויצמן,זכויותהקנייןוהזכויותהאחרותשלויצמןוזכויותשלצדשלישי。עלכן,לאיתאפשרוגישה,מחיקהאותיקוןשלהמלצותלקבלהלעבודה,ביקורות,הערותוהערכותפנימיות,מסמכיםוהערות,לרבותמידעקנייניאוסוגיםשלקנייןרוחניונתוניםניסיוניים。כמוכן,זכויותאלהלאתהיינהניתנותלמימושכאשרהןמתייחסותלנתוניםאשראינםקיימיםבצורהמובנית,לדוגמההודעותדו”אל,אובמקריםבהםקייםפטורמשמירהעליהן。

אםנשואמידעמעונייןמסיבהכלשהילשנותלי回绝回绝י回绝回绝回绝回绝פ回绝回绝回绝回绝ל回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝פנייהלויצמן.שימולבכיייתכןשויצמןידרשלבצעהליךלצורךזיהוינשואמידעהמממשאתזכויותיוויצמןיהיהרשאילשמוראתפרטיושלנשואמידעכאמורלצורךעמידהבדרישותהציותוהביקורתשלו

כללי

ויצמןשואףלעבדנתוניםבהיקףהמוגבללצרכיםולמטרותלשמםהםנאספים。ויצמןאוסףנתוניםלמטרהלגיטימיתספציפיתבלבדומחזיקבנתוניםעלפימדיניותהגנתנתוניםזובלבד。

יצלילדיםכגוןלמידהמדעיתחווייתיתבאתרובאופןמקווןפילידבכלהמקריםעושהויצמןמאמץלאבטחאתפרטיהםהאישייםשלהמשתתפיםמהוריהםאוהאפוטרופוסיםשלהםאובאישורםביןאםישירותאובאמצעותבתיהספרשלהמשתתפיםאומוסדותאחרים.כאשרתלמידיםמשתתפיםבתוכניותשלויצמןבאמצעותבתיהספר,באחריותביתהספרלקבלאתההסכמהשלהוריהתלמידיםוכןמימושזכויותיהםשלהתלמידיםביחסלמידעיהיהבאמצעותביתהספר。בנוסףויצמןעשוילאסוףנתוניםהקשוריםלילדיםבהקשרלמחקרמדעילראיננואוספיםאומבקשיםביודעיןמידעאופרטיםמילדיםמתחתלגיל16אומאפשריםביודעיןלילדיםמתחתלגיל16לירםלפילילויצמןאםאינכםמשתתפיםבפעילויותכאמורהמיועדותבאופןספציפילילדיםכמתוארלעילואםגילכםנמוךמ-16年,אלתירשמוואלתנסולהירשםלפעילותכלשהישלויצמןואלתשלחולנומידעכלשהואודותעצמכםואםייוודעלויצמןכיאסףאוקיבלפרטיםאישייםמילדאשרגילומתחתל-16年,ויצמןיהיהרשאילמחוקפרטיםאישייםאלהללאכלחבותמצדושלויצמןאםפלוניסבורכיייתכןונאסףאוהתקבלמידעמקטיןאשרגילומתחתל-16年,לניDPO@weizmann.ac.il

ינייםדיני

תנאיהשלמדיניותהגנתהפרטיותיחולועלהשימושבפעילויות,באתריהאינטרנטוביישומים,ועלכלמידעאשרייאסףבהקשראליהם。ויצמןיהיהרשאילשנותאולעדכןמדיניותהגנתהפרטיותמעתלעת。הגרסההזמינהביותרשלמדיניותהגנתהפרטיות.כלשינויבמדיניותהגנתנתוניםזוייכנסלתוקפובמועד”העדכוןהאחרון”המצויןוהמשךגישהלפעילויותתהווהקבלהאקטיביתשלהשינוייםבמדיניותהגנתהפרטיותואתהסכמתהמשתמשלהיותמחויבעלפיהם。

שאלותאוהערותכלשהןבנוגעלדיניגנניללקציבכתובתDPO@weizmann.ac.ilאולפנותלויצמןבאמצעיםאחריםיר