ציבורומבקרים

סקרניםלג下院下院י下院下院下院ד下院下院下院下院רץדרך?בואולחוותאתמכוןויצמןלמדע

הציבורהרחבמוזמןלסיירבקמפוסשלמכוןויצמןלמדע。מרכזהמבקריםהחדישעל——שםלוינסוןהינושערהכניסהשלכםלמכוןומספקלאורחיםצוהרלאופיוהייחודישלהמחקרבמכוןולתגליותיוהמדעיות,ולתפקידוהמרכזיבעולםהמדעוהטכנולוגיההישראליים。

המכוןמציעשפעשלהזדמנויותחינוכיותוחווייתיותלאורחיו。אנשיהמקצועשלנויארגנוסיוריםמותאמיםאישיתעבורכם,עבורמשפחתכםאועבורקבוצהמאורגנת,ויציעולכםמידעמפורט,מפותושירותיםנוספיםאשריסייעולהפוךאתביקורכםבקמפוסלחוויהבלתני——שכחת。

测地线圆顶

תיאוםביקור

亲属关系:亲属关系:亲属关系:亲属关系:亲属关系:亲属关系:亲属关系:亲属关系:亲属关系:亲属关系:亲属关系בואולחוותאתמכוןויצמןלמדע,מוקדשלמדעוטכנולוגיהישראלים。
沙拉

מסעדותבקמפוס

מכוןויצמןמציעמגווןמסעדותבשריות,צמחוניותוטבעוניות,כולןכשרות。ני
酒店的床上

לינה

אורחיםיכוליםלהישארללוןבקמפוסבביתסןמרטיןוביתההארחהעל——שםהרמןמאי——בריתצרפת。לחילופין,מלוןלאונרדובוטיקברחובותממוקםבסמוךלקמפוסמכוןויצמן;。
地图和电话

מפותוהכוונה

כיצדלהגיעלקמפוס,וכיצדלהגיעלבנייניםומקומותספציפייםבקמפוס。