מרכזהמבקריםעלשםלוינסוןהואמרכזאינטראקטיבי,חדשניומרתק,המזמיןאתהמבקריםלמסעבעקבותהסקרנות。במהלךהביקו,ריתנסוהאורחיםבהפעלתתחנותאינטראקטיביותויצפובמיצגמולטימדיהמרהיב——פעילויותהמאירותאתעולמםהמרתקשלמדעניהמכון,אשרמרחיביםאתגבולותהידעהאנושי,חושפיםאתסודותהטבעומפענחיםאתצפונותהיקום。

במקוםפועלתגםחנותהמזכרותשלהמכון。

הביקורבמרכזהמבקריםהואבתיאוםמראשואינוכרוךבתשלום。

שעותפעילות

ר回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝回绝ר。

זקוקיםלעזרהוייעוץבתכנוןהביקורבקמפוס吗?

צוותהמומחיםשלנוישמחלעמודלרשותכםולסייעבתכנוןביקורהמותאםלצרכיהקבוצה。כלהביקוריםבמכוןמותאמיםאישיתלמטרתהביקור。

לתיאוםביקורבכלאחדמאתריהמכון:08 - 9344499אובמייל:visitors.center@weizmann.ac.il

סיררגליקפס

צוותמרכזהמבקריםישמחלציידאתכםבמפהובמסלולהליכהרגליבקמפוס,להנאתכם。המידעזמיןגםבאפליקציההחינמיתשלמכוןויצמןלמדע。להורדהבאייפון|להורדהבאנדרואיד

应用程序商店
谷歌玩

קל