בחרמשהו:

רזj & rלדי

פרפ׳זירייך
מרכזJ&Rלמחקרמדעיתומךבאמצעותמענקימחקרבתחומיםשוניםובמגווןצרכיםכלל——מכוניים:ציוד,מלגותלסטודנטיםבמדרשתפיינברג,תפעולמתקניהליבה,ותמיכהנקודתיתבמחלקות。למרכזתפקידחשובבפעילויותהפיתוחשלקמפוסהמכון,למשלבמימוןפרויקטיבינויושיפוץמעבדותלקראתהגעתםשלמדעניםחדשים。

ר”

פרפ׳יגרליצקי
המרכזלריפויבאר——אן——איע”שאביש——פרנקלמסייעבהנחתהיסודותלפיתוחטיפוליאר——אן——איבמכוןויצמןלמדע,עלידירכישתציודואספקההדרושיםעבוראפיון,סינתזהוטיהורשלחומצותגרעיןלייצורמגווןסוגיאר——אן——איוכןעבורהכליםלהעברתםבמודליםשלאורגניזמיםשונים。

המרכזלמחקרביורפואיע”שדולפיולולהאבנר

פרפ׳זירייך
המרכזלמחקרביורפואיעל——שםדולפיולולהאבנרתומךבחקרמחלותאנושיותברמההמולקולרית,כוללמחקריםעלהמנגנוניםהביוכימייםהמהוויםסכנותגדולותלבריאותהאדם,כגוןפגמיםלבביים,סרטןומחלותמידבקות。

המרכזלהנדסהביו——רפואיתועיבודאותותע”שמניהאיגל

פרפ׳ינינלדר
המרכזלהנדסהביו——רפואיתועיבודאותותע”שמניהאיגלמתמקדבשילובביןמדעיהמחשבוטכניקותמתקדמותהמשמשותבמדעיהחיים,מדעיהמוח,חקרסרטןותחומימחקרנוספיםבהםנדרשניתוחשלאותותונתוניםבקנהמידהגדול。

המרכזלחקרהמוחע”שקרלומיכאלהאיינהורן——דומיניק

פרפ׳לדנייד
המרכזלחקרהמוחע”שקרלומיכאלהאיינהורן——דומיניקיוזםפעילויותמחקרחדשותבתחוםחקרהמוחבמכוןויצמן;המרכזנטלחלקמרכזיבייסודושלמתקןדימותהמוחהאנושי(fMRIו(EEG)וכןבביסוסמחקריםמשותפיםבחקרהרמההמולקולריתוהתאית。

זל

פרפ׳ידי
המרכזלחקראימונותרפיהמקדםגילוייםמדעייםלטובתפיתוחאסטרטגיותהמבוססותעלמערכתהחיסוןכדילעזורלגוףלהתגברעלמחלותאוטו——אימוניות,סרטןועוד。

המרכזלחקרהאנרגיה

פרפ׳
המרכזלחקרהאנרגיהמקדםמחקרבכלתחומיהאנרגיה,כוללהמרהישירהשלאורהשמש,יצירתחשמלממקורותתרמיים,תהליכיםכימייםהמוּנַעיםבאופןתרמי,ופוטו——כימיה。

היוזמהלחקראנרגיהחלופית

פרפ׳ר
היוזמהלחקראנרגיהחלופית(SAERI)מתמקדתביצירתהבסיסהמדעילפיתוחטכנולוגיותבתחומיהקיימותומקורותהאנרגיה。

מכוןאקארדלחקראבחוןסרטן

פרפ׳ירדנלס
מכוןאקארדלחקראבחוןסרטן,העובדכחלקמהמרכזהבינתחומילחקרסרטןע”שמורוס(MICC)מספקמסגרתתומכתלמדעניםמוביליםהעובדיםעלדרכיםחדשותלהגיעלזיהויואבחוןמוקדםומדויקשלסרטןושלחתימותמולקולריותספציפיות。אבחוןוגילוימוקדמיםשלסרטןמסייעיםרבותלקהילההרפואיתלשפראתיכולותיהםלשלוטבתוצאותהטיפולהרפואי,להציעטיפוליםיעיליםיותרולהימנעמשיטותריפוימיותרותוחריפותבמיוחד。

ביתהספרלמחקרבמדעיהביולוגיהע”שאקארד

פרפ׳יללפל
ביתהספרלמחקרבמדעיהביולוגיהע”שאקארדנוסדבשנת2010עלידיתורמיםשבחרולהישארבעילוםשם。ביתהספרלמחקרעלשםאקארדמאפשרלסטודנטיםלתאריםמתקדמיםבביולוגיהלקבלאתהכליםהדרושיםבכדילהצטייןולהצליחבמחקריהםולימודיהם。

ר

פרפ׳זירייך
המרכזלדימותהמוחהאנושיע”שנורמןוהלןאשרתומךביישומןשלטכנולוגיותדימותמתקדמותהמאפשרותלצפותבמוחברזולוציהגבוההבמיוחדוסוללותאתהדרךלתובנותחסרותתקדיםבנוגעלתפקודתקיןולקוישלהמוחהאנושי。

המרכזלאסטרופיסיקהע”שנלהוליאוןבנוזיו

פרפ׳ליקס
המרכזלאסטרופיסיקהע”שנלהוליאוןבנוזיומקדםמחקרבאסטרופיסיקהתיאורטיתוניסויית,קוסמולוגיה,ונושאיםמשיקיםדוגמתאסטרונומיהתצפיתית,אסטרופיסיקהחישובית,ואסטרופיסיקהניסוייתשלחלקיקים。

המרכזלחקרהעצבע”שנלהוליאוןבנוזיו

פרפ׳לדנייד
המרכזלחקרהעצבע”שנלהוליאוןבנוזיותומךבחקרמנגנוניםנוירולוגייםמורכביםהעומדיםבבסיסלמידה,זיכרון,ועיבודהחושי,כמוגםהקשריםביןהמוחוהמיינד(思想)。

המרכזלחקרמחלותעצביםע”שנלהוליאוןבנוזיו

פרפ׳פריזר
המרכזלחקרמחלותעצביםע”שנלהוליאוןבנוזיומקדםמחקרהתורםלהבנהשלהיסודותהמולקולרייםשלמחלותנוירולוגיות,כוללהפרעותמוחיותהתפתחותיותכגוןתסמונתXשבירותסמונתדאון,ומחלותנוירולוגיותהקשורותלהזדקנותהמוח。

מרכזנלהוליאוןבנוזיולפיסיקהשלאנרגיותגבוהות

פרפ׳ילםגרס
נלהולאוןבנוזיולפיסיקהשלאנרגיותגבוהותתומךבמחקריםאשרמתמקדיםבניסיוןלהביןכיצדחלקיקיםרוכשיםאתהמאסהשלהם。המרכזמימןאתהשתתפותמדענימכוןויצמןבחיפושאחרבוזוןהיגסבמאיץהחלקיקיםLHCשלהארגוןהאירופאילמחקרגרעיני(CERN)בשוויץ。

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ליאוןבנוזיו

פרפ׳רקדיקטיי
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„לאוןבנוזיותומךבמחקרביו——רפואיהמיישםטכנולוגיותריצוףגנטיוניקויוזיהויחלבוניםוכןבזיהוימחקריםבעליהשלכותרפואיותפוטנציאליותומקדםשיתוףפעולהמחקריביןמדעורפואה。

▪▪▪▪נק▪▪▪רזיל

פרפ׳ירדנלס
בנקהרקמותויצמן——ברזי,להפועלכחלקמהמרכזהבינתחומילחקרסרטןע”שמורוס(MICC)מאפשרלשמרגידוליםסרטנייםולחקוראותםבשלביםשוניםשלהתקדמות,אין——ויטרווכןאין——ויוו。הבנקמסייעלחוקריסרטןבמכוןויצמןלחשוףאתהקשרביןגניםלהתפתחותגידוליםולאתרדרכיםלשלוטבתהליכיםאלה。

המרכזהקנדילמחקריאנרגיהחלופיתע”שמריותוםבק

פרפ׳ר
המרכזהקנדילמחקריאנרגיהחלופיתע”שמריותוםבקתומךביוזמתהמחקרלאנרגיהחלופיתבת——קיימא(SAERI)。יחד,שניאלומעודדיםמחקריםהמנסיםלאתרדרכיםליצורבמקורותאנרגיהנקייהולהשתמשבהם,בתחומיאנרגיהסולרית,אנרגיתרוח,אנרגיההידרו——אלקטרית,אנרגיהגרעיניתוגיאו——תרמית,וכןדלקיםביולוגיים。

זל

פרפ׳לירקרניק
המרכזלחומריםמתקדמיםוחכמיםע”שתוםומריבקתומךבמחקרפורץדרךבחומריםחדשנייםשעשוייםלשמשלטובתתחומיהרפואה,התעשייהוהאנרגיההחלופית。

רזיסף

פרפ׳ליזלד
מרכזיוסףובלבראוןלמחקרתת——מיקרוניתומךבמחקרבתחוםמזעורמכשיריםאלקטרוניים。מדעניהמכוןהנתמכיםעל——ידיהמרכזעוסקיםבעיצוב,פיתוח,ייצורואפיוןמוליכים——למחצהתת——מיקרונייםהחיונייםלפיתוחושלסוגחדששלאלקטרוניקהקוונטיתאשרעשויהלהוביללפיתוחםשלשבבימחשבקטניםיותרומהיריםיותרלטובתתעשייתהאלקטרוניקההמתקדמתשלהמחר。

רזלקרניי

פרפ׳ילפינזילר
מרכזויצמן——ברזיללחקרניווןעצבימתמקדבגורמיםובמהלךההתקדמותשלמחלותנוירודגנרטיביותבמטרהלשפרתהליכיםשלמניעה,איתורמוקדם,עיכובואףריפוישלמחלותאלה。המרכז,אשרפועלבתוךמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים,מקדםשיתופיפעולהעםרופאיםבבתיחוליםובמרכזימחקררפואיים。

המרכזלחקרהכימיהשלהחייםע”שדיוידברטון

פרפ׳ילפיינזילר
המרכזלחקרהכימיהשלהחייםע”שדיוידברטוןהוקםעלמנתלתמוךבמחקרבסיסיבכיווניםחדשנייםבתחוםהכימיההביולוגית,בדגשעלתפקידיחלבוניםכאבניבנייןביולוגיותוכזרזיםלתגובותכימיותבגוף。

רזל

פרפ׳רניפז
המרכזלחקרבריאותהאשהחותרלגשרעלהפערהקייםביןמחקרבסיסיומחקרקליניבסוגיותשונותבבריאותנשיםובבריאותמגדרית。המרכזתומךלמשלבפרויקטימחקרחיונייםבתחוםהפריוןותפקודהשחלות,מחלותמוטות——מגדר,ומבנהוהתפתחותהעצםבהקשריאוסטיאופורוזיס。

המרכזלנאנופיסיקהע”שמוריסוגבריאלהגולדשלגר

פרפ׳ירג
המרכזלנאנופיסיקהעל——שםמוריסוגבריאלהגולדשלגרמקדםמחקרתיאורטיוניסיוניבתחוםהנאנופיסיקה,בעקבותהצלחתהמחקריםבפיסיקהמזוסקופית,תת——תחוםשלפיסיקהשלחומרמעובההעוסקבמערכותפיסיקליותשגודלן”בינוני”——ביןהמערכותהגדולותשנשלטותעל——ידיתורתהיחסות,לביןהמערכותהמיקרוסקופיותהנשלטותעל——ידיתורתהקוונטים。

זלניק”ר

פרפ׳ליזלד
המרכזלאלקטרוניקהקוונטיתע”שגרוברתומךבמחקרהתנהגותאלקטרוניםבחומר。מחקריםבתחוםהאלקטרוניקההקוונטיתעשוייםלתמוךבמזעורשלטכנולוגיהובפיתוחםשלהטרנזיסטוריםוהמעגליםהמשולביםשלהעתיד。בעולםבוגודלהמכשורהאלקטרונימצטמצםוהולךעדלקנהמידהנאנו——מטרי,השפעותמכניקתהקוונטיםעלעולםהאלקטרוניקהמתרחבותועשויות,בסופושליום,להכתיבאתתכונותיהםהחשמליותשלהמכשורהאלקטרוני。

רזריי。ומאירגרודצקילחקרתפקודיהמוחהעילאיים

פרפ׳לדנייד
מרכזמורייומאירגרודצקילחקרתפקודיהמוחהעילאייםפועללהבנהמעמיקהיותרשלהחיבורביןתהליכיםקוגניטיבייםכגוןתפיסה,פעולה,זיכרוןושליטהרגשיתוביןתבניותהפעולההמרובותבמוח,במנעדרחבשלסדריגודלבזמןובמרחב。

המרכזלקידוםתגליותמדעיותלזכרושלפרופ”חייםגרטי

פרפ׳יריגי
מרכזזהמספקתשתיתפיננסיתהדרושהלצורךהסבתפרויקטיםחדשנייםהנשעניםעלמדעבסיסיולהםפוטנציאליישומיגבוה,לכדיטכנולוגיותבשלותיותר。מטרתהמרכזהיאהשקעהבטכנולוגיותאלועל——מנתלמשוךגורמיתעשייההעשוייםלהשקיעבמסחורןהעתידי。

מרכזלאבטחהוחישהעל——שםננסיוסטיבןגרנד

פרפ׳ינרדיך
המרכזלאבטחהוחישהעל——שםננסיוסטיבןגרנדתומךבפיתוחסוגיםחדשיםשלחיישניםובדרכיםלשפראתהרגישותוהדיוקשלשיטוחחישה。מחקריםהממומניםעלידיהמחקרכולליםפיתוחםשלביו——חיישנים,חיישניםביו——רפואיים,וכןטכנולוגיותניסיוניותהדרושותלייצורחיישניםקטניםומדויקיםיותרהמסוגליםלאתרכמויותמזעריותשלחומריםבשיטותלאפולשניות。

המרכזהלאומיהישראלילרפואהמותאמתאישיתעלשםננסיוסטיבןגרנד

פרפ׳רר
המרכזהלאומיהישראלילרפואהמותאמתאישיתעל——שםננסיוסטיבןגרנד,המבוססבמכוןויצמןומנוהלעל——ידו,מציעלצוותיםרב——תחומייםשלמדענים,רופאיםקליניים,חברותתרופותוחברותביו——רפואיותלנהלמחקרבתחומיהגנומיקה,אפיוןחלבונים,ביו——אינפורמטיקהוגילויתרופות。התובנותהעולותממחקריםאלומתורגמותלקליניקהלטובתבריאותםשלבניהאדם。

פרפ׳ילקר
המרכזלמחקרימיע”שדהבוטוןמממןמחקריםהעוסקיםבים,תוךהתמקדותביםהתיכון,לצורךהבנתהתהליכיםהשולטיםביחסיהגומליןשלהיםעםהאטמוספירהוהמגווןהביולוגי,הגיאולוגיוהכימישבו。

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

פרפ׳זירייך
המכוןלמיפויחלבוניםע”שדהבוטוןעושהשימושבכליםהמתקדמיםביותרכדילספקניתוחמקיףוכמותנישלחלבוניםבכלדגימהביולוגיתעבורמדעניםהמבצעיםמחקרבסיסיומחקרברפואהמותאמתאישית。המכוןגםמשרתכמרכזלחדשנותבמחקרפרוטאומי,באמצעותשיתופיפעולהעםחוקריםומומחיםקליניים。יחידהזופועלתבתוךהמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתע”שננסיוסטיבןגרנד。

ביתספרלמחקרבמדעיהכימיהע”שסולודואקומאוריציודואק

פרפ׳רטל
ביתהספרלמחקרבמדעיהכימיהע”שסולודואקומאוריציודואקעובדידבידעםהפקולטהלכימיהבמכוןויצמןבכדילהעציםאתהכשרתםשלהסטודנטיםלתאריםמתקדמיםבכימיה。ביתהספרנוסדעל——ידישניאחים,מאוריציווסולוומשפחותיהםבשנת2008。

מרכזמלוויןדובריןלחקרתזונהומדעיהצמח

פרפ׳
מרכזמלוויןדובריןלתזונהומדעיהצמחמתמקדבמאמציםלהגדילאתתפוקתםואיכותםהתזונתישלצמחיםבאמצעותהבנהמשופרתשלהגנטיקה,הביוכימיהוהפיזיולוגיהשלהצמח。

המכוןלחקרחללואופטיקהע”שאנדרהדלורו

פרפ׳יגל—ים
המכוןלחקרחללואופטיקהע”שאנדרהדלורותומךבחקרטבעושלהיקום,מתת——החלקיקהקטןביותרועדהגלקסיותהמרוחקותביותר。המכוןמאגדמדעניםהחוקריםתופעותקוונטיותשלאורוחומר;אתמרחביהחללוכוכבילכת,ממיקרו——מטאוריםדרךענקיגזועדפיצוציסופר——נובהבקצוותהרחוקיםביותרשלהיקום;ותאורטיקניםהפועליםבקנימידהעצומיםואינפיניטסימלייםכאחד。

ביתהספרלמחקרבמדעיהפיסיקהע”שאנדרהדלורו

פרפ׳גלדפרז
ביתהספרלמחקרבמדעיהפיסיקהע”שאנדרהדלורוהואחלקממורשתוהנדיבהשלהיזםואישהחזוןהצרפתי,אנדרהדלורו,ושלקרןאדליסאותהייסד。ביתהספרמספקהעשרהורמהנוספתשלתמיכהלסטודנטיםלתאריםמתקדמיםבמדעיהפיסיקהלאורךשנותלימודיהםבמדרשתפיינברגשלמכוןויצמן。

המרכזע”שפריץהאברלכימיהפיסיקלית

פרפ׳לסיפריד
המרכזע”שפריץהאברלכימיהפיסיקליתתומךבמחקריםבכימיהפיסיקלית,פיסיקהכימיתופיסיקהביולוגית。תמיכהזועוזרתלקבוצותליזוםכיוונימחקרחדשיםולפתחפעילויותקיימותבאמצעותרכישתציוד,חידושושדרוגמעבדות,פיתוחמערכותניסויותחזוקהשוטפתשלמכשורייעודי。

המרכזלפרוטאומיקהמבניתע”שדנהויוסיהולנדר

פרפ׳ילר
המרכזלפרוטאומיקהמבניתע”שדנהויוסיהולנדרפועללהבנתתהליךההתארגנותמרחביתשלחלבונים。הבנהמסוגזהמסייעתלחקוראתתפקודםשלחלבוניםואתתהליכיהמחלהבגוףהנובעיםמחלבוניםפגומים,וכןלהוביללפיתוחתרופותחדשות,דרכיאבחון,חלבוניםלשימושיםתעשייתיים,חיסונים,נוגדנים,ביו——חיישנים,כימיקליםלשימושחקלאי,ואורגניזמיםמהונדסים。המרכזמספקשירותיםברמההארצית。

המרכזלמחקרהתפתחותרשתותעצביותע”שהדה,אלברטוודודמילמןבארון

פרפ׳גיללקיץ
המרכזלמחקרהתפתחותרשתותעצביותע”שהדה,אלברטוודודמילמןבארוןתומךבמאמציםלחשוףבכליםטכנולוגייםאתתהליךהתפתחותהנוירוניםהשונים,למפותאתנדידתםולהתחקותאחרהדרךשבהשלוחותנוירוניםנעותלאורךמרחקיםגדוליםכדילמצואאתמטרותיהם——עלכלההשלכותהמשתמעותמכךעבורמגווןשלמחלותוהפרעותנוירו——התפתחותיות。מרכזזהפועלבתוךמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים。

המכוןלגילויתרופותע”שמוריסוויויאןווהל

פרפ׳זירייך
המכוןלגילויתרופותע”שמוריסוויויאןווהלתומךבמחקרםשלמדעניםישראליםבאוניברסיטאות,מכונימחקרוחברותביומדעלידימתןשירותיסריקהוניתוחלמטרתגילוייםביו——רפואייםומולקולותבעלותפוטנציאלטיפוליומניעתי。

פ

פרפ׳רנ
המרכזע”שמשפחתוילנרלביולוגיהשלכלידםמתמקדבבקרהשלתהליכיםבמערכתכליהדםבמצביבריאותוחולי。היותותקלותבבקרתתהליכיםבמערכתכליהדםמובילותלמגווןמחלותאנושיותכגוןדוםלב,שבץוסרטן,ממצאיםממחקריםמהסוגהנתמךעלידיהמרכזעשוייםלהוביללפיתוחשלכליםלאבחוןמוקדםולריפוי。

מכוןלמנהיגותע”שמשפחתוילנר

פרפ׳זירייך
המכוןלמנהיגותעל——שםמשפחתוילנרמספקתמיכהלפיתוחמחקרמדעי,חינוךומנהיגות。המימוןמהמכוןמשמשלגיוסמדעניםצעיריםוציודמעבדותיהם,יוזמותמחקרוטכנולוגיהחדשות,רכישתמערכותמכשורמדעי,ומחקרבתחוםהחינוךהמדעי。

מרכזהריוז”נטוינברגלחקרגנטיקהמולקולריתשלהצמחים

פרפ׳
מרכזהריוז”נטוינברגלחקרגנטיקהמולקולריתשלצמחיםתומךבמחקריםהתורמיםלהבנתהגנטיקההמולקולריתשלצמחים,ובכךמסייעיםלהתמודדעםאתגריםגלובאלייםכגוןבטחוןתזונתי,מחלותוקשייםסביבתיים。

רזיצי

פרפ׳ילפיינזילר
מרכזויצמן——ברזיללחקרניווןעצביתומךבמחקריםבנושאמחלותנוירודגנרטיביות,כוללגורמים,השלכות,אבחון,מניעה,עיכובואףריפוישלמחלותאלה。המרכזמקדםשיתופיפעולהביתן——חומייםורב——תחומייםבנושא。

המרכזלביולוגיהחישוביתע”שורטהיימר

פרפ׳זירייך
המרכזלביולוגיהחישוביתע”שורטהיימרתומךבמעברשלמדעיהחייםלעידןשלמחקרחישוביהמתאפייןבאיסוףכמויותחסרותתקדיםשלמידעביולוגיובניתוחן。עובדיהמרכזמתמחיםבביולוגיהחישוביתומשמשיםכאנליסטים,מחנכים,ומתווכיםביןהמחלקותהמדעיות,בהןהםעובדים,וביןהמרכזהלאומילרפואהמותאמתאישיתעל——שםננסיוסטיבןגרנד。

מרכזע”שמשפחתזוסמןלחקרמדעיהסביבה

פרפ׳
המרכזעל——שםמשפחתזוסמןלחקרמדעיהסביבהמתקצבמחקריםהעוסקיםביחסיהגומליןהמורכביםשביןהמערכותהגדולותבכדורהארץ,לטובתפיתוחמקורותאנרגיהחדשנייםולאמזהמים。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

פרפ׳נםלנסקי
המרכזלחקרלמידה,זיכרוןוקוגניציהתומךבמחקריםבנושאתפקודיהמוחשעומדיםבבסיסהזיכרוןוההתנהגות,תוךשימושבאמצעידימותמוחי,טכנולוגיותאלקטרופיסיולוגיות,בינהמלאכותיתוגישותמתקדמותשמאפשרותהתחקותאחרפעילותמוחיתושיפוריכולותאנושיות。מרכזזהפועלבתוךמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים。

מרכזידאברהםלחקרגישותאיבחוןוטיפולבמחלותסרטניות

פרפ׳ליץ
מרכזידאברהםלחקרגישותאבחוןוטיפולבמחלותסרטניותמקדםאתחקרמחלתהסרטןבדגשעלהרכיביםהגנטייםשלהמחלה,לטובתפיתוחדרכיםחדשותלאבחוןמוקדםשלתהליכיםממאיריםושיטותטיפולחדשניות。

רזידלסיסי

פרפ׳זירייך
מרכזידע——סלעלמחקרבסיסיתומךבמחקרבסיסיבכלתחומימדעיהטבעוהמדעיםהמדויקים。

מרכזהתוכניתהלאומיתלננו——מדעוטכנולוגיה

פרפ׳גלדר
מרכזהיוזמההלאומיתהישראליתלננוטכנולוגיההואחלקמהיוזמההלאומיתהישראליתלננוטכנולוגיה,הפועלתכשיתוףפעולהביןמשרדהכלכלהותםל”。המרכזתומךבפעילויותהקשורותלתחוםהננו——מדעוננו——טכנולוגיה,בעיקרבאמצעותמימוןרכישתציודמשותףחדש。

רזיד

פרפ׳ילירני
מרכזאידהכהןלמתמטיקהתומךבפעילויותשונותבפקולטהלמתמטיקהומדעיהמחשב。

רזילזים

פרפ׳נירד
מרכזמוריסואילזהכץלהוראתהמדעיםמקדםמחקרבתחוםהוראתהמדעיםבבתיספרבישראללטובתשיפורשיטותההוראהוהלמידה。

מכוןלמדעיהחומריםולתהודהמגנטיתע”שאילזהכץ

פרפ׳ינרדיך
המכוןלמדעיהחומריםולתהודהמגנטיתעל——שםאילזהכץמקדםמחקרהעושהשימושבתהודהמגנטיתוטכנולוגיותמתקדמותבתחום。מדעניהמכוןהגיעולהישגיםמרשימיםבהבנתהתיאוריההעומדתבבסיסהעקרונותהמכנייםהקוונטייםשלהתהודההמגנטית,ובכךתרמוליצירתמגווןרחבשלחומריםחדשים,טכניקותמחקרויישומיםרפואיים。

מרכזצ”רלסוטילילוביןלביוטכנולוגיהשלהצמח

פרפ׳
מרכזצ”רלסוטילילוביןלביוטכנולוגיהשלהצמחתומךבמחקריםהעוסקיםבגדילהותפוקהשלצמחים,אשריכוליםלהיותמיושמיםלאחרמכןלטובתשיפורגידוליםקיימים。משימתושלהמרכזהיאלסייעבמגווןדרכיםלמאמץההתמודדותעםאתגריםגלובאלייםחשוביםכגוןבטחוןתזונתי,מחלותואתגריםסביבתיים。

מרכזלחקרבריאותהילדע”שד”רארהרד,אמיופרדלווינסון

פרפ׳רקדיקטיי
המרכזמקדםמחקריםהעוסקיםבמחלקותילדותומחלותמולדות。

ביתספרלמחקרבמדעיהביוכימיהע”שלורילוקי

פרפ׳יללפל
ביתהספרלמחקרבמדעיהביוכימיהע”שלורילוקיינוסדעלידילורילוקיימסן——פרנסיסקובשנת2007לטובתרווחתםשלסטודנטיםלתאריםמתקדמיםבביוכימיה。ביתספרזההיההראשוןמביןחמשתבתיהספרלמחקראשרנוצרועל——מנתלתמוךבהכשרהשלסטודנטיםבמדרשתפיינברגשלמכוןויצמן。

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„יהודיתרות

פרפ׳רניפז
„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„יהודיתרותתומךבמחקריםבתחוםמדעיהמוח,לשםקידוםההבנהוהטיפולבמחלותנפש。

המכוןלמחקרטרוםקלינישלהמוחע”שמ。יהודיתרות

פרפ׳רליריינר
המכוןלמחקרטרוםקלינישלהמוחע”שמ。יהודיתרותמקדםמחקרמדעירחבטווחבנושאיםשלבריאותהנפש,התפתחותהמוחודגנרציה,מתוךגישהרבתחומיתושילובשלחדשנותביורפואיתעםפלטפורמהשלמודליםחייםעלמנתלקדםגילוייםפורצידרךבתחום。

המרכזלמדעוטכנולוגיהקוונטיים

פרפ׳דיטר
המרכזלמדעוטכנולוגיהקוונטייםמקדםמחקריםבנושאיישומיהשלמכניקתהקוונטיםבפיסיקה,בכימיה,באופטיקהובהנדסה。בהתבססעלגילוייםבנוגעלהתנהגותהחומרבקנהמידהזעיר,מדעניםבמרכזזהחוקריםכיצדניתןלגייסתכונותקוונטיותמורכבותכגוןסופרפוזיציהושזירהלשםפיתוחשלטכנולוגיותהעתיד。: https://centers.weizmann.ac.il/quantum-science-technology/

רזלקריםים

פרפ׳זירייך
המרכזלחוקריםחדשיםמנהלקרנותותרומותנדיבותהמוקדשותלטובתסיועלאנשיסגלוחוקריםצעיריםבכדישיוכלולהצטייןבמהלךשנותיהםהראשונותהקריטיותבמכוןויצמןלמדע。

המרכזלמדעהנתוניםבמכוןויצמןלמדע

פרפ׳יר
המרכזלמדעהנתוניםבמכוןויצמןלמדע,שבתוךהיוזמהלבינהמלאכותיתבשירותהמדע,מקדםיישוםשלכלימדענתוניםמתקדמיםלטובתמחקרבסיסיבמדעיהטבע,באמצעותטיפוחשיתופיפעולהבינתחומייםופיתוחכליםחישובייםחדשניים。

רזי-רקס

פרפ׳ני
מרכזמונרוי——מרקסהמשולבלחקרהפרעותמוחתומךבתרגוםשלמחקרבסיסיבמדעיהמוחליישומיםרפואיים。מרכזזה,אשרפועלבתוךהמכוןלחקרהמוחומערכתהעצבים,מקדםשיתופיפעולהביןחוקריםבמכוןויצמןואנשירפואהבישראלוברחביהעולם,המפתחיםכליםטכנולוגייםוחישובייםבתחום。

המרכזלדימותממוזערודימותנאנו——ביולוגיע”שארווינגוצ”רנהמוסקוביץ

פרפ׳י
המרכזלדימותממוזערודימותנאנו——ביולוגיע”שארווינגוצ”רנהמוסקוביץ”מתמקדבהגברתיכולותהדימותבמכוןויצמן。המרכזתומךביוזמותחדשותלשיפורטכניקותויכולותהדימותוההדמיהוברכישתציודחדשניושדרוגהאמצעיםהקיימים。

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

פרפ׳
המרכזהבינתחומילחקרסרטןע”שמורוס(MICC)פועללהבנהמעמיקהשלמורכבותמחלתהסרטןבאמצעותבחינתתובנותמהמחקרהבסיסיבשדההקליניוהעברתמשובאודותתובנותאלוממטופליםוכןדגימותרקמהמהמרפאהחזרהלמעבדה。מטרתהמרכזהינהלקדםרפואתסרטןמותאמת——אישיתדרךפעילותמחקרשנועדהלמניעה,לאבחוןמוקדםולטיפולבמחלה。המרכזפועלבאמצעותשישהמוסדות:המכוןלאבחוןסרטןע”שאקארד,המכוןלחקרמניעתסרטןע”שאגודתידידימכוןויצמןבשווייץ,מכוןאקארדלחקראבחוןסרטן,המכוןלחקרהטיפולבסרטןע”שדואק,בנקהרקמותויצמן——ברזי,להמערךלמיוןתאיםסרטנייםע”שקליינמןומערךהמיקרוסקופיהלחקרסרטןע”שדהפיצ”וטולזכרוולפגנגורותלסר。

ביתספרלמחקרבמתמטיקהובמדעיהמחשבע”שמורוס

פרפ׳דיטריגריץ
ביתספרלמחקרבמתמטיקהובמדעיהמחשבע”שמורוסנוסדבשנת2009על——ידימנפרדמורוסומשפחתובכדילסייעלצרכיהםשלסטודנטיםלתאריםמתקדמיםבתחומימפתחבמתמטיקה。

המרכזלביולוגיהמבניתע”שיוסףוסילמזר

פרפ׳דרפס
המרכזלביולוגיהמבניתע”שיוסףוסילמזרמתמקדבמאמציםלגלותאתהמבנההמולקולרישלמאקרו——מולקולותביולוגיות,ובמיוחדחלבוניםוחומצותגרעין;יצדם;וכיצדשינוייםמבנייםמשפיעיםעלתפקודם——תחוםמחקרבעלמשמעותביולוגיתמרכזיתהיותומאקרו——מולקולותמבצעותאתרובהתפקידיםבתא。

זלזי

פרפ׳רלינ
המרכזלחקרמחלותזיהומיותעוסקבמחקרמיקרוביולוגיומיקרוביומיכחלקמהמאמציםלהרחיבאתהידעהמולקולרישלממשקיפתוגן——תאמארחואתהקשרשלהםלמחלותמידבקותושאינןמידבקות,לשםפיתוחפתרונותרפואייםשינתנומענהלאיוםשלמחלותזיהומיותעלבריאותהמיןהאנושי。

המרכזלתיאוריהכימיתוחישוביותע”שבןמיי

פרפ׳רינדר
המרכזלתיאוריהכימיתוחישוביותע”שבןמיימחברביןמדעניםתיאורטייםוחישובייםעלמנתלחקוררכיביהיסודחומריםומערכותפיסיקליות,תוךשימושבכליםתיאורטייםוחישובייםעבורקשתרחבהשלמחקרים。

מרכזמינרבהעל——שםאברון——וילשטטרלמחקרבפוטוסינטזה

פרפ׳יגדררץ
קרןמינרבה,האוניברסיטההעבריתירושליםומכוןויצמןלמדעייסדואתמרכזמינרבהעל——שםאברון——וילשטטרלמחקרבפוטוסינטזהבשנת1995。המרכזמקדםמחקרהנוגעלהיבטיםהכימיים,פיסיקליים,טכנולוגייםובקרתייםשלתהליךהפוטוסינטזה,מהרמההמולקולריתלרמההגלובאלית。

ר”

פרפ׳רדיילגרם
תומךבמחקרבפיסיקהתיאורטיתבדגשעלשיתוףפעולהביןמדענימכוןויצמןומדעניםגרמנים。המחקריםנעיםביןההיבטיםהמופשטיםביותרשלתיאוריתהמיתרים,דרךאסטרופיסיקה,ועדלבעיותמעשיותבתחומיאופטיקה,פיסיקהסטטיסטיתופיסיקהשלחומרמעובה。

מרכזמינרבהע”שיוסףכהןלחקרביו——ממברנות

פרי
מרכזמינרבהע”שד”ריוסףכהןלחקרביו——ממברנותנחנךבשנת1988על——מנתלהנציחאתתרומתוהגדולהשלד”רכהןלקשריםהמדעייםביןגרמניהוישראל。באמצעותפעילותו,ניתנהתשומתלבמיוחדתלקידוםהקשריםביןמדעניםישראליםוגרמנים。

מרכזמינרבהעל——שםג”וןפוןנוימןלפיתוחמערכותמגיבות

פרפ׳דדרל
מרכזמינרבהעל——שםג”וןפוןנוימןלפיתוחמערכותמגיבותמקדםאתפיתוחןשלמערכותריאקטיביותמורכבות,בעיקרבאמצעותתהליכיםשלמידולוניתוח。המחקרמתמקדבייצוגיםחזותייםוכליםתומכיםלבנייתמודליםוכןבשיטותהדמיהוניתוחבעלותמשקל。;פרויקטיםנוספיםכולליםמחשובמוכוון——שירות,סימולטוריםטקטייםותהליכימערכותבריאות。

מרכזמינרבהלאסטרטגיותלקבלתהחלטותשלמיקרואורגניזמים

פרפ׳ני
מרכזמינרבהלאסטרטגיותלקבלתהחלטותשלמיקרואורגניזמיםנוסדבשנת2015ומוקדשלחקרההסתברותשלקבלתהחלטותבבקטריותונבגישמרים。

מרכזמינרבהלהדמיהחיהשלאבולוציהבמעבדה

פרפ׳יצקפלפל
מרכזמינרבהלהדמיהחיהשלאבולוציהבמעבדה——נוסדבשנת2014לטובתקידוםמחקרמדעיבתחומיהאבולוציה,הגנומיקהוהביולוגיהשלמערכות。אורגניזמיםהמשמשיםלמחקריםאלוהםלרובמיקרו——אורגניזמים,תולעיםובניאדם。

רזינרלייםניםפלנטרייםקיצניים

פרפ׳
מרכזמינרבהלחייםבתנאיםפלנטרייםקיצונייםמוקדשלחקרהחייםבתנאיקיצוןעלכוכביהלכתבמערכתהשמשומעברלה;ללימודההיבטיםהפיסיקליים,גיאוכימייםוביולוגייםשלהתחום;ולפיתוחמסגרתמחקריתבהניתןיהיהלדרושבשאלותהעומדותבחזיתהמחקראודותחייםאחריםביקום。

מרכזמינרבהלפיסיקהלאליניאריתשלמערכותמורכבות

פרפ׳יקצי
מרכזמינרבהלפיסיקהלאל——יניאריתשלמערכותמורכבותתומךבמחקרהעוסקבדינמיקותלאל——יניאריותוביישומן,כוללזרמימערבולת,מחקריםתיאורטייםוניסוייםבמבניםתבניתיים,ובחירהושונותתבניתית。מחקריםאלומיושמיםבכדילפתורבעיותספציפיותבתחומיהאסטרופיסיקה,הגיאופיסיקהוהביולוגיה。

ם

פרפ׳זירייך
המכוןלחקרהמיקרוביוםמשלבכליםמתחומיהאימונולוגיה,הביולוגיההמולקולריתשלהתאוהמתמטיקהלחקרהאופןשבומיניםמיקרוביאלים,שמתגורריםבאופןטבעיבמערכתהעיכול,משפיעיםעלבריאותהאדם。בלבהמכוןנמצא”פרויקטהתזונההאישית”,והואמקדםשיתופיפעולהשםחוקרירפואה。למחקריםשנעשיםעלידיחוקריהמכוןישיישומיםלחקררפואהמותאמתאישית,השמנתיתר,סוכרת,התפתחותדלקות,סרטןומחלותנוירודגנרטיביות。

המכוןלחקרהטיפולבסרטןע”שדואק

פרפ׳יסףירד
המכוןלחקרהטיפולבסרטןע”שדואק,הפועלכחלקמהמרכזהבינתחומילחקרסרטןע”שמורוס(MICC)חותרלחשיפתהמכניזמיםהמולקולרייםשלתאיםסרטנייםוהמיקרו——סביבהשלהגידול(כגון:רקמות,כלידםותאיםחיסוניים),שואףלהשגתהבנהעמוקהשלמוותתאימתוכנת,המותקןבכלתא,ומחפשאחרגישותביולוגיותחדשותויעילותלהתגברעלהתנגדותםשלתאיגידוליםלטיפול。מטרתהמכוןהיאלאתרתרופותוסוגיטיפולאחרים,שיוכלולחסלתאיםסרטנייםותאיםמשלימים,תוךגרימהשלנזקמינימליאואפסילרקמותבריאות。

המרכזלמכניקהסטטיסטית

פרפ׳גריגריפלקיץ
המרכזלמכניקהסטטיסטיתתומךבמחקרבתחוםהפיסיקההסטטיסטיתויישומיהבקשתרחבהשלדיסציפלינות;מביולוגיהוחקרחומריםרכיםלמכניקתהזורמיםותורתהמידעהקוונטי。

המרכזלביולוגיהשלההזדקנותע”שבלואירוינגמלר

פרפ׳רלינ
המרכזלביולוגיהשלההזדקנותע”שבלואירוינגמלרמקדםמחקראודותהפתולוגיהשלההזדקנות,ובכללזהמערכתהחיסון,מערכתכליהדם,הרקמותהמחברותועוד。

המכוןלביואינפורמטיקהע”שאילנהופסקלמנטו

ד"רד„„„„„„„„„„„„„„„„„
המכוןלביואינפורמטיקהע”שאילנהופסקלמנטועושהשימושבכליםחישובייםחדשנייםבכדילסייעלמדעניםלנתחביעילותובדייקנותאתהרריהמידעהעשיריםשנוצריםכתוצאהממחקריםמודרנייםבהיקףגדו,להןפרה——קלינייםוהןקליניים。מיזוגזהשלביולוגיהוחישוביות,תחתהמסגרתשלהמרכזהלאומיהישראלילרפואהמותאמתאישיתעל——שםננסיוסטיבןגרנד,הפךלכוחמניעמשמעותיבמחקריםביולוגיםברחביהעולם。

המרכזלהנדסהביו——רפואיתועיבודאותותע”שמניהאיגל

פרפ׳ינינלדר
המרכזלהנדסהביו——רפואיתועיבודאותותע”שמניהאיגלמתמקדבשילובביןמדעיהמחשבוטכניקותמתקדמותהמשמשותבמדעיהחיים,מדעיהמוח,חקרסרטןותחומימחקרנוספיםבהםנדרשניתוחשלאותותונתוניםבקנהמידהגדול。

המכוןלחקרמניעתסרטןע”שאגודתידידימכוןויצמןבשוויץ

פרreeפ׳צreeיליreeנree
המכוןלחקרמניעתסרטןע”שאגודתידידימכוןויצמןבשוויץמקדםיוזמותלגילויכיווניםלא——קונבנציונלייםלמאבקבסרטן,תוךהתמקדותבמציאתשיטותמחקרוכליםחדשנייםופורצידרךבאמצעותבנייתהשלקהילתמדעניםאינטראקטיבית。מכוןזההואחלקמהמכוןהבינתחומילחקרסרטןע”שמורוס。

פרפ׳סטפינג
המערךלמיוןתאיםסרטנייםע”שקליינמן,הפועלכחלקמהמרכזהבינתחומילחקרסרטןע”שמורוס(MICC)מספקלחוקריםבמכוןויצמןטכנולוגיותמתקדמותבתחוםשלמיוןתאיםבודדים,אשרמאפשרותלהםלזהות,למיין,ולנתחתאיםסרטנייםותאיםסמוכים。חקרהתקשורתביןתאיםמסייעלעצבפתרונותמותאמיםאישיתלמיגורסרטן。

מערךהמיקרוסקופיהלחקרסרטןע”שדהפיצ”וטולזכרוולפגנגורותלסר

פרפ׳נייגיגר
מערךהמיקרוסקופיהלחקרסרטןע”שדהפיצ”וטולזכרוולפגנגורותלסרמציעלחוקרימכוןויצמןמציעלחוקריםשירותיםשלהדמיהאופטיתוניתוחתמונה,תוךשימושבטכנולוגיותהמתקדמותביותרבתחום。המערךפועלכחלקמהמרכזהבינתחומילחקרסרטןע”שמורוס(MICC)。

רזלציינדי

פרפ׳זירייך
המרכזלמצויינותמדעיתמפקחעלקרנותצמיתותותרומותהמשמשותלמתןמענקיםלחוקריםבעליותקעםרעיונותמחקרחדשיםומקוריים。

המרכזלחקרנוירואימונולוגיהונוירומודולציהע”שמשפחתאנדראהולורנסוולף

פרפ׳ררנטיי
המרכזלחקרנוירואימונולוגיהונוירומודולציהע”שמשפחתאנדראהולורנסוולףתומךבשימושבכליםוטכנולוגיותחדשניותלחקרהאינטראקציותביןנוירונים,רקמותעצביותותאיחיסון,במטרהלהביןולאפנןאתהממשקהעצבי/חיסוניכדילשפראתתפקודוהבריאשלהמוח。מרכזזהפועלבתוךמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים。

המרכזלחקרהפיתוחשלכליםנוירו——טכנולוגייםחדשניים

פרפ׳פריזר
המרכזלחקרהפיתוחשלכליםנוירו——טכנולוגייםחדשנייםתומךבפיתוחשלטכנולוגיותחדשניותושיטותמתקדמותעבורהמרכזיםשפועליםבמסגרתמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים。במרכזזהעובדיםיחדיוביולוגים,פיסיקאים,כימאים,מהנדסיםואנשיתוכנהכדיכליםחדשנייםלטובתחקרהמוח。

קרג‘

פרפ׳זירייך
קרןניסיםלחקרבמדעיהחייםמאפשרלמדעניםבמכוןלקדםמחקרביו——רפואיפורץדרךבתקווהכימחקריםמסוגזהיובילוליישומיםמדעיים。המרכזמגייסמדעניםצעיריםמצטייניםומסייעלהםברכישתציודמחקרביו——רפוא,יתומךברכישתציודמדעיומעניקמענקימחקר。

המרכזלמיקרוביולוגיהע”שמשפחתנל

פרפ׳ררק
מטרתושלהמרכזלמיקרוביולוגיהע”שמשפחתנלהיאלקדםאתהבנתנובנוגעלמיקרואורגניזמיםולרתוםידעזהלטובתיצירתכליםחדשיםעבורשיפורהבריאותוהסביבה。

מכוןסגוללאריכותימים

פרפ׳זירייך
מכוןסגוללאריכותימיםמקדםחקרבינתחומישלתופעותהקשורותבהזדקנותובאריכותימים。פעילויותהמכוןמתמקדותבחקרנושאיםהקשוריםבנוירוביולוגיה,במטבוליזם,בתזונהובמחלותלבוכלידם。

מרכזסגוללחקרהמוחהמתבגר

פרפ׳לירפלס
מרכזסגוללחקרהמוחהמתבגרמתמקדבתהליכיהזדקנותבבריאותובחול,יתוךבחינתאספקטיםמולקולריים,מבנייםותפקודייםשלהתבגרותהמוחבשילובעםניתוחהתנהגותי。זהמרכזפועלבתוךמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים。

המכוןהלאומיע”שעזריאלילדימותומחקרהמוחהאנושי

פרפ׳נםסל
המכוןהלאומיע”שעזריאלילדימותומחקרהמוחהאנושיתומךבמחקריםבתחוםהפיזיולוגיה,הביוכימיהותפקודהמוחהאנושיובתחוםמחלותמערכתהעצבים,ופועללקידוםפיתוחתרופותמשופרותלמחלותאלו。המרכזיפעלבתיאוםעםהמרכזהלאומילהדמייתוגירויהמוח,גוףבתמיכתהמדינההמובלעלידימכוןויצמןבשותפותעםהטכניוןוהמרכזהרפואיתאל——ביבע”שסוראסקי。

מכוןעזריאלילמערכותביולוגיות

פרפ׳יצקפלפל
מכוןעזריאלילמערכותביולוגיותמעניקאתהתשתיתלטווחרחבשלתחומימחקראשרעושיםשימושבשיטותובכליםמתחוםהפיסיקהוהמתמטיקהעלמנתלחקוררשתותביולוגיותהנמצאותבכלהתאיםוהיצוריםוכדילהביןתופעותביולוגיות,החלבמבנההגניםובתפקודםועדהתפתחותאורגניזמיםוגידוליםסרטניים。

המרכזלגנטיקהמולקולריתע”שפורשהיימר

פרפ׳יצקפלפל
המרכזלגנטיקהמולקולריתע”שפורשהיימרתומךבמחקריםהעוסקיםבמנגנוניםהמולקולרייםוהגנטייםהמניעיםתהליכיםביולוגייםבסיסייםבאורגניזמיםמורכבים,הןברמתהתאהבודדוהןבתרביות。

המרכזלפיסיקהניסיונית

פרפ׳יגל—ים
המרכזלפיסיקהניסיוניתמטפחמחקרבכלתחומיהפיסיקההניסויית,החלבהיבטיםהבסיסייםביותרשלפיסיקתחלקיקיםועדלמחקריםניסוייםבתכונותחומרבסיסיות,כגוןמוליכים——למחצהומוליכי——על。כמוכן,המחקרכוללפיסיקהאטומית,מולקולרית,פלזמהואופטיתוכןמחקריםבינתחומייםבפיסיקהשלמערכותביולוגיות。

רזלפיקר

פרפ׳זירייך
המרכזלפיתוחתשתיותמחקרמספקתקציביםהמאפשריםלעמיתימחקרומהנדסיםמסגלהמכוןלפתחשיטותלמקסוםהפוטנציאלשלמכשורמדעיבמכוןולהתאימולצרכיהמחקרהמשתנים。תמיכהזומיועדתלעודדמציאתפתרונותחדשנייםלצרכימחקרייחודיים,הדורשיםהתאמותספציפיותלפרוטוקוליםסטנדרטייםאורמתביצועגבוההמסטנדרטהיצרן。

מרכזמכוןויצמן——מקספלנקלארכאולוגיהואנתרופולוגיהאינטגרטיבית

פרפ׳סטיפיינר
מרכזמקספלנק——מכוןויצמןלארכאולוגיהואנתרופולוגיהאינטגרטיביתמקדםמחקריםבתחוםהארכיאולוגיהדרךשימושמשולבבמתודולוגיותמעבדהשונות。פרופ‘זאן——זאקהובלין,מכוןמקספלנקלאנתרופולוגיהאבולוציונית,ראשהמרכז——שותף)

המכוןלמדעיהכימיהע”שפרלמן

המכוןלמדעיהכימיהע”שפרלמןתומךבפעילותהשוטפתהמתבצעתבבנייןפרלמןלמדעיהכימיהובתחזוקתו。הבנייןהוקםעל——ידיהרולדפרלמןז”ל,ממייסדיהשלאגודתהידידיםשלמכוןויצמןלמדעבשיקגו。תמיכתהמכוןעל——שםפרלמןמאפשרתלמדעניםמהמחלקותלחומריםופנישטחולפיסיקהכימיתלבצעאתעבודותהמחקרשלהםבמתקןמדעימתקדם。המחקרהמדעיהמתבצעבבנייןפרלמןהואמגווןוכולל,ביןהיתר,פיתוחננו——צינורות;מציאתמקורותאנרגיהחלופייםושיפוריעילותןשלטכנולוגיותלאנרגיהבת——קיימא;זי;וחידושיםבשיטותמתקדמותבתהודהגרעיניתמגנטית(NMR)。

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

פרפ׳זירייך
המכוןלאימונולוגיהשלהאדםע”שמוריסקאהןמוקדשלחקרשלמערכתהחיסוןהנרכשת,כלומר,להבנתהאופןשבופועליםמנגנוניההגנהשלמערכתהחיסון。מטרתנוהיאלהביןאתיחסיהגומליןביןהתאיםוהמולקולותהעומדיםבבסיסהשלהתגובההחיסונית——המתווכתעלידינוגדנים——לפתוגניםמזהמים,לחיסוןולמזהמיםוחיידקיםבמערכתהעיכול。אתממצאיהמחקריםהללורותמיםהמדעניםשלנוליצירהשלאסטרטגיותחדשותלמניפולציהשלמערכתהחיסוןולחיסולגידוליםסרטנייםבשיטותשלאימונותרפיה。עלידיאפיוןהרכיביםהתאייםוהמולקולרייםהמעורביםבתגובהחיסוניתמוצלחת,אנושואפיםלסלולאתהדרךלגילוישלחיסוניםושלטיפוליםחדשיםשיתנומענהלמגווןרבשלמחלות,כוללסוגיםמסוימיםשלסרטן。

מרכזע”שמשפחתקאהןלחקרביולוגיהשלמערכותבתאיאדם

פרפ׳יצקפלפל
המרכזע”שמשפחתקאהןלחקרביולוגיהשלמערכותבתאיאדםפורשאתחסותועלמחקריםמתקדמיםבביולוגיהשלמערכות,גישההוליסטיתלחקרהביולוגיההשואפתלנטרבמקבילאתכלהתהליכיםהביולוגייםהפועליםכמערכתמשולבת。

פס

פרפ׳זירייך
המכוןלכנסיםע”שדימיטריסקוראפסתומךבכנסיםמדעייםבינלאומייםבמרכזהכנסיםעל——שםדודלופאטי,הממוקםבקמפוסהמכון,במטרהלהעשיראתחילופיהידעהאינטלקטואלייםולבססאתמעמדושלמכוןויצמןכמוקדעולמילמחקרמדעי

מרכזהלןומרטיןקימללמדעיהארכאולוגיה

פר
מטרתוהעיקריתשלמרכזהלןומרטיןקימללמדעיהארכאולוגיההיאלהכשירסטודנטיםללימודידוקטורטהןבמדעיהטבעוהןבארכיאולוגיה,ובכךלאפשרלהםליישםאתהכליםוהשיטותהאנליטייםהמתוחכמיםביותרבמחקריתרבויותעתיקותהמבוססיםעלממצאיםחומריים。

רזלרטיקיללדיננ

פרפ׳ד
מרכזהלןומרטיןקימללמדעיהננומטפחאתהממשקביןביולוגיהמולקולריתומדעיהננובמטרהלזהותננו——חומריםחדשיםומשופרים。המרכזגםתומךבמעבדותהלןומרטיןקימללמדעיהננובמכוןויצמן。

זליצ

פרפ׳רפלקליי
המרכזלעיצובמולקולריעל——שםהלןומרטיןקימלתומךבמחקרהעוסקבעיצובןובייצורןשלמולקולותאורגניותואורגנו——מתכתיותבעלותתכונותחדשותובפיתוחשלשיטותייצורחדשותאשרעשויותלהשפיעעלתעשיותהתרופותוהכימיקליםהעדינים。

רזלקיללדיםפלנטריים

פרפ׳יספי
מרכזהלןקימללמדעיםפלנטרייםמטפחשיתופיפעולהחדשנייםבחקרהגיאולוגיה,הגיאופיסיקה,הגיאוכימיה,אקסו——ביולוגיה,אקליםואטמוספירותשלכוכבילכת,וכוכביםמחוץלמערכתהשמש。המרכזתומךבתכניתללימודיםמתקדמיםבמדעיכוכביהלכתומסייעלמכוןויצמןלהפוךלגורםמובילביוזמותמחקרלאומיותובינלאומיותבחקרהחלל。

המכוןלתהודהמגנטיתע”שהלןומרטיןקימל

פרפ׳ינרדיך
המכוןלתהודהמגנטיתעל——שםהלןומרטיןקימלמעודדחידושיםבטכנולוגיותתהודהמגנטיתותורםתרומהמשמעותיתלמחקרבסיסיוליישוםטכנולוגיותבתחום。

רז。קיללקר

פרפ׳דינ
רז。קימלמןלחקרמבנהשלביומולקולותמקדםמחקריםאודותהמבנהשלמאקרו——מולקולותביולוגיותושילובןליחידותואברוניםפנים——תאייםפעיליםומתפקדים。המרכזתומךבפרויקטיםהחוקריםחומצותגרעיןוביטויוטיהורחלבונים,קריסטליזציה,ואיסוףמידעקריסטלוגרפי。

מכוןקלורלדימותוספקטרוסקופיהשלתהודהמגנטיתבעוצמותגבוהות

פרפ׳לסיפריד
מכוןקלורלדימותוספקטרוסקופיהשלתהודהמגנטיתבעוצמותגבוהותתומךבשאלותמחקרבקשתרחבהשלנושאים:פיזיולוגיהוביוכימיהשלהתא,שלרקמותושלבעליחייםובניאדם;מבנהחקרודינמיקהשלכימיקליםוביו——מולקולות;关系式קר关系式:关系式רים关系式קד关系式ים关系式ד关系式ים。。ועיבודמידעוכןבשיפורטכנולוגיותלחקרתופעותשונותבעולם。

המרכזלפיסיקהביולוגיתע”שקלור

פרפ׳ליזס
המרכזלפיסיקהביולוגיתע”שקלורתומךבפעילויותמחקרהעושותשימושבשיטותהפיסיקהוהפיסיקההכימיתלחקרמערכותביולוגיות。בעידודושלהמרכזעובדיםיחדביולוגים,כימאים,מדענימחשב,ופיסיקאיםעלמנתלחקורמגווןנושאיםיסודייםבביולוגיה,ולפתחגישותחדשותלחקירתם。

המרכזע”שאהרוןקציר

פרפ׳קריניני
1972年נוסדבשנתבעקבותמותוהטראגישלאהרוןקציר——קצ”לסקיבידיטרוריסטים,כגלעדלזכרו。המרכזמקדםפעילויותבביולוגיהפיסיקליתומדעמאקרו——מולקולרי,וכןבתחומימחקראשרעניינואתאהרוןקציר——קצ”לסקי,בדגשעלההשפעהשלהקדמההמדעיתוהטכנולוגיתעלהחברההאנושית。

רזלם”

פרפ׳רסגל
המרכזלחקרגנוםהאדםע”שקראוןמספקבסיסידעחישוביוניסוייאודותמידעגנטילקהילתהמחקרהאקדמי,הרפואיוהביוטכנולוגיבתחומיםכגוןדיאגנוסטיקה,חקלאות,מחלותגנטיות,פיתוחתרופותוריפויגנטי。המרכזמהווהרכיבחיוניבתשתיתהאסטרטגיתשהרחיבהאתהיכולתהישראליתלנצלאתהמידעהרבהזורםמפרויקטהגנוםהאנושי。באמצעותשיתופיהפעולההרביםאותםיזם,המרכזמהווהשותףמרכזיבמחקרפורץדרךבנבכיהגנוםהאנושי。

המכוןלגנומיקהע”שקראון

פרפ׳זירייך
המכוןלגנומיקהע”שקראוןמספקשירותיריצוףגנטיוניתוחמידעמתקדמיםהמסייעיםלמדעניםבמכוןויצמןוחוקרים——מהאקדמיה,עולםהרפואהוהתעשילה——בצעמחקרביו——רפואיבשיתוףעםהמרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתע”שננסיוסטיבןגרנד。

פרפ׳נירדדז
המרכזלפוטוניקהע”שקראוןמקדםאתחקרהאור,עלהשלכותיוהיישומיות。מכוןויצמןהינומוסדמחקרמובילבעולםבתחוםהפוטוניקה。פוטוניקההיוותהבעברכרפורהלגילויקרינתגמה,קרניאולטרה——סגול,אוראינפרה——אדום,גלימיקרווגלירדיו,עםשימושיםיישומייםבתחומיםשוניםומגוונים,מרפואהועדתעשיותביטחוניות——כוללמחשוב,אבחוןרפואי,דימות,תקשורתנתוניםבשבביםוהגנהבאמצעותקרנילייזר。

המרכזלחקרבריאותהנפשוהרגשותע”שאירנהוג”רדדרשר

פרפ׳רניפז
המרכזלחקרבריאותהנפשוהרגשותע”שאירנהוג”רדדרשרמשלבמגווןשיטותמחקרוגישותאשרשופכותאורעלהמנגנוניםוהתכונותשלבקרתרגשותעלמנתלספקתובנותשיתרמולחיזוקחוסןנפשי,למניעתמחלותנפשולפיתוחטיפוליםותרופות。מרכזזהפועלבתוךמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים。

המרכזלנוירוביולוגיהחיוביתע”שמייקוולריהרוזנבלום

פרפ׳יניזי
המרכזלנוירוביולוגיהחיוביתע”שמייקוולריהרוזנבלוםמקדםמחקריםבמגווןנושאיםבתחום,כגוןעמידהבסטרסוהבדליםבינאישייםבהתמודדותעםטראומה,פגיעהושינוייםתלויי——גיל。מרכזזהפועלבתוךמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים。

המרכזלמערכותמידעעל——שםד”רקארלוליילהריבשטיין

פרפ׳יגלרטיי
המרכזלמערכותמידעעל——שםד”רקארלוליילהריבשטייןתומךומקדםאתרשתותהמחשובוהתקשורתהמשולבותברחביהקמפוס,מתוךהבנתחיוניותהשלתשתיתתקשוביתמתוחכמתבכלההיבטיםשלמדעומנהלהמודרניים。

המרכזלחקרביולוגיהשלהשתלותע”שגבריאלהריץ”

פרפ׳ייררייזנר
המרכזלחקרביולוגיהשלהשתלותע”שגבריאלהריץ”נוצרעל——מנתלתמוךבאופןמיוחדבמחקריהםשלפרופ”צבילפידות,פרופ”דבציפוריופרופ”יאיררייזנר,המוקדשיםלהשתלותתאיגזעהיוצריםתאידם。

המרכזלחקרמחלותתורשתיותע”שמשפחתדודופלהשאפל

פרפ׳רז
המרכזלחקרמחלותתורשתיותע”שמשפחתדודופלהשאפלתומךבחקרתסמונתדאוןוהפרעותגנטיותאחרות。המרכזמקדםשימושבטכנולוגיותטרנסגניותבכדילהבהיראתהמנגנוניםהמולקולרייםבאמצעותםשינוייםגנטייםמשפיעיםעלמאפייניהתא。

המכוןלמחקריםטרום——קלינייםע”שמשפחתדודופלהשאפל

פרפ׳זירייך
המכוןלמחקריםטרום——קלינייםע”שמשפחתדודופלהשאפלתומךבמחקריםקדםקלינייםבהםמעורבהמרכזהלאומיהישראלילרפואהמותאמתאישיתע”שננסיוסטיבןגרנד。המכוןע”שמשפחתשאפלמקדםאתיעדיועל——ידימתןתמיכהחיוניתבציוד,כוחאדםומשאבים,וכןבאמצעותניהולמחקריםקדם——קלינייםבמרכזהישראליהלאומי。

המרכזלחקרמנגנוניחישהותנועהע”שאגודתידידימכוןויצמןבשוויץ

פרפ׳יללפל
המרכזלחקרמנגנוניחישהותנועהעוסקבתהליכיםשמתרגמיםקלטחושילפעולה,עלידיחקרסוגיהקלטשמתקבליםבאמצעותהראייה,השמיעה,הריח,הטעםוהמגעלצדאינטגרציהסנסומוטוריתוניווט。מרכזזהפועלבתוךמכוןעזריאלילחקרהמוחומערכתהעצבים。

המרכזלביולוגיהמטבוליתע”שמשפחתורהוג”וןשוורץ

פרפ׳
המרכזלביולוגיהמטבוליתע”שמשפחתורהוג”וןשוורץתומךבפעילותהשלהיחידהלאפיוןמטבולי(微控制器)、אשרעוסקתבזיהוישלמטבוליטיםובשליטהבהם。מטרתהמרכזהיאלקדםאבחון,טיפולויצירהשלאסטרטגיותחדשותלמניעתמחלות。

רז

פרפ׳יקטרל
מרכזשוורץ/רייסמןלפיסיקהשללייזריםרביעוצמהמקדםמחקריםבנושאמיצויהפוטנציאלהטמוןבלייזריםרביעוצמהבטווחרחבשליישומיםבתחוםהרפואה,הביטחוןועוד。

מכוןשוורץ/רייסמןלפיסיקהתאורטית

פרפ׳דיטר
מכוןשוורץ/רייסמןלפיסיקהתאורטיתמספקלחוקריםבתחוםמסגרתעבודהאינטלקטואליתבלתי——פורמליתבאמצעותאירוחשלסדנאותמדעיותבנושאפיסיקהתאורטית。

רזל

פרפ׳
המרכזלחקרמיםואקליםע”שד”רשולמממןפרויקטיםבתחוםהמיםוהאקליםלטובתקידוםהבנהטובהיותרשלהסביבהבמבטגלובלי。

המכוןלכימיהתרופתיתע”שד”רברישרמן

פרפ׳רלפליי
המכוןלכימיהתרופתיתע”שד”רברישרמןמממןמחקריםחדשנייםבתרכובותשעשויותלשמשבפיתוחטיפוליםרפואייםלמגווןמחלותוהפרעות,כוללמחלותאוטואימוניות,סרטן,מחלותניווניות,ומחלותמדבקות。