חינוךמדעי

קידוםאוריינותמדעיתבחברההישראליתובמערכתהחינוך

מכוןויצמןלמדעמייחסחשיבותרבהלקידוםהחינוךהמדעיבבתיספרובקרבהציבורהרחב。מכוןדוידסוןלחינוךמדעי,הזרועהחינוכיתשלמכוןויצמן,מובילבתחוםזהבישראלתוךטיפוחחברהבעלתאוריינותמדעית。בנוסף,מכוןויצמןומכוןדוידסוןמכשיריםאלפימוריםלמדעיםומתמטיקה,מפעיליםמחנותוטורניריםתחרותייםבין——לאומייםשלמדעלנוער,ומציעיםמגווןרחבשלתכניותלסטודנטיםולציבורהרחב——כוללגןהמדעעל——שםקלור,מוזיאוןפתוחבעלמוניטיןבין——לאומי。

戴维森科学教育研究所

מכוןדוידסוןלחינוךמדעי

לפנייותרמ-20שנההקיםמכוןויצמןלמדעזרועחינוכית:מכוןדוידסוןלחינוךמדעי,אשרמפעילקשתרחבהשלתוכניותמדעיות——חינוכיות。במכוןדוידסוןיוזמים,מארגניםומפעיליםתוכניותשמטרתןליצוראתהחיבורהחשובביןאנשיםלמדע。מכוןדוידסוןהואמוקדמקצועילתלמידים,להוריםולקהלהרחב,כמוגםלמורים,אנשיאקדמיה,ממשלוחינוך。מאזהקמתובשנת1999פועלהמכוןבמגווןאפיקיםלהנגשתמדעלקהלהרחב。באתרהמכון,המהווהשערלעולםהמדע,אפשרלמצואתוכןעשירהמתעדכןמדייוםביומו,ושכוללכתבות,סרטונים,ניסוייםמדעייםועוד。נוסףעלכך,באתרהמכוןמתפרסמותתוכניותמגוונותלבתיספרולמורים,תחרויותומחנותמדעלילדיםולנוער,סדנאותוקורסיםמקוונים,תוכניותלמצטייניםולהעצמתתלמידים,ועוד。
科学教学系

ים

המחלקהלהוראתהמדעיםבמכוןויצמןהוקמהבשנת1968על——ידיפרופ”עמוסדה——שליט。מדוברבמחלקהאקדמיתמלאהאשרמשימתההעיקריתהיאלקדםאתתחוםהחינוךלמדעומתמטיקהככלל,ולהשפיעעלהחינוךלמדעומתמטיקהבישראל。יעדמרכזישלהמחלקההואלפתחהנהגהאקדמיתומעשיתבחינוךלמתמטיקהומדעים。
Schwartz/Reisman科学教育中心

מרכזשוורץ/רייסמןלחינוךמדעי,רחובות

מרכזשוורץ/רייסמןלחינוךמדעי,רחובותהוקםבשנת2013כדילספקלימודיחמשיחידותבפיסיקהלתלמידיםברחובות,נסציונהוהסביבה。הלימודיםמתקיימיםבקמפוסרותואוריאלארנוןבתוךמכוןויצמןלמדע,באווירהמעשירה,במעבדותמצוידותהיטבובהנחייתמוריםמעולים。כלאלה,מאפשריםלתלמידיםלמצותאתהפוטנציאלשלהםבמקצועזה。
国际科学计划、夏令营和竞赛

תכניות,מחנותוטורניריםבינלאומייםלמדע

המחנההבינלאומילנוערשוחרמדעעל——שםד”רבסיפ”לורנס(张明)הואתכניתיוקרתיתהמפגישהביןתלמידיתיכוןמצטייניםמרחביהעולםלמשךחודששלם,במהלכוהםמתנסיםבלמידהמעשית,מקיימיםפרויקטימחקרבמעבדותמכוןויצמןומטייליםלאורכהולרוחבהשלישראל;טורנירהפיסיקההבינלאומיעלשםשלהבתפריארהואטורנירפיתוחכספותתחרותיבמיוחדבוסטודנטיםמתחריםבמדינותהאםשלהםעלהזכותלהגיעלטורנירהגמרבקמפוסמכוןויצמן;והתכניותמתמטיקהבהתכתבותומדעבהתכתבותמציעותהעשרהמקוונת。
公众科学

דלצירר

מכוןויצמןפועלבמספרמישוריםלקידוםסקרנותואוריינותמדעיתבקרבציבוריםרחבים。