סטודנטים

חייהסטודנטיםבמכוןויצמןלמדעהםתוססיםומרגשים。המוקדהעיקריעבורכלהסטודנטיםהואמדרשתפיינברגהממוקמתבמשכןללימודימוסמכיםעל——שםדודלופאטי,בלבלבושלקמפוסמכוןויצמן。סטודנטיםלתוארשניאודוקטורטיכוליםלהקדישאתמלואזמנםללימודיהםועבודתםבמעבדההודותלסביבההתומכתהקיימתבמדרשה,החלמהמדיניותשלפטורמלאמשכרלימוד(המתאפשרתהודותלמלגותחודשיותנדיבותלאורךתקופתהלימודים)ועדלמגווןהשירותיםהנגישיםבנקל。

学者

לימודים

עיינובתיאורודרישותהתכניותללימודימוסמך(MSc)אודוקטור(博士),כמוגםבמסלולהישירלדוקטורט,בדקולוחותזמניםלקורסיםודרישותלמבחנים(הקישוריםבאנגליתבלבד)。
学生生活及服务

רים

מדרשתפיינברגיצרהאווירהמפרהללימודים,עםכמהשפחותלחציםחיצוניים。השירותיםואפשרויותהדיורשאנחנומציעיםהופכיםאתהזמןשהסטודנטיםמבליםכאןלאפקטיבי,יעיל——ומהנה。
其他主要环节

קיספים

במהלךהלימודיםלתאריםמתקדמים,סטודנטיםבמדרשתפיינברגמעורביםבאופןמהותיבעבודתהמעבדותהשונותבמכוןואףמופיעיםבמקריםרביםכמחבריםראשוניםבפרסומיםמדעיים。סט;חלקמהתחומים,כמולמשלמדעיהחיים,דורשיםסבבמעבדות。
博士后

בתר——דוקטורט

עמיתיבתר——דוקטורטמעשיריםאתמכוןויצמןבניסיונםוזוכיםלהזדמנותלקדםאתכיווניהמחקרשלהםעל——ידיעבודהשכםאלשכםעםחוקריםראשיים。מאותבתר——דוקטורנטיםבין——לאומייםמוצאיםביתחםבמכוןויצמןמדישנה,ושביםלמעבדות——הביתשלהםמצוידיםבידעוניסיוןחדשים。
来访的学生亚博英雄联盟

סטודנטיםאורחים

סטודנטיםאורחיםזוכיםלהזדמנותנדירהלעבודעלמחקריםפורצי——דרךבמגווןרחבשלתחומים。
图书馆

ספריה

ספריתמכוןויצמןשואפתליצורסביבתמידעדינאמיתהמטפחתמחקר,למידהוחדשנות。באמצעותשימושבמאגרימידעקליםלחיפוש,שירותיםמגווניםוכליתמיכה,תוכלולמצואכלדברשתרצובנקל。