יישומיםטכנולוגיים

בתהליךיישוםטכנולוגיות,ידע,תגליותואמצאותמועבריםמהאקדמיהאלהציבור。העברתןשלטכנולוגיותנעשיתבמספרדרכים,הכוללותחינוך,פרסומיםאקדמייםוהפיכתהטכנולוגיותלמוצריםהניתניםלמסחור。

למכוןויצמןלמדעהיסטוריהארוכהורבהת——צלחותשליישוםטכנולוגיותהמהוותמרכיבחשובבהגשמתחזוןהמכון:״מדעלמעןהאנושות״。

משרדסגניתהנשיאלחדשנותוליישומייםטכנולוגיים

משימתושלמשרדסגניתהנשיאלחדשנותוליישומייםטכנולוגייםהיאלהגןעלהקנייןהרוחנישלמכוןויצמןלמדע,לזהות,להעריךולתמוךבפריצותדרךמדעיותולסייעבהפיכתהתגליותשלמכוןויצמןלטכנולוגיותלמעןהאנושות。

▪▪ינ:י▪▪יד▪ל▪▪קרטר▪ם-יי▪▪▪י

בינההינהיחידהמדעיתאשרהוקמהבתחילתשנת2021בכפיפותלמשרדסגניתהנשיאלחדשנותויישומיםטכנולוגיים,פרופ”איריתשגיא。בינההוקמהעל——מנתלתמוךבמחקרהבסיסיהענףהמתקייםבקמפוס,ולגשרבינולביןהפעילותהמסחריתהמבוצעתדרךחברתידע。בינהמסייעתבפיתוחרעיונותראשונייםשלחוקריהמכוןבכלתחומיהמחקרהבסיסי,עוזרתבתכנוןסטניסוייםמדעייםומקשרתביןהמדעניםליועציםהמסייעיםבהבשלתםלעברהיישוםלרווחתהאנושות。בנוסף,בינהאחראיתעלתוכניותהעשרה,הכשרהוליווילסטודנטיםוחוקריםובהםמפגשיאקדמיהותעשייה,סדנאות,קורסיםוהרצאותשיועברועל——ידיבוגרימכוןויצמןומומחיםמהתעשייה。

יד青草青草קר青草青草פי青草青草

ידעמחקרופיתוחבע״מהינההזרועהמסחריתשלמכוןויצמןלמדע。ידעמחזיקהבזכותהבלעדיתלמסחראתהקנייןהרוחניהייחודיהמפותחעלידימדעניהמכון。