משתמש/תנכבה/ד

השימושבלשוןזכרבמסמךזההינומטעמינוחותבלבד,והאמורבומתייחסבאופןשווהלכלמשתמשיו

ברוךהבאלאתרמכוןויצמןלמדע(להלן:“האתר”ו——“המכון”בהתאמה)。האתרמנוהלומופעלעל——ידיהמכוןוכוללמידערבבמגווןתחומים,לרבותקישוריםלאתרימשנהשלהיחידותהשונות,הפועלותתחתהמכוןולאתרארגוןבוגריהמכון。בעצםכניסתךלאתרו/אובביצועפעולהבו,הנךמצהירכיקראתוהבנתאתתנאיהשימושבאתר,המהוויםהסכםביןהמכוןלבינך(“תנאיהשימוש”),כיהנךמסכיםלתנאיםאלוומאשרכיתפעלבהתאםלהוראותיהם,כיתנאיהשימושיחייבואותךלכלענייןודברוכילאתהיהלךו/אולמימטעמךכלטענהו/אותביעהו/אודרישהכנגדהמכוןו/אומימטעמו,אלאככלשהמכוןהפראתתנאיהשימוש。ככלשאינךמסכיםלתנאיהשימוש,הינךמתבקשלצאתמהאתרולאלהשתמשבוו/אובשירותיו

כללי

השימושבאתרכפוףלתנאיהשימושולתחולתם。לפיכך,הנךמתבקשלקרואאתתנאיהשימושבקפידהולפעולעלפיהם。המידעוהתכניםבאתרניתניםכמותשהם,ולאתהיהלךכלטענה,תביעהו/אודרישהכלפיהמכוןו/אומימטעמובגיןתכונותהאתר,מגבלותיוו/אוהאפשרויותהקיימותבו,אובקשרעםהתאמתולצרכיךולדרישותיך

יר

הינךמתחייבלנהוגבאחריותבשימושבאתרולהתייחסבכבודלמבקריםאחריםבאתר,למפעיליוולכלגורםאחרהעלוללהיפגעמשימושךבאתר。השימושבאתרנועדלמטרותחוקיותבלבד。במידהשהמכוןיגלהו/אויחשודכיאינךעושהשימושהולםבאתר,הואיהיהרשאי,עלפישיקולדעתוהבלעדי,לחסוםאתהשימוששלךבכלאחדמהשירותים(אובחלקם),המוצעיםבאתרבאופןמיידיוללאמתןהודעהמוקדמת

שימושמוגב/להגבלותבדיניזכויותהיוצריםוהקנייןהרוחני

תנאיהשימושחליםעלהשימושבאתרובתכניםהכלוליםבו。המונח”תוכן”או”תכנים”כולל,אךלאמוגבל,לבסיסיהנתונים,עיצובגרפי,מידעמכלמיןוסוג,לרבותכתבות,מאמרים,סקירות,נתונים,ידיעות,ניתוחים,תכנים,הערכות,בטקסט,בתמונות,בסרטונים,בתוכנתמחשב,במאגרמחשב,ו/אובקול,שיועמדולרשותהמשתמשיםבאתר,וכלפרטאחרהקשורבהפעלתושלהאתר

זכויותהיוצריםוהקנייןהרוחניבשירותיםובתכניםהכלוליםבאתר,וכןשמותוסימניםמסחריים,הנםשלהמכוןו/אושלצדדיםשלישיים,מהםקיבלהמכוןרישיוןשימושכדין,אלאאםצויןאחרתבמפורש。במידהשאתהסבורכיהאתרו/אוהתכניםמפריםבאופןכלשהוזכויותיוצריםבבעלותך,אנאהודעלנועלכךבהקדםהאפשרי。השימושבתכניםמוגבללשימושאישיואיןלעשותבהם,אובחלקם,כלשימושמסחרי;איןלהשתמש,אולאפשרלאחריםלהשתמש,בכלדרךאחרת,ביןמסחריתוביןשאינהמסחרית,בתכניםמתוךהאתר,בניגודלתנאיהשימוש,לרבות

לשנות,לפרסם,לשדר,להעביר,למכור,להפיץאולעשותשימושמסחריכלשהו,בתכניםו/אובכלחלקמהםלהפיץ,להעתיק,לשכפל,להציגבפומבי,אולמסורלצדשלישיאתהתכניםו/אוכלחלקמהם,אליצורלקטוסףאומאגרשיכילותכניםמהאתרבאמצעותיישוםמחשבאוכלאמצעיאחרלהציגתכניםמהאתרבכלדרךשהיא,המשנהאתעיצובםבאתראומחסירהו/אומוסיפהאליהםתכניםכלשהם。בנוסףהינךמתחייבכיבמידהותיצורקישורהמפנהלתוכןהמופיעבאתר,אשראינודףהבית,באמצעותקישור”עמוק”ו/אובכלדרךאחרת,ייעשההקישורתוךהפניהלעמודהביתשלהאתר。המכוןרשאילהורותלךלבטלכלקישור,לרבותקישורעמוקכאמור,לפישיקולדעתוהבלעדי。במקרהזהתבטלאתהקישורשביטולונדרשלאלתר,ולאתהיהלךכלטענה,דרישהאותביעהכלפיהמכוןו/אוהאתרבענייןזהלבצעקישורמהאתראואלהאתרלכלאתרהמכילתכניםפוגעניים;לבצעחדירהלחומרו/אולקובצימחשבשלאכדיןו/אוהעברתוירוסמחשבלמחשביםאחריםו/אושימושאוהפרעהלמחשביםאחריםבניגודלהוראותחוקהמחשבים,התשנ”ה- 1995לפרסםכלתוכןהפוגעו/אוהעלול,לדעתהמכון,לפגועבמוניטיןובשםהטובשלהמכון,עובדיוו/אומימטעמוו/אושלצדדיםשלישייםו/אולהפרזכויותיוצריםשלהמכון,עובדיוו/אומימטעמוו/אושלצדדיםשלישייםו/אולהפרכלזכותאחרתשלהמכון,עובדיוו/אומימטעמוו/אושלצדדיםשלישיים

השימושבאתר

השירותיםבאתרמיועדיםלשימושפרטיבלבדואינךרשאילעשותבאתרכלשימושהקשורלפעילותמסחריתכלשהי,אלאאםקיבלתאישורמפורשבכתבומראשמאתהמכון。הנךמתחייבבזאתשלאלעשותשימושבאתרו/אובתכניולשוםמטרהבלתיחוקית,ולשוםמטרההאסורהעלפיתנאיהשימוש。המכוןשומרלעצמואתהזכות,מבלישתהיהעליוחובהלעשותזאת

לערוךולהסירמהאתרכלמידע,שלפישיקולדעתוהבלעדי,מפראתתנאיהשימושלנקוטכלפעולהנגדמשתמשים,שלפישיקולדעתוהבלעדישלהמכון,מפריםאתתנאיהשימושו/אועושיםשימושאסורבאתר,לרבותלהפסיקמתןשירותים,לחסוםאתהגישהלאתרו/אולנקוטבהליכיםמשפטיים

המכוןלאיישאבכלאחריותלכלנזקשייגרםלךכתוצאהמכלשימושלרעהבאתרעלידךו/אוע”יכלצדשלישי。הנךנושאבאחריותהמלאהוהבלעדיתלכלשימושאסורכאמורשנעשהעלידךומתחייבלשפותאתהמכוןבגיןכלנזקשייגרםכתוצאהמכך

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

חלקמהשירותיםבאתריהיוטעוניםהרשמה,ויתכןכיבמסגרתההרשמהתידרשלמסורמידעאישי。בלאלמסוראתהנתוניםהמבוקשים,המחויביםלצורךהשלמתהרישום,לאתוכללהירשםלשירותיםאלו。עלידיביצועהרישוםהנךמאשרכיהנתוניםשתמסוריישמרווישמשואתהמכון,בכפוףלהוראותהדיןור.יתכןכיבעתהרישוםלשירותתתבקשלבחורשםמשתמשוסיסמאשיזהואותךבעתהכניסהלשירות。באחריותךלשמורעלשםהמשתמשוהסיסמאבסודיותכדילמנועשימושלרעהבהם。המכוןרשאי,לפישיקולדעתוהמוחלטשלאלאפשרלךלהשתמשבשירותהטעוןרישום。מבלילגרועמהאמורלעיל,רשאיהמכוןלבטלאתרישומךלשירות,אולחסוםאתגישתךאליו,עלפישיקולדעתוהבלעדי

תכניהאתר

תכניקישורים(链接)ותכנימשתמשים

האתרמציגקישוריםלתכניםשלאתריםאחריםוכןלתכניםשמקורםבמשתמשיהאתר。איןלמכוןכלשליטהעלתכניהאתריםהאחריםו/אועלתכניםהמתפרסמיםעלידיהמשתמשיםבאתר,והמכוןאינומציגכלמצגבקשרלתוכנם。הנךמסכיםבזאת,כיעםכניסתךלכלאתראחר,תהיהכפוףלתנאיהשימושוהמדיניותשלאותואתר,והאחריותלנהוגעלפיהם,תחולעליךבלבד。,כמובהריעצםהקישורלאתראוהצגתתוכןעלידימשתמשאינומלמדעליחסיחסותו/אושליחותו/אועלתמיכהבדעהו/אוהסכמהלעובדההמצוינתבהם。המכוןאינומתחייבכיכלהקישוריםשימצאובאתריהיותקיניםויובילולאתראינטרנטפעיל。עצםהימצאותושלקישורלאתרמסויםבאתראינהמלמדתעלכךכיתוכןהאתרהמקושרמהימן,מלאאועדכני

יתכןשהאתריציעמנועחיפוששיאפשרלמצואמידעותכניםהמתפרסמיםבאינטרנטבכללובאתרבפרט。חלקושלהמידעוהתכניםהנזכריםלעילאינםמתפרסמיםעלידיהמכוןאומטעמוואיןביכולתושלהמכוןלשלוטעלתוכןהדבריםהמתפרסמיםאולפקחעליהם

י

מבלילגרועמהאמורבתנאישימושאלה,מובהרכיכתנאייסודילהסכםזהאתהמסכיםמפורשותכיהשימושבאתרזההואעלאחריותךהאישיתבלבד。המכוןאינומתחייבשהגישהו/אוהשימוששלךבאתריינתנוכסדרם,יתקיימובבטחהוללאטעויותו/אוהפרעה,אושתתקבלתוצאהמסוימתמהשימושבאתר。השירותיםבאתרניתניםלשימושכמותשהם,ללאאחריותכלשהי,מפורשתו/אועקיפה,למעטאחריותשלאניתןלסייגהעל——פיהדין,החלעלתנאיהשימושאואחריותשהמכוןנטלהבמפורש。לאתהיהלמכוןכלאחריותכלפיךלכלנזק,ישירו/אועקיףו/אומקריו/אומיוחדו/אותוצאתי,וכן,לאיהיההמכוןאחראיבגיןכלהפסד,ביןישירוביןעקיף,שיגרםלמשתמשו/אולצדשלישיכלשהו,בכלהקשורוהנוגעלאתרו/אולשירותים,לביטולם,הגבלתםאולהפסקתם。המכוןאינואחראילכלתוכןשיועלהלאתרעלידימשתמשיו,וכלהעלאהשלתוכןכאמור,לרבותתוכןשישבעצםהעלאתובכדילהפרזכויותשלצדדיםשלישיים,תהיהעלאחריותהמשתמשבלבד

האתרעשוילהציעתוכנותאותןניתןלטעוןאלמחשבךהאישיו/אוקישוריםאלאתריםהמאפשריםלךלטעוןתוכנותאלה。אלאאםנאמראחרתבמפורש,המכוןאינומפתחתוכנותאלהאובוחןאתטיבן,ואיןבקישוראליהןכדילהעידעלאמינותןו/אועלהתאמתןלצרכיךאולדגםהמחשבשברשותך。טעינתהתוכנותאלהמחשבשלךתעשהבאחריותךהמלאהוהבלעדיתוהשימושבהןכפוףלתנאיהרישיונותהנכלליםבהן

הנךמתחייבלשפותאתהמכון,עובדיו,מנהליואומימטעמובגיןכלנזק,הפסד,אבדןרווח,תשלוםאוהוצאהשייגרמולהםעקבהפרתתנאישימושאלה。בנוסף,תהיהמחויבבשיפויהגורמיםהנזכריםלעילבגיןכלטענה,תביעהו/אודרישהשתועלהנגדםעל——ידיצדשלישיכלשהוכתוצאהמתכניםשמסרתלפרסוםבאתרוכתוצאהמקישוריםשביצעתלאתר

שמירהעלפרטיותך

הנתוניםשתמסורבעתההרשמהלאתריישמרובכפוףלהוראותהדיןובהתאםלמדיניותהפרטיותשלהמכוןוהאתר,„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

שינוייםבאתרוהפסקתהשירות

המכוןרשאילשנותמעתלעתאתמבנההאתר,מראהוועיצובווכןאתהיקפםוזמינותםשלהשירותיםבו,לפישיקולדעתוהבלעדי。מטבעהדבריםשינוייםמסוגזהעלוליםלהיותכרוכיםבתקלותו/אולעורראני——וחות,ולוזמנית。לאתהיהלךכלטענה,תביעהו/אודרישהכלפיהמכוןבגיןביצועשינוייםכאמורו/אותקלותשיתרחשואגבביצועם

המכוןרשאילנתק,להגבילאולהפסיקאתהשירותיםבאתרבכלעת,לרבות,אךמבלילגרוע,לצורךביצועפעולותתחזוקהאוהקמהחיוניותאומיידיותבמערכותהמשמשותאתהאתר

מבלילגרועמןהאמורלעילרשאיהמכוןלהפסיקבכלעתאתמתןהשירותיםבאתר,כולםאומקצתם。ככלוהמכוןיחליטעלהפסקתמתןהשירותים,תינתןעלכךהודעהבעמודהראשישלהאתרזמןסבירמראש。עםהפסקתהשירותיםיחזיקהמכוןאתהחומרוהתכניםהכלוליםבאתרלמשךזמןסבירנוסףולאחרמכןיהיהרשאילמחוקאותםבלאלשמורכלגיבוימהםובלאלתתהודעהנוספתעלכך

המכוןשומרלעצמואתהזכותלשנותאתתנאיהשימוששלהאתרמעתלעת,לפישיקולדעתוהבלעדי,כמוגםאתתנאימדיניותהפרטיותשלהמכוןוהאתר。שינויתנאיהשימוששלהאתרייעשהעלידיעדכונםבאתר,והשינוייחייבאותךממועדעדכונםבאתרואילך。המשךשימושעלידךבאתרמהווההסכמתךלתנאיהשימוש,כפישעודכנו。ככלשאינךמסכיםלתנאיהשימושהמעודכניםבאתר,הינךמתבקשלצאתמהאתרולאלעשותבוו/אובשירותיוכלשימוש

דיט

עלהשימושבאתריחולודיניוחוקימדינתישראלבלבד。כלדברוענייןהנובעמהסכםזהו/אוהקשורלאתרידוןאךורקבבתיהמשפטהמוסמכיםלכךבתאל——ביב——יפו