מדעניםאורחים

אקדמאיםאורחיםממלאיםתפקידחשובבחייהיוים——וםשלמכוןויצמןלמדע。שפתההוראהבמדרשתפיינברגובמעבדותהמחקרהיאאנגלית。אקדמאיםאורחים——אנשיסגל,בתר——דוקטורנטיםוסטודנטים——מעשיריםאתהמעבדותבהםהםשוהיםבאמצעותניסיונםומומחיותםומוסיפיםאתהצבעשלארץהולדתםוהמוסדותבהםלמדוועבדו。במקבילה,אורחיםלומדיםממדעניהמכוןוהופכים,בסופושלדבר,לחלקמרשתעולמיתשלמדעניםבעליקשריםעמוקיםלמכוןויצמן。

כלהסטודנטיםשלנולומדיםבמדרשתפיינברגעםפטורמלאמשכרלימודונהניםממלגתמחיה,וכןנאסרעליהםלעבודבעבודהנוספתמחוץלמכוןבכדישיוכלולהקדישאתמלואמרצםללימודיהם。

快乐的学生亚博英雄联盟

סטודנטיםובתר——דוקטורנטים

סטודנטיםועמיתיבתר——דוקטורטהמעונייניםלבקרבמכוןצריכיםליצורקשרבאופןעצמאיעםמדעניםולבחוראתהמעבדהבהירצולעבוד,ולאחרמכןלהגישמועמדותדרךמדרשתפיינברג。יחדעםמדעניהמכון,תוכלולקבועאתמשךהביקורשלכםואתתחוםהמחקרבותתמקדו。לרשותכםמידעזמיןבאתרמדרשתפיינברגאודותתהליךההרשמה,מלגות,מידעאודותדרכוניםוויזות,אפשרויותדיור,ועוד。המדרשהמפקחתעלכלההיבטיםהלוגיסטייםהכרוכיםבסטודנטיםובתר——דוקטורנטיםאורחים。
教学

אנשיסגלמבקרים

אנשיסגלאקדמיהמעונייניםלבקרבמכוןמוזמניםליצורקשרבאופןעצמאיעםמדעניםולבחוראתהמעבדהבהיתארחו。יחדעםהמדעןהמארח,תוכלולקבועאתתחוםהמחקרשלכםואתמשךהשהייה。לרשותכםמידעזמיןבאתרמדעניםאורחיםאודותדרכוניםוויזות,דיור,והחייםבישראל。