מכוןויצמןרואהחשיבותרבהבהנגשתאתריהאינטרנטשלולאנשיםעםמוגבלויות,במטרהלאפשרלכלאדםלגלושביתרקלותובנוחותבאתריהמכון。

אתריהמכוןהוקמוו/אועודכנובהתאםלהוראותחוקשוויוןזכויותלאנשיםעםמוגבלות,תשנ”ח- 1998וחקיקתהמשנהמכוחו,וביןהיתרהםעומדיםבהנחיותהנגשתתכניאינטרנטW3C的Web Content Accessibility Guidelines 2.0,ר

ר

תפריטנגישות

 • „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„
 • יניניגדיצים
 • עצירתתוכןמונפש
 • מעברלדףהצהרתנגישות

דילגלזריםר

 • דילגל
 • דילגלפריטרי
 • דילגלד

רי

 • מצגתתמונות——עצירה,נגינהוניווטביןהתמונות
 • גלרייתהתמונות——דילוגביןהכפתורים”הבא”、“הקודם”ו”סגורחלון”
 • קישורים——לחיצהעלמקשה标签מאפשרתמעברביןהקישוריםוהדגשתם,בנוסףישנההצהרהלקישוראשרנפתחבחלוןחדש。
 • תוכנותהקראה——שימושבחוקי咏叹调לקריאתמסך
 • תמונות——שימושבטקסטיםחלופייםלתמונות
 • התאמהלתוכנהקוראמסך改良式戏剧活动

סייגיםלנגי

מכוןויצמןעושהכמיטביכולתועלמנתלהנגישאתכלהתכניםבאתריהאינטרנטשלו。עםזאת,הואילואתריאינטרנטרביםאשרמקושריםלאתריהמכוןמופעליםומתוחזקיםפיזיתעלידיגורמיםשוניםולאעלידיאנשיאגףמערכותמידעבמכון,איןבאפשרותושלהמכוןלוודאכיאותםגורמיםעומדיםבאופןמלאבהוראותכלדין。

טענותבנוגעלאיעמידהשלאתרכלשהושלהמכוןאואתרהמקושרלאתרהמכוןבהוראותדיןכלשהובנוגעלנגישות,ניתןלפנותלרכזתהנגישותבמכון,ד”רסתויתכוכבא

בטלפון:972-8-9343451 +
פקס:972-8-9344120 +

”דואל:negishut@weizmann.ac.il

מועדההצהרה:10/2022