פיל

 • ר”ל。
 • ניהולמכרזים。
 • ייצואלחו”לשלחומרים,ציודלתיקונים,השאלותוהחלפות。
 • ניזי。
 • ניהולמלאימחסנים:כימיקלים/חומרים,גזיםוציודטכני。
 • ניהולמצאי。

יעדיםעיסקיים

 • ניצולהיתרוןלגודלבאמצעותשיטותרכשמתקדמות,באמצעותמכרזים,הסכמימסגרתוניהולמחירונים。
 • תמיכהוייעוץבתהליךהרכש。
 • הבטחתאספקהשוטפתשלטוביןושירותיםבאיכותובזמינותהנדרשיםלסגלהמדעיוהמנהלי。
 • ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
 • הקטנתעלויותמלאיבאמצעותניהולמלאיאופטימליוניצולהיתרוןלגודל。
 • גיבושתוכניותוהשתלמויותלהכשרהמקצועיתלעוסקיםברכשולכללעובדיהאגף。