שכחתיסיסמה

ספקיקר,

אנאהזןאתכתובתהדוארהאלקטרונישלךכפישהזנתבעתהרשמתך
וסיסמהחדשהתישלחאליךבדוארהאלקטרוני。

הזןאתהדוארהאלקטרונישלך

אםאינךזוכראתהדוארהאלקטרוניכפישהזנתבעתהרשמתךאנאשלחמייללכתובתsupply.support@weizmann.ac.il

טלח。