תרבותבסלע,אודיטוריוםמיכאלסלע"></h1>
     <!--<div class=

תרבות בסלע

-->
המשותףלמדעולאמנות,הואהיכולתהאנושיתלדמיין。。יצירתיות,מעוף,האמונהבאפשרותלעשותאתמהשלאנעשה,להביןאתהמציאותולהשפיעעליה,לגלותולהמציא。

שניםשמכוןויצמןשוזרפעילותתרבותיתבחייםהמדעיים,תוךהבנהשהםיכוליםלהפרותהאחדאתהשני。התחלנובמלאכלה——רקוםתוכניותל”תרבותבסלע”:להזמיןלכאןיצירותויוצריםשידברובשפתהמקום:עדכני,איכותי,חם,מלאביופי——לזמןמפגשחדשעםרעיונות,עםיצירה,עםאנשים。

מזמיניםאתכםלבואולהתעטףבמוזיקהטובהובסאונדמשובח。לתתלעיןולגוףלהנותמתנועהמרהיבה,לחייךאלמולרעיוןודמיון,להרגישאתהמחשבהוהרגשמתעורריםממחזהחכם,משחקןאמת,לצלוללתוךהמסך,הישראלאנושיותבשפותחדשות。מוזיקה,קולנוע,מחול,פרפורמנס,שיחועודמיניםרביםשלדבריםמעניינים,מעורריהשראהושאררוח,למבוגריםוגםלילדים。

סנוניותראשונותשלהןהתחילולהופיעובינתיים,תוכלולהירשםלרשימתהתפוצהשלנו»

אירועיםקרובים

אירועיםקודמים