כלזכויותהיוצריםו/אוהקנייןהרוחניבאתרמכוןויצמןלמדע(להלן:“אתרהמכון”),בעיצובו,בתכניםהמתפרסמיםבוובכלתוכנה,קודמחשב,יישום,קובץגרפי,טקסטוכלחומראחרהכלולבהו——נםשלמכוןויצמןלמדעאושלכותבי/יוצריהתכניםבלבד,לפיהעניין。

מובהרבזאתכיאיןלשנות,לשכתב,לתקן,למחוק,להוסיף,להעתיק,לצלם,לשכפל,לפרסם,להציגבפומבי,להפיץ,למסורלצדשלישיאולעשותכלשימושאחר,מסחריאולאמסחריאחר,בכלחלקמןהנ”לבלאקבלתהסכמתםהמפורשתשלבעליהזכויותבתכניםו/אובקבציםו/אוביישומיםו/אובטקסטים,לפיהענייןבכתבומראש。

קישוריםלאתריםחיצונייםהמצוייםבאתרהמכוןאינםמעידיםעלקשרלמכוןויצמןלמדעואינםמהוויםהמלצהלאתריםאלהאואישורלתוכנם。

מכוןויצמןלמדעמכירבערךשלשימושברשתובהעלאתתכניםולכןמאפשרלסטודנטיםסגלועובדיםלייצרולהעלותלרשתאתריםאישיים(להלן:“אתריםאישיים”)。יחדעםזאתהמכוןאינונוטלעלעצמוכלאחריותלתוכןאתריםאלהויוצריהאתריםהאישייםהינםאחראיתאישיתובלעדיתלתוכנם。

המכוןאינואחראילכלנזקאואובדןשייגרםלמשתמשבאתרהמכוןו/אובאתריםהאישייםכתוצאהמשימושבאתרלרבותנזקהעלוללהיגרםעקבהורדתתוכנותמהאתראודרכו。