מחקרמדעי

סימןההיכרשלהמחקרהמבוצעבמכוןויצמןלמדעהואהאופיהביתן——חומישלו。ביולוגים,כימאים,מתמטיקאים,מדענימחשב,ופיסיקאיםמ-250מעבדותמוביליםאלפימחקריםהמשמשיםכעוגןליישומיםמעשייםולהרחבתההבנהשלנולגביהעולם。

学术事务

הלשכהלענייניםאקדמיים

הלשכהלענייניםאקדמייםמטפלתבכלהסוגיותהנוגעותלגיוסוקידוםסגלהמדעניםועמיתיהמחקר,תקניםלמדעניםאורחים,פרסיםותאריכבוד,וכןמפקחתעלהמועצההמדעיתומועצתהפרופסורים。
中心和研究所

מרכזיםומכונים

מרכזיומכונימחקרהםמנועיחקרחוצי——דיסציפלינותהנוגעיםבאזוריםמגווניםשלמחקר。הםמניעיםתהליכיגיוסמדעניםעל——ידיאספקתחבילותקליטהלפרויקטיםמקורייםבמיוחדהנמצאיםבשלברעיוניבולאניתןלהגישבקשותלמענקיםלאומייםובינלאומיים。כמוכן,הםמקדמיםאתמעמדוהמובילשלמכוןויצמןבתחומימפתח。
会议

כנסים

מכוןויצמןהואמוקדבינלאומילמחקרמדעיומארחיותרמ-60כנסיםכלשנהבמגווןרחבשלתחומיםמדעיים,במתקןברמהבינלאומית——מרכזהכנסיםעל——שםדודלופאטי。
目前的研究

פעילויותמחקר

-280年כקבוצותמחקרבהובלתחוקריםמוביליםמקדמותמחקרמדעיפורץדרךבחמשפקולטות。
研究资助处

הלשכהלמענקימחקר

הלשכהלמענקימחקרמהווהמקורידעעבורכללהמידעהדרושאודותמענקימחקרומעניקהלמדעניהמכוןמכלולשירותיםמנהלייםלצורךהגשתבקשותלקבלתמענקימחקרבהתאםלנהליםהנדרשים。כמוכן,הלשכהמסייעתלקהילתהחוקריםבמכוןבמכלולשירותיםאדמיניסטרטיבייםלצורךעמידהבנהליםובדרישותהזכאותהנדרשיםבמענקימחקרפעילים。

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„

המרכזהבינתחומילחקרסרטןע”שמורוס(MICC)מוקדשלמחקררחב——טווחלשםקידוםהתובנותהמדעיותבנוגעלאבחון,טיפולומניעהשלמחלותהסרטן。זאת,תוךצמצוםהפערביןמחקרבסיסיליישומיםביורפואיים,לטובתחוליםברחביהעולם。
g-incpm

המרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתעל——שםננסיוסטיבןגרנד(G-INCPM)

המרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתעל——שםננסיוסטיבןגרנד,הממוקםבמכוןויצמןומנוהלעל——ידיו,מציעלצוותיםרב——תחומייםשלמדענים,רופאיםקליניים,חברותתרופותוחברותביו——רפואיותלנהלמחקרבתחומיהגנומיקה,אפיוןחלבונים,ביו——אינפורמטיקהוגילויתרופות。התובנותהעולותממחקריםאלומתורגמותלקליניקהלטובתבריאותםשלבניהאדם。
图书馆

ספריה

ספריתמכוןויצמןמציעהמערךדינאמישלמקורותמידעשמטפחחקר,למידהוחדשנות。הספריהמחזיקהאוסףאיכותי,בדגשעלתוכןדיגיטליוגישהמהירהלמקורות。
研究服务

שירותימחקר

הצוותהמנוסהוהמיומןשלנומספקתמיכהמתקדמתלפעילויותהמחקריותשלקהילתמכוןויצמן,ומכילשירותימחקר,שירותיספריהוניהולמענקימחקר。